Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

(Integrationskontrakter, erklæring om integration og aktivt medborgerskab, skærpede betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse, uddannelsespligt for unge nyankomne udlændinge, sygeopfølgning over for sygemeldte introduktionsydelsesmodtagere m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 5. september 2005, som ændret ved § 12 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 3, 2. pkt., og § 45, stk. 17, ændres »individuel kontrakt« til: »integrationskontrakt«.

2. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Kommunalbestyrelsen skal pålægge en udlænding over 18 år, men under 25 år, inden for en nærmere fastsat frist at foreslå en eller flere relevante uddannelser, jf. stk. 2, som udlændingen kan søge om optagelse på, hvis udlændingen

1) har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse,

2) ikke har problemer ud over ledighed,

3) ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse,

4) ikke har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn og

5) efter kommunalbestyrelsens vurdering vil være i stand til at gennemføre en uddannelse, jf. stk. 2, på almindelige vilkår.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ud fra en vurdering af udlændingens forudsætninger pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, hvor udlændingen under hele studieforløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.

Stk. 3. Optages udlændingen på en uddannelse, jf. stk. 2, har udlændingen pligt til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Stk. 4. Vurderer kommunalbestyrelsen, at der er risiko for, at en udlænding, som påbegynder en uddannelse efter stk. 3, kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen, skal kommunalbestyrelsen underrette uddannelsesinstitutionen om, at udlændingen er pålagt at påbegynde uddannelsen efter integrationslovens § 16 a. Underretning kan ske uden samtykke.«

3. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Ved udløbet af en udlændings introduktionsperiode, jf. § 16, stk. 5, udarbejder kommunalbestyrelsen en status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet. Har udlændingen inden introduktionsperiodens udløb opfyldt integrationskontraktens mål, jf. § 19, stk. 4, 1. pkt., kan kommunalbestyrelsen på dette tidspunkt udarbejde en foreløbig status, som kan danne grundlag for den endelige status ved udløbet af introduktionsperioden.

Stk. 2. Den endelige status efter stk. 1, 1. pkt., skal danne grundlag for kommunalbestyrelsens udtalelse til Udlændingestyrelsen om, hvorvidt udlændingen har gennemført et tilbudt introduktionsprogram, jf. § 52, stk. 1.

Stk. 3. Flytter en udlænding inden udløbet af introduktionsperioden til en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen på dette tidspunkt udarbejde en status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet i fraflytningskommunen, jf. § 51 b, stk. 2. Denne status skal indgå ved udarbejdelsen af den endelige status efter stk. 1, 1. pkt.«

4. I kapitel 4 affattes overskriften før § 19 således:

» Integrationskontrakt «.

5. § 19, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 16 i samarbejde med udlændingen udarbejde en integrationskontrakt. Udlændingen og kommunalbestyrelsen skal underskrive integrationskontrakten. Udlændingen skal samtidig underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Erklæringen udformes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. 2. og 3. pkt. finder ikke anvendelse, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder.«

6. I § 19, stk. 2, og § 45, stk. 17, nr. 1, ændres »den individuelle kontrakt« til: »integrationskontrakten«.

7. I § 19, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

8. I § 19, stk. 3, ændres »Den individuelle kontrakt« til: »Integrationskontrakten«.

9. § 19, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kontrakten skal beskrive udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmål og fastlægge indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål opfyldes. Af kontrakten skal det fremgå, i hvilket omfang udlændingen skal gives tilbud i medfør af introduktionsprogrammet, jf. § 16, stk. 2, herunder danskuddannelse, jf. §§ 21 og 22, og tilbud efter § 23, samt det nærmere indhold heraf, herunder hvordan forholdet og sammenhængen mellem danskuddannelse og tilbud efter § 23 skal være. Er der givet tilbud efter § 16, stk. 7, eller meddelt pålæg efter § 16 a, skal dette fremgå af kontrakten.«

10. § 19, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Det skal fremgå af kontrakten, hvilke sanktioner der efter lovgivningen gælder over for udlændingen, hvis udlændingen uden rimelig grund afviser at tage imod arbejde, eller hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra eller afviser en eller flere af de aktiviteter, der er aftalt eller fastsat i kontrakten.«

11. § 19, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem kommunalbestyrelsen og udlændingen om kontraktens indhold, fastsætter kommunalbestyrelsen indholdet af kontrakten.«

12. I § 19 indsættes som stk. 8 :

»Stk. 8. Integrationskontrakten gælder, indtil udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Efter udløbet af introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 5, kan kontrakten ikke omfatte tilbud efter § 16, stk. 2 eller 7, eller pålæg efter § 16 a. Udlændinge, der efter udløbet af introduktionsperioden modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., omfattes af § 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

13. § 20, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Der skal løbende efter behov og, indtil de i kontrakten aftalte eller fastsatte mål er opfyldt, jf. § 19, stk. 4, 1. pkt., mindst hver tredje måned ske opfølgning på integrationskontrakten.«

14. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. Kommunalbestyrelsen har pligt til at vurdere, om der for en sygemeldt udlænding, der har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse, er behov for at udarbejde en plan for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter med henblik på at sikre, at udlændingen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Vurderingen efter stk. 1 skal foretages umiddelbart efter, at kommunen bliver bekendt med, at udlændingen er sygemeldt. Herefter skal der under sygeforløbet løbende og mindst hver gang, der sker opfølgning på udlændingens integrationskontrakt, jf. § 20, stk. 1, foretages en vurdering efter stk. 1.

Stk. 3. Vurderes der at være behov for udarbejdelse af en plan for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen umiddelbart herefter udarbejde en sådan plan.

Stk. 4. Der skal som led i opfølgningen på udlændingens integrationskontrakt, jf. § 20, stk. 1, ske opfølgning på planen efter stk. 3.«

15. I § 25 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Er en udlænding eller dennes ægtefælle ophørt med en uddannelse, som den pågældende har været forpligtet til at påbegynde, jf. § 16 a, stk. 3, og har udlændingen mulighed for at genoptage uddannelsen, er udlændingen ikke berettiget til at modtage introduktionsydelse, medmindre der foreligger tilsvarende forhold som nævnt i stk. 4. Stk. 6 finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 11 og 12.

16. I § 25, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »jf. dog stk. 11« til: »jf. dog stk. 12«.

17. Efter § 25 c indsættes:

»§ 25 d. Kommunalbestyrelsen skal, umiddelbart efter at en udlænding, som uden rimelig grund er ophørt med en uddannelse, som den pågældende har været forpligtet til at påbegynde, jf. § 16 a, stk. 3, ansøger om introduktionsydelse,

1) bistå udlændingen med at finde beskæftigelse,

2) pålægge udlændingen at søge særligt angivne job på Beskæftigelsesministeriets database (Job- og CV-banken) eller

3) foretage opfølgning på udlændingens integrationskontrakt, jf. § 20, og ud fra en vurdering af udlændingens situation og behov give udlændingen tilbud som led i introduktionsprogrammet, jf. § 16, stk. 2.«

18. I § 31 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal bestemme, at introduktionsydelsen ophører, hvis udlændingen eller dennes ægtefælle uden rimelig grund ikke efterkommer meddelte pålæg eller heraf afledte forpligtelser efter § 16 a, så længe muligheden for at efterkomme pålægget eller forpligtelsen består. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.«

19. I § 45, stk. 2, indsættes efter »stk. 3 og 4«: », jf. dog § 45 a«.

20. Efter § 45 indsættes:

»§ 45 a. Der kan ikke ydes refusion af kommunens udgifter til ydelser efter kapitel 5 for sygemeldte udlændinge, hvor kommunalbestyrelsen ikke har foretaget en vurdering af behovet for udarbejdelse af en plan for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter, udarbejdet en sådan plan eller foretaget opfølgning på en sådan plan, jf. § 20 a. 1. pkt. finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor vurderingen, udarbejdelsen af planen eller opfølgningen skulle være foretaget, og frem til det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har foretaget vurderingen, udarbejdet planen eller foretaget opfølgningen.«

21. I § 51, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Opnås samtykke ikke, kan oplysningerne videregives uden samtykke. Er der tale om oplysninger om den pågældendes rent private forhold, kan videregivelse alene ske i overensstemmelse med reglerne i forvaltningslovens § 28, stk. 2.«

22. § 51, stk. 3-5, ophæves.

23. Efter § 51 a indsættes:

»§ 51 b. Flytter en udlænding inden introduktionsperiodens udløb, jf. § 16, stk. 5, til en anden kommune, videregiver kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen uden udlændingens samtykke oplysninger om udlændingens navn, opholdsgrundlag og andre personlige data til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen videregiver i den i stk. 1 nævnte situation endvidere uden udlændingens samtykke oplysningerne fra udlændingens integrationskontrakt, jf. § 19, stk. 1, kopi af den underskrevne erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, jf. § 19, stk. 1, 3. pkt., samt en status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet i fraflytningskommunen, jf. § 18 a, stk. 3, til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen. Har kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen i forbindelse med en udlændings flytning til kommunen modtaget de i 1. pkt. nævnte oplysninger fra en kommune, hvori udlændingen tidligere har haft bopæl eller ophold, videregiver kommunalbestyrelsen tillige disse oplysninger til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen skal i den i stk. 1 nævnte situation endvidere vurdere, om andre oplysninger vedrørende udlændingen end de i stk. 1 og 2 nævnte vil være af væsentlig betydning for udlændingens integrationsforløb og derfor bør videregives til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen med henblik på dennes varetagelse af integrationsansvaret for udlændingen. Oplysningerne kan videregives med udlændingens samtykke. Opnås samtykke ikke, kan oplysningerne videregives uden udlændingens samtykke, hvis oplysningerne vurderes at være nødvendige for tilflytningskommunens kommunalbestyrelses varetagelse af integrationsansvaret for udlændingen.«

24. I § 52 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen oplyser endvidere på anmodning fra Udlændingestyrelsen tidspunktet for integrationskontraktens udarbejdelse, jf. § 19, stk. 1, 1. pkt., og tidspunktet for udlændingens underskrivelse af integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, jf. § 19, stk. 1, 2. og 3. pkt.«

§ 2

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 9, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) har gennemført fastlagte aktiviteter i henhold til § 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. stk. 11,«.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

2. § 11, stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler for anvendelsen af stk. 3-6 og 9 og for kommunalbestyrelsens udtalelse efter integrationslovens § 52. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter endvidere efter aftale med beskæftigelsesministeren nærmere regler for kommunalbestyrelsens eller statens status efter § 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

3. Efter § 11 b indsættes:

»§ 11 c. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen har underskrevet en integrationskontrakt og en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, jf. integrationslovens § 19, stk. 1. Underskriver udlændingen ikke integrationskontrakten og erklæringen samtidig med integrationskontraktens udarbejdelse, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, 2. og 3. pkt., udsættes tidspunktet for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse med et tidsrum svarende til den tid, der er forløbet fra integrationskontraktens udarbejdelse og indtil integrationskontraktens og erklæringens underskrivelse. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2006, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. For udlændinge, jf. dog stk. 3, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har fået udarbejdet en individuel kontrakt efter integrationslovens § 19, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 5. september 2005, og hvis introduktionsperiode endnu ikke er udløbet, jf. integrationslovens § 16, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen som led i opfølgningen på den individuelle kontrakt, jf. integrationslovens § 20, stk. 1, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 5. september 2005, senest den 1. januar 2007, dog senest ved udløbet af udlændingens introduktionsperiode, jf. integrationslovens § 16, stk. 5, i samarbejde med udlændingen udarbejde en integrationskontrakt, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5. I den forbindelse og herefter finder integrationslovens § 16, stk. 3, 2. pkt., § 18 a, § 19, stk. 1-5, 7 og 8, § 20, stk. 1, 1. pkt., og § 45, stk. 17, som affattet, ændret eller indsat ved denne lovs § 1, nr. 1, 3 og 5-13, og § 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats anvendelse.

Stk. 3. For udlændinge som nævnt i stk. 2, 1. pkt., der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har opfyldt de i den individuelle kontrakt fastsatte mål, skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med udlændingen udarbejde en integrationskontrakt, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, hvis udlændingen ansøger om eller modtager introduktionsydelse, hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I den forbindelse og herefter finder integrationslovens § 16, stk. 3, 2. pkt., § 18 a, § 19, stk. 1-5, 7 og 8, § 20, stk. 1, 1. pkt., og § 45, stk. 17, som affattet, ændret eller indsat ved denne lovs § 1, nr. 1, 3 og 5-13, og § 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats anvendelse. Kontrakten skal udarbejdes, når udlændingen ansøger om introduktionsydelse, hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I tilfælde, hvor udlændingen ansøger om arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., anmoder staten kommunalbestyrelsen om at udarbejde kontrakten.

Stk. 4. For udlændinge, som tidligere har været omfattet af integrationslovens kapitel 4, og som på tidspunktet for lovens ikrafttræden ikke er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med udlændingen udarbejde en integrationskontrakt, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, hvis udlændingen ansøger om eller modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I den forbindelse og herefter finder integrationslovens § 16, stk. 3, 2. pkt., § 18 a, § 19, stk. 1-5, 7 og 8, § 20, stk. 1, 1. pkt., og § 45, stk. 17, som affattet, ændret eller indsat ved denne lovs § 1, nr. 1, 3 og 5-13, og § 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats anvendelse. Modtager udlændingen på tidspunktet for lovens ikrafttræden hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal kontrakten udarbejdes senest den 1. januar 2007. Er udlændingen ikke omfattet af 3. pkt., skal kontrakten udarbejdes, når udlændingen ansøger om hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I tilfælde, hvor udlændingen modtager eller ansøger om arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., anmoder staten kommunalbestyrelsen om at udarbejde kontrakten.

Stk. 5. Integrationslovens §§ 20 a og 45 a som indsat ved denne lovs § 1, nr. 14 og 20, finder ikke anvendelse, hvis udlændingen er sygemeldt inden lovens ikrafttræden.

Stk. 6. Udlændingelovens § 11, stk. 9, nr. 2, § 11, stk. 11, og § 11 c som indsat eller affattet ved denne lovs § 2, nr. 1-3, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse. For udlændinge, der inden den 28. februar 2002 har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse, finder de regler, der var gældende indtil den 1. juli 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, anvendelse. For udlændinge, der har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse den 28. februar 2002 eller senere, finder de regler, der er gældende indtil den 1. april 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, anvendelse.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Rikke Hvilshøj