Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Sag nr. 2007-6-525

2 klagere – forældre på vegne af deres søn – klagede over en artikel i Fyns Amts Avis.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale, jf. punkt B.1. Pressenævnet finder, at den omtalte retssag er af en sådan offentlig interesse, at der var belæg for at bringe artiklen. Nævnet finder endvidere, at der – uanset gengivelsen af [A]s alder og bopæl på Kastaniely – er taget de fornødne hensyn til ham ved, at hans navn ikke er oplyst, og nævnet finder derfor, at Fyns Amts Avis ikke har tilsidesat god presseskik.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af Fyns Amts Avis, men bemærker dog, at det findes uheldigt, at avisen beskrev [A]s sindsstemning og opførsel under retsmødet uden at informere om betydningen af hans autisme.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-525

 

 

[K1] og [K2] har på vegne af deres søn [A] klaget til Pressenævnet over en artikel i Fyns Amts Avis den 27. april 2007, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Fyns Amts Avis bragte den 27. april 2007 under overskriften ”Elev truede sin lærer på livet” og underoverskriften ”Ung mand er under psykiatrisk behandling og slipper med en betinget fængselsdom” følgende artikel:

”SVANINGE: Han kunne vælge mellem at lave sine matematikopgaver eller sidde fire timer og glo ud i luften. Det havde været lærerens beslutning. Og den havde eleven ikke været særlig godt tilfreds med.

- Jeg knuser en rude og skærer halsen over på dig med et af glasskårene! havde han sagt.

Han havde også truet med at opsøge lærerens familie og tage livet af den.

Episoden fandt sted i januar, få dage før han fyldte 18, så han havnede i Retten i Svendborg.

Her tilstod han i går sin brøde, men gjorde ikke noget for at undskylde den, endsige skamme sig over episoden, selv om anklageren ihærdigt prøvede at få ham til det.

- Jeg har lært dét, jeg skulle, jeg behøver ikke lære mere! forklarede han, da anklageren spurgte, hvorfor han dog ikke bare havde lavet sine matematikopgaver.

- Jeg har bestået eksamen, mand! vedblev han med hævet røst, da den anden så vantro ud.

- Men hvorfor truede du?

- Fordi jeg vidste, at jeg så ville komme hen og snakke med politiet, og det var da sjovere end sidde dér og glo.

Ynglingen har psykiske problemer og har før været indlagt på børnepsykiatrisk afdeling i Odense. Hans sindsstemning beskrives som svingende mellem det passivt indadvendte og det maniske, aggressive og truende; så han er i vedvarende behandling, men dog i bedring.

I det meste af et år har han nu opholdt sig på Kastaniely i Svanninge.

Dom i næste uge

Han forestillede sig ikke, at læreren blev bange for truslerne.

- Så skulle han ikke være lærer på en specialinstitution, syntes han.

- Jeg vil mene, man truer for at gøre nogen bange, sagde han dog også.

Men han afviste, at det havde været hans hensigt at føre truslerne ud i livet.

Som følge af arbejdspres venter dommeren med at afsige dom til torsdag, men kunne allerede nu fortælle, at det bliver en betinget dom, uagtet trusler af den art i princippet kan straffes med fængsel i op til seks år.

Ynglingen skal fortsat være underlagt de vilkår, kommunen fastsætter, spørgsmålet er bare hvor længe.”

2. Parternes synspunkter

[K1] og [K2] har anført, at avisen har beskæftiget sig med en retssag, hvor deres 17-årige søn, [A], som har en autistisk lidelse, var tiltalt for at have truet sin lærer på den specialinstitution, hvor han bor.

De har videre anført, at det var uberettiget og i strid med god presseskik, at Fyns Amts Avis omtalte sagen, da den efter sin karakter ikke har almen interesse og da der bør vises et særligt hensyn til en person, som er mindreårig og handicappet af en udviklingsforstyrrelse.

Klagerne har herudover anført, at journalisten forsøger sig som psykolog med at udlægge [A]s vilje eller mangel på samme til at udtrykke anger. Hans handicap medfører imidlertid, at han ikke forstår sin omverden og dermed heller ikke sin egen rolle i den. På denne baggrund er det uantageligt, at [A] er fremstillet på den måde, avisen har gjort det. Der er navnlig henvist til udsagnene ”Her tilstod han i går sin brøde, men gjorde ikke noget for at undskylde, endsige skamme sig over episoden”, ”Jeg har bestået eksamen, mand, vedblev han med hævet røst”, samt den nedladende betegnelse ”ynglingen”.

Fyns Amts Avis har anført, at når nogen trues på livet, og der rejses tiltalte for det, så lever sagen op til avisens nyhedskriterier og er derfor omtalt. [A] er psykisk syg, men retten har ikke fundet, at det undskylder hans handlinger på en sådan måde, at han en fritaget for straf.

Fyns Amts Avis har afvist, at ”yngling” er nedladende. Ordet henviser til drengens alder. Avisen har medgivet, at det kan være vanskeligt at vurdere, om nogen viser skam, særligt hvis man ikke er i fuld ligevægt.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale, jf. punkt B.1. Pressenævnet finder, at den omtalte retssag er af en sådan offentlig interesse, at der var belæg for at bringe artiklen. Nævnet finder endvidere, at der – uanset gengivelsen af [A]s alder og bopæl på Kastaniely – er taget de fornødne hensyn til ham ved, at hans navn ikke er oplyst, og nævnet finder derfor, at Fyns Amts Avis ikke har tilsidesat god presseskik.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af Fyns Amts Avis, men bemærker dog, at det findes uheldigt, at avisen beskrev [A]s sindsstemning og opførsel under retsmødet uden at informere om betydningen af hans autisme.

Afgjort den 22. august 2007.