Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse masteruddannelser ved
universiteterne

 

I medfør af § 11, stk. 2, § 14, stk. 4, § 15, stk. 5 og 6, § 19, nr. 1, litra a, § 20 og § 30, stk. 2, i lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse i det omfang, der ikke er udstedt bekendtgørelser om de enkelte masteruddannelser ved universiteterne.

Kapitel 2

Formål og struktur m.v.

§ 2. En masteruddannelse er en forskningsbaseret uddannelse, der har til formål at udvikle og forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence. Uddannelsen skal på videnskabeligt grundlag gennem udvikling af faglige og personlige kompetencer kvalificere de studerende til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v. I studieordningen for den enkelte masteruddannelse fastsættes nærmere om uddannelsens formål, jf. § 12, stk. 1.

    Stk. 2. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse.

    Stk. 3. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

§ 3. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse.

    Stk. 2. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på indtil 3 år, men kan tillige tilrettelægges som heltidsundervisning, jf. § 2, stk. 7, i lov om åben uddannelse.

    Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler. I studieordningen fastsættes rækkefølgen af modulerne.

    Stk. 4. Universitetet fastsætter i studieordningen regler for, hvornår de studerende senest skal have afsluttet uddannelsen efter at være påbegyndt den.

§ 4. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 studenterårsværk.

§ 5. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling godkender hvilke universiteter, der kan udbyde uddannelsen.

§ 6. I forbindelse med godkendelsen, jf. § 5, fastsættes uddannelsens titel og den betegnelse, som uddannelsen giver ret til at anvende, samt en evt. forkortelse heraf. Disse samt den engelske oversættelse af uddannelsens danske titel optages desuden i studieordningen, jf. § 12, stk. 1, nr. 2.

§ 7. Universitetet bestemmer selv, hvor mange studerende det vil optage, medmindre ministeriet fastsætter et årligt minimums- eller maksimumstal for optagelseskapaciteten.

    Stk. 2. Udbud af uddannelsen skal annonceres offentligt.

Kapitel 2

Adgang

§ 8. Adgang til uddannelserne er betinget af, at ansøgere har gennemført mindst en relevant akademisk bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Universitetet fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens relevante uddannelsesmæssige faglige forudsætninger.

    Stk. 2. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere der har gennemført en diplomuddannelse som fleksibelt forløb.

§ 9. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Universitetet fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens erhvervserfaring.

Kapitel 3

Indhold m.v.

§ 10. Uddannelsen indeholder et afgangs-/masterprojekt svarende til mindst 12 ECTS-point, der inden for et af universitetet godkendt emne dokumenterer, at niveauet for uddannelsen er opnået. Uddannelsen kan endvidere indeholde valgfrie fag eller egentlige specialiseringer, dog således at obligatoriske fag skal svare til mindst 30 ECTS-point. Hvis uddannelsen tilrettelægges med specialiseringer, skal afgangs-/masterprojektet udarbejdes inden for specialiseringen. Der afsluttes med afgangs-/masterprojektet.

Kapitel 4

Eksamen

§ 11. For eksamen gælder:

1) Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (eksamensbekendtgørelsen).

2) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen).

3) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 5

Studieordning

§ 12. Studieordningen indeholder de regler, som universitetet i henhold til denne bekendtgørelse fastsætter om:

1) Den enkelte masteruddannelses formål, jf. § 2.

2) Den enkelte masteruddannelses titel, herunder eventuel forkortelse og den engelske oversættelse, jf. § 6.

3) Adgangsgivende uddannelser, jf. § 8, stk. 1.

4) Erhvervserfaring, herunder dennes omfang, jf. § 9.

5) De enkelte fag, jf. § 10, og moduler, jf. § 3, stk. 3:

a) mål,

b) indhold,

c) omfang, angivet i ECTS-point,

d) undervisnings- og arbejdsformer,

e) tidsmæssig placering og

f) forudsætninger for deltagelse.

6) Udarbejdelse af afgangs-/masterprojekt, jf. § 10.

7) Overgangsordninger, jf. § 14, stk. 3.

    Stk. 2. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

    Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at universitetet, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet.

§ 13. Med henblik på en sammenhængende uddannelsesstruktur for masteruddannelser kan universitetet inden for bekendtgørelsens rammer fastsætte fælles regler om uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse på universitetet.

§ 14. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf tager universitetet kontakt til aftagerrepræsentanter og andre institutioner, der udbyder uddannelsen, og indhenter udtalelse fra censorformandskabet, jf. censorbekendtgørelsen.

    Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

    Stk. 3. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

    Stk. 4. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på universitetets hjemmeside.

Kapitel 6

Andre regler

§ 15. Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk masteruddannelse kan efter universitetets afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af universitetet træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer.

§ 16. Ministeriet kan tillade fravigelse af denne bekendtgørelse som led i forsøg. Samtidig fastsætter ministeriet forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 17. Ministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 8, stk. 2, og § 15.

§ 18. Universitetets afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for ministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

    Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 19. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2002.

    Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 746 af 22. august 2001 om uddannelsen til Master i Køn og Kultur,

2) bekendtgørelse nr. 41 af 22. januar 2002 om uddannelsen til Master i Informationsteknologi, Kulturhistorisk informatik under IT-Vest samarbejdet (MIKI),

3) bekendtgørelse nr. 50 af 29. januar 2002 om uddannelsen til Master i kryptologi,

4) bekendtgørelse nr. 78 af 12. februar 2002 om uddannelsen til Master i Organisationspsykologi (MPO),

5) bekendtgørelse nr. 238 af 24. april 2002 om uddannelsen til Master i Mobil Internet Kommunikation (MMIC), og

6) bekendtgørelse nr. 484 af 19. juni 2002 om uddannelsen til Master i Voksenuddannelse (MVO), uddannelsen til Master i Sundhedspædagogik (MSU) og uddannelsen til Master i Pædagogisk IT (MPI).

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 16. august 2002

P.M.V.
Jens Peter Jacobsen
Direktør

/Inga Roepstorff