Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

 

I medfør af § 2, stk. 1, og § 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 22. december 1999, og § 2 i lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske Universitet, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og struktur m.v.

§ 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der har til formål i samspil med den internationale forskningsverden at uddanne forskere på internationalt niveau. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt gennem udøvelse af aktivt forskningsarbejde under vejledning.

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen tager sigte på at opfylde nuværende og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft til forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i relation til universiteter, andre institutioner, virksomheder og organisationer samt til andre offentlige og private funktioner, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning.

§ 2. De uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af universitetsloven eller af lov om Danmarks Pædagogiske Universitet, kan tildele ph.d.-graden inden for de fagområder, hvor den enkelte institution driver forskning.

Stk. 2. Den enkelte institution fastsætter formålet med ph.d.-uddannelsen inden for bekendtgørelsens rammer.

§ 3. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, tilfredsstillende har gennemført en ph.d.-uddannelse, jf. dog § 15, stk. 2, og ved en afhandling, som er forsvaret ved en offentlig forsvarshandling, har dokumenteret at være i stand til at gennemføre et videnskabeligt projekt ved selvstændig anvendelse af fagets videnskabelige metoder og derved har ydet en forskningsindsats svarende til international standard for ph.d.-grader inden for fagområdet.

Stk. 2. Tildelt ph.d.-grad giver ret til at anvende betegnelsen ph.d.

§ 4. Ph.d.-uddannelsen er normeret til tre års heltidsstudier, jf. dog stk. 3, ud over niveauet for et gennemført kandidatstudium, men kan efter regler fastsat af institutionen tilrettelægges som deltidsuddannelse.

Stk. 2. Et års heltidsstudier svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 3. Institutionen kan godkende, at ph.d.-uddannelsen har et mindre omfang for studerende, der på anden måde har erhvervet tilsvarende kvalifikationer.

Kapitel 2

Adgang til ph.d.-uddannelsen m.v.

§ 5. Adgang til ph.d.-uddannelsen skal niveaumæssigt baseres på et gennemført forudgående kandidatstudium.

Stk. 2. Efter regler fastsat af institutionen kan studerende, der endnu ikke har afsluttet en uddannelse svarende til en kandidatuddannelse, indskrives som ph.d.-studerende, men det skal sikres, at det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som beskrevet i §§ 1 og 4.

Stk. 3. Studerende, der er optaget i henhold til stk. 2, har ret til samtidigt med indskrivning på en ph.d.-uddannelse tillige at være indskrevet på en kandidatuddannelse og skal i så fald have mulighed for at afslutte denne.

§ 6. Institutionen træffer selv afgørelse om, hvem der kan indskrives som ph.d.-studerende. Det skal fremgå af de af institutionen fastsatte regler, jf. § 30, hvilke kriterier institutionen lægger til grund for indskrivning.

Stk. 2. Institutionen skal sikre, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for, at den enkelte ph.d.-studerende kan gennemføre ph.d.-uddannelsen som fastlagt i den enkeltes ph.d.-plan, jf. § 10.

Kapitel 3

Ph.d-uddannelsens indhold m.v.

§ 7. Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges efter regler fastsat af institutionen inden for ph.d.-programmer, som kan være:

1)   Generelle programmer, der er knyttet til større enheder, f.eks. fakulteter.

2)   Mere specifikke programmer, f.eks. knyttet til forskerskoler eller forskeruddannelsesnetværk.

Stk. 2. Programmer kan etableres i nationalt eller internationalt samarbejde med offentlige og private institutioner og virksomheder m.v.

§ 8. Uddannelsen omfatter:

1)   Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).

2)   Udarbejdelse af ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

3)   Gennemførelse med tilfredsstillende resultat af forskerkurser (ph.d.-kurser), der er godkendt af institutionen. Kursernes samlede omfang skal svare til ca. 30 ECTS-point.

4)   Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ved ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner eller på anden måde.

5)   Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.

Stk. 2. Institutionen kan træffe aftale med nationale og internationale samarbejdsparter om oprettelse af ph.d.-kurser, som pointsættes med ECTS-point.

§ 9. For hver ph.d.-studerende udpeger institutionen efter regler fastsat af institutionen:

1)   En hovedvejleder, der har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse, og som skal være ansat ved institutionen, jf. dog stk. 2.

2)   En projektvejleder, der er ansvarlig for vejledning i ph.d.-projektet. Projektvejlederen kan være identisk med hovedvejlederen. Gennemføres ph.d.-projektet uden for institutionen, skal projektvejlederen normalt være ansat ved den institution m.v., hvor projektet gennemføres.

3)   Eventuelt en eller flere andre vejledere, der kan være ansat ved eller uden for institutionen.

Stk. 2. Institutionen kan i særlige tilfælde udpege en person, der ikke er ansat på institutionen, til hovedvejleder. I dette tilfælde skal der indgås en skriftlig aftale mellem den indskrivende institution og hovedvejlederens ansættelsessted, der sikrer, at den indskrivende institution i forhold til det pågældende vejlederhverv kan udøve de samme beføjelser over for hovedvejlederen, som hvis denne var ansat på institutionen.

Stk. 3. Vejledere skal af institutionen godkendes som kvalificerede vejledere inden for vedkommende område, og hovedvejlederen og projektvejlederen skal have kvalifikationer svarende til professor-, lektor- eller seniorforskerniveau. Kriterierne for godkendelse af vejledere skal fremgå af institutionens regler, jf. § 30.

Stk. 4. Institutionen kan efter ansøgning fra den ph.d.-studerende udskifte eller udpege yderligere vejledere under ph.d.-uddannelsen.

Kapitel 4

Gennemførelse af ph.d.-uddannelsen

§ 10. For hver ph.d.-studerende fastsætter institutionen krav med hensyn til tilfredsstillende gennemførelse af ph.d.-uddannelsen i en forsknings- og uddannelsesplan (ph.d.-planen), indeholdende mindst:

1)   Tidsplan.

2)   Aftale om vejledningens form.

3)   Plan for ph.d.-projektet.

4)   Plan for ph.d.-kurser.

5)   Plan for evt. ophold ved andre, herunder udenlandske, forskningsinstitutioner.

6)   Plan for undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling.

7)   Aftaler om ophavsret, hvis ph.d.-uddannelsen gennemføres i samarbejde mellem flere parter.

8)   En finansieringsplan (budget).

Stk. 2. Tidsplanen efter stk. 1, nr. 1, skal sikre, at der er afsat den fornødne tid til at gennemføre ph.d.-planens enkelte dele, herunder udarbejdelse af afhandlingen, og til evt. at afslutte en kandidatuddannelse, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 3. Planen skal fastsættes snarest efter og senest 6 måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt.

§ 11. Institutionen vurderer hvert halve år, om den ph.d.-studerende opfylder de krav, der er fastsat i ph.d.-planen, og justerer i fornødent omfang planen.

Stk. 2. Vurderingen foretages på baggrund af en udtalelse fra hovedvejlederen, der efter drøftelser med den ph.d.-studerende og øvrige vejledere ved sin underskrift bekræfter, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller skriftligt redegør for foretagne justeringer heri. Ved vurderingen af, om forløbet er tilfredsstillende, skal der tages hensyn til dokumenteret sygdom, til barselsperioder og til anden godkendt orlov. Den ph.d.-studerende skal have mulighed for inden for en frist af mindst to uger at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

Stk. 3. Lever den ph.d.-studerende ikke op til kravene i ph.d.-planen, skal den pågældende gives et tilbud om inden for tre måneder at rette op på forholdet. Den ph.d.-studerendes svarfrist på dette tilbud skal være mindst en uge. Har den ph.d.-studerende taget imod tilbuddet, skal der ved udløbet af de tre måneder foretages en bedømmelse inden for en måned.

Stk. 4. Er bedømmelsen efter stk. 1 eller den ny bedømmelse efter stk. 3 negativ, kan den ph.d.-studerende inden for en frist på mindst en uge forlange, at sagen forelægges det organ på institutionen, der træffer beslutning om tildeling af ph.d.-graden, til endelig afgørelse.

Stk. 5. Tilbud efter stk. 3 om at rette op på forholdet i forbindelse med en halvårsvurdering kan kun gives en ph.d.-studerende én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

§ 12. Den ph.d.-studerende udskrives ved månedens udgang i følgende tilfælde:

1)   Institutionen vurderer, jf. § 11, stk. 3, at den ph.d.-studerende ikke opfylder de krav, der er fastsat i ph.d.-planen, og den ph.d.-studerende tager ikke inden for fristen imod tilbuddet om at rette op på forholdet.

2)   Institutionen vurderer efter udløbet af de tre måneder, jf. § 11, stk. 3, at den ph.d.-studerende fortsat ikke opfylder kravene, og den ph.d.-studerende anmoder ikke inden for fristen om, at den negative bedømmelse forelægges det organ, der træffer beslutning om tildeling af ph.d.-graden, jf. § 11, stk. 4.

3)   Det organ, der træffer beslutning om tildeling af ph.d.-graden, vurderer, at den ph.d.-studerende fortsat ikke opfylder kravene.

Stk. 2. Institutionen underretter et eventuelt andet ansættelsessted om udskrivningen.

§ 13. Hovedvejlederen afgiver senest samtidig med indlevering af afhandlingen en udtalelse om det samlede ph.d.-forløb, herunder om gennemførelse af ph.d.-planens enkelte dele, jf. § 10. Hovedvejlederen inddrager en eventuel projektvejleder og andre vejledere i udformningen af udtalelsen.

Stk. 2. Institutionen vurderer på grundlag af hovedvejlederens udtalelse, jf. stk. 1, om den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført. Finder institutionen, at dette ikke er tilfælde, kan den ph.d.-studerende inden for en frist af mindst en uge forlange sagen forelagt for det organ, der træffer afgørelse om tildeling af ph.d.-graden.

Kapitel 5

Ph.d.-afhandlingen

§ 14. Institutionen fastsætter regler om udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen, herunder om på hvilke sprog, afhandlingen og et resumé heraf kan være affattet.

Stk. 2. En afhandling kan ikke indleveres til bedømmelse af flere i fællesskab.

Stk. 3. Institutionen kan godkende, at der i en afhandling kan indgå manuskripter til eller allerede publicerede artikler. Er sådanne dele af afhandlingen udarbejdet i samarbejde med andre, skal der følge erklæringer med fra hver af forfatterne om den ph.d.-studerendes andel i arbejdet.

§ 15. Afhandlingen kan kun tages under bedømmelse, hvis institutionen, jf. § 13, vurderer det samlede ph.d.-forløb som tilfredsstillende gennemført, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at en afhandling tages under bedømmelse, uden at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles hermed.

Kapitel 6

Bedømmelsesudvalget

§ 16. Senest umiddelbart efter indlevering af afhandlingen nedsætter institutionen et sagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af tre medlemmer. Samtidig udpeger institutionen udvalgets formand, og der fastsættes en frist på højst to måneder for udvalgets foreløbige indstilling.

Stk. 2. Udvalgets medlemmer skal være professorer, fuldtidsansatte lektorer eller have tilsvarende faglige kvalifikationer . Mindst to af medlemmerne skal være udefrakommende, gerne fra udlandet. Den ph.d.-studerendes vejledere kan ikke være medlemmer af udvalget, men hovedvejleder og projektvejleder er tilforordnede udvalget uden stemmeret.

§ 17. Bedømmelsesudvalgets sammensætning meddeles forfatteren, som inden for en frist af mindst en uge kan gøre indsigelse mod medlemmerne.

Stk. 2. Udvalgets endelige sammensætning meddeles forfatteren, som herefter inden for en frist på mindst en uge har mulighed for at trække afhandlingen tilbage fra den foreløbige bedømmelse.

Kapitel 7

Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen

§ 18. Bedømmelsesudvalget afgiver en foreløbig, begrundet enig indstilling eller flertalsindstilling, om afhandlingen i den foreliggende form er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden.

§ 19. Er afhandlingen efter indstillingen i § 18 egnet, meddeles dette forfatteren, der tilsendes en kopi af indstillingen.

Stk. 2. Bedømmelsesudvalgets formand kan, hvis det ikke medfører forsinkelse af forsvaret, i begrænset omfang tillade ændringer eller suppleringer af afhandlingen forud for eller i forbindelse med forsvaret.

§ 20. Er afhandlingen efter indstillingen i § 18 ikke egnet, skal indstillingen tillige omfatte en enig indstilling eller en flertalsindstilling, der kan danne baggrund for institutionens afgørelse, om afhandlingen kan indleveres igen i revideret form inden for en frist, der skal være på mindst tre måneder.

Stk. 2. Institutionen meddeler snarest forfatteren, at afhandlingen ikke i den foreliggende form kan danne baggrund for et forsvar, og hvilken afgørelse, institutionen har truffet i henhold til stk. 1. Afhandlingen returneres til forfatteren.

Stk. 3. Såfremt afhandlingen indleveres igen i revideret form, bedømmes den af det tidligere nedsatte bedømmelsesudvalg, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Kapitel 8

Forsvar af ph.d.-afhandlingen

§ 21. Ph.d.-afhandlingen forsvares efter regler fastsat af institutionen ved et offentligt forsvar. Institutionen skal sørge for, at afhandlingen er tilgængelig for interesserede i rimelig tid før forsvaret.

§ 22. Institutionen fastsætter tid og sted for det offentlige forsvar.

Stk. 2. Forsvaret finder sted efter bedømmelsesudvalgets afgivelse af den foreløbige indstilling og senest fire måneder efter indleveringen af afhandlingen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis det er nødvendigt af hensyn til overholdelse af reglerne om offentliggørelse i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner eller i lov om arbejdstageres opfindelser eller særlige forhold gør sig gældende, kan institutionen beslutte, at forsvaret udskydes. En udskydelse af forsvaret forudsætter en gensidig aftale mellem parterne, herunder om, hvornår forsvaret kan finde sted.

§ 23. Ved forsvaret skal forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare sin afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer. Den, der leder forsvarshandlingen, kan give andre tilladelse til at komme med indlæg under forsvaret.

Kapitel 9

Tildeling af ph.d.-graden

§ 24. Bedømmelsesudvalget skal umiddelbart efter forsvaret afgive indstilling om, hvorvidt ph.d.-graden bør tildeles, jf. § 3, stk. 1.

§ 25. Er udvalgets medlemmer ikke enige om at afgive indstilling om, at ph.d.-graden bør tildeles, underretter institutionen straks forfatteren herom.

Stk. 2. Udvalget afgiver herefter snarest en foreløbig indstilling, som forfatteren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge, hvorefter udvalget afgiver endelig indstilling.

§ 26. Ph.d.-graden tildeles, hvis der foreligger indstilling om tildeling af ph.d.-graden fra mindst to af bedømmelsesudvalgets medlemmer.

Stk. 2. Indstiller kun et af medlemmerne, at ph.d.-graden tildeles, kan det organ, der træffer afgørelse om tildeling af ph.d.-graden, med et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af nyt bedømmelsesudvalg, hvis forfatteren anmoder herom inden for en frist af mindst en uge.

Stk. 3. Foreligger der ikke indstilling herom fra nogen af bedømmelsesudvalgets medlemmer, kan afhandlingen ikke tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg.

§ 27. Afgørelse om tildeling af ph.d.-graden træffes snarest muligt, efter at bedømmelsesudvalget har indgivet endelig indstilling.

§ 28. Institutionen udsteder bevis for ph.d.-graden.

Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk og skal indeholde oplysninger om fagområdet og emnet for afhandlingen, samt oplysninger om gennemført ph.d.-uddannelse.

§ 29. Til ph.d.-studerende, som ikke får tildelt ph.d.-graden, udsteder institutionen efter anmodning fra den ph.d.-studerende dokumentation på både dansk og engelsk for de dele af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennemført.

Kapitel 10

Institutionens regler

§ 30. Institutionen fastsætter nærmere regler om:

1)   Adgang til ph.d.-uddannelsen, jf. § 5, stk. 2, og § 6, stk. 1.

2)   Formålet og de enkelte ph.d.-programmer, jf. § 2, stk. 2, og § 7.

3)   Ph.d.-uddannelsens indhold og tilrettelæggelse, jf. § 10, herunder regler for deltid og orlov, jf. § 4, stk. 1, og § 11, stk. 2.

4)   Godkendelse af og retningslinier for vejledere, jf. § 9.

5)   Udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen, jf. § 14, stk. 1.

6)   Forsvar af ph.d.-afhandlingen, jf. § 21.

7)   Overgangsordninger, jf. § 34, stk. 5.

Stk. 2. Det skal af reglerne fremgå, at institutionen, når det er begrundet i særlige forhold, kan dispensere fra de regler, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 3. Reglerne og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 4. Gældende regler samt ph.d.-programmer skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Kapitel 11

Andre regler

§ 31. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan tillade fravigelse af denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold eller er som led i forsøg. I sidstnævnte tilfælde fastsætter ministeriet forsøgets varighed og rapporteringsform.

§ 32. Rektor kan, hvis der i enkelttilfælde foreligger ganske særlige forhold, godkende fravigelser fra bekendtgørelsen efter forslag fra det organ, der tildeler ph.d.-graden.

§ 33. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst to uger. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 12

Ikrafttræden og overgangsregler

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2002.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 989 af 11. december 1992 om Ph.D.-graden, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Ph.d.-studerende, der er begyndt på ph.d.-uddannelsen før 1. maj 2002, har ret til at fuldføre ph.d.-uddannelsen efter bekendtgørelse nr. 989 af 11. december 1992, men indlevering, bedømmelse og forsvar af afhandlingen samt afgørelse om tildeling af ph.d.-graden sker efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Forfattere, der har indleveret afhandling før 1. maj 2002, har ret til at få bedømmelse, forsvar og tildeling af ph.d.-graden foretaget efter bekendtgørelse nr. 989 af 11. december 1992.

Stk. 5. Institutionen fastsætter overgangsregler for ph.d.-studerende og forfattere, der er omfattet af stk. 3 og 4, men som ønsker at fuldføre ph.d.-uddannelsen henholdsvis at få afhandlingen bedømt m.v. efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 8. marts 2002

Helge Sander

/Karen Moestrup Jensen