Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 OPLYSNINGSSKEMA
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens
§ 4, stk. 2, i forbindelse med udstedelse af visum og om
betaling af beløb, der er forfaldet til betaling efter
udlændingelovens § 4, stk. 3 og 4

 

I medfør af § 4, stk. 6, 1. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004 som ændret ved § 1 i lov nr. 429 af 9. juni 2004, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Betegnelsen pengeinstitut anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for

1) en virksomhed, der har tilladelse som pengeinstitut, jf. § 1, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, og § 7 i lov om finansiel virksomhed, eller

2) et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve kreditinstitutvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.

§ 2. Betegnelsen visumansøger anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en udlænding, der har ansøgt om visum i medfør af udlændingelovens § 4, stk. 1.

§ 3. Betegnelsen udlænding anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en visumansøger, der har fået udstedt visum i medfør af udlændingelovens § 4, stk. 1.

§ 4. Betegnelsen herboende reference anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en herboende person, som visumansøgeren, jf. § 2, i forbindelse med udfyldelse af visumansøgningen oplyser at skulle besøge, og som i medfør af udlændingelovens § 4, stk. 2, skal stille økonomisk sikkerhed som betingelse for udstedelse af visum til visumansøgeren.

Sikkerhedsstillelsens art og indhold m.v.

§ 5. Økonomisk sikkerhed efter udlændingelovens § 4, stk. 2, stilles i form af en anfordringsgaranti stillet af et pengeinstitut, jf. § 1, over for Udlændingestyrelsen. Det påhviler den herboende reference at godtgøre over for Udlændingestyrelsen, at pengeinstituttet er omfattet af § 1.

§ 6. Anfordringsgarantien stilles for 50.000 danske kroner. Det i 1. pkt. angivne beløb er fastsat i 2004-niveau og reguleres fra og med 2005 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbets størrelse fastsættes ud fra tidspunktet for visumansøgerens indgivelse af ansøgning om visum.

§ 7. Anfordringsgarantien skal gælde i 18 måneder regnet fra det anslåede tidspunkt for Udlændingestyrelsens bemyndigelse til repræsentationens udstedelse af visum efter udlændingelovens § 4, stk. 1, til visumansøgeren. Kravene til anfordringsgarantiens ikrafttrædelsesdato og udløbsdato fastsættes af Udlændingestyrelsen i forbindelse med Udlændingestyrelsens anmodning til den herboende reference om at rekvirere en anfordringsgaranti.

Stk. 2. Anfordringsgarantien skal være uopsigelig i gyldighedsperioden, jf. dog § 8.

§ 8. Uanset bestemmelsen i § 7 skal Udlændingestyrelsen give samtykke til, at den herboende reference opsiger anfordringsgarantien og stiller økonomisk sikkerhed i form af en ny anfordringsgaranti stillet af et andet pengeinstitut, hvis

1) dette pengeinstitut opfylder betingelserne i § 1,

2) tidspunktet for den nye anfordringsgarantis ikrafttræden er sammenfaldende med tidspunktet for den oprindelige anfordringsgarantis ophør, og

3) den nye anfordringsgaranti i øvrigt opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

§ 9. Det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien, sender anfordringsgarantien og det i § 12, nr. 2, nævnte oplysningsskema til Udlændingestyrelsen.

Stk. 2. Forinden Udlændingestyrelsen bemyndiger repræsentationen til udstedelse af visum efter udlændingelovens § 4, stk. 1, til visumansøgeren, påser Udlændingestyrelsen, at anfordringsgarantien opfylder de krav, der er fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Anfordringsgarantien opbevares af Udlændingestyrelsen.

Frigivelse og udbetaling af beløbet, der er stillet som økonomisk sikkerhed

§ 10. Er beløbet på 50.000 kroner, jf. § 6, forfaldet til betaling efter udlændingelovens § 4, stk. 3 eller 4, jf. dog stk. 5, retter Udlændingestyrelsen henvendelse til det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien, hvorefter pengeinstituttet udbetaler beløbet til Udlændingestyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er halvdelen af beløbet på 50.000 kroner, jf. § 6, forfaldet til betaling efter udlændingelovens § 4, stk. 3, 2. pkt., retter Udlændingestyrelsen henvendelse til det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien, hvorefter pengeinstituttet udbetaler 25.000 kr., jf. § 6, til Udlændingestyrelsen, der herefter frigiver anfordringsgarantien ved aflevering af denne til pengeinstituttet.

§ 11. Er ingen del af beløbet på 50.000 kr., jf. § 6, forfaldet til betaling efter udlændingelovens § 4, stk. 3 eller 4, jf. dog stk. 5, frigiver Udlændingestyrelsen anfordringsgarantien ved aflevering af denne til det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien.

Andre bestemmelser

§ 12. Det er en betingelse for, at anfordringsgarantien kan anvendes som økonomisk sikkerhed efter udlændingelovens § 4, stk. 2, at

1) det fremgår af anfordringsgarantien, at udgifter til gebyrer m.v. vedrørende denne, herunder udgifter forbundet med oprettelse og udbetaling, jf. § 11, afholdes uden omkostning for Udlændingestyrelsen,

2) det pengeinstitut, der stiller anfordringsgarantien, udfylder og underskriver et oplysningsskema svarende til det som bilag til bekendtgørelsen optrykte, og

3) den herboende reference meddeler samtykke til, at de i anfordringsgarantien og det i nr. 2 nævnte oplysningsskema indeholdte oplysninger kan videregives til Udlændingestyrelsen og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse, hvis visumansøgningen er indgivet inden den 1. oktober 2004.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 7. september 2004

Bertel Haarder

/Oluf EngbergBilag 1

OPLYSNINGSSKEMA

om sikkerhedsstillelse i medfør af udlændingelovens § 4, stk. 2

(Udfyldes af pengeinstituttet)

Herboende reference

 

 

 

Navn: ____________________________

 

 

 

_________________________________

 

 

 

Personnummer: _____________________

 

 

 

Adresse: __________________________

 

 

 

Garant (pengeinstitut)

 

 

 

Navn: ____________________________

 

 

 

_________________________________

 

 

 

Adresse: __________________________

 

 

 

Telefon: ___________________________

 

 

 

Beneficiant

 

 

 

Udlændingestyrelsen

 

Ryesgade 53

 

2100 København Ø

 

 

Ovennævnte garant bekræfter, at vedlagte garanti er en anfordringsgaranti stillet efter udlændingelovens § 4, stk. 2, over for Udlændingestyrelsen i forbindelse med udstedelse af visum til

Navn: ____________________________

 

 

 

_________________________________

 

 

 

Ivr.nr.: ____________________________

 

 

 

Adresse: __________________________

 

 

 

Anfordringsgarantien lyder på _______________ kr.

 

Anfordringsgarantien dækker perioden fra _____________ til ______________

 

Ovennævnte garant bekræfter endvidere, at udgifter til gebyrer m.v. vedrørende anfordringsgarantien, herunder udgifter forbundet med oprettelse og udbetaling, afholdes uden omkostning for Udlændingestyrelsen.

__________________________________________________________________

Dato

Garantens stempel samt underskrift

 

Ovennævnte herboende reference meddeler herved samtykke til, at de i ovennævnte anfordringsgaranti samt de i nærværende skema indeholdte oplysninger kan videregives til Udlændingestyrelsen og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

__________________________________________________________________

Dato

Herboende references underskrift