Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

(Bekæmpelse af menneskehandel og samkøring af oplysninger om evakuerede m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 301 af 19. april 2006 og § 1 i lov nr. 89 af 30. januar 2007 og senest ved § 1 i lov nr. 379 af 25. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 2, ændres »Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen« til: »Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien«.

2. I § 2 b indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Udlændinge, der har opholdstilladelse udstedt af Schweiz eller Liechtenstein, og som opfylder indrejsebetingelserne i Schengengrænsekodeksens artikel 5, stk. 1, litra a, c, d og e, har ret til at rejse gennem Danmark. Gennemrejse må ikke overstige fem dage.«

3. I § 6 ændres »Estland, Letland, Litauen, Polen« til: »Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien«.

4. I § 9 e indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives af udlændinge, der opholder sig her i landet.«

5. I § 14, stk. 1, nr. 2, ændres »Estland, Letland, Litauen, Polen« til: »Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien«.

6. I § 19, stk. 8, indsættes to steder efter »§ 9, stk. 1, nr. 1,«: »eller § 9 c, stk. 1,«.

7. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. Ved afgørelsen om udvisning skal der tages særligt hensyn til, om de omstændigheder, som kan begrunde udvisning, er en følge af, at udlændingen har været udsat for menneskehandel, og om dette forhold taler imod udvisning.«

8. I § 29 a, stk. 1, ændres »EF-asylkonventionen« til: »Dublinforordningen«.

9. I § 32, stk. 2, nr. 3, udgår »eller for«.

10. I § 32, stk. 2, nr. 4, indsættes efter »indrejseforbud for 10 år,«: »eller for«.

11. I § 33, stk. 4, 1. pkt., ændres »inden 15 dage« til: »senest 15 dage«.

12. I § 33, stk. 9, 1. pkt., indsættes efter », fastsætter politiet udrejsefristen til straks«: », jf. dog stk. 15«.

13. I § 33 indsættes som stk. 14 og 15:

»Stk. 14. Har en udlænding været udsat for menneskehandel, fastsætter Udlændingeservice efter anmodning udrejsefristen til 30 dage, medmindre særlige grunde taler derimod. Udrejsefristen kan efter anmodning fastsættes til et senere tidspunkt eller forlænges, hvis særlige grunde taler derfor, eller hvis udlændingen samarbejder om en forberedt hjemsendelse. Udrejsefristen kan højst udgøre 100 dage.

Stk. 15. Stk. 14 finder tilsvarende anvendelse for en udlænding, der har været udsat for menneskehandel og er udvist ved dom.«

14. I § 38, stk. 2, § 39, stk. 3, og § 59, stk. 1, nr. 1, ændres »Schengengrænsekodeksens artikel 20« til: »Schengengrænsekodeksens artikel 23«.

15. Efter § 44 e indsættes:

» §  44 f. Udlændingeservice kan indhente de oplysninger fra Udenrigsministeriet om udlændinges ophold i udlandet, som Udenrigsministeriet har indhentet i forbindelse med evakuering fra udlandet, og som er nødvendige for at kontrollere, at en udlænding har ret til at opholde sig her i landet. Indhentelse af oplysninger kan ske elektronisk.

Stk. 2. Indhentelse af oplysninger efter stk. 1 kan ske med henblik på registersamkøring og sammenstilling af registre og oplysninger i kontroløjemed.«

16. I § 46, stk. 2, indsættes som 2. pkt . :

»Udlændingeservices beslutning om, at der ikke er særlige grunde til at antage, at en uledsaget udlænding, der inden det fyldte 18. år har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, ikke bør gennemgå en asylsagsprocedure, jf. § 9 c, stk. 3, nr. 1, kan ikke påklages til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.«

17. § 56 a, stk. 1, affattes således:

»En uledsaget udlænding under 18 år, der opholder sig her i landet, får, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, udpeget en repræsentant til varetagelse af sine interesser. Har den uledsagede udlænding under 18 år været udsat for menneskehandel, skal der ved udpegningen af repræsentanten tages hensyn hertil. En organisation, som er godkendt hertil af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, indstiller efter anmodning fra Udlændingeservice en person til hvervet som repræsentant. Repræsentanten udpeges af statsforvaltningen.«

18. § 56 a, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Udlændingeservice iværksætter en eftersøgning af forældrene til et barn, der er omfattet af stk. 1, medmindre ganske særlige grunde taler derimod. Eftersøgningen af forældrene kan ske i samarbejde med Dansk Røde Kors eller en anden tilsvarende organisation, som er godkendt hertil af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Udlændingeservice og de nævnte organisationer kan i forbindelse med eftersøgningen af barnets forældre udveksle oplysninger om barnets personlige forhold uden samtykke fra barnet eller den udpegede personlige repræsentant til varetagelse af barnets interesser.«

§ 2

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007, foretages følgende ændring:

1. I §  22 a ændres »Ved borgerlige vielser kan vielsesmyndigheden, jf. § 18, jf. § 13, stk. 1,« til: »Prøvelsesmyndigheden, jf. § 13, stk.1, og den borgerlige vielsesmyndighed, jf. § 18, jf. § 13, stk. 1, skal«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 2. Udlændingelovens § 46, stk. 2, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, finder anvendelse for udlændinge, der indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter lovens ikrafttræden.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Rikke Hvilshøj