Den fulde tekst

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

(Lovens formål, udmelding af landstal, visitering, introduktionsprogrammet, tilbud,
rådighedsforpligtelse, finansiering m.v. og tidligere tidsubegrænset opholdstilladelse til
velintegrerede udlændinge m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 18. september 2002, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1034 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1040 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 1043 af 17. december 2002 og senest ved § 2 i lov nr. 60 af 29. januar 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere.

Stk. 2. Dette skal ske ved gennem en integrationsindsats at

1) bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,

2) bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, samt

3) bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Stk. 3. Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen.«

2. I § 4, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »i denne kommune«: », jf. dog stk. 5«.

3. I § 4 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Varetægtsfængsles eller indsættes en udlænding til afsoning i fængsel eller arresthus i en institution under kriminalforsorgen, der er beliggende i en anden kommune end den kommune, hvis kommunalbestyrelse efter stk. 1 er eller bliver ansvarlig for den pågældende udlænding efter stk. 2 eller 3, påhviler ansvaret efter stk. 1 kommunalbestyrelsen i den kommune, som er eller bliver ansvarlig for den pågældende efter stk. 2 eller 3, medmindre de to kommunalbestyrelser med samtykke fra udlændingen indgår aftale om andet.«

4. Efter § 4 indsættes :

»§ 4 a. Kommunalbestyrelsen kan behandle sager om hjælp til enkeltpersoner efter denne lov.«

5. I § 6, 1. pkt., § 7, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, og § 8, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, ændres »hvert af de kommende tre år« til: »det kommende år«.

6. I § 6 indsættes som 3. pkt . :

»Landstallet skal ændres af Udlændingestyrelsen, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende år, skønnes at ville ændre sig med mere end 50 pct. i forhold til det af Udlændingestyrelsen til enhver tid fastsatte landstal.«

7. I § 7, stk. 1, 2. pkt., ændres »den 1. juni hvert år« til: »den 1. maj«.

8. I § 7, stk. 3, ændres »den 1. juni« til: »den 1. maj«.

9. I § 7, stk. 3, ændres »den 15. juni i det pågældende år« til: »den 15. maj«.

10. I § 7, stk. 4, udgår »og de efterfølgende to«.

11. I § 8, stk. 1, 2. pkt., udgår »hvert år«.

12. I § 8, stk. 3, udgår »i det pågældende år«.

13. I § 8, stk. 4, udgår »og de efterfølgende to år«.

14. I § 10, stk. 1, indsættes efter »(visitering)«: », jf. dog stk. 2«.

15. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Udlændingestyrelsen kan for mindreårige uledsagede asylansøgere træffe afgørelse om visitering efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til de pågældende, når dette er påkrævet for at inddrage de pågældende i afgørelsen om visitering. Afgørelsen om visitering skal i sådanne tilfælde træffes senest 2 uger efter meddelelsen af opholdstilladelse.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

16. I § 10, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., og stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes efter »stk. 1«: »eller 2«.

17. I § 10, stk. 3, der bliver stk. 4, og stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

18. I § 10, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2 eller 4« til: »stk. 3 eller 5«.

19. I § 10, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

20. I § 10, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres », jf. stk. 2-5« til: », jf. stk. 3-6«.

21. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Et introduktionsprogram omfatter danskuddannelse, jf. §§ 21 og 22, og tilbud efter § 23. Udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, skal alene tilbydes danskundervisning. Kommunalbestyrelsen kan dog give udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, tilbud efter § 23, jf. § 23, stk. 5.«

22. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, har pligt til at deltage aktivt i programmets enkelte dele. Omfanget og indholdet af introduktionsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en individuel kontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen, jf. § 19.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

23. I § 16, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »varighed på«: »højst«.

24. I § 16, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

25. I § 16, stk. 6, der bliver stk. 7, udgår »og 7 i lov om aktiv socialpolitik«, og i stedet indsættes: »i lov om aktiv socialpolitik og kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

26. I § 17 ændres »tilbydes aktivering« til: »modtager tilbud« og »mindst 30 timer pr. uge« til: »mindst 37 timer pr. uge inklusive forberedelse«.

27. I § 19, stk. 1, ændres »§ 16, stk. 2 eller 6« til: »§ 16, stk. 2 eller 7«.

28. § 19, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den individuelle kontrakt indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte udlændings situation og behov med henblik på, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. I vurderingen skal blandt andet indgå udlændingens individuelle færdigheder og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. Hvis opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er et realistisk mål, tilrettelægges indholdet af kontrakten med henblik på, at udlændingen forbedrer sine muligheder for senere at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.«

29. I § 19 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Kontrakten skal beskrive den pågældendes beskæftigelses- eller uddannelsesmål og fastlægge indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål opnås. Af kontrakten skal det fremgå, i hvilket omfang en udlænding skal tilbydes danskuddannelse og gives tilbud efter § 23 samt det nærmere indhold heraf, herunder hvordan forholdet og sammenhængen mellem danskuddannelse og tilbud efter § 23 skal være. Kontrakten kan indgås for kortere eller længere varighed.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

30. I § 19, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »indhold og udformning« til: »indhold, udformning og om opfølgning, jf. § 20«.

31. Overskriften »Kursus i samfundsforståelse« før § 20 udgår.

32. § 20 affattes således:

»§ 20. Der skal løbende efter behov og mindst hver tredje måned ske opfølgning på den individuelle kontrakt. Opfølgningen skal ske ved en individuel samtale. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan samtalen ske telefonisk, digitalt eller på anden måde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for grupper af udlændinge, hvor helt særlige forhold gør sig gældende, fastsætte retningslinjer for, at der i stedet for afholdelse af en samtale kan være en anden form for kontakt.

Stk. 3. Som led i opfølgningen skal det drøftes, om der er sket ændringer i udlændingens situation og behov, samt i hvilket omfang kommunalbestyrelsen og udlændingen har efterlevet kontrakten. Der skal herunder ske en drøftelse af, om det aftalte forløb er blevet fulgt, og af udbyttet af det fulgte forløb i forhold til de opstillede mål. Der skal endvidere på baggrund heraf ske en drøftelse af, om der skal foretages ændringer i programmets indhold, sammensætning og mål.

Stk. 4. Med hensyn til udlændinge, der kun har ledighed som problem, skal der følges op på udlændingens jobsøgning, ligesom det skal påses, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Job- og CV-banken, er fyldestgørende, jf. § 25 a.

Stk. 5. Kontraktens opfølgning skal kunne danne grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt udlændingen fortsat er berettiget til at modtage hjælp efter integrationsloven, herunder om der skal ske nedsættelse i eller ophør af udlændingens introduktionsydelse, jf. §§ 30 og 31.«

33. Overskriften »Danskundervisning« før § 21 ændres til: »Danskuddannelse« .

34. § 21, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 16 henvise den pågældende til danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.«

35. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I forbindelse med danskuddannelsens afslutning udstedes et bevis for aktiv deltagelse til de udlændinge, der har deltaget aktivt i danskuddannelsen efter reglerne herom i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.«

36. § 21, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

37. I § 21, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »danskundervisning« til: »danskuddannelse«.

38. I § 22 ændres »danskundervisning« til: »danskuddannelse«.

39. I § 22 ændres »danskundervisningsforløb« til: »uddannelsesforløb«.

40. Overskriften »Aktivering« før § 23 ændres til: »Tilbudsmuligheder m.v.«

41. § 23 affattes således:

»§ 23. Til udlændinge, der i medfør af § 25 er berettigede til introduktionsydelse, kan kommunalbestyrelsen give tilbud om

1) vejledning og opkvalificering, jf. § 23 a,

2) virksomhedspraktik, jf. § 23 b, og

3) ansættelse med løntilskud, jf. § 23 c.

Stk. 2. Tilbud gives ud fra udlændingens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at udlændingen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. De enkelte tilbud efter stk. 1 kan gives hver for sig eller i kombination.

Stk. 3. Tilbud efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan gives med henblik på, at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at give en udlænding tilbud, når ganske særlige grunde taler derfor.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, tilbud om virksomhedspraktik, jf. § 23 b, og ansættelse med løntilskud, jf. § 23 c, med henblik på at opnå varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. De nævnte tilbud kan kun gives, hvis udlændingen er tilmeldt arbejdsformidlingen.

Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om tilbuddenes indhold.

Stk. 7. De regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om erstatning ved en udlændings tilskadekomst eller ved skade, som en udlænding forvolder, under deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering samt tilbud om virksomhedspraktik, finder tilsvarende anvendelse.«

42. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 a. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af

1) korte vejlednings- og afklaringsforløb,

2) særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder højskoleophold, praktik under uddannelsesforløbet samt fagspecifik danskundervisning,

3) ordinære uddannelsesforløb eller

4) særlige opkvalificerende forløb med henblik på anvendelse af uddannelseskvalifikationer på det danske arbejdsmarked.

Stk. 2. Tilbud skal afdække og udvikle udlændingens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, jf. stk. 1, nr. 2, kan sammenlagt have en varighed på højst 3 måneder, og hver enkelt praktikperiode kan højst have en varighed på 1 måned. I praktikperioden finder § 23 b, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Produktion og afsætning af produkter i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb, jf. stk. 1, nr. 2, må ikke være konkurrenceforvridende. De retningslinjer, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 33, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Særlige opkvalificerende forløb, jf. stk. 1, nr. 4, kan have en varighed på op til 3 måneder. En udlænding kan som led i introduktionsprogrammet kun gennemføre et sådant forløb én gang.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af SU-berettigende uddannelse til udlændinge, der er fyldt 30 år, samt til udlændinge under 30 år, der har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn. Ved afgørelsen skal kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i udlændingens ønsker og forudsætninger vurdere udlændingens uddannelsesønske i forhold til arbejdsmarkedets konkrete behov for arbejdskraft.

§ 23 b. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge, som enten har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af manglende faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed.

Stk. 2. Tilbud gives med henblik på at afdække og optræne udlændingens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt for at afklare udlændingens beskæftigelsesmål.

Stk. 3. Udlændinge i virksomhedspraktik er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst. Udlændinge i virksomhedspraktik er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Stk. 4. Varigheden af tilbud om virksomhedspraktik udgør

1) op til 4 uger for udlændinge, der ikke har problemer ud over ledighed, jf. dog nr. 2,

2) op til 13 uger for udlændinge, der ikke har problemer ud over ledighed, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og

3) op til 13 uger for udlændinge, der har problemer ud over ledighed.

Stk. 5. For udlændinge omfattet af stk. 4, nr. 2 og 3, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis en udlænding herefter ud fra en konkret og individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.

Stk. 6. En udlænding, der modtager tilbud om virksomhedspraktik, modtager ud over introduktionsydelsen et beskæftigelsestillæg svarende til det beskæftigelsestillæg, der ydes efter § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7. Reglerne i §§ 48 og 49 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v. samt de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 50 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 20 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse over for udlændinge, der tilbydes virksomhedspraktik.

§ 23 c. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Stk. 2. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 1 år.

Stk. 3. §§ 54, 55 og 59 om løn- og arbejdsvilkår, §§ 60 og 61 om merbeskæftigelse m.v. og §§ 63-65 om løntilskud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats over for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, samt de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 68 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der gives tilbud om ansættelse med løntilskud.

§ 23 d. Med henblik på at styrke introduktionen til en arbejdsplads eller til en uddannelse for udlændinge, som deltager i tilbud efter §§ 23 a-c, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære udlændingen, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage. §§ 78-80 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse.«

43. § 24, stk. 1, affattes således:

»For udlændinge, der modtager tilbud efter §§ 23 a og 23 b i en sammenhængende periode på 12 måneder eller derover, skal der ud over den fastlagte periode indlægges en friperiode på 1 måned, således at tilbudsperioden ikke overstiger 11 måneder inden for en 12-måneders-periode. Kommunalbestyrelsen skal tilstræbe, at friperioden lægges efter aftale med udlændingen.«

44. I § 24, stk. 2, ændres »§ 25, stk. 2« til: »§ 25, stk. 3«.

45. Efter § 24 indsættes som overskrift:

» Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse «.

46. § 24 a, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med en arbejdsgiver tilbyde en udlænding, der ansættes uden løntilskud, herunder en udlænding, der ansættes i henhold til særlige løn- og ansættelsesvilkår anvist af de forhandlingsberettigede organisationer på grund af manglende sproglige og eventuelle faglige kompetencer, opkvalificering, jf. § 23 a. Det er en betingelse for at yde tilskud til opkvalificering, at der er tale om opkvalificering, som virksomheden almindeligvis ikke forudsættes at tilvejebringe.«

47. I § 24 a indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere yde tilskud til udgifter i forbindelse med en mentorfunktion, jf. § 23 d, til en udlænding, der ansættes uden løntilskud. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at udlændingen kan opnå ansættelse uden løntilskud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan give tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger til en udlænding, der er ansat eller ansættes uden løntilskud. Det er en betingelse for at give tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at udlændingen kan fastholde eller opnå ansættelse, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for udlændingens begrænsning i arbejdsevnen.

Stk. 4. De regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 100, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om tilskud til hjælpemidler, finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

48. I § 25 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Udlændinge, der opholder sig i udlandet, kan ikke modtage introduktionsydelse. § 5, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik om mulighed for at bevare retten til hjælp under ophold i udlandet finder tilsvarende anvendelse i forhold til udlændinge, der modtager introduktionsydelse.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

49. § 25, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan kun udbetales introduktionsydelse, hvis udlændingen og dennes ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde. For en udlænding, der alene har ledighed som problem, er det endvidere en betingelse, at den pågældende aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder. Udlændingen skal endvidere efter krav fra arbejdsformidlingen eller kommunalbestyrelsen søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med arbejdsformidlingen eller kommunen, at der sker henvisning af arbejdssøgende.«

50. I § 25, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

51. I § 25, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

52. I § 25, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

53. I § 25 indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 6, som nyt stykke:

»Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om en udlændings pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, herunder at kravet om at udnytte arbejdsmulighederne kan fraviges under deltagelse i tilbud efter denne lov.«

Stk. 6-9 bliver herefter stk. 8-11.

54. I § 25, stk. 8, som bliver stk. 10, ændres »stk. 9« til: »stk. 11 og § 23 a, stk. 6«.

55. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 a. Kommunalbestyrelsen har pligt til at vurdere, om en udlænding, der har ansøgt om eller får introduktionsydelse, fortsat opfylder betingelserne for at modtage hjælpen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis udlændingen

1) afslår et formidlet arbejde,

2) udebliver fra en formidlingssamtale eller en kontaktdato på arbejdsformidlingen,

3) udebliver fra en formidlings- eller opfølgningssamtale i kommunen eller

4) undlader at give meddelelse til arbejdsformidlingen, kommunalbestyrelsen eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter § 23 eller skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sørger for, at udlændinge, der har ansøgt om eller får hjælp alene på grund af ledighed, tilmeldes arbejdsformidlingen. Kommunalbestyrelsen sørger endvidere for at give arbejdsformidlingen meddelelse, når hjælpen ophører.

Stk. 3. Arbejdsformidlingen skal give kommunalbestyrelsen de nødvendige oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1.

Stk. 4. Udlændingen skal hurtigst muligt og senest 1 måned efter tilmelding til arbejdsformidlingen, jf. § 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sørge for at lægge en beskrivelse af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidlingen af arbejde ind i Beskæftigelsesministeriets database (Job- og CV-banken), jf. § 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

56. § 29 ophæves.

57. § 30, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal nedsætte introduktionsydelsen i forhold til den i henhold til §§ 27 og 28 beregnede ydelse, hvis en udlænding eller dennes ægtefælle, der har ansøgt om eller modtager hjælp, uden rimelig grund udebliver fra deltagelse i en eller flere dele af introduktionsprogrammet.«

58. § 30, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Nedsættelsen efter stk. 1 sker forholdsmæssigt svarende til den del af introduktionsprogrammet, hvorfra udlændingen er udeblevet.«

59. § 30, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om nedsættelse af introduktionsydelsen.«

60. I § 30 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Under deltagelse i virksomhedspraktik, jf. § 23 b, nedsætter kommunalbestyrelsen beskæftigelsestillægget efter § 23 b, stk. 6, i forhold til det antal timer, som udlændingen uden rimelig grund er udeblevet fra.«

61. I § 31, stk. 1 og 2, indsættes efter »udlændingen«: »eller dennes ægtefælle«.

62. I § 33 ændres »§ 25, stk. 7« til: »§ 25, stk. 9«.

63. § 34, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til udlændinge i virksomhedspraktik efter § 23 b kan hjælpen alene udbetales, når udgifterne ved deltagelse heri kun i begrænset omfang er dækket af beskæftigelsestillægget efter § 23 b, stk. 6, jf. § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udlændinge, der modtager tilbud om ansættelse med løntilskud, kan ikke modtage hjælp efter § 34, stk. 1, nr. 2.«

64. § 35, stk. 2, ophæves.

65. I § 45, stk. 3, indsættes efter »jf. kapitel 6«: », og til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 3«.

66. § 45, stk. 4-7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Staten yder i den treårige introduktionsperiode, jf. § 16, stk. 5, et grundtilskud for hver udlænding omfattet af introduktionsprogrammet, jf. § 16. For udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. § 4, stk. 2, før den 1. juli 2002, udgør grundtilskuddet 4.211 kr. pr. måned. For udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. § 4, efter den 1. juli 2002, udgør grundtilskuddet 3.165 kr. pr. måned. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter i medfør af kapitel 3 og 4 til udlændinge og udbetales til den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4.

Stk. 5. Staten yder til den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4, et tilskud på 6.500 kr. pr. måned for hver udlænding, der modtager tilbud efter § 23, stk. 1, under introduktionsprogrammet. Tilskuddet ydes i 1 år fra tidspunktet for introduktionsprogrammets påbegyndelse. Staten yder herefter i den resterende del af introduktionsprogrammets forløb til den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, et

1) beskæftigelsestilskud på 6.500 kr. pr. måned for hver udlænding, der modtager tilbud som led i introduktionsprogrammet efter § 23 b eller c, eller

2) uddannelsestilskud på 5.500 kr. pr. måned for hver udlænding, der modtager tilbud som led i introduktionsprogrammet efter § 23 a, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 6. Der ydes ikke tilskud efter stk. 5 for udlændinge, som deltager i ordinær uddannelse efter § 23 a, stk. 1, nr. 3.

Stk. 7. Staten yder tilskud efter stk. 5, nr. 2, i 1 måned for udlændinge omfattet af mentorfunktionen efter § 23 d, som deltager i ordinær uddannelse efter § 23 a, stk. 1, nr. 3.

Stk. 8. Staten yder til den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4, et tilskud på 6.500 kr. pr. måned for hver udlænding, der ikke modtager introduktionsydelse, og som modtager tilbud efter § 23, jf. § 23, stk. 5. Der kan højst ydes tilskud i 9 måneder.

Stk. 9. Der ydes ikke tilskud efter stk. 5 eller stk. 8 for udlændinge, der er omfattet af § 16, stk. 7.

Stk. 10. Staten yder til den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4, et tilskud på 6.500 kr. pr. måned for hver mindreårig uledsaget asylansøger med opholdstilladelse efter udlændingeloven, der er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den mindreårige uledsagede asylansøger fylder 18 år eller den pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. Der kan for denne persongruppe ikke samtidig ydes tilskud efter stk. 5, 14 eller 15.«

Stk. 8-14 bliver herefter stk. 11-17.

67. § 45, stk. 8, der bliver stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Staten yder i stedet for tilskud efter stk. 5 et tilskud på 9.750 kr. for hver måned, en kommune giver tilbud efter § 23 a, stk. 1, nr. 4. Der kan højst ydes tilskud i 3 måneder.«

68. I § 45, stk. 9, der bliver stk. 12, ændres »stk. 8« til: »stk. 11«.

69. I § 45, stk. 10, der bliver stk. 13, ændres »som led i aktivering efter § 23, stk. 2, nr. 3« til: »efter § 23 a, stk. 1, nr. 2«.

70. § 45, stk. 11, der bliver stk. 14, affattes således:

»Stk. 14. Staten yder et tilskud på 4.471 kr. pr. måned for hver udlænding, der ikke modtager tilbud efter § 23 under introduktionsprogrammet, men alene modtager danskuddannelse, jf. § 21, til den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen. Der ydes ikke tilskud til kommunen for de udlændinge, der er omfattet af § 16, stk. 7.«

71. I § 45, stk. 12, 1. pkt., der bliver stk. 15, 1. pkt., ændres »1.214 kr.« til: »1.287 kr.«.

72. I § 45, stk. 12, 2. pkt., der bliver stk. 15, 2. pkt., ændres »§ 16, stk. 6« til: »§ 16, stk. 7«.

73. § 45, stk. 13, der bliver stk. 16, affattes således:

»Stk. 16. Staten yder et tilskud på 2.044 kr. pr. måned for hver udlænding, der modtager danskuddannelse efter § 22 i mindst 10 timer om ugen, eller som deltager i opkvalificering efter § 24 a i mindst 10 timer om ugen. Staten yder et tilskud på 2.044 kr. pr. måned i op til 3 måneder for hver udlænding, der er omfattet af mentorfunktionen i § 24 a. Danskuddannelsen eller det opkvalificerende forløb skal sammen med beskæftigelsen udgøre mindst 37 timer om ugen.«

74. § 45, stk. 14, der bliver stk. 17, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 17. Staten yder til den kommune, der er eller ved introduktionsperiodens afslutning har været ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4, for hver udlænding omfattet af introduktionsprogrammet, der har fået udarbejdet en individuel kontrakt efter § 19, et resultattilskud på

1) 20.000 kr., hvis udlændingen inden for den treårige introduktionsperiode, jf. § 16, stk. 5, består danskprøven på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelsen er fastsat som mål i den individuelle kontrakt, jf. § 19, og

2) 30.000 kr., hvis udlændingen inden for den treårige introduktionsperiode, jf. § 16, stk. 5, kommer i ordinær beskæftigelse.

Stk. 18. Resultattilskuddet efter stk. 17, nr. 2, kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder har været i ordinær beskæftigelse.

Stk. 19. Staten yder i 2004 et tilskud på 2.000 kr. pr. måned for hver udlænding, der har afsluttet den treårige introduktionsperiode inden den 1. januar 2005. Tilskuddet ydes for hver måned efter introduktionsperiodens afslutning.«

Stk. 15 og 16 bliver herefter stk. 20 og 21.

75. I § 45, stk. 16, der bliver stk. 21, ændres »stk. 4-14« til: »stk. 4-19«.

76. § 48 affattes således:

»§ 48. De beløb, der er anført i § 45, stk. 4-19, er fastsat i 2003-niveau og reguleres fra og med 2004 én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 2

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 17. juli 2002, som ændret ved lov nr. 134 af 20. marts 2002, lov nr. 367 af 6. juni 2002, § 2 i lov nr. 1044 af 17. december 2002 og § 1 i lov nr. 60 af 29. januar 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, nr. 2, litra d, ændres »med henblik på varigt ophold« til: »med mulighed for varigt ophold«.

2. I § 9, stk. 1, nr. 3, litra d, ændres »med henblik på varigt ophold« til: »med mulighed for varigt ophold«.

3. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »med henblik på varigt eller midlertidigt ophold« til: »med mulighed for varigt ophold eller med henblik på midlertidigt ophold«.

4. I § 11, stk. 2, ændres »med henblik på varigt ophold« til: »med mulighed for varigt ophold«.

5. I § 11, stk. 3, ændres »stk. 5-7« til: »stk. 7-9«.

6. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Uanset at betingelserne i stk. 3, 1. pkt., ikke er opfyldt, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. dog stk. 7-9, til en udlænding, der

1) har boet lovligt her i landet i mere end de sidste 5 år og i hele denne periode har haft opholdstilladelse på det samme grundlag efter §§ 7-9 e,

2) i de sidste 3 år inden indgivelsen af ansøgningen og frem til meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse har været fast tilknyttet arbejdsmarkedet som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende her i landet og må antages fortsat at være dette,

3) i de sidste 3 år inden indgivelsen af ansøgningen og frem til meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven og

4) har opnået en væsentlig tilknytning til det danske samfund.

Stk. 5. Uanset at betingelsen i stk. 4, nr. 1, ikke er opfyldt, kan der, hvis ganske særlige grunde taler derfor, meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse efter stk. 4, jf. dog stk. 7-9, til en udlænding, der har boet lovligt her i landet i mere end de sidste 3 år og i hele denne periode har haft opholdstilladelse på det samme grundlag efter §§ 7-9 e.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 6-10.

7. I § 11, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »betingelserne i stk. 3, 1. pkt.,« til: »betingelserne i stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 og 5«, og »stk. 5-7« ændres til: »stk. 7-9«.

8. I § 11, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.

9. I § 11, stk. 7, nr. 1, der bliver stk. 9, nr. 1, ændres »andet tilbudt forløb« til: »andet forløb«, og »stk. 8« ændres til: »stk. 10«.

10. I § 11, stk. 7, nr. 2 og 3, der bliver stk. 9, nr. 2 og 3, ændres »stk. 8« til: »stk. 10«.

11. I § 11, stk. 8, der bliver stk. 10, ændres »stk. 3, 4 og 7« til: »stk. 3-6 og 9«.

12. I § 11 a, stk. 2 og 4, ændres »§ 11, stk. 5« til: »§ 11, stk. 7«.

13. I § 17, stk. 1, 3. pkt., ændres »Har udlændingen med henblik på varigt ophold« til: »Er udlændingen meddelt opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, og har udlændingen«.

14. I § 27, stk. 1, ændres »§§ 11, stk. 3, 17, stk. 1, 3. pkt., 22, 23 og 25 a« til: »§ 11, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 og 5, § 17, stk. 1, 3. pkt., §§ 22, 23 og 25 a«.

15. I § 44 a, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 5, stk. 2, eller« til: »§ 5, stk. 2,«.

16. I § 44, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) at udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller afslag herpå, eller«.

Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

17. I § 52, stk. 1, nr. 1, ændres »med henblik på varigt ophold« til: »med mulighed for varigt ophold«.

§ 3

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 18. september 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 1043 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 6 affattes 1. pkt. således:

»Uanset bestemmelserne i § 5 i lov om aktiv socialpolitik og § 25, stk. 2, i integrationsloven kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning give tilladelse til, at en udlænding modtager hjælp til forsørgelse efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven, hvis den pågældende deltager i praktik eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på senere at træffe beslutning om repatriering.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 23 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 42, for så vidt angår virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere, for ikrafttrædelsen af § 23 c som affattet ved denne lovs § 1, nr. 42, for så vidt angår ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, og for ikrafttrædelsen af § 24 a, stk. 2, om tilskud til udgifter i forbindelse med en mentorfunktion til en udlænding, der ansættes uden løntilskud.

Stk. 4. Integrationslovens § 23 b, stk. 6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 42, har kun virkning for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for efter den 1. juli 2002. Bestemmelsen finder dog anvendelse for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 1. juli 2002, og som er gift eller samlevende med en udlænding, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for efter den 1. juli 2002.

Stk. 5. Udlændingelovens § 11 og § 11 a, stk. 2 og 4, som ændret ved denne lovs § 2, nr. 3-12, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden den 28. februar 2002 har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse. For sådanne udlændinge finder de regler, der var gældende indtil den 1. juli 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, anvendelse.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bertel Haarder