Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 76 af 12. februar 2002 om prøver inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1 og 2, affattes således:

»§ 1. Undervisningen i dansk som andetsprog kan afsluttes med en prøve på det afsluttende niveau, jf. § 4. Prøverne i dansk som andetsprog afholdes af sprogcentre.

Stk. 2. Det er muligt at tilmelde sig en prøve uden at være tilmeldt undervisningen på det pågældende trins afsluttende niveau (selvstuderende). Kursister, der har modtaget danskundervisning hos andre udbydere end sprogcentre, jf. lovens § 3, stk. 3-7, kan indstille sig til en prøve på et sprogcenter som selvstuderende.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

2. § 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2)   selvstuderende, jf. § 1, stk. 2.«

3. I § 23, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis prøvedeltageren har modtaget undervisning hos en anden udbyder end et sprogcenter, orienterer forstanderen straks denne udbyder om de i stk. 1, 1. pkt. nævnte uregelmæssigheder med henblik på eventuel bortvisning fra undervisningen.«

4. § 40, stk. 2, nr. 1 og 2, affattes således:

»1)   eksaminator for så vidt angår holdets eller den enkelte kursists pensumopgivelse og prøvegrundlag, der er udarbejdet ud fra denne, og

2)   den enkelte selvstuderende, der ikke har været tilmeldt undervisningen på det pågældende trins afsluttende niveau, jf. § 1, stk. 2, 1. pkt.«

5. I § 54, stk. 1 ændres »lærers« til: »eksaminators«.

6. I § 58, stk. 1 ændres »træffer kommunalbestyrelsen« til: »træffer centerkommunalbestyrelsen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2003.

 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 31. marts 2003

Bertel Haarder

/Peter S. Willadsen

Redaktionel note
  • Dokumentet er manuelt markeret historisk, da hjemmelen til bekendtgørelsen bortfaldt med lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl..