Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2004 af beløb der udbetales i medfør af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., bekendtgørelse om særlig støtte efter § 28 a i integrationsloven og bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for udlændinge, der er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

 

I medfør af § 48 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 28. april 2003 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 425 af 10. juni 2003, § 48 i lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001, jf. §§ 2 og 3 i lov nr. 361 af 6. juni 2002, § 15, stk. 2, i lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., § 3, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 59 af 25. januar 2000 om særlig støtte efter § 28 a i integrationsloven, jf. § 28 a i lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001 som ændret ved § 2, nr. 5, og § 3, stk. 4, i lov nr. 361 af 6. juni 2002, § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 86 af 4. februar 2000 om indbetaling af ATP-bidrag for udlændinge, der modtager hjælp efter lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. § 39 b i lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001 som ændret ved § 2, nr. 8, og § 3, stk. 4, i lov nr. 361 af 6. juni 2002, fastsættes:

§ 1. For udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, og med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004 i medfør af integrationsloven, gælder følgende 1) :

1)   Det i § 27, stk. 1, 1. led, nævnte beløb udgør 8.409 kr.

2)   Det i § 27, stk. 1, 2. led, nævnte beløb udgør 11.174 kr.

3)   Det i § 27, stk. 3, nævnte beløb udgør 2.616 kr.

4)   Det i § 27 a, stk. 2, nævnte beløb udgør 2.260 kr.

5)   De i § 28, stk. 3 og stk. 5, nævnte beløb udgør 12,21 kr.

6)   Det i § 29, stk. 1, nævnte beløb udgør 98,35 kr. 2)

7)   Det i § 29, stk. 2, 2. pkt., nævnte beløb udgør 36,61 kr.

8)   Det i § 29, stk. 2, 3. pkt., nævnte beløb udgør 12,21 kr.

9)   De i § 39 a, stk. 3, nævnte beløb udgør henholdsvis 11.174 kr. og 8.409 kr.

§ 2. Med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004 i medfør af integrationsloven, gælder følgende 3) :

1)   Det i § 45, stk. 4, 2. pkt., nævnte beløb udgør 4.333 kr.

2)   Det i § 45, stk. 4, 3. pkt., nævnte beløb udgør 3.257 kr.

3)   Det i § 45, stk. 5, 1. pkt., nævnte beløb udgør 6.689 kr.

4)   Det i § 45, stk. 5, nr. 1, nævnte beløb udgør 6.689 kr.

5)   Det i § 45, stk. 5, nr. 2, nævnte beløb udgør 5.660 kr.

6)   Det i § 45, stk. 8, nævnte beløb udgør 6.689 kr.

7)   Det i § 45, stk. 10, nævnte beløb udgør 6.689 kr.

8)   Det i § 45, stk. 11, nævnte beløb udgør 10.033 kr.

9)   Det i § 45, stk. 14, nævnte beløb udgør 4.601 kr.

10) De i § 45, stk. 15, nævnte beløb udgør 1.324 kr.

11) De i § 45, stk. 16, 1. pkt., nævnte beløb udgør 2.103 kr.

12) De i § 45, stk. 16, 2. pkt., nævnte beløb udgør 2.103 kr.

13) De i § 45, stk. 17, nr. 1., nævnte beløb udgør 20.580 kr.

14) De i § 45, stk. 17, nr. 2., nævnte beløb udgør 30.870 kr.

15) De i § 45, stk. 19, nævnte beløb udgør 2.058 kr.

§ 3. Fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004 udgør beløbet i § 15, stk. 2, i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 34 kr.

§ 4. For udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, og med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004 i medfør af bekendtgørelse om særlig støtte efter § 28 a i integrationsloven, gælder følgende:

1)   Det i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte beløb udgør 2.200 kr.

2)   Det i § 3, stk. 1, nr. 2, nævnte beløb udgør 3.200 kr.

3)   Det i § 3, stk. 1, nr. 3, nævnte beløb udgør 3.300 kr.

4)   De i § 3, stk. 2, nævnte beløb udgør henholdsvis 600 kr. og 500 kr.

§ 5. For udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, og med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004 i medfør af bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for udlændinge, der er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), gælder følgende:

1)   Det i § 2, stk. 3, 1. pkt., nævnte beløb udgør 11.174 kr.

2)   Det i § 2, stk. 3, 2. pkt., nævnte beløb udgør 8.409 kr.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1219 af 17. december 2002 om regulering pr. 1. januar 2003 af beløb der udbetales i medfør af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne, bekendtgørelse om særlig støtte efter § 28 a i integrationsloven og bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for udlændinge, der er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 2. december 2003

Bertel Haarder

/Peter S. Willadsen

Officielle noter

1) Lovhenvisningerne gælder bestemmelserne i den form, de havde indtil den 1. juli 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001.

2) Beløbet er gældende pr. 1. oktober 2003. Beløbet reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr. 9732 af 22. september 2003 om regulering af satsen for maksimal aflønning for ansættelse med løntilskud hos offentlig arbejdsgiver.

3) Lovhenvisningerne gælder bestemmelserne i den form, som er gældende fra den 1. januar 2004, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 28. april 2003 med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 417 af 10. juni 2003 og § 1 i lov nr. 425 af 10. juni 2003.

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 163, den 27. december 2003.