Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og bilag
Bilag 2 Oversættelse af karakterskalaen til engelsk
Bilag 3 Relationer mellem karakterskalaen og ECTS-skalaen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

 

I medfør af § 9, stk. 4, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, fastsættes:

Kapitel 1

7-trins-skalaen

§ 1. Kursister og selvstuderende, som deltager i de afsluttende prøver, jf. danskuddannelseslovens § 9, stk. 1, skal bedømmes individuelt efter følgende karakterskala (7-trins-skalaen):

12: For den fremragende præstation.

10: For den fortrinlige præstation.

7: For den gode præstation.

4: For den jævne præstation.

02: For den tilstrækkelige præstation.

00: For den utilstrækkelige præstation.

-3: For den ringe præstation.

Stk. 2. Ved oversættelse af karakterskalaen til engelsk anvendes de betegnelser, som fremgår af bilag 2 til bekendtgørelsen.

§ 2. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

§ 3. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

§ 4. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

§ 5. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

§ 6. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

§ 7. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

§ 8. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

Kapitel 2

Karakterfastsættelse mv.

§ 9. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder fagets mål, jf. bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., bilag 3.

§ 10. Bedømmelse af præstationer skal ske på grundlag af de faglige mål, der er fastsat i fagbeskrivelserne for de enkelte moduler i danskuddannelserne (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning).

§ 11. Karakteren fastsættes efter en drøftelse mellem censor og eksaminator, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Er censor og eksaminator ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.

Stk. 3. Medvirker to censorer ved bedømmelsen, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem dem. Er de to censorer ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, indsendes opgavebesvarelsen og de to censorers karakterer til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som udpeger en ny censor, der træffer afgørelse om, hvorvidt den endelige karakter skal være nærmeste højere karakter eller den nærmeste lavere karakter.

Stk. 4. Hvor alene en censor medvirker, fastsætter denne karakteren.

Kapitel 3

Beståkrav

§ 12. Hvis der er beståkrav ved en prøve, er kravet opfyldt, hvis prøvedeltageren opnår mindst karakteren 02.

Stk. 2. Indgår der flere karakterer i prøven, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2,0. Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved afrunding. Der kan endvidere i reglerne for den enkelte prøve være fastsat krav om, at der ved en eller flere prøver i delfærdigheder (læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation), som indgår i gennemsnittet, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen.

Kapitel 4

Samlet prøveresultat

§ 13. Det følger af reglerne i bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., hvilke karakterer der indgår i det samlede prøveresultat.

Stk. 2. Det samlede prøveresultat kan udtrykkes ved et gennemsnit, jf. § 14. Ved beregningen af gennemsnit medtages én decimal.

§ 14. Det kan i reglerne for den enkelte prøve være fastsat, at de enkelte karakterer, der indgår i det samlede prøveresultat, tæller med forskellig vægt ved beregning af gennemsnittet.

Kapitel 5

Prøvebeviser

§ 15. På prøvebeviser skal der ved hver karakter efter 7-trins-skalaen tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter, jf. bilag 3.

Kapitel 6

Dispensation og forsøg

§ 16. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 2. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan tillade, at bekendtgørelsens regler fraviges som led i forsøg og udviklingsarbejde.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007 og har virkning for karakterer, der gives ved prøveterminen november-december 2007 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 350 af 19. maj 2005 om karakterskala og anden bedømmelse finder anvendelse ved omprøve eller ombedømmelse i forbindelse med behandling af klager, der vedrører prøveterminen maj-juni 2007.

§ 18. Karakterer, der er givet efter 13-skalaen, konverteres på prøvebeviset til karakterer efter 7-trins-skalaen.

Stk. 2. Gennemsnittet for den enkelte prøve skal i så fald alene beregnes på basis af karakterer fra 7-trins-skalaen. For konverterede karakterer skal også karakteren efter den i § 17, stk. 2, nævnte bekendtgørelse (karakterer givet efter 13-skalaen) fremgå af beviset.

Stk. 3. Konvertering sker efter følgende oversættelsesskala:

13-skala

13

11

10

9

8

7

6

5

03

00

7-trins-skala

12

12

10

7

7

4

02

00

00

-3

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 26. juni 2007

Rikke Hvilshøj

/Hanne Stig AndersenBilag 1

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og bilag

Bekendtgørelsens indhold

Kapitel 1:

7-trins-skalaen

Kapitel 2:

Karakterfastsættelse mv.

Kapitel 3:

Beståkrav

Kapitel 4:

Samlet prøveresultat

Kapitel 5:

Prøvebeviser

Kapitel 6:

Dispensation og forsøg

Kapitel 7:

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

Bekendtgørelsens bilag

Bilag 1:

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og bilag

Bilag 2:

Oversættelse af karakterskalaen til engelsk

Bilag 3:

Relationer mellem karakterskalaen og ECTS-skalaenBilag 2

Oversættelse af karakterskalaen til engelsk

12:

For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant material, with no or only few minor weaknesses.

10.

For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material with only minor weaknesses.

7:

For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses.

4:

For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses.

02:

For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance.

00:

For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance.

-3:

For a performance which is unacceptable in all respects.Bilag 3

Relationer mellem karakterskalaen og ECTS-skalaen

ECTS er en forkortelse af European Credit Transfer and Accumulation System.

Karakteren 12 på 7-trins-skalaen svarer til A på ECTS-skalaen

Karakteren 10 på 7-trins-skalaen svarer til B på ECTS-skalaen

Karakteren 7 på 7-trins-skalaen svarer til C på ECTS-skalaen

Karakteren 4 på 7-trins-skalaen svarer til D på ECTS-skalaen

Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til E på ECTS-skalaen

Karakteren 00 på 7-trins-skalaen svarer til Fx på ECTS-skalaen

Karakteren -3 på 7-trins-skalaen svarer til F på ECTS-skalaen