Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Uddannelser og kurser, som kan danne grundlag for opholdstilladelse
  Kapitel 2Øvrige betingelser for meddelelse af opholdstilladelse
  Kapitel 3Formodningsafslag
  Kapitel 4Varigheden af opholdstilladelsen og forlængelse heraf
  Kapitel 5Meddelelse af arbejdstilladelse
  Kapitel 6Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag
Bilag 1 Vejledende lister over videregående uddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed
Bilag 2 Vejledende liste over ungdomsuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed.
Bilag 3 Vejledende liste over gymnasiale uddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed
Bilag 4 Vejledende liste over grundskoleuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

 

I medfør af udlændingelovens § 9 c, stk. 5, § 12 og § 15, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, som ændret ved lov nr. 89 af 30. januar 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelser og kurser, som kan danne grundlag for opholdstilladelse

§ 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution kan gives, når uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed, og

1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af et ministerium eller den pågældende uddannelsesinstitution, eller

2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet eller et andet land, hvor den pågældende har fast ophold.

Bilag 1 indeholder vejledende lister over videregående uddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt kvalitetsniveau, og

1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af den pågældende uddannelsesinstitution, eller

2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet eller et andet land, hvor den pågældende har fast ophold.

§ 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, kan gives med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, eller § 1, stk. 2, nr. 1, når

1) adgangskurset er specifikt knyttet til den videregående uddannelse,

2) udlændingen er optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til,

3) uddannelsesinstitutionen har bestemt, at deltagelse i adgangskurset er en forudsætning for at følge den videregående uddannelse, og

4) adgangskurset har en varighed af højst et år.

§ 3. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, hvis skolens forstander erklærer på tro og love, at det kursus, som udlændingen skal følge, agtes afholdt således, at det vil udløse statstilskud i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).

Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som skolens forstander ikke erklærer agtes gennemført med statstilskud, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at det pågældende kursus vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt kvalitetsniveau.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 og stk. 2 er betinget af, at udlændingen har betalt det af skolen påkrævede deltagergebyr for kurset.

§ 4. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse kan gives, hvis uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed.

Bilag 2 indeholder en vejledende liste over ungdomsuddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed. Bilag 3 indeholder en vejledende liste over gymnasiale uddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed. Bilag 4 indeholder en vejledende liste over grundskoleuddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt kvalitetsniveau.

Stk. 3. Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en gymnasial uddannelse er betinget af, at

1) studieopholdet er arrangeret af en udvekslingsorganisation,

2) der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb, eller

3) udlændingen udtrykkeligt kun søger om tilladelse til at følge det første år af uddannelsen, og det er dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at den pågældende efter opholdet i Danmark har til hensigt at fortsætte uddannelsen i udlandet.

§ 5. En udlænding, der meddeles opholdstilladelse efter § 1 med henblik på at deltage i og afslutte en videregående uddannelse her i landet, meddeles samtidig opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold for højst 6 måneder efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, med henblik på at søge beskæftigelse her i landet efter afslutning af den videregående uddannelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor opholdstilladelse efter § 1 med henblik på at deltage i og afslutte en videregående uddannelse meddeles af en repræsentation i udlandet, kan der efter indrejsen i Danmark meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, med henblik på midlertidigt ophold for højst 6 måneder med henblik på at søge beskæftigelse her i landet efter afslutningen af den videregående uddannelse. Ansøgning herom skal indgives til Udlændingeservice.

Kapitel 2

Øvrige betingelser for meddelelse af opholdstilladelse

§ 6. Opholdstilladelse efter §§ 1-4 er betinget af, at udlændingen godtgør at være optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til. Medmindre særlige grunde taler herimod, skal Udlændingeservice forud for meddelelse af opholdstilladelse efter §§ 1-4 anmode uddannelsesinstitutionen om at bekræfte, at udlændingen er optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til under de omstændigheder, der er angivet i ansøgningen, herunder i den af udlændingen fremlagte dokumentation for studieoptagelse. Indhentelse af oplysninger efter 2. pkt. skal ske på baggrund af samtykke fra udlændingen.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter §§ 1-4 er betinget af, at udlændingen er studieaktiv i relation til det kursus eller den uddannelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse.

§ 7. Opholdstilladelse efter §§ 1-5 er betinget af, at udlændingens forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter §§ 1-4 er betinget af, at udlændingen godtgør, at vedkommendes forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 1, udlændingen har betalt den påkrævede studieafgift for uddannelsen, og den af udlændingen erlagte studieafgift mindst udgør betaling for første semester af uddannelsen.

§ 8. For udlændinge under 18 år er opholdstilladelse efter §§ 1-4 betinget af, at den pågældende uddannelsesinstitution afgiver erklæring om at ville være behjælpelig med at sikre barnet et forsvarligt ophold her i landet for varigheden af tilladelsen.

Stk. 2. For udlændinge under 18 år er opholdstilladelse efter §§ 1-4 betinget af, at forældremyndighedens indehaver giver samtykke til barnets ophold her i landet.

Kapitel 3

Formodningsafslag

§ 9. Opholdstilladelse efter §§ 1-4 kan ikke gives, hvis der er en vis formodning for, at udlændingens intention ikke er at studere i Danmark. Ved vurderingen heraf kan der blandt andet indgå oplysninger om

1) udlændingens uddannelsesmæssige baggrund og sprogkundskaber, herunder om udlændingen besidder de forudsætninger, der må anses for nødvendige og sædvanlige for at kunne følge det uddannelsesforløb, der danner grundlag for ansøgningen om opholdstilladelse, og for i øvrigt at kunne begå sig i det danske samfund under det ønskede ophold, og om det ønskede ophold har en naturlig sammenhæng med udlændingens hidtidige uddannelse,

2) udlændingens tidligere ansøgninger om ophold i Danmark eller i det øvrige Schengen-område, herunder navnlig ansøgninger om asyl eller ansøgninger om familiesammenføring med herboende personer, og

3) den uddannelsesinstitution, der søges om ophold ved, herunder om der tidligere har været problemer med opholdstilladelser givet til udenlandske studerende på den pågældende uddannelsesinstitution, fordi en betydelig andel af uddannelsesinstitutionens udenlandske elever er forsvundet eller på anden måde har misbrugt opholdstilladelsen, eller uddannelsesinstitutionen har rekrutteringsmetoder og lempelige optagelseskrav for udenlandske studerende, som kan tiltrække ansøgere, hvis hensigt reelt ikke er at studere i Danmark.

Kapitel 4

Varigheden af opholdstilladelsen og forlængelse heraf

§ 10. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Opholdstilladelse kan højst gives for to år.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 2, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Opholdstilladelse kan højst gives for to år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Stk. 5. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år.

Stk. 6. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år.

Stk. 7. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 2, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Stk. 8. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 2, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

§ 11. Opholdstilladelse efter § 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter § 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus, dog højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om den videregående uddannelse.

§ 12. Opholdstilladelse efter § 3, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter § 3, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

§ 13. Opholdstilladelse efter § 4, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter § 4, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter § 4, stk. 1, forlænges i højst yderligere et år.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter § 4, stk. 2, forlænges i højst yderligere et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Kapitel 5

Meddelelse af arbejdstilladelse

§ 14. Arbejdstilladelse gives til de udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, der er nævnt i § 1, § 2 og § 5, til beskæftigelse ved deltidsarbejde i indtil 15 timer ugentlig. Arbejdstilladelse gives endvidere til de udlændinge, der er nævnt i § 1, § 2 og § 5, med ret til beskæftigelse på fuld tid i månederne juni, juli og august.

Stk. 2. Medmindre særlige grunde taler herfor, kan der ikke gives arbejdstilladelse til de udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, der er nævnt i §§ 3-4. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-statsborgere eller schweiziske statsborgere.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juli 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udlændinge, der har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse som studerende før den 25. juli 2007. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. herved § 54, stk. 8, i bekendtgørelse nr. 810 af 20. juni 2007 om udlændinges adgang her til landet, og § 58 i bekendtgørelse nr. 63 af 22. januar 2007.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 4. juli 2007

Rikke Hvilshøj

/Frederik GammeltoftBilag 1-4 indeholder vejledende lister over videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og grundskoleuddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed. Listerne er ikke udtømmende. Der kan således være nogle uddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed, men som (endnu) ikke fremgår af bilagene. En uddannelse, der ikke fremgår af bilagene, vil således eventuelt kunne danne grundlag for opholdstilladelse.

Det bemærkes, at opholdstilladelse bl.a. forudsætter, at betingelserne i denne bekendtgørelse er opfyldt. Det forhold, at en uddannelse fremgår af bilagene, er således ikke det samme som, at optagelse på uddannelsen kan danne grundlag for opholdstilladelse.

Det bemærkes endvidere, at bilagene løbende vil blive opdateret og justeret.

Listerne vil være at finde på www.nyidanmark.dk .Bilag 1

Vejledende lister over videregående uddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed

Følgende videregående uddannelser, som udbydes på et universitet, er godkendt af en statslig myndighed:

Hovedområde

Bacheloruddannelser udbudt af Københavns Universitet

Humaniora

Arabisk

 

Audiologopædi

 

Balkanstudier/Bulgarsk/Østeuropastudier

 

Dansk

 

Engelsk

 

Eskimologi

 

Europæisk etnologi

 

Film- og medievidenskab

 

Filosofi

 

Finsk

 

Forhistorisk arkæologi

 

Fransk

 

Græsk, klassisk

 

Græsk, moderne

 

Hebraisk

 

Historie

 

Indianske sprog og kulturer

 

Indisk/Sydøstasienstudier

 

Indoeuropæisk

 

Indonesisk/Sydøstasienstudier

 

Italiensk

 

Japansk/Østasienstudier

 

Kinesisk/Østasienstudier

 

Klassisk arkæologi

 

Koreansk/Østasienstudier

 

Kunsthistorie

 

Latin

 

Litteraturvidenskab

 

Musikvidenskab

 

Nederlandsk

 

Nærorientalsk

 

Persisk

 

Polsk/Østeuropastudier

 

Portugisisk

 

Pædagogik

 

Religionsvidenskab

 

Retorik

 

Russisk/Østeuropastudier

 

Spansk

 

Sprogvidenskab

 

Teatervidenskab

 

Thai/Sydøstasienstudier

 

Tibetansk/Sydasienstudier

 

Tyrkisk

 

Tysk

Teologi

Teologi

Samfundsvidenskab

Antropologi

 

Jura

 

Psykologi

 

Sociologi

 

Statskundskab/Samfundsfag

 

Økonomi

Naturvidenskab

Biokemi

 

Biologi

 

Biologi-Bioteknologi

 

Datalogi

 

De fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi)

 

De kemiske fag (Kemi, Miljøkemi)

 

Forsikringsmatematik/Aktuar

 

Fødevarevidenskab

 

Geografi og geoinformatik

 

Geologi-geoscience

 

Hortonomi

 

Idræt

 

Jordbrugsøkonom

 

Landskabsarkitektur

 

Matematik (matematik, statistik)

 

Matematik-økonomi

 

Molekylær biomedicin

 

Nanoteknologi

 

Naturressourcer

 

Veterinærmedicin

Sundhedsvidenskab

Farmaceut

 

Folkesundhedsvidenskab

 

Lægevidenskab

 

Odontologi

 

Hovedområde

Kandidatuddannelser udbudt af Københavns Universitet

Humaniora

Arabisk

 

Arkæologi, forhistorisk

 

Arkæologi, klassisk

 

Arkæologi, nærorientalsk

 

Assyriologi

 

Audiologopædi

 

Balkanstudier

 

Bulgarsk

 

Dansk

 

Engelsk

 

Eskimologi og arktiske studier

 

Europæisk etnologi

 

Filmvidenskab

 

Filosofi

 

Finsk

 

Fransk

 

Hebraisk

 

Historie

 

Indianske sprog og kulturer

 

Indoeuropæisk

 

Indologi (Sydasiensstudier)

 

Indonesisk (Sydøstasiensstudier)

 

Islamiske studier

 

Italiensk

 

IT og kognition

 

Japanstudier

 

Kinastudier

 

Klassisk græsk

 

Koreastudier

 

Kristendomshistorie

 

Kunsthistorie

 

Latin

 

Lingvistik

 

Litteraturvidenskab

 

Medievidenskab

 

Mellemøstens sprog og kulturer

 

Moderne græsk

 

Moderne kultur og kulturformidling

 

Musikvidenskab

 

Nederlandsk

 

Persisk

 

Polsk

 

Portugisisk

 

Pædagogik

 

Religionshistorie

 

Religionssociologi

 

Retorik

 

Russisk

 

Spansk

 

Sprogpsykologi

 

Teatervidenskab

 

Thai (Sydøstasiensstudier)

 

Tibetologi

 

Tyrkisk

 

Tysk

 

Vestasiens oldtidshistorie

 

Visuel kultur

 

Ægyptologi

Teologi

Afrikastudier

 

Teologi

Samfundsvidenskab

Antropologi

 

Jura

 

Psykologi

 

Statskundskab

 

Sociologi

 

Økonomi

Naturvidenskab

Agricultural Development

 

Agronomi

 

Astronomi

 

Biofysik

 

Bioinformatik

 

Biokemi

 

Biologi

 

Biology – Biotechnology

 

Datalogi

 

Environmental Chemistry

 

Environmental and Natural Ressource Economics

 

E-science (udbydes fra efteråret 2007)

 

Food Science and Technology

 

Forsikringsvidenskab (aktuar)

 

Fysik

 

Geofysik

 

Geografi & geoinformatik

 

Geologi-geoscience

 

Horticultural Sciences

 

Human ernæring

 

Humanbiologi

 

Idræt – Humanfysiologi

 

Idræt – Humanistisk-samfundsfaglig

 

Jordbrugsøkonomi

 

Kemi

 

Klinisk ernæring

 

Landskabsarkitektur

 

Landskabsforvaltning

 

Matematik

 

Matematik-Økonomi

 

Miljøkemi

 

Molekylær biomedicin

 

Nanoteknologi

 

Parasitology

 

Process Analytical Technology

 

Skovbrug

 

Statistik

 

Sundhedsinformatik

 

Veterinærmedicin

Sundhedsvidenskab

Farmaceutisk videnskab

 

Farmaci

 

Folkesundhedsvidenskab

 

Lægemiddelvidenskab

 

Lægevidenskab

 

Odontologi

 

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

 

Suppleringsuddannelsen til Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

 

Hovedområde

Masteruddannelser udbudt af Københavns Universitet

Humaniora

Cross Media Communication

 

Professionsudvikling

Samfundsvidenskab

Antropologi og Velfærd (MIAV)

 

Konfliktmægling

Naturvidenskab

Fødevarekvalitet og –sikkerhed

 

Idræt & velfærd

 

Integreret Planlægning

 

Laboratory Animal Science

 

Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning

Sundhedsvidenskab

Industrial Drug Development (MIND)

 

International Health

 

Lægemiddelanvendelse / Master of Drug Management (MDM)

 

Public Health

 

Sundhedsantropologi (MSA)

 

Hovedområde

Bacheloruddannelser udbudt af Aarhus Universitet

Humaniora

Arabisk

 

Brasilianske studier

 

Digital design – IT, æstetik og interaktion

 

Dramaturgi

 

Engelsk

 

Etnografi

 

Filosofi

 

Forhistorisk arkæologi

 

Fransk

 

Historie

 

Idéhistorie

 

Informationsvidenskab

 

Italiensk

 

Japansk

 

Kinesisk

 

Klassisk arkæologi

 

Klassiske sprog (studieretninger: græsk, klassisk filologi, latin)

 

Kunsthistorie

 

Lingvistik

 

Litteraturhistorie

 

Medievidenskab

 

Middelalderarkæologi

 

Musikvidenskab

 

Nordisk sprog og litteratur (dansk)

 

Religionsvidenskab

 

Slaviske sprog

 

Spansk

 

Sydasienstudier

 

Tysk

 

Æstetik og kultur

Humaniora/

Erhvervssprog

Arabisk og kommunikation

Engelsk-fransk

 

Engelsk og europæiske studier

 

Engelsk og kommunikation

 

Engelsk-spansk

 

Engelsk-tysk

 

Fransk og europæiske studier

 

Fransk og kommunikation

 

Fransk-spansk

 

Marketing and Management Communication

 

Tysk-fransk

 

Tysk og europæiske studier

 

Tysk og kommunikation

 

Tysk-spansk

 

Spansk og europæiske studier

 

Spansk og kommunikation

Teologi

Teologi

Samfundsvidenskab

Erhvervsøkonomi

 

Jura

 

Psykologi

 

Statskundskab/Samfundsfag

 

Økonomi

Samfundsvidenskab/

Erhvervsøkonomi

Business administration

Erhvervsøkonomi, almen

 

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

 

Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat

 

Erhvervsøkonomi-informationsteknologi

 

Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- engelsk)

 

Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- tysk)

 

Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- fransk)

 

Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA- spansk)

Naturvidenskab

Biologi

 

Datalogi

 

Fysik

 

Geologi

 

Idræt

 

Kemi

 

Matematik

 

Matematik-økonomi

 

Medicinalkemi

 

Molekylærbiologi

 

Molekylær medicin

 

Nanoteknologi

 

It

Sundhedsvidenskab

Lægevidenskab

 

Odontologi

Teknisk videnskab

Bioteknologi

 

Kemi og teknologi

 

Geoteknologi

 

Hovedområde

Kandidatuddannelser udbudt af Aarhus Universitet

Humaniora

Antropologi og etnografi

 

Brasilianske studier

 

Dramaturgi

 

Engelsk

 

Europastudier/European Studies

 

Filosofi

 

Forhistorisk arkæologi

 

Fransk

 

Græsk

 

Historie

 

Idéhistorie

 

Informationsvidenskab

 

International Studies

 

Italiensk

 

IT og organisationer

 

Japanstudier

 

Journalistik

 

Kinastudier

 

Klassisk arkæologi

 

Klassisk filologi

 

Kognitiv semiotik

 

Kunsthistorie

 

Latin

 

Latinamerikastudier

 

Lingvistik

 

Litteraturhistorie

 

Medievidenskab

 

Middelalder- og renæssancearkæologi

 

Multimedier

 

Musikvidenskab

 

Nordisk sprog og litteratur (Dansk)

 

Oplevelsesøkonomi

 

Polsk

 

Religionsvidenskab

 

Slaviske sprog (russisk, serbokroatisk, tjekkisk, ungarsk)

 

Spansk

 

Tysk

 

Æstetik og kultur

Humaniora/

Erhvervssprog

Engelsk

Fransk

 

Spansk

 

Tysk

 

Corporate Communication

 

Virksomhedskommunikation

Teologi

Teologi

Samfundsvidenskab

Erhvervsøkonomi

 

Jura

 

Psykologi

 

Samfundsfag

 

Statskundskab

 

Økonomi

Samfundsvidenskab/Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

IT Kommunikation og Organisation

Logistik

 

Revision

 

Økonomistyring

 

Business Performance Management

 

EU Business and Law

 

Finance

 

Finance and International Business

 

International Business

 

International Economic Consulting

 

Information Management

 

Marketing

 

Strategy, Organisation and Leadership

Naturvidenskab

Astronomi

 

Bioinformatik

 

Biologi

 

Datalogi

 

Fysik

 

Geofysik

 

Geologi

 

Kemi

 

Matematik

 

Matematik-økonomi

 

Materialefysik-kemi

 

Medicinalkemi

 

Molekylærbiologi

 

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

 

Molekylær medicin

 

Nanoteknologi

 

Statistik

 

Teknisk Fysik

 

Videnskabshistorie

Sundhedsvidenskab

Biomedicinsk teknologi

 

Lægevidenskab

 

Odontologi

 

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

 

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

 

Sygepleje

Teknisk videnskab

Byggeri

 

Teknisk IT

 

Teknisk Geologi

 

Procesteknologi

 

Optik og elektronik

 

Hovedområde

Masteruddannelser udbudt af Aarhus Universitet

Humaniora

Corporate Communication

 

Etik og værdier i organisationer

 

Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisanalyse

 

It

 

Museologi

 

Retorik og formidling

 

Sundhedsantropologi

Samfundsvidenskab/

Erhvervsøkonomi

International Master in Entrepreneur-ship, Education and Training

Business Administration

 

Business Administration, ledelse og forandring

 

Miljø- og energiret

 

Moms og afgifter

 

Social integration

Naturvidenskab

Kryptologi

 

Landskabsøkologi

 

Fysik

 

Geovidenskab

 

Miljøvidenskab

 

Naturfagenes didaktik

 

IT linierne: softwarekonstruktion; interaktionsdesign; organisation

Sundhedsvidenskab

Klinisk sygepleje

 

Public Health

 

Hovedområde

Bacheloruddannelser udbudt af Syddansk Universitet

Humaniora/

Erhvervssprog

Arabisk og kommunikation

Audiologi/logopædi (studieretninger: logopædi, pædagogisk audiologi, teknisk audiologi)

 

Dansk/nordisk

 

Design og kulturøkonomi

 

Engelsk

 

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (studieretninger: engelsk-fransk, engelsk-spansk, engelsk-tysk, fransk-spansk, tysk-fransk, tysk-spansk)

 

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation og IT (studieretninger: engelsk, spansk, tysk)

 

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (sproglig og kulturel formidling) (studieretninger: engelsk-dansk, engelsk-tysk)

 

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation og medier (studieretninger: engelsk, fransk, spansk, tysk)

 

Erhvervssprog, Sprog og kommunikation (studieretninger: fransk, spansk, tysk)

 

Filosofi

 

Fransk

 

Klassiske studier (studieretninger: græsk, latin, oldtidskundskab)

 

Historie

 

Informationsvidenskab

 

Litteraturvidenskab

 

Medievidenskab

 

Religion

 

Spansk

 

Tysk

Samfundsvidenskab/

Erhvervsøkonomi

Business, Language and Culture (chinese)

Erhvervsøkonomi (studieretninger: almen, entreprenørskab og innovation, sports management)

 

Erhvervsøkonomi-datalogi

 

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

 

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) (studieretninger: arabisk, engelsk, fransk, spansk, tysk)

 

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) (studieretninger: international turisme og fritidsmanagement, hotelmanagement)

 

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, (SPRØK) (studieretninger: engelsk-spansk, engelsk-tysk, dansk-engelsk, tysk-engelsk)

 

European Studies

 

International Business Administration

 

Journalistik

 

Jura

 

Miljøplanlægning

 

Statskundskab/Samfundsfag

 

Økonomi

Naturvidenskab

Biologi

 

Datalogi (studieretninger: datalogi, matematisk datalogi)

 

Idræt og sundhed

 

Matematik-økonomi

 

Naturvidenskab (studieretninger: anvendt matematik, biofysik, bioinformatik, biokemi og molekylær biologi, biomedicin, eksperimentel biologi, fysik, kemi, matematik, nanobioscience)

Sundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab

 

Klinisk biomekanik

 

Lægemiddelvidenskab

 

Lægevidenskab

Teknisk videnskab

Datateknologi

 

Fysik og teknologi

 

Kemi

 

Innovation and Business

 

Mechatronics

 

Mekatronik

 

Miljøteknologi

 

Hovedområde

Kandidatuddannelser udbudt af Syddansk Universitet

Humaniora/

Erhvervssprog

Amerikanske studier/American Studies

Audiologopædi

 

Dansk

 

Designledelse

 

Engelsk/English Studies

 

Filosofi

 

Fransk

 

Græsk

 

Historie

 

Informationsvidenskab

 

International virksomhedskommunikation

 

Kultur og formidling

 

Latin

 

Litteraturvidenskab

 

Marinarkæologi/Maritime Archaeology

 

Medievidenskab

 

Mellemøststudier/Middle East Studies (afventer endelig godkendelse som engelsksproget)

 

Negot./International Business and Modern Languages

 

Negot. i arabisk

 

Negot. i international turisme og fritidsmanagement /International Turism and Leisure Management

 

Oldtidskundskab

 

Religion

 

Spansk

 

Sproglig og kulturel formidling

 

Tysk

 

Webkommunikation

Samfundsvidenskab/

Erhvervsøkonomi

Business Relationship Management

Erhvervsøkonomi-datalogi

 

Erhvervsøkonomi, sprog og kultur

 

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

 

Europæiske studier/European Studies

 

Finansiering/Finance

 

Global logistic og supply chain management/Global Logistics and Supply Chain Management

 

International marketing

 

International virksomhedsudvikling

 

Journalistik

 

Markedsorienteret virksomhedsudvikling/Enterprise Development

 

Marketing, Globalisation and Communication

 

Revision

 

Strategic Entrepreneurship

 

Strategi og organisation/Strategy and Organisation

 

Styring og ledelse

 

Økonomisk styring

 

It, kommunikation og organisation

 

Jura

 

Matematik-økonomi

 

Miljøplanlægning/Environmental and Resource Management

 

Samfundsfag

 

Statskundskab

 

Økonomi/Economics

Naturvidenskab

Anvendt matematik

 

Aquatic Environmental Biology

 

Biofysik

 

Bioinformatik

 

Biokemi og molekylær biologi

 

Biologi

 

Biologi, eksperimentel

 

Biologisk oceanografi/Biological Oceanography

 

Biomedicin

 

Bioteknologi/Biotechnology

 

Computer Science

 

Datalogi

 

Farmaceutisk kemi

 

Fysik

 

Kemi

 

Klinisk farmaci

 

Lægemiddelvidenskab

 

Matematik

 

Nanobioscience

Sundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab/Public Health

 

Idræt og sundhed

 

Klinisk biomekanik

 

Lægevidenskab

 

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

 

Suppleringsuddannelsen til Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

Teknisk videnskab

Datateknologi

 

Fysik og teknologi

 

Innovation and Business

 

Kemi/ M. Sc. Eng. in Chemistry

 

Konstruktionsteknik

 

Miljøteknologi

 

It produktudvikling/IT Product Design

 

M. Sc. Eng. in Embedded Systems

 

M. Sc. Eng. in Mechatronics

 

M. Sc. Eng. in Modern Artificial Intelligence

 

M. Sc. Eng. in Robotics

 

M. Sc. Eng. in Software Systems Engineering

 

Hovedområde

Masteruddannelser udbudt af Syddansk Universitet

Humaniora

Børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier

 

Gymnasiepædagogik

 

Globalisering og integration

 

International virksomhedskommunikation

 

Køn og kultur

 

Language Administration

Samfundsvidenskab/

Erhvervsøkonomi

Business Administration

Executive Master of Business Administration

 

Evaluering

 

It, kommunikation og organisation

 

Miljø- og energiret

 

Public Management

 

Redaktionel ledelse

 

Transport og maritime ledelse

Naturvidenskab

Anvendt statistik

Sundhedsvidenskab

Fitness og træning

 

Gerontologi

 

Kvalitet og ledelse i sundhedssektoren

 

Rehabilitering

Teknisk Videnskab

It

 

Hovedområde

Bacheloruddannelser udbudt af Roskilde Universitetscenter

Humaniora

Humanistiske uddannelser

 

(2 års basisstudium + fag: Historie, dansk, tysk, engelsk, fransk, kommunikation, performance design, journalistik, pædagogik og uddannelsesstudier, psykologi, filosofi og videnskabsteori, kultur- og sprogmødestudier, Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier)

 

Humanistiske internationale uddannelser

 

(2 års basisstudium + fag: Communication, Cultural Encounters, English)

Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskabelige uddannelser

 

(2 års basisstudium + fag:

Erhvervsøkonomi/HA, virksomhedsstudier, forvaltning, internationale udviklingsstudier, socialvidenskab, offentlig administration, teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, geografi, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, informatik)

Samfundsvidenskabelige internationale uddannelser

 

(2 års basisstudium + fag: Geography, International Development Studies, Public Administration with specialisation in EU-Studies, Public Administration (single subject), Technological and Socio-Economic Planning (single Subject)

Naturvidenskab

Naturvidenskabelige uddannelser

 

(2 års basisstudium + fag: Kemi, miljøbiologi, molekylærbiologi, medicinalbiologi, almen biologi, fysik, datalogi, informatik, matematik, geografi, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, teknologisk- og samfundsvidenskabelig planlægning)

Naturvidenskabelige internationale uddannelser

 

(2 års basisstudium + fag: Computer Science, Chemistry, Geography, Mathematics, Molecular Biology, Technological and Socio-Economic Planning (single subject).

 

Hovedområde

Kandidatuddannelser udbudt af Roskilde Universitetscenter

Humaniora

Dansk

 

Engelsk / English

 

Filosofi og videnskabsteori

 

Fransk

 

Historie

 

Journalistik

 

Kommunikation / Communication

 

Kultur- og sprogmødestudier / Cultural Encounters

 

Performance design

 

Psykologi

 

Pædagogik og uddannelsesstudier

 

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

 

Tysk

Samfundsvidenskab

Forvaltning / Public administration (single subject)

 

Geografi

 

Informatik

 

Offentlig Administration/ EU-studies (Public administration with specialisation in European Union Studies)

 

Internationale Udviklingsstudier

 

Socialvidenskab

 

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

 

Tek-Sam (et-fags og to-fags) / Technological- and Socioeconomic Planning (single-subject)

 

Virksomhedsledelse (étfags)

 

Virksomhedsstudier

Naturvidenskab

Almen Biologi med henblik på undervisning på gymnasiale uddannelser

 

Computer Science

 

Datalogi

 

Fysik

 

Kemi / Chemistry

 

Informatik

 

Matematik

 

Medicinalbiologi

 

Miljøbiologi / Environmental Biology

 

Molekylærbiologi / Molecular Biology

 

Geografi

 

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

 

Tek-Sam (et-fags og to-fags) / Technological- and Socioeconomic Planning (single-subject)

 

Hovedområde

Masteruddannelser udbudt af Roskilde Universitetscenter

Humaniora

Computer-mediated Communication

 

IKT og læring

 

Organisationspsykologi

 

Professionel Kommunikation

 

Socialt Entreprenørskab

 

Voksenuddannelse

Samfundsvidenskab

Miljøstudier

 

Oplevelsesledelse

 

Public Policy

Naturvidenskab

Matematisk Modellering

 

Hovedområde

Bacheloruddannelser udbudt af Aalborg Universitet

Humaniora/

Erhvervssprog

Dansk

Et fremmedsprog og IT/kommunikation (studieretninger: engelsk, fransk, spansk, tysk)

 

Humanistisk informatik (studieretninger: informationsvidenskab, interaktive digitale medier, kommunikation)

 

Musik

 

Musikterapi

 

Psykologi

 

Sprog (studieretninger: engelsk, engelsk sprog og internationale studier, spansk sprog og internationale studier, tysk)

 

To fremmedsprog (studieretninger: engelsk-fransk, engelsk-spansk, engelsk-tysk)

Samfundsvidenskab/

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi, almen

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

 

Historie

 

Jura

 

Politik og Administration/Samfundsfag (studieretninger: politik og administration, samfundsfag)

 

Sociologi

 

Økonomi

Naturvidenskab

Geografi

 

Idræt

 

Informatik

 

Kemi med bioteknologi

 

Medialogi

 

Medicin med industriel specialisering

 

Naturvidenskab (studieretninger: datalogi, fysik med nanoteknologi, matematik og statistik)

 

Produkt og designpsykologi

Teknisk videnskab

Arkitektur og design

 

Byggeri og anlæg(skonstruktion)

 

Datateknik og IT

 

Elektronik, energiteknik og IT

 

Eksport (international teknologiledelse)

 

Industri og produktion

 

Industriel bioteknologi

 

Informationsteknologi

 

Kemi, miljø og bioteknologi

 

Kemiteknik

 

Landinspektør

 

Maskinkonstruktion

 

Medieteknologi

 

Nanoteknologi

 

Olie- og gasteknologi

 

Plan og miljø

 

Software(konstruktion)

 

Sundhedsteknologi

 

Hovedområde

Kandidatuddannelser udbudt af Aalborg Universitet

Humaniora

Dansk

 

Engelsk

 

Informationsvidenskab

 

Kommunikation

 

Kultur og innovativ læring/Culture and Innovative Learning

 

Kultur, kommunikation og globalisering/Culture, Communication and Globalisation

 

Læring og forandringsprocesser

 

Musik

 

Musikpædagogik/musikformidling

 

Musikterapi

 

Psykologi

 

Sprog og international virksomhedskommunikation

 

Turisme/Tourism

 

Tysk

Samfundsvidenskab/Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Erhvervsøkonomi, med følgende kompetenceprofiler:

– Innovation og Entrepreneurship

– International Virksomhedsøkonomi

– Marketing

– Organisation og Strategi

– Økonomistyring og Informatik

 

Historie

 

Jura (udbydes fra 2009)

 

Politik og Administration

 

Revision

 

Samfundsøkonomi, med følgende kompetenceprofiler:

– Makroøkonomi og Økonomisk Politik

– Innovation og Videnøkonomi

 

Samfundsvidenskab inden for følgende områder:

– Erhvervsret

– Erhvervsøkonomi

– Samfundsvidenskab

– Socialt Arbejde

– Development and International Relations

– European Studies and International Relations

 

Sociologi

Naturvidenskab

Datalogi

 

Fysik

 

Geografi

 

Informatik

 

Informationsarkitektur/Information Architecture

 

Interaktive digitale medier

 

IT, læring og organisatorisk omstilling

 

Kemi

 

Matematik

 

Medialogi

 

Oplevelsesdesign

 

Produkt- og designpsykologi

 

Softwarekonstruktion

Sundhedsvidenskab

Medicin med industriel specialisering

Teknisk Videnskab

Arkitektur og Design

 

Bioteknologi

 

Byggeri og Anlæg

 

Datateknik, Software og IT

 

Eksport

 

Energiteknik

 

Indeklima og Energi

 

Kemiteknik

 

Landinspektør

 

Maskin

 

Miljøteknik

 

Nanoteknologi

 

Olie- og Gasteknologi

 

Plan og Miljø

 

Proceskontrol

 

Produktion

 

Signalbehandling

 

Sundhedsteknologi

 

Telekommunikation

 

Vej og Trafikteknik

 

Hovedområde

Masteruddannelser udbudt af Aalborg Universitet

Humaniora

IKT og læring/ICT and Learning

 

Interaktionsdesign og Multimedier

 

Læreprocesser

 

Organisation

Samfundsvidenskab

Arbejdsmarked og Personaleforhold, MAP

Public Administration, MPA

Naturvidenskab

IT

Teknisk videnskab

Geoinformatik

 

Industriel IT

 

Informationsteknologi, softwarekonstruktion

 

Matrikulær Informatik

 

Mobil Internet Kommunikation

 

Problembaseret læring og Ingeniørvidenskab

 

Sundhedsinformatik

 

Teknisk-Videnskabelig Miljøvurdering

 

Teknologiledelse

 

Vindenergi

 

Hovedområde

Bacheloruddannelser udbudt af Danmarks Tekniske Universitet

Teknisk videnskab

Bioteknologi

 

Byggeteknologi

 

Design og innovation

 

Elektroteknologi

 

Fysik og nanoteknologi

 

IT og kommunikationsteknologi

 

Kemi og teknologi

 

Matematik og teknologi

 

Medicin og teknologi

 

Miljøteknologi

 

Produktion og konstruktion

 

Softwareteknologi

 

Sundhed og produktion

 

Hovedområde

Kandidatuddannelser udbudt af Danmarks Tekniske Universitet

Teknisk videnskab

Anvendt Kemi

 

Bioteknologi

 

Byggeteknologi

 

Design og Innovation

 

Elektroteknologi

 

Fødevarevidenskab

 

Fysik og Nanoteknologi

 

Informationsteknologi

 

Kemisk og Biokemisk Teknologi

 

Konstruktion og Mekanik

 

Matematisk modellering og computing

 

Materialeteknologi

 

Medicin og Teknologi

 

Miljøteknologi

 

Produktion og Ledelse

 

Telekommunikation

 

Transport og Logistik

 

Hovedområde

Masteruddannelser udbudt af Danmarks Tekniske Universitet

Teknisk videnskab

Arktisk teknologi

Brandsikkerhed

Byggeledelse

Holdbarhed og reparation af betonkonstruktioner

Information and Communication Technologies

Management of Technology

Teknisk miljøledelse

 

Hovedområde

Bacheloruddannelser udbudt af Handelshøjskolen i København

Humaniora/

Erhvervssprog

1 fremmedsprog og amerikanske studier (studieretninger: engelsk, spansk)

1 fremmedsprog og europæiske studier (studieretninger: engelsk, fransk, spansk, tysk)

 

1 fremmedsprog og international marketing (studieretninger: engelsk, fransk, spansk, tysk)

 

1 fremmedsprog og kommunikation (studieretninger: engelsk, fransk, spansk, tysk)

 

Asian Studies Programme, Chinese/English

 

Asian Studies Programme, Japanese/English

 

Engelsk (studieretninger: fransk, spansk, tysk)

 

Engelsk sprog- og vidensteknologi

 

Information Management

 

Italiensk (studieretninger: kommunikation, europæiske studier, international marketing)

Russisk (studieretninger: kommunikation, europæiske studier, international marketing)

Samfundsfag/

Erhvervsøkonomi

Business Administration and Service Management

Business Language and Culture (SPRØK) (Programmes: French, Spanish, German)

 

Erhvervsøkonomi, almen

 

Erhvervsøkonomi-datalogi

 

Erhvervsøkonomi-filosofi

 

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

 

Erhvervsøkonomi-matematik

 

Erhvervsøkonomi-psykologi

 

Erhvervsøkonomi-virksomheds-kommunikation

 

International Business

 

International Business and Politics

 

Hovedområde

Kandidatuddannelser udbudt af Handelshøjskolen i København

Humaniora/

Erhvervssprog

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation

Samfundsvidenskab/Erhvervsøkonomi

Business, Language and Culture

Erhvervsøkonomi

 

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

 

Erhvervsøkonomi-datalogi

 

Erhvervsøkonomi-filosofi

 

E rhvervsøkonomi-matematik

 

Erhvervsøkonomi-psykologi

 

Erhvervsøkonomi-virksomheds-kommunikation

 

Human Ressource Management

 

Management of Creative Business Processes

 

Politisk kommunikation og ledelse

 

Registreret Revisor

 

Revision

 

Hovedområde

Masteruddannelser udbudt af Handelshøjskolen i København

Humaniora/

Erhvervssprog

Fremmedsprogspædagogik

IKT og Læring

Language Administration

Samfundsvidenskab/

Erhvervsøkonomi

European MBA

Executive master of Business Administration

Executive Certificate in Business Administration (EC)

MBA in Shipping & Logistics (MBS)

Corporate Communication

Public Administration

Teknologi, Marked og Organisation (MBA TMO)

Health Management (MHM)

Management Development (MMD)

Skat

 

Hovedområde

Kandidatuddannelser udbudt af Danmarks Pædagogiske Universitet

Humaniora

Didaktik (dansk)

Didaktik (Matematik)

Didaktik (Materiel kultur)

Didaktik (Musikpædagogik)

Generel pædagogik

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk sociologi

 

Hovedområde

Masteruddannelser udbudt af Danmarks Pædagogiske Universitet

Humaniora

Børnelitteratur

Børne- og ungdomskultur

Citizenship education (Medborgerskab)

Drama- og teaterpædagogik

Fremmedsprogspædagogik

Ikt og Læring (MIL)

Interkulturel pædagogik

Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS)

Ledelse af uddannelsesinstitutioner / Educational Managemnent

Læse- og skrivedidaktik

Professionsudvikling

Socialpædagogik 

Specialpædagogik

Sundhedspædagogik

Vejledning 

Voksenuddannelse / Human Resource Development

 

Hovedområde

Bacheloruddannelser udbudt af IT-Universitetet i København

Naturvidenskab

Softwareudvikling

 

Hovedområde

Kandidatuddannelser udbudt af IT-Universitetet i København

Naturvidenskab

Informationsteknologi, som udbydes i følgende fem linjer:

Digital design og kommunikation

E-business

It til organisationer

Medieteknologi og spil

Softwareudvikling og -teknologi

 

Hovedområde

Masteruddannelser udbudt af IT-Universitetet i København

Naturvidenskab

Softwareudvikling

SundhedsIT

 

Erasmus Mundus-uddannelser

Det deltagende universitet (det danske universitet som indgår i samarbejdet)

AGRIS MUNDUS (Sustainable Development in Agriculture)

Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet

International Health

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Public Health

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

SUFONAMA (Sustainable Forest and Nature Management)

Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet

SUTROFOR

Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet

Trope-Ed

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Journalism and Media within Globalisation

Aarhus Universitet

CoMundus – European Master of Arts in Media, Communication and Cultural Studies

Roskilde Universitetscenter

EMMS – Joint European Masters Programme in Materials Science

Aalborg Universitet

JEMES – Joint European Master Programme in Environmental Studies

Aalborg Universitet

NordSecMob – Masters Programme in Security and Mobile Computing

Danmarks Tekniske Universitet

Lifelong Learning: Policy and Management – MA LLL

Danmarks Pædagogiske Universitet

Følgende videregående kunstneriske uddannelser er godkendt af en statslig myndighed:

Uddannelsen

Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Biblioteks- og informationsvidenskab

 

(Bachelor- og kandidatuddannelser inden for biblioteks- og informationsvidenskab, uddannelsen til bibliotekar, uddannelsen til biblioteksassistent og masteruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab)

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Aalborg

Billedkunstuddannelsen

 

(6-årig kunstuddannelse)

Kunstakademiets Billedkunstskoler

Dansepædagogisk uddannelse

Skolen for Moderne Dans (under Statens Teaterskole)

Konservatoruddannelsen

 

(En bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse)

Kunstakademiets Konservatorskole

Konservatorieuddannelserne

 

(Bachelor-, kandidat-, master-, diplom- og 2-årige solistuddannelser)

Det Jyske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Nordjysk Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium

Vestjysk Musikkonservatorium

Det Fynske Musikkonservatorium

Koreografuddannelsen

Skolen for Moderne Dans (under Statens Teaterskole)

Kunsthåndværkeruddannelsen

Glas- og Keramikskolen på Bornholm

Teateruddannelserne

 

(Skuespiller, Instruktør, Scenograf, Teatertekniker, Dramatiker)

Statens Teaterskole

Skuespillerskolen i Odense

Skuespillerskolen i Århus

Uddannelse af 5 års varighed på kunstakademierne

 

Det Fynske Kunstakademi

Det Jyske Kunstakademi

Uddannelsen til arkitekt

 

(Bachelor-, kandidat- og masteruddannelser)

Kunstakademiets Arkitektskole

Arkitektskolen Aarhus

Uddannelsen til danser

Skolen for Moderne Dans (under Statens Teaterskole)

Uddannelsen til designer

 

(En 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse)

Danmarks Designskole

Designskolen Kolding

Uddannelser inden for film-, tv- og videoproduktion samt animation

 

(Filminstruktør, Filmklipper, Filmfotograf, Filmproducer, Filmtonemester, Manuskriptuddannelsen, Animationsuddannelsen, Tv-tilrettelægger og tv-studieproducer)

Den Danske Filmskole

Følgende videregående maritime uddannelser er godkendt af en statslig myndighed:

Uddannelsen

Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad

Skagen Skipperskole

Uddannelsen til maskinmester

 

(Professionsbacheloruddannelse)

SIMAC

Københavns Maskinmesterskole

Fredericia Maskinmesterskole

Århus Maskinmesterskole

MARTEC

Uddannelsen til skibsfører

(Professionsbacheloruddannelse)

SIMAC

 

Uddannelse til skibsfører

Marstal Navigationsskole

Uddannelsen til skibsofficer

 

(Professionsbacheloruddannelse)

SIMAC

Kogtved Søfartsskole

Uddannelsen til sætteskipper

Marstal Navigationsskole

Skagen Skipperskole

Andre videregående uddannelser som er godkendt af en statslig myndighed:

Uddannelsen

Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Administrationsøkonom AK

CEUS, Nykøbing Falster Handelsskole

Danmarks Forvaltningshøjskole

Esbjerg Handelsskole

Tietgenskolen, Odense

Viborg Handelsskole

Afspændingspædagog

CVU København og Nordsjælland

Jysk Center for Videregående Uddannelser

Bioanalytiker

CVU Syd - Bioanalytikeruddannelsen

CVU ØreSund

JCVU Bioanalytikeruddannelsen

Byggetekniker AK

CEUS, Nykøbing Falster Handelsskole

EUC Sjælland Håndværkerhøjskolen

EUC Vest, Esbjerg

Holstebro Tekniske Skole

Københavns Tekniske Skole

Nordjyllands Erhvervsakademi, Aalborg Handelssk.

Odense Tekniske Skole

Vitus Bering Danmark, Horsens

Aarhus tekniske Skole

Bygningskonstruktøruddannelsen

CEUS, Nykøbing Falster Handelsskole

EUC Sjælland Håndværkerhøjskolen

EUC Vest, Esbjerg

Holstebro Tekniske Skole

Københavns Tekniske Skole

Nordjyllands Erhvervsakademi, Aalborg Handelssk.

Odense Tekniske Skole

Vitus Bering Danmark

Aarhus tekniske Skole

Designteknolog AK

BEC Design, Hellerup

EUC Syd, Sønderborg

Nordjyllands Erhvervsakademi

TEKO, Herning

Diplomingeniør

Danmarks Tekniske Universitet

AU-HIH

Ingeniørhøjskolen i København - CVU

Ingeniørhøjskolen i Århus - CVU

Syddansk Universitet, Odense

Syddansk Universitet, Sønderborg

Vitus Bering Danmark

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet Esbjerg

Diplomuddannelse i elektronisk forretningsstrategi

AU-HIH

Diplomuddannelse for hospitalslaboranter

CVU ØreSund

JCVU Bioanalytikeruddannelsen

Diplomuddannelse i informationsteknologi under It-vest-samarbejdet

It-vest

 

(It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet - herunder Handelshøjskolen)

Diplomuddannelse i informationsteknologi ved ingeniørhøjskolerne (ITD)

Ingeniørhøjskolerne

Diplomuddannelse i informationsteknologi

IT-Universitetet i København

 

Diplomuddannelse i innovation og Entrepreneurship

Ingeniørhøjskolerne

Diplomuddannelse i journalistik

Danmarks Journalisthøjskole i Århus

Diplomuddannelse i journalistisk arbejde

Center for Journalistisk Efteruddannelse/Danmarks Journalisthøjskole i Århus

Institut for Journalistik ved Syddansk Universitet, Odense

Diplomuddannelse i Kriminologi

KU. Det juridiske Fakultet

CVU ALPHA (Den Sociale Højskole i Århus)

Diplomuddannelse i ledelse

Danmarks Forvaltningshøjskole, Ingeniørhøjskolen i København, CVU København og Nordsjælland og CVU Storkøbenhavn (Region Hovedstaden)

Handelshøjskolecentret, Syddansk Universitet (Region Sjælland)

CVU Lillebælt, Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet, CVU Sønderjylland og Danmarks Forvaltningshøjskole (Region Syddanmark)

Vitus Bering CVU i Horsens, Jysk CVU i Århus og Aarhus Universitet, Handels- og ingeniørHøjskolen i Herning (Region Midtjylland)

CVU Nordjylland og Danmarks Forvaltningshøjskole (Region Nordjylland)

 

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning

Danmarks Forvaltningshøjskole

Diplomuddannelse i socialformidling

Diplomuddannelsen foregår ved Danmarks Forvaltningshøjskole

Diplomuddannelse til turistfører

Roskilde Universitetscenter

E-designer AK

BEC Design, Hellerup

 

Ergoterapeut

CVSU - Fyn, Ergoterapeutuddannelsen

CVU Vest, Esbjerg

cvu vita, Holstebro

CVU ØreSund

Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Næstved

Jysk Center for Videregående Uddannelse

Sundheds CVU Nordjylland

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD)

Syddansk Universitet

CBS. Handelshøjskolen i København

Handelshøjskolen Aarhus. AU

AU-HIH

Aalborg Universitetscenter

Erhvervssproglig diplomuddannelse

Engelsk:

Handelshøjskolen i København,

Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Syddansk Universitet i Kolding og Odense.

Fransk:

Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (udbyder kun 1. del) og Syddansk Universitet, Kolding.

Spansk:

Syddansk Universitet, Kolding.

Tysk:

Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (udbyder kun ED 1. del) og Syddansk Universitet, Kolding.

Ernæringsdiplomuddannelsen

Jysk CVU, Ernæring og Sundhed i Århus

CVU Sjælland - Ankerhus Seminarium

Suhrs Seminarium i København.

Farmakonom

Pharmakon

Finansøkonom AK

Esbjerg Handelsskole

Handelsgymnasiet Mariager Fjord

Handelsskolen Sjælland Syd

Holstebro Handelsskole

Niels Brock, Copenhagen Business College

Nordjyllands Erhvervsakademi, Aalborg Handelssk.

Silkeborg Handelsskole

Århus Købmandsskole

Tietgenskolen, Odense

Folkeskolelærer

Blaagaard Seminarium

Bornholms afd., Kbh. Dag- og Aftenseminarium

CVU Lillebælt, Læreruddannelsen i Jelling

CVU Lillebælt, Odense Seminarium

CVU Lillebælt, Skårup Seminarium

CVU Sønderjylland, Læreruddannelsen i Haderslev

Frederiksberg Seminarium

Haslev Seminarium

Hjørring Seminarium

Holbæk Seminarium

Københavns Dag og Aftenseminarium

N. Zahles Seminarium

Nørre Nissum Seminarium og HF

Ribe Seminarium og HF-Kursus

Silkeborg Seminarium

Skive Seminarium

Vordingborg Seminarium

Aalborg Seminarium

Århus Dag- og Aftenseminarium

Den Frie Lærerskole , Ollerup

Fysioterapeut

CVSU - Fyn, Fysioterapeutuddannelsen i Odense

CVU København og Nordsjælland

CVU Vest, Esbjerg

cvu vita, Holstebro

CVU ØreSund

Ergoterapeut og Fysioterapeutskolen i Næstved

Jysk Center for Videregående Uddannelse

Sundheds CVU Nordjylland

Handelsøkonom AK

Handelsskolen i Randers

Handelsskolen Sjælland Syd

Niels Brock, Copenhagen Business College

Silkeborg Handelsskole

Installatør AK

CEUS, Nykøbing F.

Den Jydske Haandværkerskole

Esbjerg Handelsskole

Københavns Maskinmestersk. og Elinstallatørskole

Nordjyllands Erhvervsakademi

Nordjyllands Erhvervsakademi, Aalborg Handelssk.

Odense Tekniske Skole

Selandia - CEU

TEC Frederiksberg

Uddannelsescenter Herning

Vejle Tekniske Skole

IT- og elektronikteknolog AK

EUC Syd, Sønderborg

Nordjyllands Erhvervsakademi

Odense Tekniske Skole

TEC Frederiksberg

Uddannelsescenter Herning

Aarhus tekniske Skole

Jordbrugsteknolog AK

Dansk Center for Jordbrugsuddannelse

Selandia - CEU

Tietgenskolen, Odense

Vejlby Landbrugsskole

Jordemoder

CVU Vest

Jordemoderuddannelsen i København, CVU Øresund

Sundheds CVU Nordjylland

Journalist

Danmarks Journalisthøjskole

Kirkesanger

Løgumkloster Kirkemusikskole

Vestervig Kirkemusikskole

Sjællands Kirkemusikskole

Kirkekorleder

Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestervig Kirkemusikskole og Sjællands Kirkemusikskole

Klinisk Tandtekniker

SKT - Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere

Klokkenist

Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestervig Kirkemusikskole og Sjællands Kirkemusikskole

Kordegneuddannelsen

Kirkeministeriet/AMU

Kort- og landmålingstekniker AK

CEUS, Nykøbing Falster Handelsskole

EUC Sjælland Håndværkerhøjskolen

EUC Vest, Esbjerg

Holstebro Tekniske Skole

Københavns Tekniske Skole

Nordjyllands Erhvervsakademi, Aalborg Handelssk.

Odense Tekniske Skole

Vitus Bering Danmark, Horsend

Aarhus tekniske Skole

Laborant AK

CVU ØreSund

Dalum UddannelsesCenter

Erhvervsskolen Hamlet

Erhvervsskolen Hamlet, Hillerød, Carlsbergvej

EUC Vest

Holstebro Tekniske Skole

Selandia - CEU

Slagteriskolen i Roskilde

Aalborg Tekniske Skole

Aarhus tekniske Skole

Markedsføringsøkonom AK

Esbjerg Handelsskole

Handelsskolen Minerva, Randers

Hillerød Handelsskole - Lyngby Uddannelsescenter

IBC International Business College, Aabenraa, Kolding, Fredericia

Niels Brock, Copenhagen Business College

Roskilde Handelsskole

Tietgenskolen, Odense

Uddannelsescenter Herning

Viborg Handelsskole

Vitus Bering Danmark

Aalborg Handelsskole

Århus Købmandsskole

Multimediedesigner AK

Bornholms Erhvervsskole

CEU Kolding Center for Erhverv og Uddannelse

Erhvervsakademi Midtjylland

Erhvervsakademi Storstrøm

Erhvervsakademiet i Lyngby, Trongårdsvej

Esbjerg Handelsskole

Københavns Erhvervsakademi

Køge Handelsskole

Nordjyllands Erhvervsakademi

Odense Tekniske Skole

Selandia - CEU

Århus Købmandsskole

Aarhus tekniske skole

Optometrist

Randers Tekniske Skole

TEC, Frederiksberg

Oral Helse

Aarhus Universitet

Procesteknolog AK

Dalum UddannelsesCenter

Holstebro Tekniske Skole

Laborantskolen

Slagteriskolen i Roskilde

Vejle Tekniske Skole

Produktionsteknolog AK

Erhvervsakademi Midtjylland

Esbjerg Handelsskole

EUC Syd

Københavns Tekniske Skole

Nordjyllands Erhvervsakademi

Odense Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole

Selandia - CEU

Skive Tekniske Skole

Vitus Bering Danmark

Professionsbachelor i erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation

CVU Handelshøjskolecentret Slagelse

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Ankerhus Seminarium

CVU Sønderjylland

Jysk Center for Videregående Uddannelse

Suhrs Seminarium

Professionsbachelor i grafisk kommunikation

Den Grafiske Højskole

 

Professionsbachelor i karakteranimation

CVU Midt-Vest, The Animation Workshop

 

Professionsbachelor i leisure management

CEUS, Nykøbing F.

 

Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse

Den Grafiske Højskole

 

Professionsbachelor i natur- og kulturformidling

Hjørring Seminarium

 

Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse

Vitus Bering, Horsens

 

Professionsbachelor i tekstile fag og formidling

Håndarbejdets Fremmes Seminarium

Textilseminariet, Viborg (CVU Midt-Vest)

Professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse

Den Grafiske Højskole

 

Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi

CVU Handelshøjskolecentret Slagelse

 

Præliminær organist

Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestervig Kirkemusikskole og Sjællands Kirkemusikskole

Præst

Pastoralseminar, København og Århus

Pædagog

Ballerup-Seminariet

CVU Lillebælt, Fyns Pædagogseminarium

CVU Lillebælt, Odense Socialpæd. Seminarium

CVU Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Jelling

CVU Syd, Campus Nykøbing F.

CVU Sønderjylland, Pædagog

CVU Sønderjylland, Pædagoguddannelsen i Aabenraa

cvu vita, pædagoguddannelsen

Dannerseminariet

Frøbelseminariet

Gedved Seminarium

Gentofte Socialpædagogiske Seminarium

Gladsaxeseminariet

Hillerød Pædagogseminarium

Hindholm Socialpædagogiske Seminarium

Hjørring Seminarium, Pædagoguddannelsen

Hovedstadens Pædagog-Seminarium

Højvangseminariet, Bornholm

Højvangseminariet, København

Ikast-Seminariet

Jydsk Pædagog Seminarium

Jydsk Pædagogseminarium, Randers

Kolding Pædagogseminarium

Københavns Pædagogseminarium

Københavns Socialpædagogiske Seminarium

Peter Sabroe Seminariet

Pædagogseminariet i Aalborg

Ranum Seminariet

Roskilde Pædagogseminarium Frøbel- Højskolen

Seminariet i Esbjerg

Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium

Slagelse Pædagogseminarium

Slagelse Seminariet - Pædagoguddannelsen

Viborg-Seminariet

Viborg-Seminariet, Thisted Afd.

Pædagogisk diplomuddannelse

CVUér og andre

Radiograf

CVSU - Fyn, Radiografuddannelsen

Kbhs Amt, Sygepleje- og Radiografskolen

Sundheds CVU, Aalborg

Serviceøkonom AK

Dalum UddannelsesCenter

Erhvervsakademiet i Lyngby, Trongårdsvej

Handelsskolen i Randers

Hotel- og Restaurantskolen

Nordjyllands Erhvervsakademi

Skattefaglig diplomuddannelse

Danmarks Forvaltningshøjskole

Skov- og landskabsingeniør

Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL

Social diplomuddannelse

De sociale diplomuddannelser udbydes af de sociale højskoler i Århus, København, Esbjerg og Odense, Danmarks Forvaltningshøjskole i København samt CVU'ere (CVU Vita, Holstebro).

Socialrådgiver

CVU Syd, Campus Nykøbing F.

cvu vita, socialrådgiveruddannelsen

Den Sociale Højskole i Esbjerg

Den Sociale Højskole i Odense

Den Sociale Højskole i Århus

Den Sociale Højskole København

Aalborg Universitet

Sundhedsfaglig diplomuddannelse

CVU København og Nordsjælland

CVU Sjælland

CVU Syd

CVSU Fyn

CVU Sønderjylland

JCVU

cvu vita

CVU Øresund

Sundheds CVU Ålborg

Sygeplejerske

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

CVU Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

CVU Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendbo

CVU Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

CVU Syd, sygepl.udd., afd. i Nykøbing F

CVU Syd, sygepl.udd., afd. i Næstved

CVU Sønderjylland, Sygeplejerskeudd. i Sønderborg

cvu vita, sygeplejeskeuddannelsen

Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole

JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg

Kbhs Amt, Sygepleje- og Radiografskolen

Ribe Amts Sygeplejeskole

Sundheds CVU Nordjylland

Sundheds CVU Nordjylland - Sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted, cvu vita

Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, cvu vita

Sygeplejerskeuddannelsen København

Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Sygeplejeskolen i Hillerød

Sygeplejeskolen i Randers

Sygeplejeskolen i Roskilde, CVU Sjælland

Sygeplejeskolen i Slagelse

Tandplejer

SKT - Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere

Tegnsprogs- mundhåndsystem-tolk

Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation

Teknisk diplomuddannelse

De tekniske diplomuddannelser udbydes f.eks. ved ingeniørhøjskoler og ved centre for videregående uddannelser (CVU'er). Skemaet viser skolernes udbud.

 

Uddannelsessted

Uddannelser

Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Automation

Bioteknologi, procesteknologi og kemi ( i samarbejde med Syddansk Universitet samt laborantskolerne i København, Roskilde, Dalum og Århus)

It-diplomuddannelsen

Stærkstrømsteknik

Ingeniørhøjskolen i København

It-diplomuddannelsen

Projektledelse

Ingeniørhøjskolen i Århus IHA udbyder ikke TD-uddannelser i 2006.

Bygnings- og anlægsteknik

It-diplomuddannelsen

Maskinteknik (i samarbejde med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Vitus Bering)

Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Innovation og iværksætteri

Vitus Bering, CVU i Horsens

Byggeriets diplomuddannelse i projektledelse

Projektledelse

Vedligehold

Center for Skov & Landskab i Nødebo, Nordsjælland

Parkdiplom TDP

Fredericia Maskinmesterskole

Vedligehold

Teknisk manager offshore AK og driftsteknolog offshore AK

EUC Vest, Esbjerg

 

Teknologisk diplomuddannelse

Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling

Uddannelsen udbydes på en række erhvervsakademier rundt om i landet.

Tværfaglig diplomuddannelse

Sociale højskoler

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen udbydes af uddannelsesinstitutioner på sundhedsområdet og af Centre for Videregående Uddannelse (CVU) efter reglerne om lov om åben uddannelse.

Uddannelsen af praktiklærere til læreruddannelsen

 

Blaagaard Seminarium

Bornholms afd., Kbh. Dag- og Aftenseminarium

CVU Lillebælt, Læreruddannelsen i Jelling

CVU Lillebælt, Odense Seminarium

CVU Lillebælt, Skårup Seminarium

CVU Sønderjylland, Læreruddannelsen i Haderslev

Frederiksberg Seminarium

Haslev Seminarium

Hjørring Seminarium

Holbæk Seminarium

Københavns Dag og Aftenseminarium

N. Zahles Seminarium

Nørre Nissum Seminarium og HF

Ribe Seminarium og HF-Kursus

Silkeborg Seminarium

Skive Seminarium

Vordingborg Seminarium

Aalborg Seminarium

Århus Dag- og Aftenseminarium

Den Frie Lærerskole

Uddannelsen af voksenundervisere

Uddannelsen udbydes på CVU'er og lærerseminarier landet over samt på Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

Uddannelsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen

Uddannelsen kan udbydes af CVU'er og andre selvejende institutioner for videregående uddannelse.

Uddannelsen til meritlærer

Uddannelsen foregår på lærerseminarierne

Uddannelsen til praktikvejledere til socialrådgiveruddannelsen

Den Sociale Højskole i Aarhus

CVU Esbjerg - Den Sociale Højskole i Esbjerg

Den Sociale Højskole i København

Den Sociale Højskole i Odense

Aalborg Universitet

Uddannelsen til statsprøvet tolk

CBS, Handelshøjskolen i København

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne

Københavns Universitet

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) i København og Århus.

Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen

 

CVU Storkøbenhavn

CVU Sjælland

CVU Fyn

CVU Vest

CVU Midt Vest

JCVU,

som i nogle tilfælde udbyder uddannelsen i samarbejde med andre uddannelsessteder.

 


Bilag 1-4 indeholder vejledende lister over videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og grundskoleuddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed. Listerne er ikke udtømmende. Der kan således være nogle uddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed, men som (endnu) ikke fremgår af bilagene. En uddannelse, der ikke fremgår af bilagene, vil således eventuelt kunne danne grundlag for opholdstilladelse.

Det bemærkes, at opholdstilladelse bl.a. forudsætter, at betingelserne i denne bekendtgørelse er opfyldt. Det gælder bl.a. bekendtgørelsens § 13, hvorefter opholdstilladelse efter § 4, stk. 1 og 2, om ungdoms- og grundskoleuddannelser, normalt gives for højst et år. Det betyder, at der normalt kun kan meddeles opholdstilladelse i forbindelse med uddannelserne på bilag 2, hvis uddannelsen er normeret til højst et år. Det forhold, at en uddannelse fremgår af bilagene, er således ikke det samme som, at optagelse på uddannelsen kan danne grundlag for opholdstilladelse.

Det bemærkes endvidere, at bilagene løbende vil blive opdateret og justeret.

Listerne vil være at finde på www.nyidanmark.dk.Bilag 2

Vejledende liste over ungdomsuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed.

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed:

Uddannelsen

Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Aluminiumsoperatøruddannelsen

EUC Sjælland, Køge Afdeling

EUC Sjælland, Næstved

EUC Syd

Odense Tekniske Skole

Svendborg Erhvervsskole

Vitus Bering Danmark

Aalborg Tekniske Skole

Anlægsgartner

AMU Nordjylland

CEUS Næsgaard

Dalum UddannelsesCenter

Dansk Center for Jordbrugsuddannelse

Roskilde Tekniske Skole

Selandia - CEU

Anlægsstruktør

AMU Nordjylland

CEUS

EUC Midt

EUC Nordvestsjælland

EUC Sjælland, Næstved

EUC Syd

EUC Vest

Københavns Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole

Uddannelsescenter Herning

Vitus Bering Danmark

Aarhus tekniske Skole

Automatik- og procesuddannelsen

Bornholms Erhvervsskole

CEUS

EUC Midt

EUC Syd

Svendborg Erhvervsskole

TEC Ballerup

Vejle Tekniske Skole

Bager og konditor

Bornholms Erhvervsskole

Dalum UddannelsesCenter

Erhvervsskolen Hamlet

EUC Ringsted

EUC Syd

Holstebro Tekniske Skole

Svendborg Erhvervsskole

Vejle Tekniske Skole

Aalborg Tekniske Skole

Beklædningshåndværker

CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest

EUC Syd

TEKO

Beslagsmed

TEC Ballerup

Boligmontering

Skive Tekniske Skole

Buschauffør

AMU Nordjylland

AMU-Djursland

AMU-Vest

CEUS

EUC Lillebælt

EUC Lolland

EUC Sjælland

EUC Syd

Holstebro Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole

Selandia - CEU

TEC Hvidovre

Uddannelsescenter for Kollektiv Trafik

Vitus Bering Danmark

Aarhus tekniske Skole

Byggemontagetekniker

Bornholms Erhvervsskole

 

CEU Kolding Center for Erhverv og

 

Uddannelse

 

CEUS

 

Erhvervsskolen Hamlet

 

EUC Midt

 

EUC NORD

 

EUC Nordvest

EUC Nordvestsjælland

 

EUC Sjælland, Næstved

 

EUC Syd

 

EUC Vest

 

Holstebro Tekniske Skole

 

Københavns Tekniske Skole

 

Odense Tekniske Skole

 

Roskilde Tekniske Skole

 

Selandia - CEU

 

Skive Tekniske Skole

 

Svendborg Erhvervsskole

 

Uddannelsescenter Herning

 

Vejle Tekniske Skole

 

Vitus Bering Danmark

 

Aalborg Tekniske Skole

 

Aarhus tekniske Skole

Bygningsmaler

Erhvervsskolen Hamlet

EUC Nord

EUC Nordvestsjælland

EUC Sjælland, Næstved

EUC Syd

EUC Vest

Holstebro Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole

Selandia - CEU

Silkeborg Tekniske Skole

Svendborg Erhvervsskole

TEC Gladsaxe

Vejle Tekniske Skole

Vitus Bering Danmark

Aalborg Tekniske Skole

Aarhus tekniske Skole

Bådserviceassistent

Erhvervsskolen Hamlet

Chauffør

AMU Nordjylland

CEUS

Erhvervsskolen Hamlet

EUC Lillebælt

EUC Syd

EUC Vest

Holstebro Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole

Selandia - CEU

TEC Hvidovre

Vitus Bering Danmark

Aarhus tekniske Skole

Cnc-teknikeruddannelsen

Bornholms Erhvervsskole

 

EUC Lolland

 

EUC Midt

 

EUC NORD

 

EUC Nordvest

 

EUC Sjælland, Næstved

 

EUC Syd

 

Holstebro Tekniske Skole

 

Københavns Tekniske Skole

 

Odense Tekniske Skole

 

Randers Tekniske Skole

 

Roskilde Tekniske Skole

 

Selandia - CEU

 

Svendborg Erhvervsskole

 

Uddannelsescenter Herning, Tekniske erhvervsudd.

 

Vejle Tekniske Skole

 

Vitus Bering Danmark

 

Aalborg Tekniske Skole

 

Aarhus tekniske Skole

Cykel- og motorcykeluddannelsen

CEUS

TEC Lyngby

Uddannelsescenter Herning

Data- og kommunikationsuddannelsen

Bornholms Erhvervsskole

CEUS, Industri- og Håndværkerskolen

EUC Midt

EUC Ringsted - TS

EUC Syd

Odense Tekniske Skole

TEC Ballerup

Vejle Tekniske Skole

Aalborg Tekniske Skole

Aarhus tekniske Skole

Detailhandel

BEC Business

 

Bornholms Erhvervsskole

 

Business College Syd - Sønderborg Handelsskole

 

CEUS, Nykøbing Falster Handelsskole

 

CPH WEST-Uddannelsescenter København Vest, Ishøj

 

Djurslands Erhvervsskoler, Grenaa Handelsskole

 

Erhvervsakademi Midtjylland

 

Erhvervsskolen Hamlet, Helsingør, Sdr. Strandvej

 

Erhvervsskolerne Aars

 

Esbjerg Handelsskole

 

EUC Nord

 

EUC Nordvestsjælland

 

EUC Ringsted

 

Frederikshavn Handelsskole

 

Grindsted Erhvervsskole

 

Haderslev Handelsskole

 

Handelsfagskolen

 

Handelsgymnasiet Mariager Fjord

 

Handelsskolen i Randers

 

Handelsskolen Sjælland Syd

 

Holstebro Handelsskole

 

Horsens Handelsskole

 

IBC International Business College

 

Køge Handelsskole

 

Lemvig Handelsskole

 

Niels Brock, Copenhagen Business College

 

Nordvestjysk Handelsgymnasium

 

Nyborg-Kerteminde Handelsskole

 

Ribe Handelsskole

 

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium

 

Roskilde Handelsskole

 

Selandia - CEU

 

Silkeborg Handelsskole

 

Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC

 

Skive Handelsskole

 

Struer Erhvervsskole

 

Svendborg Erhvervsskole

 

Tietgenskolen

 

Tønder Handelsskole

 

Uddannelsescenter Herning, HG Herning

 

Uddannelsescenter Herning, HG Ikast

 

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

 

Vejen Handelsskole

 

Vejle Handelsskole

 

Vestfyns Handelsskole

 

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

 

Viborg Handelsskole

 

Aalborg Handelsskole

 

Århus Købmandsskole

Detailslagter

Holstebro Tekniske Skole

Slagteriskolen i Roskilde

Svendborg Erhvervsskole

Vejle Tekniske Skole

Aalborg Tekniske Skole

Aarhus tekniske Skole

Digital media

Djurslands Erhvervsskoler, Grenaa Handelsskole

EUC Midt

Odense Tekniske Skole

Roskilde Tekniske Skole

Aalborg Tekniske Skole

Dyrepasser

 

 

CEU Kolding Center for Erhverv og Uddannelse

CEUS Næsgaard

Roskilde Tekniske Skole

 

Ejendomsservicetekniker

AMU Nordjylland

Københavns Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole

Aarhus tekniske Skole

Elektriker

Bornholms Erhvervsskole

CEUS

Den Jydske Haandværkerskole

Erhvervsskolen Hamlet

EUC Nord

EUC Nordvestsjælland

EUC Sjælland, Næstved

EUC Syd

EUC Vest

Odense Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole

Roskilde Tekniske Skole

Selandia - CEU

Skive Tekniske Skole

Svendborg Erhvervsskole

TEC Ballerup

TEC Frederiksberg

Uddannelsescenter Herning

Vejle Tekniske Skole

Aalborg Tekniske Skole

Aarhus tekniske Skole

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

 

Bornholms Erhvervsskole

EUC Midt

EUC Ringsted

EUC Syd

Struer Erhvervsskole

TEC Frederiksberg

Aalborg Tekniske Skole

Aarhus tekniske Skole

Elektronikoperatør

AMU Nordjylland

Erhvervsskolen Hamlet

EUC Midt

EUC Sjælland

EUC Syd

EUC Vest

Odense Tekniske Skole

Struer Erhvervsskole

TEC Frederiksberg

Aarhus tekniske Skole

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

CEUS

Erhvervsskolerne Aars

Ernæringsassistent

Bornholms Erhvervsskole

CEUS

Erhvervsskolen Hamlet

Erhvervsskolerne Aars

EUC Midt

EUC Nord

EUC Nordvest

EUC Syd

EUC Vest

Holstebro Tekniske Skole

Hotel- og Restaurantskolen, Kødbyen

Selandia - CEU

Silkeborg Tekniske Skole

Slagteriskolen i Roskilde

Svendborg Erhvervsskole

Vejle Tekniske Skole

Aalborg Tekniske Skole

Ferskvareassistent

Bornholms Erhvervsskole

Dalum UddannelsesCenter

Djurslands Erhvervsskoler, Grenaa Handelsskole

Holstebro Handelsskole

Holstebro Tekniske Skole

Roskilde Handelsskole

Slagteriskolen i Roskilde

Svendborg Erhvervsskole

Tietgenskolen

Aalborg Handelsskole

Aalborg Tekniske Skole

Århus Købmandsskole

Aarhus tekniske Skole

Film- og tv-produktionsuddannelsen

EUC Midt

Københavns Tekniske Skole

Finansuddannelsen

 

BEC Business

 

Business College Syd - Sønderborg Handelsskole

 

CEUS, Nykøbing Falster Handelsskole

 

CPH WEST-Uddannelsescenter København Vest, Ishøj

 

Djurslands Erhvervsskoler, Grenaa Handelsskole

 

Erhvervsakademi Midtjylland

 

Erhvervsakademiet i Lyngby, Trongårdsvej

 

Esbjerg Handelsskole

 

EUC Nord

 

EUC Nordvest

 

EUC Nordvestsjælland

 

Frederikshavn Handelsskole

 

Grindsted Erhvervsskole

 

Haderslev Handelsskole

 

Handelsgymnasiet Mariager Fjord

 

Handelsskolen i Randers

 

Handelsskolen Sjælland Syd

 

Holstebro Handelsskole

 

Horsens Handelsskole

 

IBC International Business College

 

Køge Handelsskole

 

Niels Brock, Copenhagen Business College

 

Ribe Handelsskole

 

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium

 

Roskilde Handelsskole

 

Selandia - CEU

 

Silkeborg Handelsskole

 

Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC

 

Skive Handelsskole

 

Svendborg Erhvervsskole

Tietgenskolen

 

Uddannelsescenter Herning, HG Herning

 

Uddannelsescenter Herning, HG Ikast

 

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

 

Vejen Handelsskole

 

Vejle Handelsskole

 

Vestfyns Handelsskole

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

 

Viborg Handelsskole

 

Aalborg Handelsskole

 

Århus Købmandsskole

Finmekanikeruddannelsen

EUC NORD

TEC

Flymekaniker

TEC Aviation

Former

Københavns Tekniske Skole

Forsyningsoperatør

AMU Hoverdal

Djurslands Erhvervsskoler, Grenaa Tekniske Skole

Skive Tekniske Skole

TEC Frederiksberg

Vejle Tekniske Skole

Aalborg Tekniske Skole

Fotograf

EUC Midt

Københavns Tekniske Skole

Medieskolerne, Viborg Mediecenter

Frisør

CEU Kolding Center for Erhverv og Uddannelse

CPH WEST - Uddannelsescenter Kbh. Vest, Frisørsk.

EUC Ringsted - TS

EUC Sjælland, Næstved

EUC Syd

EUC Vest

Odense Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole

Uddannelsescenter Herning, Tekniske erhvervsudd.

Aalborg Tekniske Skole

Aarhus tekniske Skole

Frontline pc-supporter

Bornholms Erhvervsskole

CEUS

EUC Midt

EUC Ringsted

EUC Syd

EUC Vest

Odense Tekniske Skole

TEC Ballerup

Vejle Tekniske Skole

Aalborg Tekniske Skole

Aarhus tekniske Skole

Frontline radio-tv-supporter

Bornholms Erhvervsskole

EUC Ringsted

Struer Erhvervsskole

Gastronom

Bornholms Erhvervsskole

CEU Kolding Center for Erhverv og Uddannelse

CEUS

Dalum UddannelsesCenter

Erhvervsskolen Hamlet

EUC Syd

EUC Vest

Holstebro Tekniske Skole

Hotel- og Restaurantskolen, Kødbyen

Selandia - CEU

Silkeborg Tekniske Skole

Svendborg Erhvervsskole

Aalborg Tekniske Skole

Aarhus tekniske Skole

Glarmester

AMU Nordjylland

Københavns Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole

Aarhus tekniske Skole

Grafisk tekniker

CEU Kolding Center for Erhverv og Uddannelse

Københavns Tekniske Skole

Aalborg Tekniske Skole

Greenkeeperassistent

AMU Nordjylland

Dalum UddannelsesCenter

Roskilde Tekniske Skole

Selandia - CEU

Grundforløb til social- og sundhedsuddannelsen

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Diakonhøjskolen, Social- og Sundhedsudd.

 

Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole

 

Humanica

 

Social & SundhedsSkolen, Herning

 

Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. i Middelfart

 

Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. i Svendborg

 

Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense

 

Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg

 

Social- og Sundhedsskolen i Greve

 

Social- og Sundhedsskolen i Nykøbing F.

 

Social- og Sundhedsskolen i Næstved

 

Social og Sundhedsskolen i Randers

 

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

 

Social- og Sundhedsskolen i Viborg Amt

 

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg

 

Social- og Sundhedsskolen Syd

 

Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland

 

Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland, Dianalund

 

Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland, Ringsted

 

Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens

 

Social- og Sundhedsskolen, Horsens afd.

 

Social- og Sundhedsskolen, København

 

SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret, Brøndby

 

SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret,
Gladsaxe

 

SOSUnord

Århus Social- og Sundhedsskole

Handelsuddannelsen

BEC Business

Bornholms Erhvervsskole

Business College Syd - Sønderborg Handelsskole

 

CEUS, Nykøbing Falster Handelsskole

CPH WEST-Uddannelsescenter København Vest, Ishøj

Djurslands Erhvervsskoler

 

Erhvervsakademi Midtjylland

Erhvervsakademiet i Lyngby, Trongårdsvej

Erhvervsskolen Hamlet, Helsingør, Sdr. Strandvej

 

Erhvervsskolerne Aars

Esbjerg Handelsskole

EUC Lolland

 

EUC NORD

EUC Nordvestsjælland

EUC Ringsted - HS

Frederikshavn Handelsskole

 

Grindsted Erhvervsskole

Haderslev Handelsskole

Hadsund Tekniske Skole

Handelsgymnasiet Mariager Fjord

 

Handelsskolen i Randers

Handelsskolen Sjælland Syd

Hillerød Handelsskole

 

Holstebro Handelsskole

Horsens Handelsskole

IBC International Business College

 

Køge Handelsskole

Lemvig Handelsskole

Niels Brock, Copenhagen Business College

 

Nordvestjysk Handelsgymnasium

Nyborg-Kerteminde Handelsskole

Ribe Handelsskole

Ringkjøbing Handelsskole &

 

Handelsgymnasium

Roskilde Handelsskole

Selandia - CEU

Silkeborg Handelsskole

 

Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC

Skive Handelsskole

Struer Erhvervsskole

Svendborg Erhvervsskole

 

Tietgenskolen

Tønder Handelsskole

Uddannelsescenter Herning, HG Herning

Uddannelsescenter Herning, HG Ikast

 

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

 

Vejen Handelsskole

 

Vejle Handelsskole

 

Vestfyns Handelsskole

 

Vestjydsk Handelsskole &

 

Handelsgymnasium

 

Viborg Handelsskole

 

Aalborg Handelsskole

 

Århus Købmandsskole

Hospitalteknisk asssistent

Odense Tekniske Skole

Hotel- og fritidsassistent

Bornholms Erhvervsskole

EUC Nord

Hotel- og Restaurantskolen

Svendborg Erhvervsskole

Industriel reparatør

CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest

 

Erhvervsskolerne Aars

 

EUC Lillebælt

 

EUC Midt

 

EUC Sjælland, Næstved

 

EUC Vest

 

Holstebro Tekniske Skole

 

Københavns Tekniske Skole

 

Odense Tekniske Skole

 

Roskilde Tekniske Skole

 

Svendborg Erhvervsskole

 

TEC Ballerup

 

UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

 

Vejle Tekniske Skole

 

Aalborg Tekniske Skole

Industrioperatør

AMU-Fyn

 

Bornholms Erhvervsskole

 

CEUS

 

CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest

 

Djurslands Erhvervsskoler, Grenaa Tekniske Skole

 

Erhvervsskolen Hamlet

 

EUC Lillebælt

 

EUC Midt

 

EUC Nordvest

 

EUC Nordvestsjælland

 

EUC Sjælland

 

EUC Sjælland, Køge Afdeling

 

EUC Sjælland, Næstved

 

Grindsted Erhvervsskole

 

Holstebro Tekniske Skole

 

Københavns Tekniske Skole