Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Skærpelse af udsendelsesforanstaltningerne, effektivisering af sagsbehandlingen vedrørende ansøgninger om humanitær opholdstilladelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 17. juli 2002, som ændret ved lov nr. 134 af 20. marts 2002, § 2 i lov nr. 1044 af 17. december 2002 og § 1 i lov nr. 60 af 29. januar 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 b, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »her i landet«: », og som er registrerede som asylansøgere efter § 48 e, stk. 1, og er meddelt afslag på ansøgningen om opholdstilladelse efter § 7 af Udlændingestyrelsen«.

2. § 18 affattes således:

»§   18. Retten til ophold her i landet bortfalder, når der af forsørgelsesmæssige grunde er truffet afgørelse om, at en udlænding, der ikke har de fornødne midler til sit underhold, skal hjemsendes.«

3. I § 19, stk. 3 , ændres »udlændingelovens kapitel 4« til: »kapitel 4«.

4. I § 28, stk. 1, nr. 5, 1. pkt. , ændres »her i landet og til hjemrejsen« til: »både med hensyn til hele det påtænkte ophold i Schengenlandene og til enten hjemrejsen eller gennemrejsen til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, og hvor den pågældende er sikret indrejse,«.

5. I § 33, stk. 2, 2. pkt. , indsættes efter »§ 7«: », eller hvis der er meddelt opsættende virkning i medfør af § 33, stk. 4, 1. eller 3. pkt., og udrejsefristen først fastsættes efter, at Flygtningenævnet har meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7«.

6. §  33, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 b har opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, hvis ansøgningen indgives inden 15 dage efter, at Udlændingestyrelsen har meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7. Har Udlændingestyrelsen i medfør af § 53 b, stk. 1, meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, har ansøgningen om opholdstilladelse efter § 9 b dog alene opsættende virkning, hvis ansøgningen indgives i tilknytning til forkyndelsen af udrejsefristen i forbindelse med afslaget på opholdstilladelse efter § 7. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 b, der indgives på et senere tidspunkt end de i 1. og 2. pkt. nævnte tidspunkter, har ikke opsættende virkning, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.«

7. I § 33, stk. 6 , ændres »udlændingens udrejsefrist er overskredet« til: »indbringelsen ikke sker i tilknytning til meddelelsen af afslaget på opholdstilladelse efter § 9 b«.

8. I § 34, stk. 2 , indsættes efter »tilstedeværelse«: »eller medvirken til sagens behandling eller udrejsen«.

9. § 34, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1)   udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt.,«.

10. I § 34 indsættes som stk. 4:

» Stk. 4. Politiet kan bestemme, at en udlænding, der er udvist ved endelig dom efter §§ 22-24, og som ikke er varetægtsfængslet efter § 35, skal give møde hos politiet på nærmere angivne tidspunkter med henblik på at sikre en effektiv fuldbyrdelse af bestemmelsen om udvisning.«

11. I § 36, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 25 a og 25 b« til: »§§ 25, 25 a og 25 b«.

12. I § 36 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Drager politiet omsorg for en udlændings udrejse, og medvirker udlændingen ikke hertil, jf. § 40, stk. 3, 1. pkt., kan udlændingen frihedsberøves med henblik på at sikre, at udlændingen meddeler de nødvendige oplysninger til udrejsen og medvirker til tilvejebringelse af den nødvendige rejselegitimation og visum og til udrejsen i øvrigt.

Stk. 6. En udlænding, der af Udlændingestyrelsen i medfør af § 53 b, stk. 1, eller Flygtningenævnet er meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, og hvor politiet drager omsorg for udlændingens udrejse og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 3, 1. pkt., kan frihedsberøves, såfremt de i § 34 og § 42 a, stk. 7, 1. pkt., og stk. 10, nævnte foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at sikre udlændingens medvirken til udrejsen.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

13. § 40, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Retten kan på begæring af politiet, hvis det skønnes fornødent med henblik på udsendelse af udlændingen, bestemme, at en udlænding, der ikke ønsker at medvirke dertil, skal fremstilles for hjemlandets eller et andet lands repræsentation.«

14. § 40 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan endvidere optages fingeraftryk af en udlænding,

1)   hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på identifikation af den pågældende, eller

2)   hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på udstedelse eller fremskaffelse af rejsedokument til den pågældende.«

15. § 40 a, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Rigspolitichefen er dataansvarlig myndighed for registret.«

16. I § 40 a, stk. 6, ændres »registreres« til: »i medfør af stk. 3 og 4 er registreret«.

17. § 40 a, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Politiet og Udlændingestyrelsen kan uden udlændingens samtykke elektronisk eller manuelt videregive fingeraftryk, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte edb-register, til udenlandske udlændingemyndigheder i forbindelse med behandlingen af udlændingesager. Politiet kan endvidere med henblik på identifikation af en udlænding eller med henblik på udstedelse eller fremskaffelse af rejsedokument videregive fingeraftryk, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte edb-register, til hjemlandets eller et andet lands repræsentation eller til internationale politisamarbejdsorganisationer.«

18. § 40 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan endvidere optages personfotografi af en udlænding,

1)   hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på identifikation af den pågældende,

2)   hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på udstedelse af identitetskort eller andet legitimationsdokument til den pågældende, eller

3)   hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på udstedelse eller fremskaffelse af rejsedokument til den pågældende.«

19. I § 40 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »Personfotografi optaget i medfør af stk. 1 eller 2 kan registreres i et særligt edb-register« til: »Personfotografi, der optages i medfør af stk. 1 eller 2, kan registreres i et særligt register«.

20. § 40 b, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Rigspolitichefen er dataansvarlig myndighed for registret«.

21. I § 40 b, stk. 4, ændres »er modtaget« til: »modtages«, og »edb-register« ændres til: »register«.

22. I § 40 b, stk. 5-8, ændres »edb-register« til: »register«.

23. § 40 b, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Politiet og Udlændingestyrelsen kan uden udlændingens samtykke elektronisk eller manuelt videregive personfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte register, til indenlandske og udenlandske udlændingemyndigheder i forbindelse med behandlingen af udlændingesager. Politiet kan endvidere med henblik på identifikation af udlændingen eller med henblik på udstedelse af eller fremskaffelse af rejsedokument videregive personfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte register, til hjemlandets eller et andet lands repræsentation eller til internationale politisamarbejdsorganisationer.«

24. I § 42 a, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »§ 31,«: »og en udlænding, der er udvist ved endelig dom efter §§ 22-24, og som ikke er varetægtsfængslet efter § 35,«.

25. I § 42 a, stk. 9, ændres »Udlændingestyrelsen kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke skal have dækket sine udgifter til underhold bortset fra kost, logi og sundhedsmæssige ydelser« til: »Udlændingestyrelsen kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke skal have dækket sine udgifter til underhold, men alene skal modtage kost og logi i naturalier samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser«.

26. I § 42 a, stk. 9, nr. 3, indsættes efter »stk. 7, 1. pkt.«: »eller stk. 8, 1. pkt.«

27. § 42 a, stk. 9, nr. 7, udgår.

28. § 42 a, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Udlændingestyrelsen skal, medmindre særlige grunde taler derimod, bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke skal have dækket sine udgifter til underhold, men alene skal modtage kost og logi i naturalier samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser, såfremt

1)   udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller

2)   politiet drager omsorg for udlændingens udrejse og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 3, 1. pkt.«

29. I § 42 a indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Udlændingestyrelsen kan til brug for en afgørelse efter stk. 9 eller 10 uden udlændingens samtykke indhente oplysninger om udlændingens helbredsforhold hos indkvarteringsoperatøren, jf. stk. 5.«

30. § 43 a affattes således:

»§ 43 a. Til en udlænding, der opholder sig her i landet, og hvis ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 er taget under behandling, kan der, hvis udlændingen ikke selv har midler hertil, ydes hjælp til rejse til et tredjeland, hvor udlændingen efter indrejsen i Danmark og inden udløbet af en fastsat udrejsefrist har opnået indrejse- og opholdstilladelse, hvis udlændingen har fået afslag på eller frafalder en ansøgning om opholdstilladelse her i landet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Til en udlænding, der opholder sig her i landet, og som er registreret som asylansøger efter § 48 e, stk. 1, og er meddelt afslag på opholdstilladelse efter § 7 af Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet, kan der ydes hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis udlændingen medvirker til at udrejse uden ugrundet ophold, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Der kan ikke ydes hjælp efter stk. 1 og 2 til

1)   udlændinge, der har opholdstilladelse her i landet,

2)   udlændinge, der er statsborgere i et af de nordiske lande,

3)   udlændinge, der er statsborgere i et land, der er tilsluttet De Europæiske Fællesskaber, og

4)   udlændinge, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 4. Der kan endvidere ikke ydes hjælp efter stk. 2 til

1)   udlændinge, som er meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 af Udlændingestyrelsen i medfør af § 53 b, stk. 1, og

2)   udlændinge, der er omfattet af § 10.

Stk. 5. Hjælpen efter stk. 1 omfatter

1)   udgifter til billet til fly, tog m.v.,

2)   nødvendige udgifter til transport af personlige ejendele,

3)   højst 5.000 kr. pr. familie til transport af udstyr, der er nødvendigt for den pågældendes eller familiens erhverv i det pågældende tredjeland, og

4)   andre udgifter, der er forbundet med rejsen.

Stk. 6. Hjælpen efter stk. 2 udgør 3.000 kr. pr. person over 18 år og 1.500 kr. pr. person under 18 år.

Stk. 7. En udlænding kan kun modtage hjælp efter stk. 1 og 2 én gang.

Stk. 8. Beløbene i stk. 5, nr. 3, og stk. 6 reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

31. Efter § 43 a indsættes:

»§ 43 b. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan, når særlige repatrieringshensyn taler derfor, bestemme, at der kan ydes økonomisk støtte til frivillig tilbagevenden til hjemlandet til grupper af udlændinge, der opholder sig her i landet, og som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 og ikke har opholdstilladelse her i landet.«

32. I § 46 a ændres »§ 33, stk. 4, 2. pkt.« til: »§ 33, stk. 4, 3. pkt.«

33. § 47 a affattes således:

»§ 47 a . Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om, at Udlændingestyrelsen og politiet i særlige tilfælde kan udstede visum ved indrejsen her i landet samt udstede tilbagerejsetilladelse til en udlænding, der lovligt opholder sig her i landet.«

34. I § 48, 4. pkt., indsættes efter »integration«: », jf. dog 6. og 7. pkt.«

35. I § 48, 7. pkt., indsættes efter »§ 33, stk. 9,«: »og § 43 a, stk. 2,«.

36. I § 58 f ændres »andre Schengenlande« til: »andre Schengenlande eller EU-lande«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2003.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bertel Haarder