Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter
udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt.,
jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp
efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven

 

I medfør af § 9, stk. 4, 3. pkt., og stk. 20, 3. pkt., og § 9 c, stk. 1, 3. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 402 af 1. juni 2005, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Betegnelsen pengeinstitut anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for

1) en virksomhed, der har tilladelse som pengeinstitut, jf. § 1, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, og § 7 i lov om finansiel virksomhed, eller

2) et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve kreditinstitutvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.

§ 2. Betegnelsen udlænding anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for

1) en udlænding, der har tidsbegrænset opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1,

2) en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, eller om forlængelse heraf, eller

3) en udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget.

§ 3. Betegnelsen garantirekvirent anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en herboende person, der i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, skal stille økonomisk sikkerhed som betingelse for meddelelse af opholdstilladelse til en udlænding, jf. § 2.

Sikkerhedsstillelsens art og indhold m.v.

§ 4. Økonomisk sikkerhed efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, stilles i form af en anfordringsgaranti stillet af et pengeinstitut, jf. § 1, til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, der udbetales til udlændingen. Det påhviler garantirekvirenten at godtgøre over for kommunalbestyrelsen, jf. § 9, stk. 1, at pengeinstituttet er omfattet af § 1.

§ 5. Anfordringsgarantien stilles for 50.000 danske kroner. Det i 1. pkt. angivne beløb er fastsat i 2002-niveau og reguleres fra og med 2003 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbets størrelse fastsættes ud fra tidspunktet for udlændingens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse.

§ 6. Anfordringsgarantien skal gælde i 7 år regnet fra det anslåede tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, til udlændingen. Kravene til anfordringsgarantiens ikrafttrædelsesdato og udløbsdato fastsættes af Udlændingestyrelsen i forbindelse med Udlændingestyrelsens anmodning til garantirekvirenten om at rekvirere en anfordringsgaranti, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Anfordringsgarantien skal være uopsigelig i gyldighedsperioden, jf. dog § 8.

Stk. 3. Den kommunalbestyrelse, over for hvem anfordringsgarantien er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvem rettighederne efter anfordringsgarantien måtte være transporteret, jf. § 9, stk. 2-4, kvitterer anfordringsgarantien ved aflevering af denne til det pengeinstitut, der har stillet den,

1) når udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse og eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, er inddrevet, jf. § 11,

2) når udlændingen er meddelt ny opholdstilladelse på andet grundlag og eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven indtil tidspunktet for den nye opholdstilladelses indtræden, er inddrevet, jf. § 11,

3) når udlændingens opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget, udlændingen er udrejst og eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, er inddrevet, jf. § 11, eller

4) når udlændingen er død og eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, er inddrevet, jf. § 11.

§ 7. Anfordringsgarantien nedsættes efter anmodning med halvdelen af det beløb, der er stillet sikkerhed for, jf. § 5, når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk, jf. stk. 2 og § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller modtaget bevis for aktiv deltagelse ved uddannelsens afslutning, jf. § 5, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og § 21, stk. 2, i integrationsloven.

Stk. 2. Anfordringsgarantien nedsættes efter stk. 1, hvis

1) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 1, har bestået Prøve i Dansk 1,

2) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 2, har bestået Prøve i Dansk 2,

3) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 3, har bestået Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven, eller

4) en udlænding, der ikke har været optaget til danskuddannelse på det modul, der fører frem til prøven (selvstuderende), har bestået den afsluttende prøve på den danskuddannelse, som den pågældende ville have været indplaceret på, eller en afsluttende prøve på et højere niveau, jf. nr. 1-3 og § 6, stk. 3, og § 9 i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Anmodning om nedsættelse af anfordringsgarantien efter stk. 1 skal fremsættes af garantirekvirenten over for den kommunalbestyrelse, over for hvem anfordringsgarantien er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvem rettighederne efter anfordringsgarantien måtte være transporteret, jf. § 9, stk. 2-4. Såfremt betingelserne for nedsættelse af anfordringsgarantien efter stk. 2 er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen anmode det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien, om at nedsætte den økonomiske sikkerhed med halvdelen af det beløb, der er stillet sikkerhed for, jf. § 5.

Stk. 4. Nedsættelse af anfordringsgarantien skal have virkning fra det tidspunkt, hvor garantirekvirentens anmodning er modtaget i kommunalbestyrelsen, jf. stk. 3, og skal ske på grundlag af det beløb, der oprindelig er stillet sikkerhed for, uanset om anfordringsgarantien siden er nedsat, jf. § 11, stk. 2.

§ 8. Uanset bestemmelsen i § 6 skal den kommunalbestyrelse, over for hvem anfordringsgarantien er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvem rettighederne efter anfordringsgarantien måtte være transporteret, jf. § 9, stk. 2-4, give samtykke til, at garantirekvirenten opsiger anfordringsgarantien og stiller tilsvarende økonomisk sikkerhed i form af en ny anfordringsgaranti stillet af et andet pengeinstitut, jf. § 1, hvis

1) tidspunktet for den nye anfordringsgarantis ikrafttræden er sammenfaldende med tidspunktet for den oprindelige anfordringsgarantis ophør,

2) udløbstidspunktet for den nye anfordringsgaranti svarer til den oprindelige anfordringsgarantis oprindelige udløbstidspunkt, jf. § 6, og

3) den nye anfordringsgaranti i øvrigt opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

§ 9. Har udlændingen indgivet ansøgning om opholdstilladelse her i landet, stilles anfordringsgarantien over for kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen bor eller opholder sig. Har udlændingen indgivet ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet, stilles anfordringsgarantien over for kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori garantirekvirenten bor eller opholder sig. Må det antages, at en udlænding, der har indgivet ansøgning fra udlandet, ved sin indrejse vil tage bopæl eller ophold i en anden kommune end den kommune, hvori garantirekvirenten bor eller opholder sig, stilles anfordringsgarantien dog over for kommunalbestyrelsen i denne anden kommune. Har udlændingen indgivet ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet, og opholder udlændingen og garantirekvirenten sig i udlandet, stilles anfordringsgarantien over for kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori garantirekvirenten må antages at ville tage bopæl eller ophold.

Stk. 2. Tager en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet, ved sin indrejse ophold eller bopæl i en anden kommune end den kommune, over for hvis kommunalbestyrelse anfordringsgarantien er stillet, giver den kommunalbestyrelse, over for hvem anfordringsgarantien er stillet, transport i rettighederne efter anfordringsgarantien til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen tager ophold eller bopæl.

Stk. 3. Flytter udlændingen fra den kommune, over for hvis kommunalbestyrelse anfordringsgarantien er stillet, til en anden kommune, giver den kommunalbestyrelse, over for hvem anfordringsgarantien er stillet, kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil udlændingen flytter, transport i rettighederne efter anfordringsgarantien med respekt af førstnævnte kommunes rettigheder.

Stk. 4. Flytter udlændingen fra den kommune, til hvis kommunalbestyrelse rettighederne efter anfordringsgarantien er transporteret, til en anden kommune, giver den kommunalbestyrelse, til hvem rettighederne efter anfordringsgarantien er transporteret, kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil udlændingen flytter, transport i rettighederne efter anfordringsgarantien med respekt af førstnævnte kommunes rettigheder.

Stk. 5. Den kommunalbestyrelse, som giver transport i rettighederne efter anfordringsgarantien, jf. stk. 2-4, underretter det pengeinstitut, som har stillet anfordringsgarantien, herom.

§ 10. Det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien, sender anfordringsgarantien og det i § 12, nr. 2, nævnte oplysningsskema til den kommunalbestyrelse, over for hvem anfordringsgarantien er stillet, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen meddeler Udlændingestyrelsen, at den har modtaget anfordringsgarantien, og afgiver en udtalelse til Udlændingestyrelsen om, hvorvidt anfordringsgarantien opfylder de krav, der er fastsat i denne bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsens udtalelse vedlægges en kopi af anfordringsgarantien og en kopi af det i § 12, nr. 2, nævnte oplysningsskema.

Stk. 3. Udlændingestyrelsen lægger ved sin afgørelse af, hvorvidt udlændingen skal meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, kommunalbestyrelsens udtalelse til grund, medmindre udtalelsen er eller viser sig at være afgivet på et urigtigt grundlag.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens udtalelse, jf. stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Anfordringsgarantien opbevares af den kommunalbestyrelse, over for hvem anfordringsgarantien er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvem rettighederne efter anfordringsgarantien måtte være transporteret, jf. § 9, stk. 2-4.

Inddrivelse

§ 11. Udbetales der hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til udlændingen, inddriver kommunalbestyrelsen i den kommune, der har udbetalt hjælpen, og over for hvis kommunalbestyrelse anfordringsgarantien er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvis kommunalbestyrelse rettighederne efter anfordringsgarantien er transporteret, jf. § 9, stk. 2-4, ved henvendelse til det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien, et beløb svarende til det beløb, der er udbetalt til udlændingen. Det skal fremgå af kommunalbestyrelsens henvendelse, at beløbet inddrives til dækning af hjælp udbetalt af den pågældende kommune efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til udlændingen.

Stk. 2. Anfordringsgarantien nedsættes med ethvert beløb, der måtte blive udbetalt i henhold til den.

Andre bestemmelser

§ 12. Det er en betingelse for, at anfordringsgarantien kan anvendes som økonomisk sikkerhed efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, at

1) det fremgår af anfordringsgarantien, at udgifter til gebyrer m.v. vedrørende denne, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport, jf. § 9, stk. 2-4, og inddrivelse, jf. § 9, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, over for hvem anfordringsgarantien er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvem rettighederne efter anfordringsgarantien er transporteret, jf. § 9, stk. 2-4,

2) det pengeinstitut, der stiller anfordringsgarantien, udfylder og underskriver et oplysningsskema svarende til det som bilag til bekendtgørelsen optrykte, og

3) garantirekvirenten meddeler samtykke til, at de i anfordringsgarantien og det i nr. 2 nævnte oplysningsskema indeholdte oplysninger kan videregives til Udlændingestyrelsen.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse inden den 1. juli 2002.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 582 af 10. juli 2002 om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven ophæves.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 27. juni 2005

Rikke Hvilshøj

/Oluf EngbergBilag 1

OPLYSNINGSSKEMA
om sikkerhedsstillelse i medfør af udlændingelovens
§ 9, stk. 4, og § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4

(Udfyldes af pengeinstituttet)

Garantirekvirent

 

Navn: _____________________________________________________________

Personnummer: ______________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Garant (pengeinstitut)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Adresse: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Telefon: ____________________________________________________________

 

Beneficiant

 

Kommunalbestyrelsen (i København Borgerrepræsentationen) i

_________________________________________________________ Kommune

Adresse: ___________________________________________________________

 

Ovennævnte garant bekræfter, at vedlagte garanti er en anfordringsgaranti stillet til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til:

 

Navn: _____________________________________________________________

Udlændingenummer: __________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Anfordringsgarantien lyder på __________

kr.

Anfordringsgarantien dækker perioden fra _________________

til _______________

Anfordringsgarantien er uopsigelig i gyldighedsperioden.

 

Ovennævnte garant bekræfter endvidere, at udgifter til gebyrer m.v. vedrørende anfordringsgarantien, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport og inddrivelse, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, til hvem anfordringsgarantien er stillet eller rettighederne efter denne er transporteret.

 

__________________________________________________________________

Dato

Garantens navn og stempel samt underskrift

 

 

Undertegnede garantirekvirent meddeler herved mit samtykke til, at de i ovennævnte anfordringsgaranti samt de i nærværende skema indeholdte oplysninger kan videregives til Udlændingestyrelsen.

 

__________________________________________________________________

Dato

Garantirekvirentens navn og underskrift