Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold
på telemarkedet, lov om etablering og fælles udnyttelse af
master til radiokommunikationsformål m.v. og andre love
samt om ophævelse af lov om Telestyrelsen

(Tilpasning af telereguleringen, ophævelse af revisionsbestemmelse og ophævelse af lov om
Telestyrelsen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved § 4 i lov nr. 258 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 16, stk. 2, nr. 6, affattes således:

»6)   Offentlige radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende Danmark og Grønland (nødopkald).«

2. § 22, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3)   vilkår fastsat med hjemmel i § 17, stk. 2, eller med hjemmel i regler udstedt efter § 17, stk. 3, eller kontraktvilkår som nævnt i § 18, stk. 2, eller som er godkendt efter regler fastsat i medfør af § 18, stk. 3, og«

3. § 35, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1)   fast operatørvalg, hvorved forstås en fast aftale om, at slutbrugeren generelt ønsker at anvende en bestemt udbyder til formidling af alle eller dele af slutbrugerens udgående opkald, eller«

4. § 57, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. IT- og Telestyrelsen kan på grundlag af stk. 1-3 eller regler fastsat i medfør af stk. 4 fastsætte nærmere regler om, hvordan og på hvilke vilkår portering af numre og dirigering og videredirigering af opkald mellem udbydere af telenet eller teletjenester skal afvikles, herunder regler for, hvordan portering, dirigering og videredirigering skal ske, når et nummer af slutbrugeren medtages ved flere efterfølgende skift mellem udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, og eventuelle supplerende krav til indholdet af aftaler om samtrafik med sigte herpå.«

5. § 93, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.«

6. § 96, stk. 1, nr. 6-8, affattes således:

»6)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om opsættende virkning i sager som nævnt i nr. 1-5, jf. bestemmelsen i § 110 og regler udstedt med hjemmel heri,

7)   IT- og Telestyrelsens afgørelser i medfør af anden lovgivning eller regler fastsat i medfør heraf, i det omfang en sådan klageadgang er fastsat ved lov eller i henhold til lov, samt

8)   IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med afgørelser i sager som nævnt i nr. 1-7.«

7. § 101, stk. 1, nr. 8-9, affattes således:

»8)   IT- og Telestyrelsens afgørelser i medfør af anden lovgivning eller regler fastsat i medfør heraf, i det omfang en sådan klageadgang er fastsat ved lov eller i henhold til lov, samt

9)   IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med afgørelser i sager som nævnt i nr. 1-8.«

8. Efter § 107 indsættes:

»§ 107 a. IT- og Telestyrelsen udarbejder og offentliggør løbende statistik og dokumentation om forskellige forhold inden for telesektoren, som IT- og Telestyrelsen skønner er relevante. Formålet er at give slutbrugeren mulighed for at overskue og sammenligne det samlede udbud af telenet og teletjenester og at skabe overblik over, hvordan konkurrencen fungerer på telemarkedet (telemarkedsstatistik).

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan kræve, at udbydere af telenet og teletjenester udleverer alt materiale og alle oplysninger, herunder også oplysninger om udbydernes konkurrencesituation, markedsandele m.v., som skønnes nødvendige for at udarbejde dokumentation og statistik som nævnt i stk. 1.«

9. § 109 affattes således:

»§ 109. En klager og en udbyder af telenet og teletjenester har pligt til efter anmodning fra Telebrugernævnet skriftligt at meddele nævnet alle de oplysninger, som er nødvendige til afgørelse af sagen. Det samme gælder for parternes ansatte. Telebrugernævnet skal gøre parterne bekendt med strafansvaret for afgivelse af urigtig erklæring, jf. straffelovens § 162.«

10. Efter § 111 indsættes:

»§ 111 a. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte de supplerende regler, der måtte være nødvendige i relation til anvendelsen her i landet af forordninger udstedt af De Europæiske Fællesskaber på telelovgivningens område.«

§ 2

I lov nr. 212 af 30. marts 1999 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2)   Adgang til at opsætte antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner på mere end 2 etager, hvor bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 m over terræn, og hvor kommunalbestyrelsen har givet tilladelse hertil efter de i medfør af byggelovens § 8, stk. 1, nr. 3, fastsatte regler.«

2. § 20, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.«

3. § 27 ophæves.

§ 3

I lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, som senest ændret ved § 113 i lov nr. 418 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf. Dette gælder dog ikke konkrete sager efter stk. 1, nr. 2, og § 2, stk. 5.«

§ 4

I lov nr. 232 af 5. april 2000 om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold foretages følgende ændring:

1. § 24 affattes således:

»§ 24. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.«

§ 5

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 15. juli 2001, som ændret ved lov nr. 259 af 8. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. § 5 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.«

§ 6

I lov nr. 471 af 12. juni 1996 om standarder for transmission af tv-signaler m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 399 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.«

§ 7

I lov nr. 393 af 10. juni 1997 om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, som ændret ved § 3 i lov nr. 1011 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.«

§ 8

Ved lovens ikrafttræden ophæves lov nr. 395 af 10. juni 1997 om Telestyrelsen, som senest ændret ved § 7 i lov nr. 1266 af 20. december 2000.

§ 9

Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog § 1, nr. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Helge Sander