Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over 5 artikler i Ekstra Bladet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge Ekstra Bladet at identificere personer bag indlæg på EBlog.

[K]s selskab [K] ApS blev af Østre Landsret i 2004 dømt til at betale beløb tilbage til en række forbrugere som følge af [K]s forretningsmetoder. Forretningsmetoderne har også i andre sammenhænge været kritiseret, bl.a. i de nævnte DR-udsendelser, af den brancheforening, han tidligere var medlem af, og af Forbrugerrådet. Pressenævnet finder på den baggrund, at det har almen interesse, at medierne beskæftiger sig med [K]s forretningsmetoder.

Det fremgår af vejledende regler for god presseskik, at der skal iagttages varsomhed med meddelelse om, at politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person. Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke, hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse, jf. punkt C.7.

Pressenævnet finder, at de omtalte forhold vedrørende [K]s flytteforretninger i forvejen var kendt på baggrund af mediedækningen af klagers forretningsmetoder, og nævnet udtaler ikke kritik af Ekstra Bladet for at nævne klagers navn i forbindelse med politianmeldelsen.

Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. de vejledende regler for god presseskik, punkt A.3. Artiklerne indeholder bl.a. udsagnene ” [K] mangedobler prisen, så snart han har fået kundernes ejendele”, ”ekstraregning på 14.000 kroner”, ”[A] er blevet truet af [K]”, ”Det sker nemlig jævnligt, at flyttekunder ringer ind og klager over ham” samt oplysninger om, at [K] via en mellemmand skulle have forlangt otte gange så meget for [A]s flytning som oprindeligt aftalt. Pressenævnet finder, at udsagnene indeholder oplysninger, hvorimod bl.a. udsagnene ”Danmarks værste flyttemand”, ”vanvittige forretningsmetoder”, ”snyde” og ”Gennem hans firma får branchen et dårligt omdømme” fremstår som Ekstra Bladets og formanden for Dansk Møbeltransport Forenings vurderinger og ikke som oplysninger.

De nævnte oplysninger kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], hvorfor de har skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Nævnet finder, at [K]s har fået forelagt oplysningerne, og at Ekstra Bladet har medtaget klagers kommentarer hertil i artiklen ”Ondskab mod mig”, og nævnet udtaler derfor ikke kritik.

Pressenævnet finder, at det ikke er i strid med god presseskik, at Ekstra Bladets journalist som led i det journalistiske arbejde optog samtalen med [K] på bånd uden på forhånd at orientere [K] herom. Det er heller ikke i en sag som den foreliggende i strid med god presseskik, at Ekstra Bladet uden samtykke indsatte billeder af klager og hans hus m.v.

Pressenævnet kan ikke tage stilling til, om forbrugerministeren er korrekt citeret, og om flyttekunder ”jævnligt” ringer til Dansk Møbeltransport Forening for at klage over [K].

Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sagerne 2007-6-519 og 521

 

 

[K] har klaget til Pressenævnet over fire artikler i Ekstra Bladet den 7. april 2007 samt over en artikel i Ekstra Bladet den 13. april 2007, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Ekstra Bladet bragte den 7. april 2007 plakaten ” Danmarks værste flyttemand” og med mindre typer ” ADVARSEL: Vogt dig for denne mand”. Ved siden af var indsat et sløret billede med teksten ”Se ham i kup!”.

På forsiden af sektionen kup! fremgår følgende: ” Vogt dig for denne mand” og med mindre typer ” Frygtet flyttemand snyder og chikanerer”. Der var i forbindelse hermed indsat et billede af [K]s uden sløring.

I tillægget kup! bragte Ekstra Bladet under overskriften ”Danmarks værste flyttemand” og underoverskriften ”[K] mangedobler prisen, så snart han har fået kundens ejendele” følgende artikel:

”Han lokker med sine billige flyttepriser. Men så snart han har fået fingrene i kundernes ejendele, sender han en regning, der er langt højere. Og ringer man og brokker sig, truer han med ikke at udlevere indboet, før pengene er faldet. Navnet er [K], flyttemand og plattenslager af værste skuffe.

Kup! har talt med flere, som har været i kløerne på [K]. Beretningerne ligner til forveksling hinanden. Kunderne lever i uger eller måneder uden møbler, fordi de nægter at betale mere end det, der var aftalt. Til sidst giver de sig, fordi de gamle kærestebreve, studenterhuen og familiealbummet er deres kæreste eje.

Fire sager om året

De er bange for, hvad der sker med tingene, hvis ikke fakturaen bliver betalt. Og med god grund. For [K] har før læsset flyttegods af på en rasteplads, og han har også truet med at sælge de møbler, han skulle flytte.

I Litauen sidder lige nu et ungt par, som måtte vente flere uger på deres møbler, da de sagde nej tak til en ekstraregning på 14.000 kroner. Først da fogedretten gav dem medhold for en uge siden, fik de møblerne udleveret. Nu tager en advokat sig af opfølgningen.

Også i Forbrugerstyrelsen kender juristerne [K].

- Vi har i øjeblikket tre sager kørende mod hans selskab i Forbrugerklagenævnet, siger jurist Abid Khan og graver mere statistik frem.

De sidste fem år har der i gennemsnit været fire klagesager i mod [K] om året. De fleste er endt enten med medhold til klageren eller en afvisning af klagen, fordi flytteselskabet er gået konkurs.

Popper op i nyt navn

Flyttefuskeren, som bor i Brøndby Strand og driver sine forretninger fra en lille lagerbygning i Lille Skensved ved Køge, har det nemlig med at gå konkurs eller tvangsopløse sine selskaber – for derefter at poppe op igen i et nyt navn. Det viser dokumenter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

I årevis har han brugt ufine forretningsmetoder. Kup! er blandt andet i besiddelse af et trusselsbrev, som han har sendt til en af sine kunder. Trusler, afpresning og ikke mindst uforudsigelige ekstragebyrer er de midler, [K] bruger til at få månedslønnen hevet hjem. Domme og afgørelser imod ham preller tilsyneladende fuldstændig af.

I 2002 sagsøgte Forbrugerrådet ham på vegne af 11 kunder med krav om tilbagebetaling af ekstra opkrævninger. Det blev til ni nederlag til [K].”

Under overskriften ”Brancheforening: Det piner os” fremgår følgende:

”I Dansk Møbeltransport Forening kender formand [C] udmærket [K]. Det sker nemlig jævnligt, at flyttekunder ringer ind og klager over ham.

- Men han er ikke medlem hos os, så vi kan intet gøre ud over at henvise klagerne til Forbrugerstyrelsen, lyder det fra formanden.

For flere år siden forsøgte [K] – dengang med Brøndby Flytteforening – at blive medlem af foreningen, men han blev hurtigt afvist.

- På det tidspunkt havde han mange sager kørende i Forbrugerklagenævnet, og det vil vi ikke have, siger [C].

Han er ked af, at flyttemanden gang på gang lader kunderne i stikken.

- Gennem hans firma får branchen et dårligt omdømme, og det piner os, siger han.”

Samme dag bragte Ekstra Bladet i tillægget kup! under overskriften ”Vendte om med møblerne” en artikel om [K]s udførelse af en flytteopgave til Litauen for firmaet [B]. Det hedder bl.a. i artiklen: ”[K] var nået helt til Litauen med møblerne, da Aalborg-firmaet [B] nægtede at betale en merpris på 14.000 kroner for to udsendte medarbejderes flytning. I arrigskab vendte flyttemanden om og tog alle møblerne med tilbage til Danmark.” Det fremgår endvidere af artiklen, at [B] senere med advokatbistand via fogedretten fik udleveret møblerne.

Under overskriften ”Konkursrytter” fremgår følgende tekstboks:

”[K] er en driftig herre, og hans selskaber har det med at gå nedenom og hjem. Her er de selskaber, som [K] enten har været stifter af, bestyrelsesformand eller direktør for:

· Dan-Uld Isolering og Bygningsrenovering af 1987 ApS (tvangsopløst)

· [K] ApS, herunder Brøndby Flytteforretning (under konkurs)

· Flyttebureauet Scandinavia, filial af Scan-move Limited GB (slettet)

· Solander Huset ApS (tvangsopløst)

· JBS Entreprise ApS (tvangsopløst)

· JBS Service Holding ApS (eksisterer)

· Scan-Service A/S (eksisterer)

· Under Scan-Service A/S er der firmaerne DK-Flyt A/S, Scan Flytteservice A/S, Flyttebureauet Scandinavia S/S, Dan Uld Isolering & Tag A /S og Scan Property A/S

· Dan Uld ApS (opløst under konkurs)”

Ekstra Bladet bragte videre under overskriften ”- Jeg tør ikke bo i mit hus” og underoverskriften ”[A] er blevet truet af [K]” følgende artikel i tillægget kup!:

”Da [A] for fem år siden flyttede til Spanien, havde hun ikke drømt om, at ubehagelige telefontrusler og flyttepriser, der pludselig blev mangedoblet, skulle forhindre hende i at få et normalt liv tilbage i Danmark.

Nu tør hun end ikke bo i sit hus, fordi ejeren af flyttefirmaet DK-Flyt, [K], truer hende i telefonen, når hun forsøger at få et svar på, hvor hendes møbler er.

- Nu holder du fandeme op! Jeg skal kraftedeme fortælle dig, at jeg ved, hvor du bor, lyder truslen fra [K].

- Det gør mig rædselsslagen. Først slæbte jeg en madras ned på badeværelset, da det er det eneste sted, hvor man ikke kan se ind. Men nu tør jeg slet ikke været i mit eget hjem, siger [A], der bor i skjul hos en bekendt.

Prisen ottedoblet

Det hele begyndte, da [A]s lejlighed i Spanien i december sidste år fik sodskader efter en brand. Møblerne skulle opmagasineres midlertidigt, mens hun tog på en lang ferie i Danmark. Og da hun ikke kendte sine fremtidsplaner, spurgte hun, hvor meget det eventuelt ville koste at få møblerne hjem senere. Svaret var 8.000 kroner.

Hun besluttede sig for at flytte hjem, og senere har [K] via en mellemmand forlangt 64.800 kroner – otte gange så meget som det oprindelige beløb.

Så meget hverken kan eller vil [A] betale. I forvejen har hun betalt næsten 10.000 kroner mere for opbevaringen end det, hun oprindeligt aftalte med flyttefirmaet.

- Jeg turde ikke andet. Hele mit liv er i de kasser. Fotos af mine børn og børnebørn, da de var små, billeder af mine afdøde forældre og min afdøde søster. Malerier, som min søster har malet – og tøj og smykker. Alle mine minder, siger hun.

Nu er hendes advokat sat på sagen, og [K] er også meldt til politiet. Møbler og flyttekasser står stadig i Spanien.”

Ekstra Bladet bragte endvidere under overskriften ”[K]: Ondskab mod mig” og underoverskriften ”Efter flere dages forsøg på at få fat i flyttemanden i firmaet og på privatadressen ringer han endelig tilbage” følgende artikel i tillægget kup!:

”- Flere mennesker har sagt, at du har angivet én pris, og når du har hentet deres ting, sender du en faktura på et andet højere beløb.

- Det passer ikke. Det holder ikke stik. Det er jo direkte usandheder alt sammen. Det er hende [A], der har startet det hele. Hende har vi intet med at gøre overhovedet, så det er at kaste med mudder. Det er direkte uforskammet. Det er ondskab fra hendes side.

- Hun har ringet til dig og lavet en flytteaftale.

- Det har hun. Men så har hun lavet en aftale med et andet firma. Det skulle hun jo ikke have gjort, hvis hun ville have os til at gøre noget.

Lyvagtige fra A-Z

- Men hun har aldrig talt med andre end jer. Det er dine samarbejdspartnere i Spanien, der har hentet hendes ting.

- Nej, nej. De kommer ud til hende og leverer flyttekasser og siger, at de har intet kendskab til os. Så skal hun lade være med at lave en aftale med dem. Vi har ingen aftale med hende, og derfor synes jeg, det er meget flot af jer bare at skrive løs. Det må jo være direkte ondskab, at I skriver lige, hvad folk gerne vil have.

- hvad så med et par, der sidder ovre i Litauen. Har du heller ikke lavet en aftale med dem?

- Jo, det har jeg. De har været lyvagtige lige fra A-Z. Hele vejen igennem.

- Hvordan har de været lyvagtige?

- De har jo arrangeret et baghold i Litauen. Det er en mærkelig måde at flytte på. Vi har en klokkeklar aftale, og vi står i et tidligere østland, og når advokaten siger, at vi skal være klar over, at de er ikke hvem som helst, så bliver man altså lidt nervøs.

- Nægter du, at fakturaen lyder på et højere beløb end det tilbud, du har sendt?

- Der er lagt det ekstra arbejde, vi har gjort, oven i. Det har de helt sikkert ikke fortalt jer om. Vi har hentet et chatol og et tøjstativ på en anden adresse i Aalborg med meget komplicerede tilkørselsforhold. Der blev vi dirigeret, som om vi var dyr. Det var en ubehagelig oplevelse.

- Så det var et chatol og et tøjstativ, der kostede 14.000 kroner ekstra. De føler sig også ualmindeligt dårligt behandlet af jer.

- De har ingen anledning til at mene, at de ikke er blevet behandlet godt. De har fået den fulde service, og det skal de også have. Det er rigtigt, at vi kommer tre timer for sent, men så ringer de til kontoret og giver et møgfald – og så på en søndag. Man behøver ikke overfuse folk på en søndag.

- Kan du forstå, at nogle synes, at du er ualmindelig grov, når du er ude og flytte?

- Det passer overhovedet ikke. Men de vil gerne have, at det skal se sådan ud. Det er der overhovedet ikke hold i. Tværtimod.

Advokaten en grim karl

- Advokaten i Aalborg hævder, at I har skændtes i telefonen?

- Advokaten er direkte grov mod os og bestemt ikke omvendt. Vi følte virkelig, vi blev truet. Direkte truet.

- og det mener du ikke er metoder, du selv bruger?

- Nej, hvordan skulle jeg bruge dem?

- Nogle føler sig meget truet. Jeg har et brev, hvor du truer [A] med sagsomkostninger, hvis du får negativ omtale i medierne. Du har også sagt til hende, at du ved, hvor hun bor.

- Nej, det har jeg ikke. Hun må være direkte lyvagtig. Jeg aner ikke, hvor hun bor og har heller ingen interesse i at vide det.

- Til advokaten har du sagt, at det kommer til at gå ud over ham personligt.

- Han er en grim karl, det kan jeg godt love dig. Det er direkte løgn. Jeg har forsøgt at få de båndoptagelser ud, for jeg vil gøre alt for at få sandheden frem. Den måde, advokaten har tacklet det på, er så klokkeren med bagtanke hele vejen igennem.

Driver seriøs forretning

- Kan du forstå, at vi tror på alt det her, når du også har fået ni domme imod dig?

- De dommer er forkerte alle sammen. Det arbejder jeg videre med, for jeg vil ikke svines til fra alle leder og kanter. Vi har haft en advokat, som er fuldstændig uduelig. Han har saboteret hele forløbet.

- Kan du forstå, at folk mener, at det er et værre foretagende, du har?

- Jamen så har man vinden imod sig. Det klart, det ikke er positive ting, I skriver. Det er da irriterende, når man driver en seriøs forretning, at der så er nogen, der kan gå ud og med sådan nogle ting i medierne, som er direkte usande. Og så oven i købet fra en advokat. De skyr åbenbart ingen midler.

- Du er altså helt uforstående over for de her anklager imod dig?

- Det er direkte usandheder. I æder jo alt råt. Vi er nødt til at gå videre med det her på et eller andet stadie. Vi vil ikke finde os i at blive hængt ud i medierne som nogle banditter. Vores medarbejdere er også dybt rystede.”

Til artiklen var indsat et billede af [K] med teksten:

”- De truede og lokkede os i et baghold, siger [K] om flytteseancen i Litauen.”

Der var endvidere indsat et billede af klagers hus og et billede, hvoraf ses et hus i baggrunden og et skur i forgrunden. Af billedteksterne fremgår henholdsvis:

”For de mange ekstra flyttepenge, som [K] gennem årene har lokket ud af folk, har han købt og udbygget en stor villa med havudsigt fra førstesalen.” og

”Firmalokalerne er til gengæld ikke luksuriøse. Ingen havde lyst til at åbne døren, da kup! bankede på.”

Ekstra Bladet bragte den 13. april 2007 under overskriften ”Anmeld ham” og underoverskriften ”Kun politiet kan fælde flyttemand, siger forbrugerministeren” en artikel, hvoraf følgende fremgår:

”Utilfredse flyttekunder kan anlægge nok så mange civile retssager mod flyttefuskeren [K] uden, at det kan stoppe hans vanvittige forretningsmetoder. Kun politiet kan forhindre ham i at snyde endnu flere kunder end dem, han allerede har på samvittigheden.

Aggressiv

Som Ekstra Bladet afslørede i lørdags, er [K] fra DK-Flyt ikke bleg for at tage møbler og andet indbo som gidsler, hvis ikke kunder makker ret og betaler hans usynlige gebyrer.

Han tjener sin månedsløn ved at lokke flyttekunder med billige tilbud, hvorefter han henter deres møbler og sender en faktura på et meget højere beløb end det aftalte. Hvis kunderne nægter at betale, kan de ikke få udleveret deres møbler.

Flere kunder har også fortalt, at han har været voldelig og aggressiv. Trusler om ”det kommer til at gå ud over dig personligt” og ”jeg ved, hvor du bor” er både kunder og advokat blevet udsat for. Flere har også oplevet økonomiske trusler om sagsanlæg, hvis de går til medierne.

Forbrugerminister Carina Christensen (K) ærgrer sig over, at forbrugerne kommer i klemme og opfordrer dem til at anmelde manden.

- Hvis det er nogle, der føler, de er blevet snydt, vil jeg opfordre dem til at gå til politiet, siger ministeren.

Kan fradømmes erhverv

Hvis først en erhvervsdrivende er dømt i en straffesag, kan han også blive frakendt retten til at drive sit erhverv. Det er hidtil sket 100 gange i Danmark, oplyser ministeren.

[K] er allerede meldt til politiet for bedrageri, tyveri og afpresning. Nu er det op til politiets jurister at afgøre, om der skal rejses tiltale mod ham.

Flyttemanden har benyttet de samme metoder i årevis og har allerede flere civile domme imod sig. De kan få ham til at gå konkurs, men intet forhindrer venner eller bekendte i at starte et nyt firma, hvor skumle metoder kan fortsætte. Den mulighed har [K] allerede benyttet sig af. Hans samlever [F] er bestyrelsesformand i flere af de selskaber, som han er direktør i.”

Til artiklen var indsat et foto af forbrugerministeren og et mindre foto af [K] med billedteksten:

”[K] er allerede meldt til politiet for bedrageri, tyveri og afpresning.”

Af [K]s mails af 6. april 2007 til Ekstra Bladet fremgår, at han ikke giver tilladelse til, at der bringes billeder af ham. [K] redegør i disse mails tillige for forløbet vedrørende [B]’ flytning og [A]s flytning. [K] anfører blandt andet for, at [B]’ flytning indebar mere arbejde end først aftalt, og at trusler fra kunder i Litauen fik flyttefolkene med indboet til at vende tilbage til Danmark uden at aflevere indboet. Vedrørende [A] fremgår det, at [K] afviser at have kendskab til de firmaer [A] har været i kontakt med.

Af præmisserne i Østre Landsrets ankedom af 31. marts 2004 i sagen [K] ApS mod Forbrugerrådet som mandatar for 11 forbrugere fremgår, at landsretten fandt, at forbrugerne havde godtgjort et fælles mønster i selskabets indgåelse af aftaler om flytninger, hvorefter [K] i forbindelse med mundtlige henvendelser om flytninger var fremkommet med oplysninger, der med rette kunne opfattes som en maksimal pris for flytningen. Ved dommen blev det statueret, at forbrugernes underskrift på ordrebekræftelser med højere priser ikke bandt forbrugerne ud over det, der allerede mundtligt var aftalt, jf. aftalelovens § 38 c, jf. § 36. Da [K] ApS i flere tilfælde havde opkrævet højere beløb end det, der mundtligt var aftalt, blev flyttefirmaet dømt tilbagebetaling til forbrugerne.

2. Parternes synspunkter

[K] har anført, at Ekstra Bladet har tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre oplysninger om, at klager er meldt til politiet for bedrageri og afpresning.

Artiklerne er ensidige, skadelige og krænkende for klageren og hans selskaber, og offentliggørelsen af billeder af ham er en retsstridig krænkelse.

[K] har videre anført, at overskrifterne ”Danmarks værste flyttemand”, ”Advarsel: Vogt dig for denne mand” og ”[K] mangedobler prisen, så snart han har fået kundernes ejendele” er krænkende og skadelige for ham og hans selskaber.

Vedrørende artiklen omhandlende [B] har [K] navnlig anført, at flytningen blev dyrere end først anslået, idet flyttefirmaet måtte udføre mere arbejde end det aftalte. Udsagnet om, at [B] er opkrævet en merpris på 14.000 kr. er derfor misvisende.

Vedrørende artiklen omhandlende [A] har [K] navnlig anført, at udtalelsen ”- Jeg tør ikke bo i mit hus. [A] er blevet truet af [K]” er krænkende og skadelig. [K] har afvist at have truet [A], og han kender kun hendes c/o-adresse. De beløb, som [A] er opkrævet, er opkrævet af andre firmaer, som han og hans selskaber ikke har tilknytning til.

Til artiklen med overskriften ”Ondskab mod mig” har [K] navnlig anført, at Ekstra Bladet har tilsidesat et forbud mod at bringe billede af ham. Avisen har bragt et billede af firmaets kontorlokaler i et dårligt perspektiv, idet huset er fotograferet med naboens gedehus i front. Klager har videre anført, at udsagnet ”For de mange ekstra flyttepenge som [K] gennem årene har lokket ud af folk” er krænkende og skadelig.

[K] har endvidere anført, at han den 6. april 2007 blev kontaktet med henblik på en kommentar vedrørende flytningerne for [B] og for [A]. Det blev ikke oplyst, at samtalen blev optaget på bånd, og der er derfor tale om en ulovlig aflytning. Under telefonsamtalen blev det aftalt, at klager skulle maile en skriftlig redegørelse, hvilket han gjorde samme dag. I artiklen er der udeladt vigtige informationer, og gengivelsen er også på andre punkter ukorrekt.

[K] har herudover anført, at [C]s udtalelser ”Det sker nemlig jævnligt, at flyttekunder ringer ind og klager over ham” og ”Gennem hans firma får branchen et dårligt omdømme” er bragt ukritisk og ensidigt. Flere af DMF’s medlemmer er smidt ud af foreningen efter, at medlemmerne eksempelvis har begået økonomisk kriminalitet.

Til artiklen ”Anmeld ham” af 13. april 2007 har [K] anført, at den er krænkende og ensidig. Det drejer sig navnlig om udsagnene ”vanvittige forretningsmetoder”, ”snyde”, ”at tage møbler og andet indbo som gidsler, hvis kunden ikke makker ret og betaler hans usynlige gebyrer”, ”Han tjener sin månedsløn ved at lokke flyttekunder med billige tilbud på et meget højere beløb end det aftalte”, ”hvor skumle metoder kan fortsætte” og ”han er voldelig og aggressiv” samt forbrugerministerens udtalelse ”opfordrer ofrene for den skumle flyttemand til at gå til politiet”.

[K] har endelig anført, at Østre Landsrets dom er afsagt på forkert grundlag, og at Ekstra Bladet skal pålægges at identificere personerne bag indlæg på EBlog.

Ekstra Bladet har anført, at den samtale, som klager har haft med avisens journalist, varede 40 minutter. Det bragte er derfor en forkortet version, men det er [K]s egne ord, der er gengivet. Avisen har afvist, at der består en forpligtigelse til at oplyse, at samtalen blev optaget på bånd.

Vedrørende flytningen for [B] har Ekstra Bladet anført, at oplysningerne i artiklen om flytningen til Litauen baserer sig på oplysninger indhentet hos [D] og hendes advokat Rasmus Haugaard.

Vedrørende oplysningerne om [A] har Ekstra Bladet anført, at avisen har talt med [E], der er flyttemand i Spanien. Han bekræfter, at han modtog en ordre fra [K] om at flytte [A]s ejendele. Det fremgår tydeligt af artiklen, at det er [A]s version af sagen, når hun udtaler, at [K] har truet hende. [K] har sendt et brev til [A], hvorfor han er bekendt med hendes adresse.

Ekstra Bladet har videre anført, at [K] er kommet til orde i artiklen ”Ondskab mod mig”, herunder med en udførlig redegørelse for, hvorfor det afkrævede beløb i forbindelse med flytningen for [B] var højere end først aftalt.

Til artiklen ”Anmeld ham” har Ekstra Bladet anført, at forbrugerministerens synspunkter er loyalt gengivet. Den øvrige del af artiklen er en summarisk opremsning om [K].

Ekstra Bladet har i øvrigt henvist til Østre Landsrets dom af 31. marts 2004.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Finn Rowold, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge Ekstra Bladet at identificere personer bag indlæg på EBlog.

[K]s selskab [K] ApS blev af Østre Landsret i 2004 dømt til at betale beløb tilbage til en række forbrugere som følge af [K]s forretningsmetoder. Forretningsmetoderne har også i andre sammenhænge været kritiseret, bl.a. i de nævnte DR-udsendelser, af den brancheforening, han tidligere var medlem af, og af Forbrugerrådet. Pressenævnet finder på den baggrund, at det har almen interesse, at medierne beskæftiger sig med [K]s forretningsmetoder.

Det fremgår af vejledende regler for god presseskik, at der skal iagttages varsomhed med meddelelse om, at politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person. Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke, hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse, jf. punkt C.7.

Pressenævnet finder, at de omtalte forhold vedrørende [K]s flytteforretninger i forvejen var kendt på baggrund af mediedækningen af klagers forretningsmetoder, og nævnet udtaler ikke kritik af Ekstra Bladet for at nævne klagers navn i forbindelse med politianmeldelsen.

Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. de vejledende regler for god presseskik, punkt A.3. Artiklerne indeholder bl.a. udsagnene ”[K] mangedobler prisen, så snart han har fået kundernes ejendele”, ”ekstraregning på 14.000 kroner”, ”[A] er blevet truet af [K]”, ”Det sker nemlig jævnligt, at flyttekunder ringer ind og klager over ham” samt oplysninger om, at [K] via en mellemmand skulle have forlangt otte gange så meget for [A]s flytning som oprindeligt aftalt. Pressenævnet finder, at udsagnene indeholder oplysninger, hvorimod bl.a. udsagnene ”Danmarks værste flyttemand”, ”vanvittige forretningsmetoder”, ”snyde” og ”Gennem hans firma får branchen et dårligt omdømme” fremstår som Ekstra Bladets og formanden for Dansk Møbeltransport Forenings vurderinger og ikke som oplysninger.

De nævnte oplysninger kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], hvorfor de har skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Nævnet finder, at [K]s har fået forelagt oplysningerne, og at Ekstra Bladet har medtaget klagers kommentarer hertil i artiklen ”Ondskab mod mig”, og nævnet udtaler derfor ikke kritik.

Pressenævnet finder, at det ikke er i strid med god presseskik, at Ekstra Bladets journalist som led i det journalistiske arbejde optog samtalen med [K] på bånd uden på forhånd at orientere [K] herom. Det er heller ikke i en sag som den foreliggende i strid med god presseskik, at Ekstra Bladet uden samtykke indsatte billeder af klager og hans hus m.v.

Pressenævnet kan ikke tage stilling til, om forbrugerministeren er korrekt citeret, og om flyttekunder ”jævnligt” ringer til Dansk Møbeltransport Forening for at klage over [K].

Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Afgjort 22. august 2007.