Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til
visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v.
samt om ændring af udlændingeloven og
forskellige skattelove

(Ophævelse af jugoslaverloven)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1995, ophæves.

§ 2

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 17. juli 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 9 e, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

2. I § 27, stk. 2, udgår », jf. dog stk. 3«.

3. § 27, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

4. I § 27, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

5. I § 33, stk. 12, ændres »§ 9 e, stk. 2,« til: »§ 9 e«.

6. I § 46, stk. 2, udgår »§ 9 e, stk. 1,«.

§ 3

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret ved § 2 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 A, stk. 5, udgår », samt personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. eller lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven)«.

2. I § 7, stk. 2, udgår »samt personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. eller lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven)«.

3. I § 8, stk. 3, udgår »samt personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. eller lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven)«.

§ 4

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 683 af 18. august 2002, som ændret ved § 6 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 5, 3. pkt., udgår », samt personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. eller lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven)«.

§ 5

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 9 F, stk. 3, udgår », samt personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. eller lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven)«.

§ 6

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for personer, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder