Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af integrationsloven og lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

(Reform af integrationslovens finansieringssystem og omlægning af finansieringen af danskuddannelse til udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven, m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 902 af 31. juli 2006, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 45, stk. 2 og 3 , ændres »75 pct.« til: »50 pct.«.

2. § 45, stk. 4-21, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Staten yder i introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 5, et grundtilskud på 3.469 kr. for hver udlænding omfattet af introduktionsprogrammet, jf. § 16. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter i medfør af kapitel 3 og 4 til udlændinge og udbetales til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4.

Stk. 5. Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb i introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 5, 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til introduktionsprogrammer, jf. § 16, stk. 2, herunder danskuddannelse, jf. §§ 21 og 22, og tilbud efter §§ 23-23 d. Rådighedsbeløbet opgøres til 70.000 kr. pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner.

Stk. 6. Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4, et tilskud på 7.150 kr. pr. måned for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9 c, stk. 3, og som bor eller opholder sig i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den mindreårige uledsagede asylansøger fylder 18 år eller den pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. Der kan ikke ydes grundtilskud efter stk. 4 eller refusion for udgifter til introduktionsprogram efter stk. 5 til en kommunalbestyrelse, der modtager tilskud efter 1. pkt.

Stk. 7. Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er eller ved introduktionsperiodens udløb, jf. § 16, stk. 5, har været ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4, for hver udlænding omfattet af introduktionsprogrammet, der har fået udarbejdet en integrationskontrakt efter § 19, følgende resultattilskud:

1) 40.000 kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 5, kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

2) 40.000 kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 5, påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.

3) 30.000 kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 5, indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. § 19.

4) 30.000 kr., hvis en udlænding, der efter introduktionsperiodens udløb, jf. § 16, stk. 5, tilbydes danskuddannelse efter § 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.,

a) indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb, jf. § 16, stk. 5, og

b) senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. § 19.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele ministeren for flygtninge, indvandrere og integration de oplysninger, herunder statistiske oplysninger, som denne måtte forlange om kommunalbestyrelsens indsats.«

3. § 47, stk. 1, affattes således:

»Socialministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration nærmere regler om anvisning af refusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision, herunder nærmere regler om udbetaling af tilskud og anvisning af refusion efter § 45, stk. 4-7, og om vilkårene herfor.«

4. § 48 affattes således:

»§ 48. De beløb, der er anført i § 45, stk. 4-7, er fastsat i 2007-niveau og reguleres fra og med 2008 én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 2

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, som ændret ved § 13 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 5, udgår »eller på grund af ustøttet fuldtidsbeskæftigelse«.

2. I § 2, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen tilbyder endvidere danskuddannelse efter 1. pkt. til udlændinge, der er eller har været i ustøttet beskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, hvis udlændingens beskæftigelse og forhold i øvrigt har indebåret, at udlændingen i en periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse.«

3. I § 2 indsættes som stk. 7 :

»Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om tilbud om danskuddannelse efter stk. 5.«

4. § 13, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at reglerne i stk. 2 og 3 ikke skal finde anvendelse ved betaling for tilbud om danskuddannelse til udlændinge m.fl., som kommunalbestyrelsen henviser til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om afregning mellem kommunalbestyrelse og udbyder, om takster efter stk. 2 og 3, om udbetaling af takster og om betaling for tilbud om danskuddannelse efter stk. 4.«

5. § 15 affattes således:

»§ 15. Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til danskuddannelse for kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven eller henvist til danskuddannelse i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Socialministeren kan efter forhandling med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætte nærmere regler om anvisning af refusion, regnskabsaflæggelse og revision og om forældelse af kommuners krav på refusion efter denne lov.«

6. § 21, stk. 4, ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. § 13, stk. 4 og 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. februar 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Rikke Hvilshøj