Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløbet i henhold til udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001

 

I medfør af § 11, stk. 7, 2. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, jf. § 8, stk. 3, 2. pkt., i lov nr. 365 af 6. juni 2002, fastsættes:

§ 1. Efter udlændingelovens § 11, stk. 7, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, reguleres det i lovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, angivne beløb fra og med 1999 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

    Stk. 2. Satsreguleringsprocenten for 2003 udgør 3,2, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 673 af 12. august 2002 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2003.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2003 - 31. december 2003 udgør det i udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, nævnte beløb (forfalden gæld) 57.907,00 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2003.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 2. januar 2003

Bertel Haarder

/Susanne S. Clausen