Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved
ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations
ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år

 

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. fastsættes:

§ 1. Myndigheder og organisationer m.v. inden for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområde skal forud for ansættelse og beskæftigelse m.v. af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, indhente børneattest som nævnt i §§ 2 og 3.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregistret), herunder, at den oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Dansk Røde Kors, Beredskabsstyrelsen, Hanstholm og Brovst kommune skal indhente børneattest for personer, herunder ledere, lærere, bisiddere samt børne- og ungemedarbejdere, på asylcentre eller børneasylcentre, der som ansatte eller beskæftigede skal have fast tilknytning til centret.

Stk. 2. Ved fast tilknytning som nævnt i stk.1 forstås, at ansættelsesforholdet eller beskæftigelsen er af mindst 3 måneders varighed, eller at den ansatte eller beskæftigede inden for en periode på 3 måneder har en tilknytning, der indebærer kontakt med et barn under 15 år i mindst 3 tilfælde. Ved ansættelsesforhold eller beskæftigelse, som ikke fra begyndelsen skulle indebære en fast tilknytning, skal der efterfølgende indhentes børneattest, når ansættelsesforholdet eller beskæftigelsen har varet i 3 måneder, eller den ansatte eller beskæftigede inden for en periode på 3 måneder har haft en tilknytning, der har indebåret kontakt med et barn under 15 år i mere end 3 tilfælde. Børneattest skal i disse tilfælde indhentes inden 3 uger.

Stk. 3. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i stk. 1, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse inden for samme myndighed eller organisation m.v.

§ 3. Statsamterne og Københavns Overpræsidium skal indhente børneattest for de personer, der skal repræsentere uledsagede mindreårige asylansøgere under 15 år.

§ 4. Forsætlig overtrædelse af bekendtgørelsens § 2 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af det offentlige.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 27. juni 2005

Rikke Hvilshøj

/Oluf Engberg