Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om prøver inden for undervisning i dansk som
andetsprog for voksne udlændinge m.fl.

 

I medfør af § 7, stk. 5, § 20, stk. 5, § 25, stk. 2, § 26, stk. 4, og § 27, stk. 1, efter forhandling med beskæftigelsesministeren, i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 25. oktober 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Overordnede og generelle regler om prøver

§ 1. Undervisningen i dansk som andetsprog kan afsluttes med en prøve på det afsluttende niveau, jf. § 4. Det er muligt at tilmelde sig en prøve uden at være tilmeldt undervisningen på det pågældende trins afsluttende niveau (selvstuderende).

    Stk. 2. Forstanderen ved sprogcentret er over for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (Integrationsministeriet) ansvarlig for, at prøven afholdes efter gældende regler.

    Stk. 3. Forstanderen skal være til stede på sprogcentret under prøven, men kan dog bemyndige andre til at varetage sine funktioner i forbindelse med prøven.

    Stk. 4. Forstanderen træffer alle konkrete afgørelser vedrørende prøvedeltagere, jf. § 2.

    Stk. 5. Integrationsministeriet fører tilsyn med afholdelse af prøver og kan kræve alle nødvendige oplysninger fra centerkommunalbestyrelserne og sprogcentrene i forbindelse hermed.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved prøvedeltagere

1) kursister, som er tilmeldt undervisningen, jf. bekendtgørelse om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, og som har indstillet sig til prøve, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, og

2) selvstuderende.

    Stk. 2. Centerkommunalbestyrelsen kan bestemme, at selvstuderende afkræves et gebyr på 600 kr. i forbindelse med, at den pågældende indstiller sig til prøve, jf. § 7, stk. 1. En selvstuderende, der indstiller sig til Studieprøven i dansk som andetsprog, jf. § 4, nr. 5, afkræves et gebyr på 600 kr. for den skriftlige del og 600 kr. for den mundtlige del af prøven.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås

1) ved hverdage alle dage, bortset fra lørdage, søndage og helligdage,

2) ved prøvegrundlaget det materiale, der lægges til grund for prøven, og

3) ved karakterliste den af Integrationsministeriet på særlig blanket udformede liste, hvor de karakterer, som prøvedeltagerne har opnået ved prøven, indføres.

§ 4. Der afholdes som afslutning på undervisningen, jf. bekendtgørelse om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, følgende prøver:

1) Almenprøve 1.

2) Almenprøve 2.

3) Den arbejdsmarkedsforberedende modulprøve (DAF-modulprøve).

4) Den uddannelsesforberedende modulprøve (DUF-modulprøve).

5) Studieprøven i dansk som andetsprog (Studieprøven).

§ 5. De skriftlige prøver afholdes på tidspunkter, så de kan aflægges uafhængigt af hinanden. Den skriftlige del af DAF-modulprøve og DUF-modulprøve afholdes på samme dag.

    Stk. 2. Prøver afholdes to gange om året i henholdsvis maj/juni måned og november/december måned (prøveterminer). Derudover afholdes sygeeksamen for prøvedeltagere i Studieprøven inden udgangen af prøveterminen maj/juni måned. En prøvedeltager, der ønsker at indstille sig til sygeeksamen til Studieprøven, skal meddele dette til sprogcentrets forstander senest inden udgangen af dagen for den ordinære prøve. Forstanderen kan kræve, at anmodningen suppleres med en lægeerklæring. Forstanderen indberetter umiddelbart efter den ordinære prøves afslutning antallet af prøvedeltagere, der indstiller sig til sygeeksamen.

    Stk. 3. Skriftlige prøver afholdes på tidspunkter, der er fastsat af Integrationsministeriet. Integrationsministeriet meddeler senest den 1. januar hvert år prøvetidspunkterne for det følgende kursusår.

    Stk. 4. Ved mundtlige prøver med beskikket censur fastsættes tidspunktet for prøverne af Integrationsministeriet efter indstilling fra forstanderen. Forstanderen fastsætter tidspunkter for de øvrige mundtlige prøver, der gennemføres i samme periode som prøverne med beskikket censur.

§ 6. Forstanderen indberetter, efter Integrationsministeriets nærmere bestemmelse, hvilke prøver der afholdes. Indberetningen sker på anmeldelsesblanketter udformet af Integrationsministeriet.

    Stk. 2. Indberetning skal være modtaget i Integrationsministeriet senest 8 uger før prøveterminens begyndelse.

§ 7. Deltagelse i prøve er betinget af, at prøvedeltageren

1) har indstillet sig til prøve senest 10 uger, før prøven afholdes,

2) på forlangende kan forevise legitimation med foto og

3) som selvstuderende har betalt gebyr, jf. § 2, stk. 2.

    Stk. 2. Selvstuderende indstiller sig til prøve på et sprogcenter, som i forvejen afholder den pågældende prøve. Den selvstuderende skal tilbydes fornøden vejledning i forbindelse med prøveafholdelsen.

§ 8. Forstanderen skal sørge for, at kursister og selvstuderende, f.eks. gennem opslag, i god tid orienteres om:

1) Prøvetidspunkter.

2) Reglerne for prøver.

3) Følgerne af ikke at overholde reglerne om prøver.

4) Mulighederne for at klage over prøver og bedømmelse af prøver.

5) Muligheden for brug af computer ved prøver.

§ 9. Udfyldte karakterlister og de originale opgavebesvarelser sendes som anbefalet post.

§ 10. Om bedømmelse og karaktergivning gælder reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen).

Kapitel 2

Regler for de enkelte prøver

§ 11. Prøvegrundlaget ved Almenprøve 1, Almenprøve 2, Studieprøven og den skriftlige del af DAF-modulprøve og DUF-modulprøve udformes af Integrationsministeriet. Prøvegrundlaget ved den mundtlige del af DAF-modulprøve og DUF-modulprøve udformes af holdets lærer. Prøvegrundlaget skal have en indholdsmæssig sammenhæng med holdets opgivelse af tekster (pensumopgivelse) eller for selvstuderende egen pensumopgivelse.

    Stk. 2. I Almenprøve 1 og Almenprøve 2 gives en samlet karakter for hver af prøverne i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Ved DAF-modulprøve gives en selvstændig karakter for hver af prøvens tre dele og ved DUF-modulprøve gives en selvstændig karakter for hver af prøvens to dele.

    Stk. 3. Ved Studieprøven gives en samlet karakter for hver af prøverne i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Prøverne i hver af de fire discipliner skal bestås med mindst karakteren 6.

    Stk. 4. En prøvedeltager, der indstiller sig til Studieprøven, indstiller sig både til den skriftlige og den mundtlige del af prøven. Bestås kun den ene af de to dele i en prøvetermin, kan prøvedeltageren indstille sig til den del af prøven, som ikke blev bestået, i næste eller følgende prøveterminer.

§ 12. DAF-modulprøve og DUF-modulprøve kan aflægges i tilknytning til Almenprøve 2. Aflæggelse af DAF-modulprøve og DUF-modulprøve forudsætter normalt, at prøvedeltageren har gennemført Almenprøve 2 eller har erhvervet et tilsvarende niveau.

§ 13. Blandt de sprogcentre, der udbyder undervisning, der fører frem til Studieprøven, udpeger Integrationsministeriet et begrænset antal sprogcentre, som kan afholde prøven.

Kapitel 3

Opgavekommission, censorer m.fl.

§ 14. Integrationsministeriet nedsætter en opgavekommission, der skal udarbejde forslag til opgavesæt til mundtlige og skriftlige prøver ved Almenprøve 1, Almenprøve 2 og Studieprøven og til skriftlige prøver ved DAF-modulprøve og DUF-modulprøve, jf. § 11, stk. 1. Opgavekommissionen er opdelt i sektioner for de enkelte prøver og kan tillige omfatte tilforordnede.

§ 15. Integrationsministeriet fastsætter honoreringen af medlemmerne af opgavekommissionen og beskikkede censorer ved skriftlige prøver og udefra kommende beskikkede censorer ved mundtlige prøver, jf. § 16, stk. 7.

§ 16. Integrationsministeriet beskikker censorer til skriftlige prøver og til en del af de mundtlige prøver og pålægger dem censoropgaver. Til den mundtlige del af Studieprøven beskikkes altid censorer.

    Stk. 2. Som censorer beskikkes så vidt muligt lærere fra sprogcentre efter indstilling fra forstanderne. Integrationsministeriet kan beskikke andre som censorer.

    Stk. 3. Det sprogcenter, hvor censor er ansat, og det sprogcenter, hvor prøven afholdes, orienteres af Integrationsministeriet senest 30 dage før den enkelte prøve om, hvem der er censor ved prøven.

    Stk. 4. En forstander for et sprogcenter udpeger blandt egne lærere censorer til deltagelse i mundtlige prøver ved et andet sprogcenter på foranledning af forstanderen for dette.

    Stk. 5. Vederlag til beskikkede censorer ved de skriftlige prøver udbetales af Integrationsministeriet.

    Stk. 6. Vikardækning af censorer ved de mundtlige prøver påhviler det sprogcenter, hvor de pågældende er ansat.

    Stk. 7. Ved mundtlige prøver afholder det prøveafholdende sprogcenter vederlag til beskikkede censorer, der ikke er ansat ved et sprogcenter.

§ 17. Censor skal

1) påse, at prøven er i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i fagbeskrivelserne for det enkelte spor og trin,

2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og

3) medvirke til og påse, at prøvedeltagerne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstation en pålidelig bedømmelse.

    Stk. 2. Hvis censor konstaterer, at kravene i stk. 1 ikke er opfyldt, eller hvis censor ud fra prøvegrundlaget og pensumopgivelsen vurderer, at undervisningen ikke har været i overensstemmelse med gældende regler, indberetter censor dette til Integrationsministeriet med kopi til forstanderen. Integrationsministeriet træffer beslutning om konsekvenserne heraf.

    Stk. 3. Beskikkede censorer indberetter til Integrationsministeriet om prøveafvikling, herunder prøveresultater. Integrationsministeriet kan anmode udpegede censorer om at foretage indberetningen.

§ 18. Ved hver prøve foretages bedømmelsen af læreren og en censor. Når særlige forhold gør sig gældende, kan Integrationsministeriet dog bestemme, at bedømmelsen ved skriftlig prøve i stedet foretages af to censorer. Ved den skriftlige del af Studieprøven foretages bedømmelsen altid af to censorer.

    Stk. 2. Ingen lærer kan fungere som censor ved et sprogcenter, hvor vedkommende selv underviser.

    Stk. 3. Lærer og censor gør notater om præstation, bedømmelse og karakterfastsættelse til eget brug med henblik på udarbejdelse af udtalelse i en eventuel klagesag. Notater opbevares i 1 år.

    Stk. 4. Lærer og censor må ikke påføre de originale opgavebesvarelser notater eller tegn.

Kapitel 4

Hjælpemidler m.v.

§ 19. Bilag 2 til denne bekendtgørelse indeholder regler om,

1) hvilke hjælpemidler der må anvendes ved de enkelte mundtlige og skriftlige prøver samt ved forberedelse til mundtlige prøver, herunder

2) hvilke hjælpemidler det er prøvedeltagerens eget ansvar at medbringe, og hvilke der stilles til rådighed af sprogcentret.

    Stk. 2. Forstanderen skal sørge for, at handicappede prøvedeltagere orienteres om mulighederne for at opnå dispensation.

§ 20. Til prøvedeltagere med handicap kan forstanderen give tilladelse i henhold til § 21 for så vidt muligt at ligestille dem med andre prøvedeltagere. Tilladelsen må ikke forringe prøvens faglige niveau eller påvirke bedømmelsen af prøvepræstationen.

    Stk. 2. Tilladelse gives for den enkelte prøve på grundlag af ansøgning fra prøvedeltageren og i tilfælde af ikke åbenlyse handicap en udtalelse fra en læge, skolepsykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig. Forstanderen kan stille krav om, at den sagkyndiges udtalelse højst må være 2 år gammel.

    Stk. 3. Forstanderen underretter skriftligt prøvedeltageren om tilladelser eller afslag i henhold til §§ 21 og 22.

    Stk. 4. Oplysning om tilladelse i henhold til §§ 21 og 22 sendes af forstanderen til censor sammen med den skriftlige opgave, og tilladelsen skal foreligge i prøvelokalet ved skriftlige eller mundtlige prøver.

§ 21. Forstanderen kan give tilladelse til

1) praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler,

2) tilstedeværelse af en hjælper, udpeget af forstanderen, som ikke må være prøvedeltagerens egen lærer,

3) forlænget forberedelsestid eller prøvetid og

4) fritagelse for prøve i kort og billedstof for synshandicappede.

    Stk. 2. Ansøgning om tilladelse i henhold til stk. 1 skal være sprogcentret i hænde senest 4 uger før prøven.

§ 22. For prøvedeltagere med handicap kan Integrationsministeriet efter ansøgning give tilladelse til ændring af prøvens indhold og form i øvrigt.

    Stk. 2. Ansøgning bilagt udtalelse i henhold til § 20, stk. 2, og forstanderens indstilling skal være Integrationsministeriet i hænde senest 8 uger før prøven.

Kapitel 5

Bortvisning fra prøve

§ 23. Hvis en prøvedeltager medbringer ikke tilladte hjælpemidler eller gribes i uretmæssigt at skaffe sig eller give en anden prøvedeltager hjælp til besvarelse af en skriftlig opgave eller et mundtligt prøvespørgsmål eller i at forsøge herpå, skal forstanderen straks bortvise prøvedeltageren fra prøven eller forberedelsen til mundtlig prøve, og forstanderen kan bortvise vedkommende fra sprogcentret.

    Stk. 2. Hvis der i forbindelse med en prøve eller bedømmelse af en besvarelse opstår formodning om, at en prøvedeltager uretmæssigt har skaffet sig eller givet hjælp, indberetter forstanderen straks dette til Integrationsministeriet. Hvis formodningen bliver bekræftet, træffer Integrationsministeriet beslutning om bortvisning fra prøven. En eventuel karakter for prøven bortfalder.

    Stk. 3. Ved forstyrrende adfærd kan forstanderen bortvise prøvedeltageren fra prøven.

Kapitel 6

Skriftlige prøver

§ 24. I forbindelse med anmeldelse af prøver, bestiller sprogcentret opgavesæt til skriftlige prøver, jf. § 6.

    Stk. 2. Senest en uge før prøven sender Integrationsministeriet de enkelte opgavesæt påført oplysning om prøvens art og antal opgavesæt samt ugedag, dato og klokkeslæt for prøven. Forsendelsen sker i forseglet kuvert som anbefalet post til forstanderen på sprogcentret.

    Stk. 3. Forstanderen sikrer sig ved modtagelsen, at forsendelsen indeholder det bestilte antal opgavekuverter.

    Stk. 4. Forstanderen sikrer, at de uåbnede opgavekuverter opbevares forsvarligt, indtil prøvens afholdelse.

§ 25. Forstanderen sikrer, at prøven gennemføres under betryggende forhold, herunder at prøvelokalerne er hensigtsmæssigt indrettet til formålet.

§ 26. Forstanderen udpeger tilsynsførende og fordeler opgaverne mellem dem. Ingen lærer må føre tilsyn med prøvedeltagere, som læreren selv fører op til den pågældende prøve.

    Stk. 2. Antallet af tilsynsførende i prøvelokalet er 2 for de første 20 prøvedeltagere samt 1 pr. yderligere påbegyndte 20 prøvedeltagere.

    Stk. 3. Tilsynsførende eller andre tilstedeværende, jf. § 28, stk. 3, må ikke give prøvedeltagere oplysning om forståelse eller besvarelse af opgaver.

§ 27. Forstanderen skal før prøven sørge for,

1) at prøvedeltagere og tilsynsførende er gjort bekendt med reglerne om tilladte hjælpemidler, jf. § 19 og bilag 2,

2) at tilsynsførende er gjort bekendt med tilladelser, der er givet til handicappede, jf. §§ 21 og 22, idet kopier af tilladelserne tillige findes i prøvelokalet, og

3) at prøvedeltagerne har fået tildelt det prøvenummer, der svarer til deres nummer på karakterlisten, jf. stk. 3.

    Stk. 2. Forstanderen skal sørge for, at de tilsynsførende, umiddelbart før prøvelokalet åbnes, får udleveret karakterlisten, der er udfyldt med prøvedeltagernes navn, CPR-nummer og prøvenummer.

    Stk. 3. Karakterlister til skriftlige prøver skal indeholde rubrikker til angivelse af prøvedato, prøvens art, prøvedeltagernes navn, CPR-nummer og prøvenummer, prøvekarakter, bemærkninger, dato og underskrifter. Integrationsministeriet udformer blanket til karakterliste.

§ 28. Prøven er begyndt, når fordelingen af opgavesæt er begyndt.

    Stk. 2. Alle tilsynsførende skal være i prøvelokalet, når det åbnes senest 10 minutter, før prøven begynder.

    Stk. 3. Under prøven må ingen andre end de prøvedeltagere, der er anført på karakterlisten, de tilsynsførende, forstanderen, jf. § 1, stk. 3, og eventuelle hjælpere til prøvedeltagere med handicap, jf. § 21, stk. 1, nr. 2, være i prøvelokalet.

    Stk. 4. Prøvedeltagere skal være i prøvelokalet, når prøven begynder. Forstanderen kan dog tillade en prøvedeltager, der kommer for sent, at deltage, hvis forstanderen anser det for udelukket, at vedkommende kan have modtaget nogen oplysning om opgaverne, og finder forsinkelsen rimeligt begrundet. Sluttidspunktet for den pågældende ændres ikke.

§ 29. Før prøven begynder, uddeles ark, der skal bruges ved besvarelsen. Yderligere ark udleveres under prøven efter henvendelse til de tilsynsførende.

    Stk. 2. Opgavebesvarelsen må kun skrives på de uddelte ark, herunder på ark, der indgår i opgaver. Alle ark skal indeholde rubrikker til de oplysninger, som prøvedeltageren skal anføre i overensstemmelse med § 32, stk. 1.

§ 30. Prøvedeltagerne skal sidde i en sådan afstand, at de ikke kan nå hinanden.

    Stk. 2. Under prøven må prøvedeltagerne ikke henvende sig til hinanden.

    Stk. 3. Hvis en prøvedeltager forlader prøvelokalet uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes det som afbrydelse af prøven for denne prøvedeltager.

    Stk. 4. Ved aflevering af opgaven må en prøvedeltager først forlade sin plads, når en tilsynsførende har attesteret modtagelsen af besvarelsen. Herefter kan prøvedeltageren ikke ændre i besvarelsen.

    Stk. 5. I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen prøvedeltager forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse.

§ 31. På tidspunktet for prøvens begyndelse, åbner forstanderen eller den, forstanderen bemyndiger hertil, opgavekuverten. De tilsynsførende uddeler et opgavesæt til hver prøvedeltager.

§ 32. Prøvedeltageren udfylder rubrikkerne i alle de ark, som prøvedeltagerne ønsker at aflevere til bedømmelse, med navn, CPR-nummer, prøvenummer, sidetal og antal ark i alt.

    Stk. 2. Den tilsynsførende skal ved modtagelsen af besvarelsen sikre sig, at alle ark er udfyldt, og med sin underskrift på første besvarelsesark attestere,

1) at opgaven er afleveret,

2) at antal ark svarer til det anførte og

3) at arkene er udfyldt i overensstemmelse med stk. 1.

§ 33. Ved udløbet af den tid, der er fastsat for prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at tiden er udløbet, og indsamler de opgavebesvarelser, der ikke er afleveret.

§ 34. Alle eksemplarer af opgavesættene skal blive i prøvelokalet, indtil de tilsynsførende har tilkendegivet, at prøven er afsluttet.

    Stk. 2. Prøvedeltagere, der afleverer ved prøvens afslutning, kan tage opgavesæt og ark, der ikke indgår i besvarelsen, ud af prøvelokalet. Prøvedeltagere, der afleverer tidligere, kan afhente dette materiale umiddelbart efter prøvens afslutning.

§ 35. Sprogcentret kan tillade, at prøvedeltagerne medbringer og anvender skrivemaskine eller personlig computer ved skriftlige prøver, samt at prøvedeltagerne anvender sprogcentrets eventuelle computere, jf. bilag 3. Prøvetiden er den samme som for prøvedeltagere, der ikke anvender computer.

    Stk. 2. Forstanderen skal før prøven meddele prøvedeltageren vilkårene for benyttelse af egen computer/printer, herunder i hvilket omfang sprogcentret under prøven kan tilbyde teknisk assistance til prøvedeltagerens eget udstyr, og for forsikringsforhold, mens prøvedeltagerens eget udstyr befinder sig på sprogcentret.

    Stk. 3. Reglerne om brug af computer ved prøverne fremgår af bilag 3.

    Stk. 4. Integrationsministeriet kan bestemme, at sprogcentret skal indberette oplysninger om brug af computer ved prøver.

    Stk. 5. Prøvedeltagere, der anvender skrivemaskine eller computer, samles i særskilt lokale.

§ 36. Forstanderen sender snarest muligt efter prøveafholdelsen opgavesæt og de originale besvarelser til censor sammen med karakterlisten og videregiver opgavesæt og en kopi af besvarelserne til læreren. Forsendelsen skal indeholde oplysning om antal besvarelser, prøvens art samt ugedag, dato og klokkeslæt for prøven.

    Stk. 2. Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem censor og lærer, når censor har modtaget resultatet af forcensuren, som udsendes af ministeriet umiddelbart efter prøveafholdelsen.

    Stk. 3. I bedømmelsen indgår en vurdering af opgavebesvarelsens læselighed og øvrige fremtræden.

    Stk. 4. Hvis der ikke opnås enighed om en fælles bedømmelse, fastsættes karakteren efter reglerne i karakterbekendtgørelsen. Censor indfører en bemærkning på karakterlisten om karakterer, som lærer og censor ikke er blevet enige om, og som derfor er fastsat efter reglerne i karakterbekendtgørelsen.

    Stk. 5. Censor sender karakterlisten i underskrevet stand til læreren, der underskriver den og videregiver karakterlisten til forstanderen.

    Stk. 6. Ved Studieprøven underskriver begge censorer karakterlisten, og den censor, der underskriver sidst, fremsender karakterlisten til forstanderen.

    Stk. 7. Senest 7 hverdage efter modtagelsen returnerer censor de bedømte besvarelser til forstanderen.

§ 37. Sprogcentret udleverer de originale besvarelser til prøvedeltagere, der ønsker det, når klagefristen, jf. §§ 54, 57 og 59, er udløbet. Besvarelser, der ikke er udleveret, kan tilintetgøres efter et år.

    Stk. 2. Prøvedeltagerne har ophavsretten til egne besvarelser.

Kapitel 7

Mundtlige prøver

§ 38. Den mundtlige del af prøverne afholdes efter de skriftlige prøver.

    Stk. 2. Holdets lærer, henholdsvis den lærer, der er ansvarlig for den enkelte kursists undervisning, er eksaminator ved den mundtlige prøve, jf. dog § 42, stk. 2.

§ 39. Eksaminator udarbejder opgaver til mundtlige prøver ved DAF-modulprøve og DUF-modulprøve. Forstanderen godkender opgaverne efter at have sammenholdt dem med pensumopgivelsen.

    Stk. 2. Integrationsministeriet udarbejder prøvegrundlaget til mundtlige prøver til Almenprøve 1, Almenprøve 2 og Studieprøven, jf. § 11, stk. 1, og sender det sammen med de skriftlige prøver, jf. § 24, stk. 2.

    Stk. 3. Med henblik på at kende prøvegrundlaget før prøvens begyndelse ved den mundtlige del af Almenprøve 1, Almenprøve 2 og Studieprøven udleverer forstanderen 5 hverdage før prøvedatoen et eksemplar af prøvegrundlaget til eksaminator. Forstanderen skal sikre, at eksaminator er orienteret om, at prøvegrundlaget skal hemmeligholdes af eksaminator indtil prøvens begyndelse.

    Stk. 4. 5 hverdage før prøvedatoen sender forstanderen et eksemplar af prøvegrundlaget for Almenprøve 1, Almenprøve 2 og Studieprøven til censor. Forstanderen skal sikre, at censor er orienteret om, at prøvegrundlaget skal hemmeligholdes af censor indtil prøvens begyndelse.

§ 40. Senest 15 hverdage før DAF-modulprøve og DUF-modulprøve afleveres til forstanderen:

1) Pensumopgivelse.

2) Prøveoplysninger på en af ministeriet udarbejdet blanket.

3) Prøvegrundlag, jf. § 3, nr. 2.

    Stk. 2. Materialet, jf. stk. 1, afleveres af henholdsvis

1) eksaminator for så vidt angår holdets pensumopgivelse og prøvegrundlag, der er udarbejdet ud fra denne, og

2) den enkelte selvstuderende for så vidt angår egen pensumopgivelse.

    Stk. 3. Forstanderen godkender materialet ved sin underskrift.

    Stk. 4. Senest 10 hverdage før prøven sender forstanderen et eksemplar af materialet til censor.

    Stk. 5. Hvis censor ikke modtager materialet, eller hvis det er mangelfuldt eller giver anledning til tvivl, retter censor straks henvendelse til eksaminator eller dennes forstander. Løses problemet ikke, retter censor henvendelse til Integrationsministeriet, som træffer afgørelse i sagen, herunder om prøven kan afholdes.

§ 41. Normalt må samme eksaminator og censor maksimalt eksaminere et antal prøvedeltagere svarende til 6 timers eksamination om dagen.

§ 42. I prøveafviklingen deltager både eksaminator og censor. Eksaminator skal i censors påhør sikre sig, at prøvedeltageren har opfattet prøvespørgsmålet og er klar over, hvad prøvegrundlaget i øvrigt består af.

    Stk. 2. Eksaminator for en selvstuderende udpeges af forstanderen for det prøveafholdende sprogcenter. Hvis undervisningen inden for prøvegrundlaget har været varetaget af mere end én lærer, udpeger forstanderen en eksaminator til prøven. Hvor en prøvedeltager går til prøve ved et andet sprogcenter, jf. § 13, udpeger forstanderen for det prøveafholdende sprogcenter en eksaminator. Hvis der foreligger særlige forhold, f.eks. inhabilitet eller sygdom, kan en anden eksaminator udpeges.

    Stk. 3. Hvis censor har forfald, beskikkes eller udpeges en anden censor i henhold til § 16.

§ 43. I det omfang prøvegrundlaget består af prøvespørgsmål, får prøvedeltagerne tildelt prøvespørgsmålene ved lodtrækning, hvor der anvendes uigennemsigtige og ensartede sedler. Alle sedlerne skal fremlægges ved prøvens start, og den enkelte prøvedeltager skal kunne vælge mellem mindst 3 sedler. Det samme spørgsmål kan være anført på flere sedler, hvis antallet af sedler overstiger 3.

§ 44. Under forberedelse til prøven må en prøvedeltager ikke kunne henvende sig til andre om faglige emner og skal så vidt muligt placeres alene i et lokale. Hvis flere prøvedeltagere forbereder sig i samme lokale, skal der være en tilsynsførende til stede.

    Stk. 2. Ved Almenprøve 1, Almenprøve 2 og Studieprøven skal en person udpeget af forstanderen være til stede for at hjælpe med det tekniske udstyr og eventuelt give instruktion i proceduren ved prøveaflæggelsen.

    Stk. 3. Prøvedeltagere kan gøre notater under forberedelsen og støtte sig til disse ved prøven. Der skal bruges papir, som sprogcentret udleverer. Lærer og censor har ret til at se notaterne.

    Stk. 4. Prøvedeltagere skal sikres ro under forberedelsen.

§ 45. Censor bestemmer, hvornår prøven er afsluttet. Herefter forlader prøvedeltageren lokalet.

    Stk. 2. Prøvedeltagere ved Almenprøve 1, Almenprøve 2 og Studieprøven må ikke tage opgavesæt ud af prøvelokalet, jf. dog § 54, stk. 1.

§ 46. Forstanderen kan tillade, at prøve aflægges på et senere tidspunkt i prøveforløbet for prøvedeltagere, der kommer for sent, hvis forsinkelsen efter forstanderens vurdering er rimeligt begrundet.

    Stk. 2. Censor anfører på karakterlisten, hvis en prøvedeltager er udeblevet.

§ 47. Prøven er offentlig, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Forstanderen kan begrænse adgangen til prøvelokalet af pladsmæssige grunde og kan nægte adgang for og bortvise enkeltpersoner, hvor det findes nødvendigt for at sikre den nødvendige ro og orden. Forstanderen kan endvidere fravige reglen i stk. 1, hvis der foreligger særlige forhold, f.eks. hensynet til prøvedeltageren.

    Stk. 3. Lyd- og billedoptagelse er ikke tilladt i prøvelokalet eller i forberedelseslokalet.

§ 48. Der censureres efter hver prøvepræstation. Kun eksaminator og censor må være til stede. Censor udtaler sin bedømmelse først. Hvis censor og eksaminator ikke bliver enige om en fælles bedømmelse, fastsættes karakteren efter reglerne i karakterbekendtgørelsen. Censor indfører en bemærkning på karakterlisten om karakterer, som eksaminator og censor ikke er blevet enige om, og som derfor er fastsat efter reglerne i karakterbekendtgørelsen, jf. § 36, stk. 4.

    Stk. 2. Inden karakteren meddeles prøvedeltageren, indføres den i karakterlisten. Karakteren meddeles prøvedeltageren af eksaminator i overværelse af censor.

    Stk. 3. Karakteren er endelig, når den er meddelt til prøvedeltageren. Herefter kan den kun ændres af centerkommunalbestyrelsen eller Integrationsministeriet, jf. §§ 58 og 59.

    Stk. 4. Når prøven for de prøvedeltagere, der er anført på karakterlisten for den pågældende dag, er afsluttet, underskriver og daterer eksaminator og censor karakterlisten og afleverer den til forstanderen.

    Stk. 5. Karakterlister til mundtlige prøver skal indeholde rubrikker til angivelse af prøvedato, prøvens art, prøvedeltagerens navn, CPR-nummer og prøvenummer, prøvekarakter, bemærkninger, dato og underskrifter. Integrationsministeriet udformer blanket til karakterliste.

Kapitel 8

Prøveprotokol og prøvebeviser

§ 49. Ved hvert sprogcenter føres en prøveprotokol. Ved prøvedagens afslutning indfører forstanderen karaktererne i prøveprotokollen, som kan føres elektronisk. Integrationsministeriet træffer beslutning om udformning af prøveprotokollen.

    Stk. 2. Karaktererne indføres i prøveprotokollen efter den underskrevne karakterliste.

    Stk. 3. Karakterlisten er sprogcentrets dokumentation for karaktererne, indtil disse er indført i prøveprotokollen.

    Stk. 4. Integrationsministeriet kan bestemme, at kopi af prøveprotokollen indsendes til ministeriet efter hver prøvetermin, eventuelt i elektronisk form.

    Stk. 5. Hvis prøveprotokollen føres elektronisk, fremstilles der efter hver prøve en udskrift, der opbevares på sprogcentret i 30 år.

§ 50. Forstanderen udsteder et prøvebevis for aflagte prøver og beståede prøver.

    Stk. 2. På prøvebeviset anføres navn, CPR-nummer, prøvetidspunkt (måned og år), prøvetype, prøveform, karakter(er) og den beskrivelse af 13-skalaen, der fremgår af karakterbekendtgørelsen. Integrationsministeriet udformer blanketter til beviser.

    Stk. 3. Ved Studieprøven udstedes der kun prøvebevis, hvis både den skriftlige og mundtlige del af prøven er bestået, jf. § 11, stk. 3.

    Stk. 4. På prøvedeltagerens anmodning udsteder forstanderen attestation for henholdsvis skriftlig og mundtlig del af prøven, hvis ikke hele Studieprøven er bestået. Integrationsministeriet udformer blanketter til attestation.

    Stk. 5. På kursistens anmodning udsteder forstanderen et kursusbevis for deltagelse i undervisning, der fører frem til Almenprøve 1, Almenprøve 2, DAF-modulprøve, DUF-modulprøve og Studieprøven. Integrationsministeriet udformer blanketter til kursusbevis.

Kapitel 9

Intern evaluering m.v.

§ 51. Der kan foretages intern evaluering af kursistens udbytte af undervisningen på de niveauer eller trin, som ikke afsluttes med en af de i § 4 nævnte prøver.

§ 52. Undervisning i dansk som andetsprog af kursister, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, jf. § 27 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, afsluttes med en sprogtest.

    Stk. 2. Sprogtesten, som både indeholder en evaluering af kursistens mundtlige og skriftlige færdigheder, gennemføres internt af sprogcentret efter retningslinjer fastsat af Integrationsministeriet.

    Stk. 3. Udgiften til sprogtesten afholdes af Arbejdsformidlingen.

Kapitel 10

Forsøg og dispensation

§ 53. Integrationsministeriet kan tillade fravigelser af bekendtgørelsen, når de er et led i forsøgs- og udviklingsarbejde. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen. Det er en betingelse, at prøvens anvendelighed som grundlag for fortsat uddannelse ikke forringes.

    Stk. 2. Integrationsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Kapitel 11

Klager

§ 54. Klage over lærers og censors afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse, herunder bedømmelse af prøver, samt klage over prøveforløbet ved et sprogcenter kan af en prøvedeltager indbringes for forstanderen inden to uger efter, at afgørelsen eller karakteren er meddelt prøvedeltageren. Prøvedeltageren har ret til uden betaling at få udleveret kopi af sin skriftlige opgavebesvarelse og af prøvegrundlaget ved mundtlig prøve.

    Stk. 2. Klagen indgives individuelt og skriftligt. Klagen skal præcisere og begrunde klagepunkterne.

    Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse på grund af klage over mangler ved en prøve, har afgørelsen virkning for alle prøvedeltagere, hvis prøve lider af samme mangel.

§ 55. Forstanderen indhenter inden en uge efter modtagelsen af klagen de nødvendige udtalelser til klagen. Udtalelserne afgives inden en frist fastsat af forstanderen på normalt maksimalt to uger.

    Stk. 2. Forstanderen forelægger udtalelserne for klageren, der inden for en frist på normalt en uge gives lejlighed til at komme med sine kommentarer.

§ 56. I sager, hvor klagen ikke vedrører bedømmelse af prøver, træffer forstanderen afgørelse enten om at tilbyde omprøve eller om at afvise klagen. Ved skriftlige prøver samt ved mundtlige prøver ved Almenprøve 1, Almenprøve 2 og Studieprøven kan omprøve først finde sted ved næste prøvetermin, herunder sygeeksamen, jf. § 5, stk. 2.

    Stk. 2. Hvis klagen vedrører bedømmelse af prøver, vurderer forstanderen, om der foreligger omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, jf. § 58, stk. 1, nr. 1 - 3. Finder forstanderen, at der ikke foreligger sådanne omstændigheder, afvises klagen. Finder forstanderen, at der er grundlag for berettiget tvivl om bedømmelsen, sendes klagen, samtlige udtalelser og forstanderens udtalelse til centerkommunalbestyrelsen til afgørelse. Vedrører klagen bedømmelsen af en skriftlig opgavebesvarelse, medsendes den originale opgavebesvarelse, og kopi opbevares på sprogcentret.

    Stk. 3. Klageren skal inden for samme frist som nævnt i § 55, stk. 2, før videresendelsen have lejlighed til at kommentere forstanderens udtalelse.

§ 57. Forstanderens afgørelser efter § 56 kan af klageren indbringes for centerkommunalbestyrelsen inden for en frist af to uger, fra klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

    Stk. 2. Klagen indsendes gennem forstanderen, der afgiver en udtalelse i forbindelse med sagens videresendelse til centerkommunalbestyrelsen.

    Stk. 3. Klageren skal inden for samme frist som nævnt i § 55, stk. 2, før videresendelsen have lejlighed til at kommentere forstanderens udtalelse.

§ 58. I sager, hvor klagen ikke vedrører bedømmelse af prøver, træffer centerkommunalbestyrelsen afgørelse enten om at tilbyde omprøve eller om at afvise klagen, jf. § 56, stk. 1. I sager, hvor klagen vedrører bedømmelse af prøver, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse enten om at afvise klagen eller om ombedømmelse, jf. § 56, stk. 2. Afgørelse om ombedømmelse forudsætter,

1) at der ved prøven eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler,

2) at en censor i sin udtalelse anbefaler, at karakteren hæves, eller

3) at der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen.

    Stk. 2. Hvis bedømmelsen er foretaget af en censor, beskikket af Integrationsministeriet, indsender centerkommunalbestyrelsen den originale opgavebesvarelse til Integrationsministeriet til ombedømmelse, hvori beskikkede censorer inddrages.

    Stk. 3. En klage kan ikke resultere i en lavere karakter.

§ 59. Centerkommunalbestyrelsens afgørelser kan af klageren indbringes for Integrationsministeriet inden for en frist af to uger, fra klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

    Stk. 2. Klagen stiles til Integrationsministeriet og sendes gennem centerkommunalbestyrelsen, der afgiver en udtalelse i forbindelse med videresendelsen til Integrationsministeriet.

    Stk. 3. Klageren skal inden for samme frist, som er nævnt i § 55, stk. 2, før indsendelsen til Integrationsministeriet have lejlighed til at kommentere centerkommunalbestyrelsens udtalelse.

    Stk. 4. Integrationsministeriet træffer afgørelse, jf. § 58, stk. 1 og 3.

§ 60. Klage over en forstanders afgørelser i øvrigt omfattet af denne bekendtgørelse kan af kursisten eller den selvstuderende indbringes for centerkommunalbestyrelsen inden to uger efter, at afgørelsen er meddelt kursisten. Reglerne om klage i bekendtgørelse om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 12

Overtrædelse af regler

§ 61. Hvis der under eller efter prøven konstateres overtrædelser af regler i denne bekendtgørelse eller i karakterbekendtgørelsen eller andre regler, indberetter forstanderen det straks til Integrationsministeriet og orienterer straks skriftligt de prøvedeltagere, som har deltaget i prøven.

    Stk. 2. Integrationsministeriet indhenter gennem forstanderen udtalelser fra sagens parter og kan bestemme, at prøvebevis eller attestation, jf. § 50, stk. 1 og 4, for den eller de pågældende prøvedeltagere tilbageholdes, indtil sagen er afgjort.

    Stk. 3. Integrationsministeriet træffer afgørelse om at hæve karakteren, give tilbud om omprøve eller afvise sagen.

Kapitel 13

Ikrafttræden m.v.

§ 62. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. februar 2002.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 1999 om prøver inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.

 

Indholds- og bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse:

Side:

§§ 1-10

Overordnede og generelle regler om prøver

1

§§ 11-13

Regler for de enkelte prøver

2

§§ 14-18

Opgavekommission, censorer m.fl.

3

§§ 19-22

Hjælpemidler m.v.

3

§ 23

Bortvisning fra prøve

4

§§ 24-37

Skriftlige prøver

4

§§ 38-48

Mundtlige prøver

6

§§ 49-50

Prøveprotokol og prøvebeviser

8

§§ 51-52

Intern evaluering m.v.

8

§ 53

Forsøg og dispensation

8

§§ 54-60

Klager

8

§ 61

Overtrædelse af regler

10

§ 62

Ikrafttræden m.v.

10

     

Bilagsfortegnelse:

 

Bilag 1

Prøvernes indhold

12

Bilag 2

Tilladte hjælpemidler

17

Bilag 3

Supplerende regler om brug af computer

18

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 12. februar 2002

Bertel Haarder

/Jette Lou


Bilag 1

Februar 2002

Bekendtgørelse om prøver
inden for undervisning i dansk
som andetsprog for voksne
udlændinge m.fl.

Prøvernes indhold

1. Almenprøve 1

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige del af prøven aflægges individuelt eller parvis.

Læseforståelse

I prøven indgår to delprøver. Disse kan komme i en anden rækkefølge end den her angivne.

Delprøve 1

Prøvegrundlaget er en eller flere tekster med faktuelle informationer (opslagstekster, informerende tekster, udfyldningstekster).

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan skanne og finde konkrete informationer, evt. kombineret med udfyldning af blanketter m.v.

Delprøve 2

Prøvegrundlaget er en eller flere informerende eller fortællende tekster og evt. en udfyldningstekst.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan læse intensivt og forstå indholdet i detaljer, forstå holdninger og hensigt, evt. kombineret med udfyldning af blanketter m.v.

Den samlede tekstlængde for delprøve 1 og delprøve 2 er 4 - 6 normalsider. Hvis der indgår opslagstekster, kan omfanget forøges med ca. 5 normalsider. Teksterne er autentiske og kan være tilpassede til prøveformål.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 1½ time.

Skriftlig fremstilling

I prøven indgår to delprøver.

Delprøve 1

består af skriftlig udformning af en formel, kort besked, henvendelse, klage, opslag m.v.

Prøvegrundlaget er to opgaver, hvoraf prøvedeltageren vælger den ene. Opgaverne er bundne.

Der angives ingen længde på besvarelsen.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan få budskabet igennem, herunder give faktuelle oplysninger, udtrykke holdninger og påvirke og udtrykke sig relevant i enkel, forståelig form.

Delprøve 2

består af skriftlig udformning af et uformelt brev eller lignende.

Prøvegrundlaget er en bunden opgave.

Besvarelsens længde skal være på ca.100 ord.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan få budskabet igennem, herunder beskrive og fortælle i længere sammenhængende form, udtrykke holdninger og påvirke og udtrykke sig relevant i enkel, forståelig form.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 1½ time.

Lytteforståelse

Prøven består af lytning til lydbånd eller videobånd.

Prøvegrundlaget er en eller flere autentiske eller konstruerede, informerende hverdagstekster.

Prøvetiden er ca. 15 minutter.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan forstå faktuelle informationer.

Mundtlig kommunikation

Prøven består af 3 dele: en monolog, et interview og en samtale.

Del 1 og 2

Prøvegrundlaget er et billede, en billedserie el. lign., ledsaget af en overskrift og nogle spørgsmål.

Del 1 består af mundtlig beskrivelse ud fra billedet, billedserien el. lign.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan beskrive og fortælle sammenhængende og forståeligt i enkel og flydende form.

Del 2 består af et interview.

Prøvegrundlaget er ovennævnte billede, billedserie el. lign. med stikord eller spørgsmål, der danner udgangspunkt for interviewet om et emne.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan forstå spørgsmål, give oplysninger og udtrykke holdninger i enkel og forståelig form.

Del 3

Prøvegrundlaget er en simuleret situation med en problemløsning.

Prøven består af en samtale.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan forstå samtalepartneren, udveksle oplysninger, udtrykke holdninger og påvirke i enkel, forståelig, relevant og flydende form.

Forberedelsestiden er ½ time (heri indgår lytteforståelsen).

Prøvetiden for del 1, del 2 og del 3 er i alt ½ time inklusive votering.

Ved parvis prøveaflæggelse er prøvetiden for del 1, del 2 og del 3 i alt ½ time eksklusive votering.

2. Almenprøve 2

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige del af prøven aflægges individuelt eller parvis.

Læseforståelse

I prøven indgår to delprøver. Disse kan komme i en anden rækkefølge end den her angivne.

Delprøve 1

Prøvegrundlaget er en eller flere informerende tekster eller opslagstekster.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan skanne en tekst med faktuelle informationer og forstå og sammenholde konkrete oplysninger.

Delprøve 2

Prøvegrundlaget er en eller flere fortællende sagprosatekster.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan læse intensivt og forstå detaljer, holdninger og hensigt og drage slutninger på baggrund af tekstens oplysninger.

Den samlede tekstlængde for delprøve 1 og delprøve 2 er 10 -15 normalsider. Hvis der indgår opslagstekster, kan omfanget forøges med ca. 5 normalsider. Teksterne er autentiske og kan være tilpassede eller konstruerede til prøveformål.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 2 timer.

Skriftlig fremstilling

I prøven indgår to delprøver.

Delprøve 1

består af skriftlig udformning af et formelt eller uformelt brev eller henvendelse.

Prøvegrundlaget er en tekst, ofte i form af et brev. Tekstens længde må ikke være på mere end ca. 250 ord.

Der angives ingen længde på besvarelsen.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan informere, beskrive, fortælle, udtrykke holdninger og synspunkter og påvirke. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig i umiddelbart forståelig og relevant form.

Delprøve 2

består af skriftlig udformning af en længere, sammenhængende fremstilling.

Prøvegrundlaget er to opgaver, hvoraf prøvedeltageren vælger den ene. Opgaverne kan evt. suppleres med illustrationer eller andet grafisk materiale.

Besvarelsens længde skal være på ca. 200 ord.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan fortælle i længere, sammenhængende form, udtrykke holdninger og synspunkter, sammenfatte, uddybe og begrunde. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig i umiddelbart forståelig form.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 2 ½ time.

Lytteforståelse

Prøvegrundlaget er en eller flere autentiske eller konstruerede hverdagstekster, f.eks. nyhedsudsendelser, reportager, debatudsendelser på lydbånd eller videobånd.

Forberedelsestiden er ca. 15 minutter. Prøvedeltageren tager notater, der må bruges til at referere og besvare spørgsmål.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan forstå såvel faktuelle informationer som holdningsprægede udsagn, identificere kommunikationshensigten og drage slutninger.

Mundtlig kommunikation

I prøven indgår tre dele: en monolog, et interview og en samtale.

Del 1 og 2

Prøvegrundlaget er et billede, ledsaget af en overskrift og nogle spørgsmål.

Del 1 består af mundtlig beskrivelse ud fra billedet.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan give en sammenhængende fremstilling, beskrive, fortælle og sammenligne i umiddelbart forståelig og flydende form.

Del 2 består af et interview.

Prøvegrundlaget er ovennævnte billede med stikord eller spørgsmål, der danner udgangspunkt for interviewet om et emne.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan forstå spørgsmål, give oplysninger, udtrykke holdninger og synspunkter i umiddelbart forståelig og flydende form.

Del 3

Prøvegrundlaget er en simuleret situation med en problemløsning.

Prøven består af en samtale, hvori der indgår improvisation.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan forstå samtalepartneren, stille og besvare spørgsmål, påvirke, udtrykke holdninger og synspunkter, begrunde og perspektivere. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig i umiddelbart forståelig, relevant og flydende form.

Forberedelsestiden er i alt ½ time (heri indgår lytteforståelsen).

Prøvetiden for lytteforståelse og mundtlig kommunikation, del 1, del 2 og del 3 er i alt ½ time inklusive votering.

Ved parvis prøveaflæggelse er prøvetiden for lytteforståelse og mundtlig kommunikation, del 1, del 2 og del 3 i alt ½ time eksklusive votering.

3. DAF-modulprøve

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Den skriftlige del består af en tal- og symboldiktat og en instruktionsopgave, og den mundtlige del består af tekstlæsning med referat og samtale.

Prøverne aflægges individuelt.

Skriftlig del

Tal- og symboldiktat.

Prøvegrundlaget er en tekst bestående af tal og symboler til diktat.

Prøvetiden er 10 minutter.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan forstå og notere fagsproglig terminologi og symboler inden for regning/matematik, mål og vægt.

Instruktionsopgaven består af læsning af en instruktion og udfyldning af målestoksblad.

Prøvegrundlaget er en skriftlig instruktion og et målestoksblad.

Prøvetiden er 50 minutter.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan læse intensivt og forstå almen fagsproglig terminologi og handle i overensstemmelse med instruktionen.

Mundtlig del

Prøven består af læsning af en sagprosatekst og efterfølgende mundtligt referat og uddybende samtale om teksten.

Prøvegrundlaget er en ekstemporal sagprosatekst (2-3 normalsider) med et arbejdsmarkedsrelateret indhold.

Teksten skal emnemæssigt ligge inden for opgivelserne. Pensum: ca. 40 normalsider fordelt på mindst tre forskellige temaer.

Forberedelsestid: 30 minutter.

Prøvetiden er 30 minutter inklusive votering.

Ved prøven vurderes prøvedeltagerens evne til at læse helhedsorienteret og til at sætte tekstens indhold ind i en arbejdsmarkedsrelateret sammenhæng. Vurderingen baseres på helheden i fremstillingen.

4. DUF-modulprøve

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Den skriftlige del består af en kommenteringsopgave, og den mundtlige del består af tekstlæsning med referat og samtale.

Prøverne aflægges individuelt.

Skriftlig del

Prøven består af et skriftligt resumé med efterfølgende kommentering på baggrund af en læst sagprosatekst.

Prøvegrundlaget er 2 opgaver, hvoraf prøvedeltageren vælger den ene. Opgaven er en ekstemporal sagprosatekst (1-2 normalsider).

Besvarelsens længde er ca. 350 ord i alt.

Prøvetiden er 3 timer.

Ved prøven vurderes prøvedeltagerens evne til at udtrykke sig relevant og forståeligt i længere sammenhæng og med bredde og variation i ordforrådet. Desuden vurderes evnen til at fokusere, sammenfatte og kommentere holdninger og synspunkter og argumentere for fremsatte synspunkter.

Mundtlig del

Prøven består af læsning og mundtlig tolkning af en ekstemporal fiktionstekst eller sagprosatekst.

Prøvegrundlaget er kortere fiktions- og sagprosatekster (2-3 normalsider), der i videst muligt omfang repræsenteres ligeligt, og som emnemæssigt skal ligge inden for opgivelserne. Pensum er ca. 50 normalsider fordelt på mindst tre forskellige temaer.

Prøvedeltageren refererer teksten, og der føres en uddybende samtale med udgangspunkt i teksten.

Forberedelsestid: 30 minutter.

Prøvetiden er 30 minutter inklusive votering.

Ved prøven vurderes prøvedeltagerens evne til at læse helhedsorienteret og finde frem til tekstens budskab og til at sætte teksten ind i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Vurderingen baseres på helheden i fremstillingen.

5. Studieprøven i dansk som andetsprog

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Den skriftlige del af prøven består af læseforståelse og skriftlig fremstilling. Den mundtlige del består af lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne aflægges individuelt.

Skriftlig del

Læseforståelse

I prøven i læseforståelse indgår der to prøver: en prøve med en opgave i skanning og en prøve med en opgave i intensiv læsning og en opgave i nærlæsning. De tre opgaver benævnes delprøve 1, delprøve 2 og delprøve 3.

Delprøve 1

Prøvegrundlaget er en eller flere opslagstekster og/eller informerende tekster.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan skanne, lokalisere og uddrage specifikke informationer.

Delprøve 2

Prøvegrundlaget er informerende eller fortællende sagprosatekster.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan læse intensivt, forstå indholdet i detaljer og uddrage det væsentlige.

Delprøve 3

Prøvegrundlaget er en informerende eller fortællende, konstrueret tekst.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan nærlæse ved at udnytte syntaktisk og leksikalsk viden.

 

Den samlede tekstlængde for delprøve 1, delprøve 2 og delprøve 3 er 35 - 40 normalsider.

Teksterne i delprøve 1 og delprøve 2 er autentiske, men kan være tilpassede prøveformål.

Prøvetiden er i alt 90 minutter.

Ved delprøve 1 er der en tidsbegrænsning.

Skriftlig fremstilling

Prøven i skriftlig fremstilling består af skriftlig udformning af en længere, sammenhængende tekst.

Prøvegrundlaget er tre opgaver, hvoraf kursisten vælger en.

De tre opgaver er af almen karakter og adskiller sig kun emnemæssigt. Opgaverne kan være suppleret med billeder eller andet grafisk materiale.

Prøvetiden er 3 timer.

Besvarelsens længde skal være på ca. 400 ord.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan analysere og videregive faktuel information i relevant form. Det vurderes om prøvedeltageren kan ræsonnere, perspektivere, vurdere og eksemplificere samt tage stilling til et udsagn og underbygge dette med en relevant og sammenhængende argumentation. Desuden vurderes det, om prøvedeltageren kan udtrykke sig umiddelbart forståeligt, præcist og nuanceret og med en korrekthed, der sikrer, at der ikke forekommer væsentligt meningsforstyrrende elementer i besvarelsen.

Mundtlig del

Lytteforståelse

I prøven i lytteforståelse indgår der to delprøver. Disse kan komme i en anden rækkefølge end den her angivne.

Delprøve 1

Prøvegrundlaget er en autentisk eller konstrueret tekst til oplæsning eller på lydbånd.

Teksten er af informerende karakter.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan forstå teksten detaljeret ved at udnytte et præcist og hurtigt aktiveret ordforråd.

Delprøve 2

Prøvegrundlaget er en autentisk eller konstrueret tekst til oplæsning eller på lydbånd.

Teksten er af informerende karakter.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan forstå konkrete informationer og uddrage væsentlige udsagn, holdninger og problemstillinger.

Prøvetiden for delprøve 1 og delprøve 2 er i alt 60 minutter, der fordeles med 30 minutter til hver delprøve.

Prøvetiden er eksklusive prøvedeltagerens gennemlæsning af teksten på opgavearket og inklusive ordbogsopslag (delprøve 1) og eksklusive prøvedeltagerens gennemlæsning af opgavearket og oplæsningen eller afspilningen (delprøve 2).

Mundtlig kommunikation

Prøven i mundtlig kommunikation består af to opgaver: præsentation og en samtale om et emne.

Prøvegrundlaget er et opgaveark, der angiver tre emner. Emnerne er almene og ofte aktuelle.

Syv dage før første prøvedato tildeles prøvedeltageren de tre emner. Prøvedeltageren forbereder sig på alle tre emner. Ved prøven tildeles prøvedeltageren et af de tre emner ved lodtrækning. Dette emne danner grundlag for prøven.

Ved prøven vurderes om prøvedeltageren kan fortælle, beskrive, forklare, vurdere og argumentere samt udtrykke sig i længere sammenhængende, struktureret form. Det vurderes desuden, om prøvedeltageren kan udtrykke sig umiddelbart forståeligt, relevant, præcist, varieret og flydende.

Prøvetiden er 30 minutter inklusive votering.


Bilag 2

Februar 2002

Bekendtgørelse om prøver
inden for undervisning i dansk
som andetsprog for voksne
udlændinge m.fl.

Oversigt over tilladte hjælpemidler ved prøver i dansk som andetsprog for voksne
udlændinge m.fl.

Prøve

Skriftlig del og mundtlig forberedelse

   

Almenprøve 1:

Alle ordbøger må anvendes.

Almenprøve 2:

Alle ordbøger må anvendes.

DUF-modulprøve:

Alle ordbøger må anvendes.

DAF-modulprøve:

Alle ordbøger må anvendes.

 

Passer, lineal og vinkelmåler skal medbringes.

Studieprøven:

Dansk-dansk ordbøger må anvendes, dog ikke ved prøverne i læseforståelse.

Kursisten har selv ansvaret for at medbringe de til prøven tilladte hjælpemidler og skriveredskaber, herunder passer, lineal og vinkelmåler ved DAF-modulprøve.

Sprogcentret skal stille et antal eksemplarer af dansk-dansk ordbøger og danske retskrivningsordbøger til rådighed ved skriftlige og ved forberedelsen til mundtlige prøver.

Sprogcentret kan stille øvrige tilladte hjælpemidler, herunder ordbøger i fremmedsprog-dansk, dansk-fremmedsprog og fremmedsprog-fremmedsprog til rådighed på sprogcentret i det omfang, centret råder over dem.

Det er tilladt at medbringe selvproducerede ordbøger, hvis der ikke findes autoriserede ordbøger fra kursistens modersmål til dansk og omvendt. Den prøveansvarlige skal godkende ordbogsmaterialet inden prøven.


Bilag 3

Februar 2002

Bekendtgørelse om prøver
inden for undervisning i dansk
som andetsprog for voksne
udlændinge m.fl.

Supplerende regler om brug af computer ved skriftlige prøver inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.

1. Sprogcentrets computer eller egen computer

1.1. Sprogcentret kan tilbyde prøvedeltagere, der skønnes at være rutinerede i brug af computer, at bruge sprogcentrets computere ved de skriftlige prøver. Sprogcentret skal udarbejde retningslinjer for, på hvilken måde sprogcentrets computere fordeles til prøvedeltagerne, hvis der er flere ansøgere end antallet af computere.

1.2. Sprogcentret kan give tilladelse til, at prøvedeltagere selv medbringer og anvender en computer, der opfylder kravene under pkt. 2.1 og 2.2.

2. Krav til computeren mv.

2.1. En computer, der benyttes ved en prøve, må ikke være udstyret med faciliteter, der gør det muligt under prøven at udveksle oplysninger med andre computere mv.

2.2. Der må benyttes tekstbehandling inklusive stavekontrol og synonymordbog samt elektroniske udgaver af de ordbøger, der er tilladt som hjælpemidler ved prøverne, jf. bilag 2.

3. De skriftlige prøver

3.1. Antallet af tilsynførende ved prøver med computere fastsættes af forstanderen under hensyntagen til de lokale praktiske forhold, hvorunder prøven afvikles.

3.2. Computerne skal opstilles sådan, at prøvedeltagerne ikke har mulighed for at læse hinandens skærmtekster.

3.3. Prøvedeltagere har selv ansvaret for under prøven at foretage den nødvendige løbende lagring af teksten, herunder periodisk fremstilling af back-up og sikkerhedskopi.

3.4. Prøvedeltagerne, der benytter sprogcentrets computere, skal have mulighed for at foretage udskrivning (udprintning) på sprogcentrets printere under prøven. For prøvedeltagere, der benytter egen computer, skal det på forhånd være fastlagt, i hvilket omfang sprogcentret stiller printer til rådighed, og hvordan udprintning foregår.

3.5. Forstanderen skal fastlægge procedure for udskrivning, så det er muligt entydigt at identificerer hvert enkelt udskrevet ark. Hvis sprogcentrets identifikation af udskrifterne også indebærer tidsangivelse på udskrifterne, kræves det, at de udskrifter (besvarelsesark), der indgår i den opgavebesvarelse, der afleveres til bedømmelse, også er forsynet med tidspunkt. Proceduren skal endvidere sikre, at en prøvedeltager kun har adgang til sine egne udskrifter. Det praktiske arrangement i forbindelse med udskrivningen må ikke virke unødvendigt forstyrrende på de øvrige prøvedeltagere eller på prøveafviklingen.

3.6. Hvis der anvendes disketter, skal tomme disketter udleveres af sprogcentret umiddelbart før prøvens start. De skal være forsynet med sprogcentrets navn, og prøvedeltageren skriver sit navn og prøvenummer på. Disketten skal afleveres til den tilsynsførende samtidig med aflevering af opgavebesvarelsen.

3.7. Opgavebesvarelsen skal ved prøvetidens udløb foreligge på papir. Det er prøvedeltageren, der selv foretager udvælgelsen af de udskrevne ark, der ønskes afleveret til bedømmelse. Disketter eller back-up filer bedømmes ikke.

3.8. Forstanderen skal sikre, at der kan ydes teknisk bistand under prøven til at afhjælpe eventuelle tekniske problemer med skolens udstyr.

3.9. Forstanderen skal have meddelt prøvedeltagere, der anvender egen computer/printer, om og i hvilket omfang sprogcentret under prøven kan tilbyde teknisk assistance til prøvedeltagernes eget udstyr.

3.10. Hvis der under prøven opstår strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af edb-udstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes/udbedres, fortsættes prøven uden benyttelse af computer. Hvis problemerne medfører væsentlige gener for prøvens afvikling, herunder problemer med hensyn til udskrivning af opgavebesvarelser eller dele heraf, retter sprogcentret straks henvendelse til Integrationsministeriet, som træffer bestemmelse om det videre forløb af den pågældende prøve.

3.11. Hvis betingelserne i 2.1. og 2.2. ikke overholdes, eller hvis prøvedeltageren anvender andre end de disketter, der er udleveret af sprogcentret, opfattes dette som uretmæssigt at skaffe sig hjælp, jf. § 23.