Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om
introduktionsprogrammet efter integrationsloven

 

I medfør af § 19, stk. 6, § 23, stk. 6, og § 24 a, stk. 5, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 5. september 2005, fastsættes:

Afsnit I

Den individuelle kontrakt

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med den individuelle kontrakt er at sikre kvaliteten af den enkelte udlændings introduktionsprogram ved, at kommunalbestyrelsen på et så tidligt tidspunkt som muligt i samarbejde med udlændingen fastlægger et konkret og individuelt forløb for udlændingens introduktionsperiode.

§ 2. For udlændinge, der modtager introduktionsydelse, skal den individuelle kontrakt være rettet mod, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller en uddannelse, som hurtigt vil kunne bringe udlændingen i ordinær beskæftigelse eller øge udlændingens mulighed herfor.

Stk. 2. For udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, skal kontrakten ligeledes være rettet mod, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller en uddannelse, som hurtigt vil kunne bringe udlændingen i ordinær beskæftigelse eller øge udlændingens mulighed herfor, hvis udlændingen ønsker dette.

§ 3. Den individuelle kontrakt skal medvirke til at fastholde og understrege såvel kommunalbestyrelsens som den enkelte udlændings ansvar og pligter i forbindelse med udlændingens integration i det danske samfund, herunder udlændingens ansvar for hurtigst muligt at blive selvforsørgende gennem beskæftigelse.

Kapitel 2

Kontraktens udarbejdelse og indgåelse

§ 4. Den individuelle kontrakt indgås skriftligt og underskrives af kommunalbestyrelsen og udlændingen.

§ 5. Den individuelle kontrakt skal være indgået inden én måned efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for den pågældende udlænding, jf. lovens § 19, stk. 1.

Stk. 2. I det omfang det ikke er muligt inden for én måned at foretage en fuldstændig afklaring af udlændingens færdigheder, forudsætninger og behov, jf. § 8, skal den individuelle kontrakt alene beskrive de aktiviteter, der kan iværksættes på det foreliggende grundlag samt en målsætning for, hvordan en endelig afklaring skal foretages, og hvornår afklaringen skal foreligge.

Stk. 3. Vil det ikke som følge af den pågældende udlændings personlige forhold være hensigtsmæssigt inden for én måned at indgå en individuel kontrakt med nærmere fastlæggelse af indholdet af og målet for et introduktionsprogram, kan kontrakten bestå af en konstatering af dette samt en målsætning for, hvornår udlændingen skal påbegynde sin deltagelse i et introduktionsprogram, og for hvordan programmet skal forløbe, når mulighederne herfor er til stede.

Stk. 4. Personlige forhold som nævnt i stk. 3 kan være sådanne ganske særlige grunde, der gør, at kommunalbestyrelsen helt kan undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i et introduktionsprogram eller udskyde udlændingens deltagelse heri, jf. integrationslovens § 21, stk. 3, og § 23, stk. 4. Dette kan være tilfældet, hvis udlændingen på grund af fysiske eller psykiske handicap, torturoplevelser eller stærke traumer eller lignende ikke er i stand til at deltage i introduktionsprogrammet med udbytte.

Stk. 5. For flygtninge kan den individuelle kontrakt indgås, før kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil Udlændingestyrelsen har visiteret flygtningen, overtager ansvaret for den pågældende, jf. integrationslovens § 19, stk. 2.

§ 6. Den individuelle kontrakt kan indgås for en kortere eller længere periode og er gældende indtil det tidspunkt, hvor kontraktens mål om ordinær beskæftigelse eller uddannelse og danskuddannelse, er nået.

Stk. 2. Kontrakten kan dog ikke indgås for en længere periode end introduktionsprogrammet varer, jf. integrationslovens § 16, stk. 5.

§ 7. I forbindelse med udarbejdelsen af den individuelle kontrakt skal kommunalbestyrelsen inddrage den relevante udbyder af danskuddannelse med henblik på at sikre, at udlændingen indplaceres på det niveau for danskuddannelse, der svarer til den pågældendes aktuelle færdigheder. Der skal arbejdes efter fælles mål med henblik på at sikre sammenhængen, herunder den tidsmæssige sammenhæng, med de øvrige dele af udlændingens introduktionsprogram.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal efter behov inddrage Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU) og uddannelsesinstitutioner samt organisationer og virksomheder m.v., der forestår aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af introduktionsprogrammer med henblik på at sikre, at udlændingens introduktionsprogram bliver så sammenhængende, målrettet og effektivt som muligt.

§ 8. For udlændinge, der modtager introduktionsydelse, skal kommunalbestyrelsen, inden den individuelle kontrakt indgås, foretage en samlet vurdering af udlændingens situation med henblik på at fastlægge den pågældendes aktuelle færdigheder, forudsætninger og behov.

Stk. 2. I denne vurdering skal kommunalbestyrelsen blandt andet inddrage udlændingens tidligere uddannelse og beskæftigelse samt udlændingens familiemæssige og sociale baggrund.

Stk. 3. Ved vurderingen skal kommunalbestyrelsen endvidere tage stilling til, om udlændingen alene har ledighed som problem og dermed skal tilmeldes arbejdsformidlingen. Ved tilmelding til Arbejdsformidlingen skal oplysninger om job og den arbejdssøgendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund indlægges i Beskæftigelsesministeriets database (Job- og CV-bank).

Stk. 4. For udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, skal kommunalbestyrelsen, inden den individuelle kontrakt indgås, foretage en vurdering efter stk. 1, såfremt udlændingen ønsker at opnå beskæftigelse, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan overlade vurderingen af udlændingens kompetencer til andre, jf. integrationslovens § 5.

§ 9. Den individuelle kontrakt udarbejdes i samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og udlændingen.

Stk. 2. Indholdet af den individuelle kontrakt skal drøftes med udlændingen. Det skal i den forbindelse drøftes, hvilke mål og delmål der skal opstilles, samt hvilke aktiviteter og hvilket tidsmæssigt forhold mellem aktiviteterne der bedst øger den pågældendes muligheder for hurtigst muligt at opnå de opstillede mål.

Stk. 3. Der skal tages hensyn til udlændingens ønsker i det omfang, disse er realistiske i forhold til den pågældendes færdigheder, forudsætninger og arbejdsmarkedets behov.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet på en sådan måde, at der tages hensyn til den enkelte udlændings særlige behov, herunder særlige behandlingsbehov eller behov som følge af handicap.

§ 10. Kan der ikke mellem kommunalbestyrelsen og udlændingen opnås enighed om kontraktens indhold, fastlægger kommunalbestyrelsen indholdet af den enkelte udlændings introduktionsprogram.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indbringes for det sociale nævn, jf. integrationslovens § 53, stk. 2.

§ 11. Overtager en kommunalbestyrelse i en anden kommune efter integrationslovens § 18 ansvaret for en udlændings introduktionsprogram, skal denne kommunalbestyrelse indgå en ny individuel kontrakt med den pågældende.

Kapitel 3

Kontraktens indhold og opfølgning

§ 12. Kontrakten skal fastsætte indholdet af de aktiviteter, jf. integrationslovens § 16, stk. 2, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål og delmål gennemføres.

Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen givet udlændingen tilbud om revalidering eller fleksjob efter lovens § 16, stk. 7, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, beskrives visitationsgrundlaget i kontrakten.

§ 13. Kommunalbestyrelsen og udlændingen har pligt til at opfylde den individuelle kontrakt.

Stk. 2. Kan kommunalbestyrelsen ikke opfylde den individuelle kontrakt, skal kommunalbestyrelsen tilbyde udlændingen deltagelse i en anden aktivitet, der så vidt muligt svarer til den oprindeligt aftalte aktivitet.

Stk. 3. Af den individuelle kontrakt skal det fremgå, at udlændingen kan klage over kommunalbestyrelsens manglende overholdelse af kontrakten til det sociale nævn, jf. integrationslovens § 53, stk. 2.

§ 14. Af den individuelle kontrakt skal det fremgå, hvilke sanktioner der efter lovgivningen gælder, hvis udlændingen afviser deltagelse i eller uden rimelig grund udebliver fra en eller flere af de aktiviteter, der er aftalt i kontrakten.

Stk. 2. Af den individuelle kontrakt skal det tillige fremgå, hvilken betydning manglende opfyldelse af kontrakten kan få for udlændingens mulighed for at blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse.

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal løbende påse, at den individuelle kontrakt overholdes og som minimum hver 3. måned foretage opfølgning på kontraktens indhold og målsætning i forhold til den pågældende udlændings aktuelle færdigheder, forudsætninger og behov.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med opfølgningen endvidere vurdere, om den pågældende skal tilmeldes Arbejdsformidlingen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal endvidere påse, at udlændingen fortsat opfylder betingelserne for at modtage introduktionsydelse.

Stk. 4. Konstaterer kommunalbestyrelsen i forbindelse med opfølgningen, at udlændingen ikke tilegner sig det danske sprog systematisk og målrettet, jf. § 4, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., skal kommunalbestyrelsen give den pågældende meddelelse om de mulige konsekvenser af manglende dansktilegnelse, jf. stk. 5. Dette gælder, uanset om udlændingen modtager tilbud om danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 5. Det skal fremgå af udlændingens kontrakt, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med meddelelse efter stk. 4, har vejledt udlændingen om,

1) vigtigheden af at tilegne sig det danske sprog for den pågældendes mulighed for at kunne begå sig i det danske samfund,

2) at gennemførelse af et tilbudt introduktionsprogram eller et forløb, der kan sidestilles hermed, og bestået danskprøve, medmindre særlige grunde taler derimod, er en betingelse for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 9, nr. 1 og 2,

3) at bestået danskprøve er en betingelse for meddelelse af dansk indfødsret ved naturalisation, jf. § 6 i lov om dansk indfødsret, 1)  og

4) at det er muligt at blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter fem, eller hvis ganske særlige grunde taler derfor, efter tre års lovligt ophold her i landet, hvis udlændingen har opnået en væsentlig tilknytning til det danske samfund, herunder til det danske arbejdsmarked, og i øvrigt opfylder betingelserne efter udlændingelovens § 11, stk. 4 og 5.

Stk. 6. Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, skal det endvidere fremgå af kontrakten, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med meddelelse efter stk. 4, har vejledt udlændingen om, at økonomisk sikkerhed, der er stillet efter udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., kan nedsættes med halvdelen af det beløb, der er stillet sikkerhed for, når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk, jf. § 9 i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. eller modtaget bevis for aktiv deltagelse ved uddannelsens afslutning, jf. § 5, stk. 5, i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl., jf. udlændingelovens § 9, stk. 4, 2. pkt.

Stk. 7. Opfølgningen, herunder meddelelse om de mulige konsekvenser af manglende dansktilegnelse, jf. stk. 4-6, skal ske ved en individuel samtale med udlændingen, medmindre kommunalbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at foretage opfølgningen telefonisk, digitalt, ved brev eller på anden måde.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan for grupper af udlændinge, hvor helt særlige forhold gør sig gældende, fastsætte retningslinier for, at der i stedet for afholdelse af en samtale kan være anden form for kontakt. Der kan være tale om udlændinge, der modtager behandling på rehabiliteringscenter eller er indlagt på sygehus.

§ 16. Den individuelle kontrakt skal revideres, hvis det viser sig, at der er behov herfor, herunder hvis udlændingens færdigheder og forudsætninger ikke har været tilstrækkeligt afklaret, eller hvis udlændingen ikke har haft mulighed for at opfylde kontrakten. Kontrakten kan endvidere revideres, hvis arbejdsmarkedets behov ændrer sig.

Stk. 2. Ændring af den individuelle kontrakt kan ske ved påtegning af den oprindelige kontrakt med underskrift af såvel kommunalbestyrelsen som den pågældende udlænding eller ved udarbejdelse af en ny kontrakt.

§ 17. For udlændinge, der kun har ledighed som problem, og som er tilmeldt Arbejdsformidlingen, skal kommunalbestyrelsen påse, at de formidlingsrelevante oplysninger, der er indlagt i Job- og CV-banken, ajourføres, såfremt der er behov herfor.

Afsnit II

Tilbud m.v.

Kapitel 4

Tilbudsmuligheder

§ 18. Til udlændinge, der efter lovens § 25 er berettiget til introduktionsydelse, skal kommunalbestyrelsen give tilbud, jf. kapitel 5-7. Tilbuddene skal sammen med danskuddannelse indgå som led i udlændingens generelle introduktion til det danske samfund, herunder det danske arbejdsmarked.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at give en udlænding tilbud, hvis ganske særlige grunde taler derfor, herunder hvis en udlænding på grund af alder, fysiske eller psykiske handicaps, torturoplevelser eller stærke traumer ikke er i stand til at deltage i tilbud, jf. lovens § 23, stk. 4.

§ 19. Til udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, kan kommunalbestyrelsen som led i den pågældendes introduktionsprogram give tilbud om virksomhedspraktik i medfør af lovens § 23 b, og ansættelse med løntilskud i medfør af lovens § 23 c, jf. lovens § 23, stk. 5.

Stk. 2. Tilbuddet skal indgå i den pågældendes individuelle kontrakt, og den pågældende udlænding skal samtidig tilmeldes Arbejdsformidlingen.

§ 20. Tilbuddene tilrettelægges i overensstemmelse med den individuelle kontrakt, jf. lovens § 19. Tidspunktet for påbegyndelse af tilbud fastsættes så vidt muligt i forbindelse med udarbejdelse af kontrakten.

Stk. 2. Tilbuddene skal tilrettelægges på en sådan måde, at de tidsmæssigt og geografisk kan kombineres med den enkelte udlændings deltagelse i danskuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med den enkelte udlænding ved den nærmere tilrettelæggelse af tilbuddene. Hvis andre end kommunalbestyrelsen forestår gennemførelsen af aktiviteten, skal den pågældende myndighed, organisation eller virksomhed inddrages i tilrettelæggelsen.

Erstatning ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik

§ 21. De regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i bekendtgørelse om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik, jf. § 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse, når en udlænding deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering efter lovens § 23 a samt tilbud om virksomhedspraktik efter lovens § 23 b, jf. lovens § 23, stk. 7.

Kapitel 5

Vejledning og opkvalificering

§ 22. Tilbud om vejledning og opkvalificering, herunder fagspecifik danskundervisning, efter lovens § 23 a skal udvikle eller afdække udlændingens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Tilbud kan endvidere gives med henblik på, at den enkelte udlænding opnår samfundsmæssig forståelse.

Stk. 2. Tilbud gives ud fra en vurdering af, hvad der kan bringe den pågældende hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet og samtidig fastholde den pågældende i varig beskæftigelse.

Stk. 3. Det er en betingelse for at give længerevarende tilbud om vejledning og opkvalificering, at der ikke er rimelig udsigt til, at udlændingen opnår ordinær beskæftigelse i tilbudsperioden.

Stk. 4 . Tilbud efter lovens § 23 a omfatter ikke undervisning i medfør af danskuddannelsesloven.

§ 23. Korte vejlednings- og afklaringsforløb efter lovens § 23 a, stk. 1, nr. 1, er kortvarige forløb, der har til formål at skabe klarhed over en udlændings uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder med henblik på den videre tilrettelæggelse af den pågældendes introduktionsprogram.

§ 24. Særligt tilrettelagte projekter og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb efter lovens § 23 a, stk. 1, nr. 2, er projekter rettet mod særlige målgrupper eller forløb, der ikke kan rummes inden for de ordinære uddannelsesprogrammer.

Stk. 2. Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb kan sammenlagt have en varighed på højest 3 måneder, og hver enkelt praktikperiode kan højest have en varighed på en måned. I praktikperioden finder § 28, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Fagspecifik danskundervisning er danskundervisning, der har til formål at opkvalificere den enkelte udlændings ordforråd i forhold til et snævert fagligt område.

§ 25. Ordinære uddannelsesforløb efter lovens § 23 a, stk. 1, nr. 3, er forløb, der udbydes som et på forhånd defineret og samlet uddannelsesforløb, og hvor udlændingen optages på ordinære vilkår.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilbud om ordinær uddannelse, at uddannelsen ikke berettiger til Statens Uddannelsesstøtte (SU), jf. dog lovens § 23 a, stk. 6.

§ 26. Særlige opkvalificerende forløb efter lovens § 23 a, stk. 1, nr. 4, er uddannelsesaktiviteter udbudt af private eller offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner af sammenlagt op til 3 måneders varighed. Det særlige opkvalificerende forløb af 3 måneders varighed kan afbrydes af perioder med tilbud om ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik. Forløbet skal dog senest være afsluttet 6 måneder efter dets påbegyndelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan kun tilbyde forløb, der er specielt tilrettelagt med henblik på hurtig opkvalificering til arbejdsmarkedet, og forløbet kan kun tilbydes, hvis der er en realistisk mulighed for, at udlændingen ved at gennemføre forløbet kan opnå ordinær ansættelse inden for den pågældendes uddannelses- eller erhvervsområde.

Stk. 3. Særlige opkvalificerende forløb kan tilbydes udlændinge med en uddannelse på et niveau svarende til en dansk mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Stk. 4. En udlænding kan kun modtage tilbud om særligt opkvalificerende forløb én gang i løbet af sit introduktionsprogram.

Kapitel 6

Virksomhedspraktik

§ 27. Udlændinge, der har et opkvalificerings- eller erhvervsafklaringsbehov, som kan tilgodeses ved en placering på en virksomhed, kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed, jf. lovens § 23 b.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilbud om virksomhedspraktik, at udlændingen kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår, herunder ansættelse på særlige løn- og ansættelsesvilkår anvist af de forhandlingsberettigede organisationer, eller ansættelse med løntilskud.

§ 28. Udlændinge i virksomhedspraktik er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst, herunder ved kutyme, sædvane eller praksis. Udlændinge i virksomhedspraktik er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., jf. lovens § 23 b, stk. 3.

Stk. 2. Under tilbud om virksomhedspraktik er virksomheden ansvarlig for den daglige instruktion, og udlændingen kan varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde.

§ 29. Når en udlænding i virksomhedspraktik er fraværende på grund af sygdom, skal den pågældende den første sygedag give kommunalbestyrelsen og virksomheden meddelelse herom.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal tilstræbe, at en friperiode efter lovens § 24 lægges efter aftale med udlændingen og virksomheden.

Varighed og omfang

§ 31. Kommunalbestyrelsen og virksomheden aftaler efter reglerne i § 23 b formålet med, indholdet i, varigheden og omfanget af praktikopholdet.

Stk. 2. Deltagelse i virksomhedspraktik skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge.

§ 32. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med opfølgningen på udlændingens kontrakt tage stilling til, om betingelserne for tilbuddet fortsat er opfyldt eller, om der er behov for et andet tilbud for at sikre den kortest mulige vej til ordinær beskæftigelse.

Beskæftigelsestillæg

§ 33. Udlændinge, der er i virksomhedspraktik, modtager ud over introduktionsydelse et beskæftigelsestillæg på 12,21 kr. pr. time. Dette gælder dog ikke udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, medmindre den pågældende udlænding er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp eller introduktionsydelse svarende til starthjælp.

Stk. 2. Beskæftigelsestillægget udbetales uafhængigt af retten til introduktionsydelse.

Stk. 3. Udlændinge, der deltager i tilbud i medfør af lovens § 23, stk. 5, modtager ikke beskæftigelsestillæg.

Forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v.

§ 34. Reglerne i §§ 48 og 49 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v. samt de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 50 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 20 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats om kommunens underretning af koordinationsudvalget, finder tilsvarende anvendelse over for udlændinge, der tilbydes virksomhedspraktik.

Kapitel 7

Ansættelse med løntilskud

§ 35. Udlændinge kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere, jf. lovens § 23 c.

Stk. 2. Ved offentlige arbejdsgivere forstås:

1) kommuner, amtskommuner og kommunale fællesskaber,

2) statsinstitutioner og

3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 % af offentlige tilskud.

§ 36. Når et ansættelsesforhold med løntilskud indgås, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Betaling af den fulde lønudgift påhviler ansættelsesstedet.

§ 37. Når en udlænding i ansættelse med løntilskud er fraværende på grund af sygdom, skal den pågældende på den første sygedag give arbejdsgiveren meddelelse herom. Arbejdsgiveren skal vurdere, om sygemeldingen giver anledning til at give kommunalbestyrelsen meddelelse om fraværet. Ved denne vurdering indgår omfanget og hyppigheden af udlændingens eventuelle tidligere sygemeldinger.

§ 38. En ansættelse med løntilskud kan ikke gives ud over et år. Kommunalbestyrelsen kan dog afgive nyt tilbud om ansættelse med løntilskud, såfremt tilbuddet medvirker til, at udlændingen bringes nærmere ordinær beskæftigelse.

Løn og arbejdsvilkår, merbeskæftigelse, løntilskud m.v.

§ 39. §§ 54, 55 og 59 om løn- og arbejdsvilkår, §§ 60 og 61 om merbeskæftigelse m.v. og §§ 63 - 65 om løntilskud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats over for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 . Ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere kan ikke tilbydes en udlænding i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever, jf. lovens § 23 c, stk. 3, og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats udstedt i medfør af § 68 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kapitel 8

Mentor

§ 40. Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for udlændinge, der deltager i tilbud efter lovens §§ 23 a-c, kan der ydes støtte til en mentorfunktion, jf. lovens § 23 d.

Stk. 2. Mentorfunktionen varetages som udgangspunkt af en medarbejder i virksomheden henholdsvis på uddannelsesinstitutionen. På uddannelsesinstitutionen og i mindre virksomheder kan mentorfunktionen i stedet varetages af en ekstern konsulent.

Stk. 3. Ved mindre virksomheder forstås virksomheder med op til ca. 10 ansatte.

§ 41. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at udlændingen kan deltage i tilbuddet.

Stk. 2. Det er en betingelse for bevilling af støtte til frikøb af en medarbejder, at medarbejderen ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor.

§ 42. Støtte til arbejdsgiveren skal medgå til at dække omkostningerne for virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller til honorar til den eksterne konsulent.

Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos udlændingen, der er under oplæring eller optræning, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med arbejdsgiveren.

§ 43. Med henblik på at forbedre medarbejderens mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse af medarbejderen. Der kan ikke gives tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af, at den pågældende mentor deltager i uddannelse.

§ 44. Støtte til en mentorfunktion, herunder til køb af uddannelse, bevilges som tilskud til en arbejdsgiver henholdsvis uddannelsesinstitution på baggrund af arbejdsgiverens eller uddannelsesinstitutionens ansøgning herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Som grundlag for udbetaling af støtte skal arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen redegøre for det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen, samt fremlægge dokumentation for eventuel køb af uddannelse af medarbejderen.

Kapitel 9

Tilbud til udlændinge, der ansættes eller er ansat i ordinær beskæftigelse

Opkvalificering ved ansættelse

§ 45. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde udlændinge, der ansættes eller er ansat uden løntilskud, herunder udlændinge der ansættes efter særlige løn- og ansættelsesvilkår anvist af de forhandlingsberettigede organisationer, tilskud til udgifter til opkvalificering af udlændingen, jf. lovens § 24 a, stk.1.

Stk. 2. Forløbet tilrettelægges efter nærmere aftale mellem kommunalbestyrelsen, virksomheden og den pågældende udlænding.

Stk. 3. Det er en betingelse for at give tilskud til opkvalificering, at opkvalificeringen ligger ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren almindeligvis forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.

Stk. 4. Uddannelsesaktiviteten skal sammen med beskæftigelsen gennemsnitligt udgøre mindst 37 timer om ugen inden for et tilskudskvartal.

Stk. 5. Tilskud til udgifter ved opkvalificering bevilges på baggrund af arbejdsgiverens ansøgning herom til kommunalbestyrelsen. Tilskuddet udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter.

Tilskud til udgifter til en mentorfunktion

§ 46. Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for udlændinge, der ansættes uden løntilskud, kan der ydes støtte til en mentorfunktion, jf. lovens § 24 a, stk. 2. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at udlændingen kan opnå ansættelse uden løntilskud, herunder ansættelse efter særlige løn- og ansættelsesvilkår anvist af de forhandlingsberettigede organisationer.

Stk. 2. Mentorfunktionen varetages som udgangspunkt af en medarbejder i virksomheden. I mindre virksomheder kan mentorfunktionen i stedet varetages af en ekstern konsulent.

Stk. 3. Ved mindre virksomheder forstås virksomheder med op til ca. 10 ansatte.

Stk. 4 . Bestemmelserne i § 41, stk. 2, § 42, stk. 2, og §§ 43-44 finder tilsvarende anvendelse.

Tilskud til udgifter til hjælpemidler

§ 47. Kommunalbestyrelsen kan give tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger til en udlænding, der er ansat eller ansættes uden løntilskud, jf. lovens § 24 a, stk. 3.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til hjælpemidler, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at afholde, og at hjælpemidlerne ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen.

Stk. 3. Tilskud til hjælpemidler bevilges på baggrund af ansøgning herom til kommunalbestyrelsen. Tilskuddet udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter.

Kapitel 10

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. december 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 101 af 17. februar 2004 om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 22. november 2005

Rikke Hvilshøj

/Susanne S. ClausenKontrakt

Vedrørende __________________________________ deltagelse i et introduktionsprogram.

Cpr.nr. ____________________

Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: ________

Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: ________

Dato for kontraktens udløb: ________

I. Opholdsoplysninger m.v.

Er omfattet af integrationsloven som:

A. Flygtning m.v., jf. integrationslovens § 54 ____

B. Familiesammenført til en flygtning m.v., jf. integrationslovens § 55 ____

C. Familiesammenført til andre, jf. integrationslovens § 56 ____

II. Familiemæssige og sociale forhold

Civilstand:

Evt. ægtefælles eller samlevers beskæftigelse:

Børn:

Børnepasning:

Forhold vedrørende familiens situation, der kan have betydning for introduktionsprogrammet:

III. Forudsætninger

Uddannelsesbaggrund:

– Grunduddannelse (folkeskole, ungdomsuddannelse):

– Erhvervsuddannelse (faglig eller videregående uddannelse):

Erhvervserfaring:

Andre kompetencer (eksempelvis sprog):

Gennemført kompetenceafklaring i Danmark:

IV. Helbredsmæssige og andre forhold der kan have betydning for introduktionsprogrammet

Aktuel helbredstilstand:

Er der igangsat/aftalt behandling, hvis behov herfor:

Evt. andre forhold af betydning for introduktionsprogrammet:

V. Kommunen tilbyder ikke deltagelse i danskuddannelse, jf. integrationslovens § 21, stk. 3.

Begrundelse:

VI. Kommunen giver ikke tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, jf. integrationslovens § 23, stk. 4.

Begrundelse:

VII. Målsætning om beskæftigelse eller uddannelse

Overordnet mål:

Delmål:

VIII. Introduktionsprogrammet

Programmets indhold:

– Det kommende halve år:

– Det kommende år:

– På længere sigt:

De aftalte aktiviteters nærmere indhold:

Danskuddannelse (1, 2 eller 3): Modul (1-6):

Aktive tilbud:

Behov for kompetenceafklaring:

IX. Opfølgning

Der følges op på indholdet af denne kontrakt senest den ___________________

Der skal følges op på kontrakten mindst hver tredje måned.

Kontrakten skal revideres, hvis der sker ændringer af betydning for det tilbudte introduktionsprogram, herunder hvis det viser sig, at deltagerens kompetencer ikke har været tilstrækkeligt afklaret, hvis deltageren ikke har haft mulighed for at opfylde kontrakten, eller hvis arbejdsmarkedets behov ændrer sig.

X. Manglende opfyldelse af kontrakten

Opfylder kommunalbestyrelsen ikke sin del af kontrakten, kan kommunalbestyrelsens manglende opfyldelse påklages til det sociale nævn, jf. integrationslovens § 53, stk. 2.

Opfylder en deltager, som modtager introduktionsydelse, ikke helt eller delvist kontrakten ved at afvise deltagelse i eller ved uden rimelig grund at udeblive fra en eller flere dele af det tilbudte introduktionsprogram, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om nedsættelse eller ophør af deltagerens introduktionsydelse i overensstemmelse med integrationslovens §§ 30 og 31.

Opfylder en deltager, som ikke modtager introduktionsydelse, ikke de aftalte mål for den pågældendes danskuddannelse i den individuelle kontrakt, kan dette medføre udelukkelse fra deltagelse i undervisningen, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1014 af 10. december 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Manglende deltagelse i introduktionsprogrammet uden rimelig grund kan endvidere betyde, at deltageren ikke vil kunne få meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 9.

___________________ den ______________


 

__________________________ kommunalbestyrelse forpligter sig herved til at stille det aftalte introduktionsprogram til rådighed for deltageren.

__________________________ forpligter sig herved til at deltage i det af kommunalbestyrelsen opstillede introduktionsprogram.

XI. Opfølgning på/ændringer i kontraktens indhold for ___________________ cpr. nr._________

Udbytte af det aftalte forløb i forhold til de opstillede mål:

– danskuddannelse

– aktive tilbud

Er der givet meddelelse til udlændingen om konsekvenserne af manglende dansktilegnelse, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 4.

Ja __ Nej __

Har kommunalbestyrelsen i den forbindelse ydet udlændingen vejledning om vigtigheden af at tilegne sig det danske sprog for den pågældendes mulighed for at kunne begå sig i det danske samfund, om konsekvenserne af manglende dansktilegnelse for udlændingens mulighed for at få meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 9, og mulighed for at få meddelt dansk indfødsret, jf. § 6 i lov om dansk indfødsret, om mulighederne for at blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter fem, eller hvis ganske særlige grunde taler derfor, efter tre års lovligt ophold her i landet, jf. udlændingelovens § 11, stk. 4-6, og muligheden for at få nedskrevet en økonomisk sikkerhed, der er stillet efter udlændingelovens § 9, stk. 4.

Ja ___ Nej ____

Ændringer i deltagerens situation:

– ændrede familiemæssige og sociale forhold

– ændrede helbredsmæssige forhold

– ændrede forudsætninger


Ændringer i introduktionsprogrammet:

– indhold

– sammensætning

– mål

___________________ den ______________ ___________________ den ____________

Officielle noter

1) Et flertal i Folketinget har i henhold til grundlovens § 44 fastsat retningslinier for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, jf. cirkulæreskrivelse nr. 55 af 12. juni 2002 om nye retningslinier for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse. Der henvises til § 25 i retningslinierne. Dispensation fra de gældende retningslinier kan alene meddeles af Folketingets Indfødsretsudvalg.