Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven1)1)

(Forslag til Rådets direktiv om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold samt ophævelse af adgangen til opsættende virkning ved påklage af visse afgørelser om administrativ udvisning af EU/EØS-statsborgere m.fl.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 193 af 5. april 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1 og 2, ændres »fritaget for arbejdstilladelse« til: »fritaget for krav om arbejdstilladelse«.

2. I § 16, stk. 1, ændres »fritaget herfor« til: »fritaget for krav herom«.

3. I § 33, stk. 1, 2. pkt., ændres »reglen i stk. 3, 1. pkt.« til: »reglerne i stk. 3, 1. og 3. pkt.«

4. I § 33, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»En udlænding, der ikke hidtil har haft opholdstilladelse her i landet, og som er omfattet af EF-reglerne, jf. § 2, stk. 1 og 2, har dog ikke ret til at blive her i landet, indtil en klage over en beslutning om udvisning efter §§ 25 a eller 25 b er afgjort.«

5. I § 43, stk. 6, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 3 og 4«.

6. § 59, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der

1) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i, rejse gennem eller opholde sig her i landet,

2) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse her i landet med henblik på herfra at indrejse ulovligt i et andet land,

3) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse ulovligt i eller rejse ulovligt gennem et andet land eller

4) for vindings skyld bistår en udlænding med at opholde sig ulovligt i et andet land.«

§ 2

    Stk. 1. § 1, nr. 1-5, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 6, fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.

    Stk. 2. Udlændingelovens § 33, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., som henholdsvis ændret og indsat ved denne lovs § 1, nr. 3 og 4, finder alene anvendelse, såfremt det forhold, der begrunder udvisningen, er begået efter lovens ikrafttræden. Såfremt det forhold, der begrunder udvisningen, er begået før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder

Officielle noter

1) Loven gennemfører i medfør af artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Amsterdamtraktaten, Rådets direktiv om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold.