Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 243 af 27. marts 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 22-25« til: »§§ 22-24 eller § 25«.

2. I § 10, stk. 3, 2. pkt., ændres »§§ 25 a eller 25 b« til: »§ 25 a, § 25 b eller § 25 c«.

3. I § 19, stk. 4, 1. pkt., ændres »§§ 22-25 eller § 25 a, stk. 1 eller stk. 2, nr. 3« til: »§§ 22-24, § 25, § 25 a, stk. 1 eller stk. 2, nr. 3, eller § 25 c«.

4. I § 22 ændres »En udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 7 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, kan udvises« til: »En udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 8 år, kan udvises«.

5. § 22, nr. 6, affattes således:

»6) udlændingen efter bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller efter straffelovens § 119, stk. 1 og 2, § 123, § 180, § 181, § 183, stk. 1 og 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 186, stk. 1, § 187, stk. 1, § 192 a, § 193, stk. 1, § 210, stk. 1 og 3, jf. stk. 1, § 215, § 216, § 222, §§ 224 og 225, jf. §§ 216 og 222, § 230, § 235, § 237, § 245, § 245 a, § 246, § 250, § 252, stk. 1 og 2, § 261, stk. 2, § 262 a, § 276, jf. § 286, §§ 278-283, jf. § 286, § 288, § 289, § 290, stk. 2, eller § 291, stk. 2, idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, eller«.

6. I § 23 ændres »3 år« til: »5 år«.

7. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Ved afgørelse om udvisning ved dom, navnlig efter § 22, nr. 4-7, skal der lægges vægt på, om udvisning må anses for særlig påkrævet på grund af

1) grovheden af den begåede kriminalitet,

2) længden af den idømte frihedsstraf,

3) den fare, skade eller krænkelse, der var forbundet med den begåede kriminalitet, eller

4) tidligere domme for strafbart forhold.

§ 24 b. En udlænding kan udvises betinget, hvis der ikke findes at være fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udvise den pågældende efter §§ 22-24, fordi udvisning må antages at virke særlig belastende, jf. § 26, stk. 1.

Stk. 2. Ved betinget udvisning skal der fastsættes en prøvetid. Prøvetiden beregnes fra tidspunktet for endelig dom i sagen eller, hvis den pågældende ikke har været til stede ved domsafsigelsen, fra dommens forkyndelse og udløber 2 år efter tidspunktet for løsladelse eller udskrivning fra hospital eller forvaring eller fra ophør af ophold i en sikret afdeling på en døgninstitution for børn og unge. Er betinget udvisning sket ved betinget dom om frihedsberøvelse eller dom til ambulant behandling med mulighed for frihedsberøvelse, udløber prøvetiden 2 år efter tidspunktet for endelig dom i sagen eller, hvis den pågældende ikke har været til stede ved domsafsigelsen, 2 år efter dommens forkyndelse.

Stk. 3. En udlænding, der er idømt betinget udvisning efter stk. 1, kan udvises, hvis den pågældende i prøvetiden for den betingede udvisning begår nyt strafbart forhold, som kan give anledning til udvisning efter §§ 22-24, og der inden prøvetidens udløb foretages rettergangsskridt, medmindre en afgørelse om udvisning må antages at virke særlig belastende, jf. § 26, stk. 1.

Stk. 4. Udvises en udlænding betinget, skal retten i forbindelse med dommens afsigelse vejlede udlændingen om betydningen heraf.«

8. Efter § 25 b indsættes:

»§ 25 c. En udlænding med opholdstilladelse efter § 9 f kan uden for de i §§ 22-24 nævnte tilfælde udvises, hvis udlændingen er dømt for overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller straffelovens §§ 136, 140, 266, 266 a eller 266 b.«

9. I § 26, stk. 2, ændres »kan« til: »skal«.

10. I § 32, stk. 2, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) bestandig, hvis udlændingen idømmes en ubetinget fængselsstraf af mere end 1 år og 6 måneder, men ikke over 2 år, eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, medmindre der alene findes grundlag for at meddele indrejseforbud for 10 år,«.

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

11. § 32, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3 . Indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter § 22, nr. 4-7, og udvisning ved dom af en udlænding, som ikke har haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de sidste 6 måneder, meddeles dog for mindst 5 år.«

12. I § 32, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter § 25 c meddeles for 3 år.«

13. I § 33, stk. 1, ændres »§§ 25 a eller 25 b« til: »§§ 25, 25 a eller 25 b«.

14. I § 36, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 25, 25 a og 25 b« til: »§§ 25, 25 a, 25 b og 25 c«.

15. I § 49, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§§ 22-24«: »eller 25 c eller udvises betinget i medfør af § 24 b«.

16. I § 49, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 32, stk. 1-3« til: »§ 32, stk. 1-4«.

17. I § 51, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 22-25 b« til: »§§ 22-24 og 25-25 c«.

18. I § 58 g, nr. 1, ændres »§ 22, § 23 eller § 24, nr. 1« til: »§§ 22-24 og meddelt indrejseforbud for mindst 5 år«.

19. § 58 g, nr. 2, ophæves.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 2-5.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2006 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 10. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Rikke Hvilshøj