Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ophold i
Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske
Unions regler eller aftale om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde

(EU/EØS-bekendtgørelsen)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 292 af 28. april 2004 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler eller aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS-bekendtgørelsen), foretages følgende ændringer:

1. I § 13 indsættes efter stk. 1 som stk. 2 og 3:

» Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er statsborgere i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, der kan få udstedt EU/EØS-opholdsbevis alene efter bekendtgørelsens §§ 2-4, ikke fritaget for krav om arbejdstilladelse for så vidt angår lønnet beskæftigelse.

Stk. 3. Arbejdstilladelse gives efter ansøgning til en statsborger i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, der kan få udstedt EU/EØS-opholdsbevis efter bekendtgørelsens § 2, til beskæftigelse ved deltidsarbejde i indtil 15 timer ugentlig samt med ret til beskæftigelse på fuld tid i månederne juni, juli og august.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 29. juni 2005

Rikke Hvilshøj

/Oluf Engberg