Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af bestemmelse i lov om ændring af udlændingeloven

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 532 af 8. juni 2006 om ændring af udlændingeloven fastsættes, at udlændingelovens § 9 a, stk. 19, som indsat ved lovens § 1, nr. 4, træder i kraft den 1. januar 2007.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 4. december 2006

Rikke Hvilshøj

/Oluf Engberg