Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og
medfinansiering af innovative iværksættere

 

I medfør af § 7, stk. 7, § 8, § 9, stk. 6, og § 10, stk. 2, i lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation fastsættes:

Kapitel 1

Afgrænsning og definitioner

§ 1. Et godkendt innovationsmiljø skal være et aktieselskab og opfylde følgende kriterier:

1) Innovationsmiljøet skal have kompetencer vedr. kommercialisering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater.

2) Innovationsmiljøet skal have en formaliseret og gensidig forpligtende samarbejdsaftale med relevante universiteter, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner eller lignende.

3) Innovationsmiljøet skal have en samarbejdsaftale med en eller flere kapitalkilder og etablerede virksomheder.

4) Innovationsmiljøet skal tilbyde rådgivning mv. med henblik på at kvalificere innovative iværksættere til at udvikle nye service- eller produktideer med henblik på at starte egen virksomhed eller indgå licensaftale.

5) Innovationsmiljøet skal råde over fysiske og administrative faciliteter i tilknytning til et videnmiljø.

6) Innovationsmiljøet skal have en professionel ansvarsforsikring (rådgivningsansvar).

§ 2. Innovative iværksættere er enkeltpersoner, juridiske personer eller flere personer i forening, der overvejer kommercialisering af en ny service- eller produktide enten gennem egen virksomhed eller ved salg af ideen mod licens.

    Stk. 2. Ved en ny service- eller produktide forstås:

1) Et nyt højteknologisk produkt,

2) et perspektivrigt forskningsresultat,

3) en ny produktionsmåde,

4) en perspektivrig opfindelse,

5) en ny serviceydelse, eller

6) et innovativt og videnbaseret forretningskoncept.

§ 3. En forundersøgelse er innovationsmiljøets indledende undersøgelse af en ny service- og/eller produktides holdbarhed og relevans fagligt og markedsmæssigt.

§ 4. Et forprojekt er den innovative iværksætters arbejde med at bearbejde en ny service- og/eller produktide, jf. § 2, stk. 2, frem mod kommercialisering.

§ 5. Ved medfinansiering af et forprojekt forstås primær offentlig finansiering af et forprojekt og sekundær offentlig finansiering af et supplerende forprojekt, som ligger i forlængelse af den primære medfinansiering.

Kapitel 2

Medfinansiering af innovationsmiljøer

§ 6. Ministeren kan efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation yde medfinansiering til:

1) Etablering af innovationsmiljøer,

2) drift af innovationsmiljøerne, herunder afholdelse af udgifter til forundersøgelser, vurdering af ansøgninger om forprojektkapital og administration af forprojekterne mv., og

3) innovationsmiljøets opsøgende aktiviteter mv., herunder kurser og informationsaktiviteter over for innovationsmiljøets potentielle målgruppe.

    Stk. 2. Ministeren kan efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation tildele hvert af de godkendte innovationsmiljøer en ramme til medfinansiering af forprojekter, jf. § 5.

Kapitel 3

Medfinansiering af innovative iværksættere mv.

§ 7. Innovationsmiljøet kan efter aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anvende den statslige medfinansiering, jf. § 6, stk. 2, til på statens vegne og/eller egne vegne at medfinansiere innovative iværksættere i de tilfælde, hvor nye service- og produktideer ikke skønnes at have mulighed for i fuldt omfang at opnå almindelig kommerciel finansiering.

§ 8. Medfinansiering af forprojekter, jf. § 5, kan anvendes til:

1) Sparring og rådgivning i forbindelse med videreudvikling af forretningsideen,

2) teknologiske undersøgelser - f.eks. dokumentation af teknologiske muligheder,

3) udviklingsarbejde, laboratorieforsøg mv.,

4) nyhedsundersøgelser og indledende patentering,

5) fremstilling af prototyper og dokumentation,

6) markedsundersøgelser - f.eks. dokumentation af markedsmæssige muligheder,

7) identifikation af samarbejdspartnere, leverandører, distributører mv.,

8) identifikation og assistance ved forhandlinger og indgåelse af aftaler med investorer og andre samarbejdspartnere,

9) kurser og uddannelse for innovative iværksættere,

10) at købe den innovative iværksætter fri fra arbejde for at koncentrere sig om udviklingen af projektet,

11) øvrige beslægtede aktiviteter, der naturligt indgår i undersøgelsen af ideens bæredygtighed,

12) husleje,

13) indlevering af patentansøgning,

14) markedsføring,

15) investeringer i udstyr mv.,

16) licensformidling, og

17) udgifter i forbindelse med etablering af selskab.

§ 9. Innovationsmiljøet skal medvirke til at sikre, at den innovative iværksætter får adgang til den mest relevante og kvalificerede rådgivning, undersøgelser mv.

    Stk. 2. Medfinansiering kan betinges af, at der udføres rådgivning, undersøgelser mv. Innovationsmiljøet kan alene betinge sig, at rådgivning, undersøgelser mv. udføres af kompetente personer og virksomheder. Innovationsmiljøets eget personale kan medvirke ved rådgivning, undersøgelser mv. Der kan dog maksimalt anvendes 20 pct. af forprojektkapitalen til aflønning af innovationsmiljøet.

§ 10. Til medfinansiering af forprojekter kan innovationsmiljøet anvende et eller flere af følgende finansieringsinstrumenter:

1) Lån,

2) ansvarlige lån,

3) kapitalindskud,

4) andre lignende finansieringsinstrumenter.

    Stk. 2. Valg af finansieringsinstrument og omfanget af medfinansieringen fastsættes af innovationsmiljøet i en samarbejdsaftale med den innovative iværksætter.

    Stk. 3. Anvender innovationsmiljøet lån, ansvarligt lån eller tilsvarende finansieringsinstrument skal der aftales mulighed for tilbagebetaling.

    Stk. 4. Ydes medfinansieringen som kapitalindskud på vegne af staten, tilfalder ejerskabet ministeriet, der kan henlægge administrationen af ejerskabet til innovationsmiljøet.

    Stk. 5. For forprojekter, hvor medfinansieringen ydes på vegne af staten, tilhører tilbagebetalingen ministeriet.

    Stk. 6. Den primære statslige medfinansiering af forprojekter kan for tiden maksimalt udgøre 100.000 euro svarende til kr. 750.000 (i støtteværdi over 3 år) og administreres i henhold til EU's de minimis-regel.

    Stk. 7. Beløbsgrænserne for den sekundære statslige medfinansiering fremgår af bevillingstilsagnet til innovationsmiljøerne.

    Stk. 8. Innovationsmiljøerne skal ved medfinansiering følge ministeriets betingelser for medfinansiering.

§ 11. Innovationsmiljøet kan fortrinsvis medfinansiere innovative iværksættere, der nedsætter sig i innovationsmiljøet. Innovationsmiljøet kan også medfinansiere innovative iværksættere, der placerer sig i andre iværksættermiljøer eller i tilknytning til virksomheder med relevant kompetence. Den innovative iværksætter skal fortsat have et tilhørsforhold til innovationsmiljøet, f.eks. i form af jævnlige møder med innovationsmiljøets konsulenter.

    Stk. 2. Den innovative iværksætter må ikke ved indgåelse af aftale med innovationsmiljøet om medfinansiering have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 50.000 kr.

    Stk. 3. Innovationsmiljøet kan som hovedregel ikke yde medfinansiering til etablerede virksomheder eller virksomheder, som indgår i en koncern som defineret i selskabslovgivningen. Ministeriet kan dispensere herfra i tilfælde, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, og hvor der er tale om mindre eller nyere virksomheder.

Kapitel 4

Innovationsmiljøets sagsbehandling

§ 12. Forvaltningsloven finder anvendelse på virksomhed, der udøves af innovationsmiljøet i forbindelse med afgørelse om tildeling af forprojektkapital.

§ 13. Innovationsmiljøets afgørelser kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

Kapitel 5

Kontrol og tilsyn mv.

§ 14. Innovationsmiljøet skal halvårligt rapportere følgende faglige resultater til ministeriet herunder:

1) Antallet af igangsatte forundersøgelser,

2) antallet af forundersøgelser, der videreføres som forprojekter,

3) antallet af igangsatte forprojekter, som har fået tilsagn om henholdsvis primær og sekundær offentlig finansiering, fordelt på brancher,

4) antallet af forprojekter, der videreføres efter ophøret af den offentlige finansiering,

5) indikatorer på innovationsmiljøernes samarbejde med universiteter o. lign., og

6) tilførsel af privatkapital til de igangsatte projekter.

    Stk. 2. Ministeriet kan i særlige tilfælde kræve hyppigere rapportering end krævet i stk. 1.

§ 15. Innovationsmiljøet skal efter forudgående aftale give ministeriet eller den ministeriet bemyndiger hertil adgang til innovationsmiljøets regnskaber, forretningsbøger mv.

    Stk. 2. De projektansvarlige og/eller de juridisk ansvarlige for projekterne skal opbevare rapporter, herunder regnskabsmateriale, bestyrelsesprotokoller og andre oplysninger om forprojektet, så længe en kontrol og evaluering kan finde sted, og på opfordring stille materialet til rådighed for ministeriet.

    Stk. 3. Til brug for kontrol kan ministeriet indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndighederne og andre offentlige myndigheder.

    Stk. 4. Den innovative iværksætter skal være villig til, under sikring af fuld anonymitet, at give oplysninger i forbindelse med evalueringer i op til 5 år efter forprojektet er afsluttet.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 170 af 13. marts 1998 om administration af godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af entrepreneuer.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 6. december 2002

Helge Sander

/Gurli Martinussen