Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløbet i henhold til
udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt.

 

I medfør af § 9, stk. 4, 3. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 17. juli 2002, fastsættes:

§ 1. Efter udlændingelovens § 9, stk. 4, 3. pkt., reguleres det i lovens § 9, stk. 4, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2003 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Satsreguleringsprocenten for 2003 udgør 3,2, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 673 af 12. august 2002 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2003.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2003 31. december 2003 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., jf. 3. pkt., nævnte beløb (økonomisk sikkerhed) 51.600,00 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2003.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 14. marts 2003

Bertel Haarder

/Vibeke Hauberg