Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens
§ 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til
dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv
social politik eller integrationsloven

I medfør af § 9, stk. 4, 3. pkt., og stk. 20, 3. pkt., og § 9 c, stk. 1, 3. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Betegnelsen pengeinstitut anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for

1) en virksomhed, der har tilladelse som pengeinstitut, jf. § 1, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, og § 7 i lov om finansiel virksomhed, eller

2) et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve kreditinstitutvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.

§ 2. Betegnelsen udlænding anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for

1) en udlænding, der har tidsbegrænset opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1,

2) en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, eller om forlængelse heraf, eller

3) en udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget.

§ 3. Betegnelsen sikkerhedsstiller anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en herboende person, der i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, skal stille økonomisk sikkerhed som betingelse for meddelelse af opholdstilladelse til en udlænding, jf. § 2.

Sikkerhedsstillelsens art og indhold m.v.

§ 4. Økonomisk sikkerhed efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt. jf. § 9, stk. 4, stilles til dækning af eventuelle fremtidige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, der udbetales til udlændingen. Økonomisk sikkerhed kan stilles i form af

1) en anfordringsgaranti stillet af et pengeinstitut, jf. § 1, eller

2) deponering på en dertil oprettet konto i et pengeinstitut, jf. § 1, hvori kommunalbestyrelsen har pant.

Stk. 2. Det påhviler sikkerhedsstilleren at godtgøre over for kommunalbestyrelsen, jf. § 9, stk. 1, at pengeinstituttet er omfattet af § 1.

§ 5. Sikkerhed i form af en anfordringsgaranti stilles for 50.000 danske kroner. Det i 1. pkt. angivne beløb er fastsat i 2002–niveau og reguleres fra og med 2003 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Beløbets størrelse fastsættes ud fra tidspunktet for udlændingens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse.

Stk. 2. Stilles sikkerheden i form af deponering fastsættes størrelsen af det deponerede beløb af Udlændingeservice. Beløbets størrelse fastsættes, som det beløb, der på tidspunktet for udlændingens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse skulle stilles, såfremt sikkerhedsstilleren havde valgt en anfordringsgaranti. Størrelsen af det deponerede beløb skal ikke efterfølgende reguleres efter satsreguleringsprocenten.

§ 6. Sikkerhedsstillelsen skal gælde i 7 år regnet fra det anslåede tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, til udlændingen. Kravene til sikkerhedsstillelsens ikrafttrædelsesdato og udløbsdato fastsættes af Udlændingeservice i forbindelse med Udlændingeservices anmodning til sikkerhedsstilleren om at rekvirere en anfordringsgaranti eller om at deponere et beløb på en dertil oprettet konto, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelsen skal være uopsigelig i gyldighedsperioden, jf. dog § 8.

Stk. 3. Den kommunalbestyrelse, overfor hvem sikkerheden er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvem rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret, jf. § 9, stk. 2–4, kvitterer sikkerhedsstillelsen ved aflevering af enten anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen til det pengeinstitut, der har stillet garantien eller oprettet den dertil spærrede konto

1) når udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse og eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven, er inddrevet, jf. § 11,

2) når udlændingen er meddelt ny opholdstilladelse på andet grundlag og eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven indtil tidspunktet for den nye opholdstilladelses indtræden, er inddrevet, jf. § 11,

3) når udlændingens opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget, udlændingen er udrejst og eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven, er inddrevet, jf. § 11, eller

4) når udlændingen er død og eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven, er inddrevet, jf. § 11.

§ 7. Sikkerhedsstillelsen nedsættes efter anmodning med halvdelen af det beløb, der er stillet sikkerhed for, jf. § 5, når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk, jf. stk. 2 og § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller modtaget bevis for aktiv deltagelse ved uddannelsens afslutning, jf. § 5, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og § 21, stk. 2, i integrationsloven.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelsen nedsættes efter stk. 1, hvis

1) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 1, har bestået Prøve i Dansk 1,

2) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 2, har bestået Prøve i Dansk 2,

3) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 3, har bestået Prøve i Dansk 3, eller Studieprøven, eller

4) en udlænding, der ikke har været optaget på danskuddannelse på det modul, der fører frem til prøven (selvstuderende), har bestået den afsluttende prøve på den danskuddannelse, som den pågældende ville have været indplaceret på, eller en afsluttende prøve på et højere niveau, jf. nr. 1-3 og § 6, stk. 3, og § 9 i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Anmodning om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 skal fremsættes af sikkerhedsstilleren over for den kommunalbestyrelse, over for hvem sikkerheden er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvem rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret, jf. § 9, stk. 2-4. Såfremt betingelserne for nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 2 er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen anmode det kontoførende pengeinstitut, eller det pengeinstitut der har stillet anfordringsgarantien, om at nedsætte den økonomiske sikkerhed med halvdelen af det beløb, der er stillet sikkerhed for, eller om at frigive halvdelen af det deponerede beløb, jf. § 5.

Stk. 4. Nedsættelse af sikkerhedsstillelsen skal have virkning fra det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillerens anmodning er modtaget i kommunalbestyrelsen, jf. stk. 3, og skal ske på grundlag af det beløb, der oprindeligt er stillet sikkerhed for, uanset om sikkerhedsstillelsen siden er nedsat, jf. § 11, stk. 2.

§ 8. Uanset bestemmelsen i § 6 skal den kommunalbestyrelse, over for hvem sikkerheden er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvem rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret, jf. § 9, stk. 2-4, give samtykke til, at sikkerhedsstilleren opsiger sikkerhedsstillelsen og stiller tilsvarende økonomisk sikkerhed i form af en ny anfordringsgaranti stillet af et andet pengeinstitut eller deponerer pengene på en dertil oprettet konto i et andet pengeinstitut, jf. § 1, hvis

1) tidspunktet for den nye sikkerhedsstillelses ikrafttræden er sammenfaldende med tidspunktet for den oprindelige sikkerhedsstillelses ophør

2) udløbstidspunktet for den nye sikkerhedsstillelse svarer til den oprindelige sikkerhedsstillelses oprindelige udløbstidspunkt, jf. § 6, og

3) den nye sikkerhedsstillelse i øvrigt opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

§ 9. Har udlændingen indgivet ansøgning om opholdstilladelse her i landet, stilles sikkerheden over for kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen bor eller opholder sig. Har udlændingen indgivet ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet, stilles sikkerheden over for kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori sikkerhedsstilleren bor eller opholder sig. Må det antages, at en udlænding, der har indgivet ansøgning fra udlandet, ved sin indrejse vil tage bopæl eller ophold i en anden kommune end den kommune, hvori sikkerhedsstilleren bor eller opholder sig, stilles sikkerheden dog over for kommunalbestyrelsen i denne anden kommune. Har udlændingen indgivet ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet, og opholder udlændingen og sikkerhedsstilleren sig i udlandet, stilles sikkerheden over for kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori sikkerhedsstilleren må antages at tage bopæl eller ophold.

Stk. 2. Tager en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet, ved sin indrejse ophold eller bopæl i en anden kommune end den kommune, over for hvis kommunalbestyrelse sikkerheden er stillet, giver den kommunalbestyrelse, over for hvem sikkerheden er stillet, transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen tager ophold eller bopæl. Er sikkerheden stillet i form af deponering, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen tager ophold eller bopæl, herefter give meddelelse til det kontoførende pengeinstitut.

Stk. 3 . Flytter udlændingen fra den kommune, over for hvis kommunalbestyrelse sikkerheden er stillet, til en anden kommune, giver den kommunalbestyrelse, over for hvem sikkerheden er stillet, kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil udlændingen flytter, transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen med respekt af førstnævntes kommunes rettigheder. Er sikkerheden stillet i form af deponering, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil udlændingen flytter, herefter give meddelelse til det kontoførende pengeinstitut.

Stk. 4 . Flytter udlændingen fra den kommune, til hvis kommunalbestyrelse rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret, til en anden kommune, giver den kommunalbestyrelse, til hvem rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret, kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil udlændingen flytter, transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen med respekt af førstnævntes kommunes rettigheder. Er sikkerheden stillet i form af deponering, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil udlændingen flytter, herefter give meddelelse til det kontoførende pengeinstitut.

Stk. 5 . Den kommunalbestyrelse, som giver transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen, jf. stk. 2-4, underretter det pengeinstitut, som har stillet anfordringsgarantien eller som har oprettet en konto med det deponerede beløb, herom.

§ 10. Er sikkerheden stillet i form af en anfordringsgaranti, sender det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien, anfordringsgarantien og det i § 12, nr. 2, nævnte oplysningsskema til den kommunalbestyrelse, over for hvem anfordringsgarantien er stillet, jf. § 9, stk. 1. Er sikkerheden stillet i form af deponering, sender pengeinstituttet den i § 12, nr. 2, nævnte underskrevne pantsætningserklæring inklusive pengeinstituttets noteringspåtegning og det i § 12, nr. 2, nævnte oplysningsskema til kommunen, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 2 . Kommunalbestyrelsen meddeler Udlændingeservice, at den har modtaget sikkerhedsstillelsen, og afgiver en udtalelse til Udlændingeservice om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen opfylder de krav, der er fastsat i denne bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsens udtalelse vedlægges en kopi af anfordringsgarantien e ller pantsæ tningserklæringen med noteringspåtegning og en kopi af det i § 12, nr. 2, nævnte oplysningsskema.

Stk. 3 . Udlændingeservice lægger ved sin afgørelse af, hvorvidt udlændingen skal meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, kommunalbestyrelsens udtalelse til grund, medmindre udtalelsen er eller viser sig at være afgivet på et urigtigt grundlag.

Stk. 4 . Kommunalbestyrelsens udtalelse, jf. stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5 . Anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen opbevares af den kommunalbestyrelse, over for hvem sikkerheden er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvem rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret, jf. § 9, stk. 2-4.

Inddrivelse

§ 11. Udbetales der hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven til udlændingen, skal restanceinddrivelsesmyndigheden ved henvendelse til det kontoførende pengeinstitut, eller det pengeinstitut der har stillet anfordringsgarantien, tvangsinddrive et beløb tilsvarende til det beløb, der er udbetalt til udlændingen. Det skal fremgå af restanceinddrivelsesmyndighedens henvendelse, at beløbet inddrives til dækning af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven udbetalt af den kommune over for hvis kommunalbestyrelse sikkerheden er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvis kommunalbestyrelse rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret, jf. § 9, stk. 2 - 4.

Stk. 2 . Sikkerhedsstillelsen nedsættes med ethvert beløb, der måtte blive udbetalt i henhold til den.

Andre bestemmelser

§ 12. Det er en betingelse for, at sikkerhedsstilllelsen kan anvendes som økonomisk sikkerhed efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, at

1) det fremgår af anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen, at udgifter til gebyrer m.v. vedrørende denne, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport, jf. § 9, stk. 2-4, og inddrivelse, jf. § 9, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, overfor hvem sikkerheden er stillet, jf. § 9, stk. 1, eller til hvem rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret, jf. § 9, stk. 2-4,

2) det kontoførende pengeinstitut, eller det pengeinstitut, der stiller anfordringsgarantien, udfylder og underskriver et oplysningsskema, og ved deponering af beløbet tillige en standardpantsætningserklæring, svarende til det som bilag til bekendtgørelsen optrykte, og

3) sikkerhedsstilleren meddeler samtykke til, at det i nr. 2 nævnte oplysningsskema samt de i anfordringsgarantien eller de i pantsætningserklæringens indeholdte oplysninger kan videregives til Udlændingeservice.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2006.

Stk. 2 . Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse inden den 1. juli 2002.

Stk. 3 . Bekendtgørelse nr. 649 af 27. juni 2005 om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven ophæves.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 5. september 2006

Rikke Hvilshøj

/Oluf EngbergBilag 1

OPLYSNINGSSKEMA
om sikkerhedsstillelse i medfør af udlændingelovens
§ 9, stk. 4, og § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4

(Udfyldes af pengeinstituttet)

Sikkerhedsstiller

 

 

Navn: _____________________________________________________________

 

Personnummer: _____________________________________________________

 

Adresse: __________________________________________________________

 

 

Pengeinstitut

 

 

Adresse: __________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Telefon: ___________________________________________________________

 

 

Sikkerhedstager

 

Kommunalbestyrelsen (i København Borgerrepræsentationen) i

 

_________________________________________________________ Kommune

 

Adresse: __________________________________________________________

 

Ovennævnte sikkerhedsstiller bekræfter, at vedlagte garanti eller pantsætningserkæring er en sikkerhed stillet til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til:

 

 

Navn: _____________________________________________________________

 

Udlændingenummer: __________________________________________________

 

Adresse: __________________________________________________________

 

 

Sikkerhedsstillelsen lyder på

kr. _______________________________

 

 

Sikkerhedsstillelsen dækker perioden fra ______________

til _______________

 

Sikkerhedsstillelsen er uopsigelig i gyldighedsperioden.

 

Ovennævnte sikkerhedsstiller bekræfter endvidere, at udgifter til gebyrer m.v. vedrørende sikkerhedsstillelsen, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport og inddrivelse, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, til hvem sikkerheden er stillet eller rettighederne efter denne er transporteret.

 

 

Ovennævnte sikkerhedsstiller meddeler herved mit samtykke til, at de i nærværende skema samt de i ovennævnte anfordringsgaranti eller pantsætningserklæring indeholdte oplysninger kan videregives til Udlændingeservice.

 

__________________________________________________________________

Dato

Sikkerhedsstillers navn og underskriftBilag 2

PANTSÆTNINGSERKLÆRING

(Udfyldes af pengeinstituttet)

Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven som

Pantsætter

Navn: _____________________________________________________________

Personnummer: ______________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________

har nu eller senere måtte have over for

Panthaver

Kommunalbestyrelsen (i København Borgerrepræsentationen) i

_________________________________________________________ Kommune

giver jeg herved _____________________________________________ Kommune

pant i indeståendet kr. _________________________________________________

på min konto: _______________________________________________________

hos pengeinstitut: ____________________________________________________

med eventuelt påløbende renter.

Nedenstående pengeinstitut erkender, at pengeinstituttet kun med respekt af panthavers ret har adgang til at modregne eller foretage slutafregning i indeståendet.

Pengeinstitut

Navn og stempel ____________________________________________________

Underskrift _________________________________________________________

Pantet er stillet til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ovennævnte kommunalbestyrelse (i København Borgerrepræsentationen)

Udgifter til gebyrer m.v. vedrørende pantsætningen, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport og inddrivelse, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, over for hvem sikkerheden er stillet eller rettighederne efter denne er transporteret.

Frigivelse af pantet:

Når pantsætter ikke længere er forpligtet i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven frigives pantet. Panthaver giver pengeinstituttet meddelelse herom, hvorefter indeståendet frigives.

Pantet nedsættes efter anmodning med halvdelen af det beløb, der er stillet sikkerhed for, jf. bekendtgørelsens § 5, når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller modtaget bevis for aktiv deltagelse ved uddannelsens afslutning, jf. § 5, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og § 21, stk. 2, i integrationsloven. Panthaver giver pengeinstituttet meddelelse herom, hvorefter halvdelen af indeståendet frigives.

Følgende er udleveret:

· En kopi af pantsætningserklæringen

· En kopi af de forpligtelser, som er sikret ved pantsætningen

Som pantsætter:

Dato:

Til vitterlighed: