Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0019
 
32002L0020
 
32002L0021
 
32002L0022
 
32002L0058
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold
på telemarkedet med flere love 1)

(Implementering af direktivpakken »99-review«)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved § 4 i lov nr. 258 af 8. maj 2002, § 3 i lov nr. 378 af 6. juni 2002 og § 1 i lov nr. 420 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Telestyrelsen« til: »IT- og Telestyrelsen« og »Telestyrelsens« til: »IT- og Telestyrelsens«.

2. Overalt i loven ændres »telenet og teletjenester« til: »elektroniske kommunikationsnet og -tjenester« og »telenet eller teletjenester« til: »elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester«. I øvrigt ændres overalt i loven andre forekomster af »telenet« til: »elektroniske kommunikationsnet« og »teletjenester« til: »elektroniske kommunikationstjenester«.

3. § 1 affattes således:

»§ 1. Lovens formål er

1)   at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret marked for udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og dertil hørende faciliteter, der giver slutbrugerne mulighed for

a)   frit at vælge, hvilken eller hvilke udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester de ønsker at være kunder hos,

b)   at kommunikere med alle andre slutbrugere, uanset om de er kunder hos samme udbyder eller en anden udbyder,

c)   at få adgang til alle udbydere af forskellige former for informations- og indholdstjenester via de elektroniske kommunikationsnet,

d)   frit at sammensætte deres forbrug af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt informations- og indholdstjenester, uanset at disse leveres af flere forskellige udbydere af net eller tjenester, og

e)   at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester,

2)   at sikre alle slutbrugere, der ønsker dette, adgang til en række grundlæggende forsyningspligtydelser på rimelige vilkår og til rimelige priser og

3)   at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder for slutbrugerne i forbindelse med aftaler om levering af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Stk. 2. Med sigte på realisering af de i stk. 1 anførte formål er formålet med lovens regulering af nummerforhold

1)   at sikre en effektiv udnyttelse af nummerressourcerne i den samlede danske nummerplan til fordel for slutbrugerne,

2)   at fremme opkaldsmuligheder mellem elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i såvel indland som udland gennem anvendelse af fælles og koordinerede nummer- og adresseplaner,

3)   at sikre korrekt dirigering inden for den samlede danske nummerplan og det europæiske nummerområde og

4)   at sikre alle udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester klare og ikkediskriminerende rammer for adgangen til numre, nummerserier og adresser i den samlede danske nummerplan.

Stk. 3. Med sigte på realisering af de i stk. 1 nævnte formål er formålet med lovens regulering af indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik og de heri anførte forpligtelser, der ved afgørelse kan pålægges udbydere med en stærk markedsposition på et givet delmarked eller udbydere, der kontrollerer den eneste eksisterende adgang til en eller flere slutbrugere,

1)   at sikre alle udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester reelle og ikkediskriminerende muligheder for at indgå aftaler om samtrafik med udbydere med en stærk markedsposition på et eller flere relevante delmarkeder om forskellige former for samtrafik,

2)   at sikre alle udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester reelle og ikkediskriminerende muligheder for at indgå aftaler med sigte på at muliggøre nummerportabilitet, herunder aftaler om overførsel af abonnentnumre mellem udbydere, aftaler med sigte på korrekt dirigering, eventuel anvendelse af en fælles database med porterede abonnentnumre med sigte herpå m.v.,

3)   gennem prisregulering af samtrafikprodukter, når en udbyder på grund af utilstrækkelig konkurrence vil kunne opretholde sine priser på et unaturligt højt niveau eller opretholde en prisklemme til skade for slutbrugerne,

a)   at sikre, at udbydere uden en stærk markedsposition kan opnå en reel konkurrencemargin på alle områder, hvor det er muligt,

b)   at sikre, at priserne herfor ikke belastes af utidssvarende teknik, fejlinvesteringer, ineffektiv drift m.v. hos den samtrafikforpligtede udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester,

c)   at understøtte innovationsprægede investeringer bredt i markedet,

d)   at understøtte, at nye infrastrukturinvesteringer sker på grundlag af fremadrettede teknologivalg, der fremmer en samlet, optimal infrastrukturudvikling, og

e)   at fremme kapacitetsorienterede investeringer, i det omfang det er sandsynliggjort, at der vil opstå et udækket behov for infrastruktur, og at konkurrence- og efterspørgselspresset ikke vil være tilstrækkeligt til at sikre den fornødne udbygning, og

4)   at sikre en afbalanceret konkurrence mellem tjeneste- og infrastrukturudbydere, der ikke hæmmer nødvendige infrastrukturinvesteringer.«

4. § 2 affattes således:

»§ 2. Loven finder anvendelse på udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet, udbydere af betalingstelefoner, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre, udbydere af informations- og indholdstjenester, udbydere af adgangsstyringstjenester og indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer.«

5. § 8 ophæves, og i stedet indsættes i kapitel 2:

»§ 7 a. Ved adgangsstyringssystem forstås en teknisk foranstaltning eller ordning, der gør adgang til en krypteret radio- eller fjernsynstjeneste i klar form betinget af abonnement eller en anden form for forudgående tilladelse.

§ 7 b. Ved programmeringsgrænseflader for applikationer (API) forstås softwaregrænsefladen mellem applikationer, som radio- og tv-selskaber eller tjenesteudbydere stiller til rådighed, og faciliteterne i set-top-bokse beregnet til tilslutning til tv-apparater eller integrerede digitale tv-apparater, der kan modtage digitale interaktive radio- og tv-tjenester.

§ 7 c. Ved multipleksoperatør forstås udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller ejere af elektroniske kommunikationsnet, som driver en jordbaseret, digital tv-platform.«

6. I § 9 indsættes efter »den offentlige alarmtjeneste (112),«: »telefonistekspederede tjenester,«.

7. § 10, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1)   Krav om slutbrugerens ret til en kontrakt, adgang til opsigelse og udbyderens oplysningsmæssige forpligtelser, krav til indholdet af kontrakten, herunder minimumskrav til indholdet af vilkår om maksimale bindingsperioder, varsling af pris- og vilkårsændringer, varsling af følger af tjenestens afbrydelse eller ophør, sikkerhedsstillelse, opsigelse og afbrydelse, bl.a. i forbindelse med misligholdelse fra slutbrugerens side.«

8. § 11 ophæves.

9. I § 14 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan bl.a. omfatte krav om følgende:

1)   A-nummer-visning, automatisk viderestilling og forbrugsopgørelser.

2)   Opbevaring og behandling af data, herunder trafikdata og lokaliseringsdata, i forbindelse med elektronisk kommunikation.«

10. § 16, stk. 2, nr. 5 og 6, affattes således:

»5)   En udtømmende nummerfortegnelse, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste og en bredt dækkende oplysningstjeneste for udenlandske numre.

6)   Nød- og sikkerhedskommunikation via offentlige radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende Danmark og Grønland.«

11. § 17, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1)   regler for IT- og Telestyrelsens udpegning af forsyningspligtudbydere, herunder nærmere regler om, hvordan udpegningen finder sted, herunder regler for udpegning ved offentligt udbud og om udpegningens varighed,«.

12. § 17, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3)   krav til indholdet af vilkårene, herunder kvalitetskrav til de ydelser, de udpegede forsyningspligtudbydere skal levere, og krav vedrørende kvalitetsmålinger og offentliggørelse heraf.«

13. § 18, stk. 3, ophæves.

14. I § 19, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 5 og 7« til: »stk. 5 og 6«.

15. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Nød- og sikkerhedsopkald i forbindelse med de i § 16, stk. 2, nr. 6, nævnte forsyningspligtydelser skal tilbydes gratis, i det omfang det følger af internationale forpligtelser herom.«

16. I § 19, stk. 3, ændres »stk. 5 og 7« til: »stk. 5 og 6«.

17. § 19, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at enkelte forsyningspligtydelser eller delelementer heraf helt eller delvis skal undtages fra kravet om fastsættelse af maksimalpriser på grundlag af regler fastsat i medfør af stk. 5 og 6. Ministeren kan ligeledes fastsætte regler for, på hvilken måde maksimalprisreguleringen på et område genindføres.«

18. § 19, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 6-8 .

19. I § 19, stk. 7, der bliver stk. 6, udgår »og 6«.

20. I § 19, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres »stk. 8« til: »stk. 7«.

21. Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a

Regulering af udbydere med stærk markedsposition i detailleddet

§ 21 a. IT- og Telestyrelsen skal pålægge udbydere med stærk markedsposition, jf. § 84 d, en eller flere forpligtelser, herunder forpligtelser som nævnt i stk. 2, hvis IT- og Telestyrelsen vurderer, at forpligtelserne i henhold til reglerne i § 35 om frit operatørvalg og afsnit IV om samtrafik ikke vil sikre en opfyldelse af formålene i § 1.

Stk. 2. Forpligtelser pålagt i medfør af stk. 1 kan bl.a. omfatte

1)   krav om, at udpegede udbydere ikke forlanger urimeligt høje priser,

2)   krav om, at udpegede udbydere ikke bremser markedsadgang eller begrænser konkurrencen,

3)   krav til de udpegede udbyderes detailpriser, herunder krav om overholdelse af prislofter, og

4)   kontrol af bestemte takster, herunder krav om, at taksterne skal være omkostningsbaserede eller skal baseres på takster på sammenlignelige markeder.

Stk. 3. De forpligtelser, der pålægges i medfør af stk. 1, skal tage udgangspunkt i det konkrete problem og være forholdsmæssige og berettigede under hensyn til formålene i § 1.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen skal ophæve alle forpligtelser pålagt en udbyder i medfør af stk. 1, hvis udbyderen ikke længere har en stærk markedsposition på det givne marked, jf. § 84 d. Samtidig med afgørelse om ophævelse af forpligtelserne skal IT- og Telestyrelsen træffe afgørelse om, hvorledes underretningen af parter, der berøres af, at forpligtelser trækkes tilbage, skal ske. Parter, der berøres heraf, skal underrettes herom i passende tid i forvejen.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 4 skal træffes i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 84 f.

Kapitel 4 b

Regulering af udbydere af faste kredsløb

§ 21 b. IT- og Telestyrelsen skal pålægge udbydere af minimumssættet af faste kredsløb som nævnt i artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22 de i artiklens stk. 1 nævnte forpligtelser, hvis udbyderne har en stærk markedsposition, jf. § 84 d.

Stk. 2. De forpligtelser, der pålægges i medfør af stk. 1, skal tage udgangspunkt i det konkrete problem og være forholdsmæssige og berettigede under hensyn til formålene i § 1.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen skal ophæve alle forpligtelser pålagt en udbyder i medfør af stk. 1, hvis udbyderen ikke længere har en stærk markedsposition på det givne marked, jf. § 84 d. Samtidig med afgørelse om ophævelse af forpligtelserne skal IT- og Telestyrelsen træffe afgørelse om, hvorledes underretningen af parter, der berøres af, at forpligtelser trækkes tilbage, skal ske. Parter, der berøres heraf, skal underrettes herom i passende tid i forvejen.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter stk. 1 skal træffes i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 84 f.«

22. § 22, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3)   vilkår fastsat i medfør af § 17, stk. 2, eller i medfør af regler udstedt efter § 17, stk. 3, eller kontraktvilkår som nævnt i § 18, stk. 2, og«.

23. I § 22, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 19, stk. 4-7« til: »§ 19, stk. 4-6«.

24. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fører endvidere tilsyn med,

1)   at udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af betalingstelefoner overholder § 13, stk. 1 og 3, § 15, stk. 1, og § 21, stk. 1, og regler udstedt med hjemmel i §§ 9, 10, 12 og 14 samt § 15, stk. 2,

2)   at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester omfattet af § 20, stk. 4 og 5, betaler for forsyningspligtbidrag fastsat på finansloven, jf. § 20, stk. 6, og

3)   at forpligtelser pålagt i medfør af §§ 21 a og 21 b overholdes.«

25. § 23, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I en afgørelse efter stk. 1 kan indgå påbud til forsyningspligtudbydere, udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, ejere af et elektronisk kommunikationsnet eller udbydere af betalingstelefoner om overholdelse af gældende regler, fastsatte vilkår, maksimalpriser, pålagte forpligtelser m.v. Afgørelser efter stk. 1 kan derudover omfatte påbud om ændring af gældende kontrakt- og abonnementsvilkår, i det omfang disse ikke opfylder de stillede krav, og påbud om, at udbyderen over for slutbrugere skal opfylde aftalte kontrakt- og abonnementsvilkår inklusive eventuelle påbudte ændringer heraf.«

26. I § 24 ophæves nr. 2-4, og i stedet indsættes:

»2)   maksimalpriser fastsat i medfør af § 19, stk. 1, og

3)   regler udstedt i medfør af §§ 10 og 18.«

27. I § 25 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte bestemmelser om brugen af domænenavne, der sammenkædes med numre, nummerserier og adresser fra den samlede danske nummerplan, jf. stk. 1 og 2.«

28. I § 26, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6)   Udbud af fælles kortnumre til brug for særlige forbrugermæssige eller samfundsrelaterede formål, der knytter sig til udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.«

29. I § 27, stk. 3, ændres »nr. 2-4« til: »nr. 2-4 og 6«.

30. I § 30 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal sikre korrekt dirigering af opkald til det europæiske telefonnummerområde, herunder sikre korrekt dirigering til numre med særlig taksering som f.eks. mobilnumre, frikaldsnumre, overtakserede numre og numre med delt taksering, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Pligten til at dirigere til numre med særlig taksering gælder ikke, såfremt modtageren af opkaldet har valgt at begrænse adgangen for opkald hertil.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

31. § 32, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

32. I § 34, stk. 2, indsættes efter »opdatering af oplysninger m.v.«: »og omfanget af de forpligtelser, der kan pålægges udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre over for slutbrugere.«

33. I § 34, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabaser og -registre«: », når disse oplysninger er relevante for formålet med nummeroplysningsdatabasen eller -registret«.

34. I § 34 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Udbydere som nævnt i stk. 6 skal uden omkostning for slutbrugeren give denne oplysninger om formål med databasen eller registret og om andre anvendelsesmuligheder heraf på grundlag af søgefunktioner, som er indbygget i elektroniske udgaver, inden slutbrugeren medtages i databasen eller registret, eller inden ændring af formål eller de nævnte anvendelsesmuligheder iværksættes.«

35. § 35, stk. 1, affattes således:

»Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som i medfør af § 84 d er udpeget som havende en stærk markedsposition på markedet for udbud af tilslutning til og anvendelse af offentlige telefonnet på et fast sted, skal sikre, at slutbrugere hos denne har adgang til at benytte frit operatørvalg, jf. stk. 3, i det omfang udbyderen har indgået aftale om samtrafik med andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med sigte herpå.«

36. I § 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan på baggrund af en undersøgelse af de relevante markeder efter § 84 a træffe afgørelse om, at udbydere af offentlige mobilkommunikationsnet eller mobilkommunikationstjenester, der er udpeget som havende en stærk markedsposition, skal sikre, at slutbrugere hos denne har adgang til at benytte frit operatørvalg, jf. stk. 3, i det omfang udbyderen har indgået aftale om samtrafik med andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med sigte herpå.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

37. § 35, stk. 4, der bliver stk. 5, ophæves.

38. I § 38, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 30, stk. 3, § 34, stk. 1 og 3-6, § 35, stk. 1-3« til: »§ 30, stk. 3 og 4, § 34, stk. 1 og 3-7, § 35, stk. 1-4«.

39. I § 38, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »med hjemmel i«: »§ 25, stk. 4,«.

40. § 39 ophæves.

41. § 40 affattes således:

»§ 40. Bestemmelserne om samtrafik omfatter

1)   adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller tjenester for en anden udbyder med henblik på udbud af elektroniske kommunikationstjenester samt

2)   udveksling af trafik mellem kommunikationsnet, som bruges af den samme eller af en anden udbyder, med henblik på at give slutbrugere hos en udbyder mulighed for at kommunikere indbyrdes eller med en anden udbyders slutbrugere eller få adgang til andre udbyderes tjenester.

Stk. 2. Adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller tjenester, jf. stk. 1, nr. 1, omfatter bl.a. adgang til

1)   netelementer, herunder ubundtet adgang til abonnentledninger og tilhørende faciliteter samt tilslutning af udstyr,

2)   sammenkobling af netelementer og tilhørende faciliteter, jf. nr. 1,

3)   fysisk infrastruktur, herunder samhusning eller andre former for fælles brug af faciliteter, herunder fælles brug af bygninger og kabelkanaler,

4)   relevante softwaresystemer, herunder driftstøttesystemer,

5)   faste net og mobilkommunikationsnet, herunder adgang med henblik på roaming,

6)   virtuelle nettjenester,

7)   engroskøb af tjenester med henblik på videresalg og

8)   fri adgang til tjenester, herunder tekniske grænseflader, protokoller eller andre nøgleteknologier, som er afgørende for interoperabiliteten af tjenester som nævnt under nr. 1-7.

Stk. 3. Udveksling af trafik, jf. stk. 1, nr. 2, omfatter fysisk og logisk sammenkobling af offentlige kommunikationsnet, herunder

1)   opsamling af trafik, bl.a. med sigte på operatørforvalg og fast operatørvalg,

2)   terminering af trafik og

3)   transit.«

42. §§ 41 og 42 affattes således:

»§ 41. Aftaler om samtrafik indgås på kommercielle vilkår.

Stk. 2. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester har ret og pligt til indbyrdes at forhandle sig frem til aftaler om udveksling af trafik, jf. § 40, stk. 3, med henblik på at udbyde offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, så det sikres, at disse tjenester kan udbydes i hele EU og EØS, og at der er interoperabilitet.

§ 42. Uanset § 41, stk. 1, skal udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der er pålagt forpligtelser i medfør af §§ 51 og 76 a, imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik fra andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester på vilkår og betingelser, der er i overensstemmelse med de pålagte forpligtelser.«

43. § 43 ophæves.

44. § 44 affattes således:

»§ 44. IT- og Telestyrelsen kan, i det omfang det er nødvendigt for at sikre forbindelse mellem slutbrugere i de enkelte net, træffe afgørelse om, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller ejere af elektroniske kommunikationsnet, der kontrollerer adgangen til en eller flere slutbrugere, pålægges forpligtelser efter § 51, herunder i begrundede tilfælde forpligtelse til at sammenkoble deres net.«

45. §§   45-49 ophæves.

46. § 50 affattes således:

»§ 50. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, at parter, som i medfør af §§ 42 eller 44 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om samtrafik, og udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som har adgang til at påberåbe sig reglerne i §§ 42 eller 44, skal opfylde tekniske eller driftsmæssige betingelser, når det er nødvendigt for at sikre normal drift af nettet. Tekniske eller driftsmæssige betingelser, som fastsættes af IT- og Telestyrelsen, skal overholde bestemmelserne om standardisering, der følger af artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang anmodninger om aftaler om samtrafik som nævnt i §§ 42 eller 44 kan afvises med henvisning til følgende væsentlige hensyn:

1)   Bevarelse af de berørte elektroniske kommunikationsnets eller -tjenesters integritet og interoperabilitet.

2)   Beskyttelse af tjeneste- og netinterne data.

3)   Beskyttelse af personrelaterede data.

4)   Beskyttelse af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester under særlige forhold.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, under hvilke omstændigheder det med henvisning til de i stk. 2 nævnte hensyn vil være berettiget at afbryde udvekslingen af samtrafik ifølge aftaler efter §§ 42 eller 44. IT- og Telestyrelsen kan herunder fastsætte regler om, at der i ganske særlige tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, kan ske umiddelbar afbrydelse af samtrafikken uden forudgående forelæggelse for IT- og Telestyrelsen.«

47. Kapitel 14 (§§ 51-55) ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 14

Vilkår og priser for samtrafik

§ 51. IT- og Telestyrelsen skal pålægge udbydere med en stærk markedsposition, jf. § 84 d, en eller flere forpligtelser som nævnt i stk. 3, jf. dog § 76 a.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen skal pålægge parter omfattet af en afgørelse efter § 44 en eller flere forpligtelser som nævnt i stk. 3.

Stk. 3. Forpligtelser pålagt i medfør af stk. 1 og 2 kan vedrøre

1)   imødekommelse af alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, jf. § 51 a,

2)   ikkediskrimination, jf. § 51 b,

3)   gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik, jf. § 51 d,

4)   regnskabsmæssig opsplitning, jf. § 51 e, og

5)   priskontrol, jf. § 51 f.

Stk. 4. De forpligtelser, der pålægges i medfør af stk. 1 og 2, skal tage udgangspunkt i det konkrete problem og være forholdsmæssige og berettigede under hensyn til formålene i § 1. IT- og Telestyrelsen kan i tilknytning hertil opstille krav til den faktiske opfyldelse af forpligtelserne.

Stk. 5. Ved forholdsmæssighed som anført i stk. 4 skal IT- og Telestyrelsen bl.a. tage hensyn til,

1)   om det er praktisk muligt at tilbyde den foreslåede samtrafik i betragtning af den forhåndenværende kapacitet,

2)   hvor omfattende startinvesteringer ejeren af faciliteten skal foretage set i forhold til de risici, der er forbundet hermed,

3)   eventuelle relevante ophavsrettigheder.

Stk. 6. Ved fastsættelse af forpligtelser, jf. stk. 1 og 2, skal IT- og Telestyrelsen blandt andet tage hensyn til,

1)   om det i lyset af den igangværende markedsudvikling er teknisk og økonomisk levedygtigt at bruge eller installere konkurrerende faciliteter under hensyntagen til karakteren og typen af de involverede samtrafikordninger,

2)   behovet for at sikre den frie konkurrence på længere sigt,

3)   udbuddet af paneuropæiske tjenester.

Stk. 7. IT- og Telestyrelsen skal ophæve alle forpligtelser pålagt en udbyder i medfør af stk. 1, hvis udbyderen ikke længere har en stærk markedsposition på det givne marked, jf. § 84 d.

Stk. 8. Samtidig med afgørelse om ændring eller ophævelse af forpligtelser i medfør af stk. 1 eller 7 skal IT- og Telestyrelsen træffe afgørelse om, hvorledes underretningen af parter, der berøres af, at forpligtelser ændres eller ophæves, skal ske. Parter, der berøres heraf, skal underrettes herom i passende tid i forvejen.

Stk. 9. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter stk. 1, 4 og 7 skal træffes i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 84 f.

Imødekommelse af alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik

§ 51 a. Ved forpligtelse til at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, jf. § 51, stk. 3, nr. 1, forstås, at parter skal

1)   tilbyde adgang til et eller flere samtrafikprodukter som nævnt i § 40, stk. 2 og 3,

2)   forhandle med reel hensigt med virksomheder, der anmoder om samtrafik,

3)   opretholde adgang til faciliteter, som der tidligere er givet adgang til.

Stk. 2. Parter, som i medfør af § 51, stk. 3, nr. 1, skal imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik for de i § 40, stk. 2, nr. 1, eller § 40, stk. 3, nævnte produkter, skal som udgangspunkt give den, der anmoder om samtrafik, adgang hertil på alle geografiske positioner, hvor det er praktisk muligt at etablere adgang hertil i den pågældende parts net, herunder til alle delelementer i dette net eller lokaliteter i tilknytning til dette, som den anmodende part fremsætter ønske om at få adgang til at udveksle trafik med, jf. § 40, stk. 3, til at leje infrastrukturkapacitet i, jf. § 40, stk. 2, nr. 1, eller til at placere centraler og andet udstyr i, jf. § 40, stk. 2, nr. 3.

Stk. 3. Hvis det ikke er praktisk muligt at indgå en aftale om samhusning, jf. § 40, stk. 2, nr. 3, på en eller flere geografiske positioner, og hvis den udbyder, der anmoder om indgåelse af aftalen om samtrafik, ikke har en stærk markedsposition på det pågældende marked, påhviler det parter, der i medfør af § 51, stk. 3, nr. 1, er pålagt en forpligtelse til at imødekomme sådanne anmodninger, omkostningsfrit at stille den nødvendige transmissionskapacitet til rådighed frem til de lokaliteter, der ønskes adgang til. Forpligtelsen til at sikre den nødvendige transmissionskapacitet er begrænset til en afstand, der svarer til afstanden mellem de bygninger, centraludstyr m.v., der ønskes adgang til, og nærmeste anden tilsvarende adgangsmulighed.

Ikkediskrimination

§ 51 b. Ved forpligtelse til ikkediskrimination, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, forstås, at parter navnlig skal sikre, at de under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår, og at de udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår og af samme kvalitet, som gælder for tjenester, der udbydes af dem selv, deres datterselskaber eller partnere.

Standardtilbud

§ 51 c. Såfremt en part er pålagt en forpligtelse vedrørende ikkediskriminering, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, kan IT- og Telestyrelsen ved afgørelse pålægge parten at offentliggøre et standardtilbud, der

1)   skal være tilstrækkelig ubundtet til at sikre, at en aftalepart ikke tvinges til at betale for produkter eller tjenester, der ikke vedrører den ønskede samtrafik, eller til at levere eller modtage produkter eller tjenester, anvende priser eller kontraktvilkår eller lignende, som ikke har relation til den samtrafik, som der i medfør af §§ 42 eller 44 er fremsat anmodning om at indgå aftale om,

2)   ikke må indeholde krav om modydelser som betingelse for indgåelse eller ændring af aftaler og

3)   indeholder en beskrivelse af de udbudte tjenester, opgjort efter delelementer alt efter markedssituationen, og de hertil knyttede vilkår og betingelser.

Stk. 2. Når en part er pålagt forpligtelser i medfør af § 51, stk. 3, nr. 1, til at give ubundtet adgang til abonnentledninger, skal der uanset stk. 1 offentliggøres et standardtilbud herom. Disse standardtilbud skal som minimum indeholde bestemmelser om de forhold, som er angivet i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan i tilknytning til, at en part pålægges en forpligtelse i medfør af stk. 1 og 2, fastlægge mindstekrav til indholdet i standardtilbud, hvilke specifikke oplysninger der skal indgå i standardtilbud, hvor detaljerede standardtilbud skal være, og hvordan standardtilbud skal offentliggøres.

Gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik

§ 51 d. Ved forpligtelse vedrørende gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik, jf. § 51, stk. 3, nr. 3, forstås, at parter skal offentliggøre bestemte oplysninger som f.eks. regnskabsoplysninger, tekniske specifikationer, netkarakteristika, betingelser og vilkår for levering og anvendelse samt priser.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan, i tilknytning til at en part pålægges en forpligtelse, som nævnt i stk. 1, fastlægge, hvor detaljerede oplysningerne skal være, og hvordan de skal offentliggøres.

Regnskabsmæssig opsplitning

§ 51 e. Ved forpligtelse vedrørende regnskabsmæssig opsplitning, jf. § 51, stk. 3, nr. 4, forstås, at parter skal opstille særskilte regnskaber for bestemte aktiviteter i forbindelse med samtrafik.

Stk. 2. Parter, der er pålagt forpligtelser i medfør af § 51, stk. 3, nr. 4, skal med sigte på at kunne fremlægge dokumentation for overholdelse heraf, opstille kontraktmæssige samtrafikgrænseflader mellem afdelinger, datterselskaber og lignende. Kontraktmæssige samtrafikgrænseflader skal omfatte vilkår, priser, tekniske forhold m.v. og skal, for så vidt angår nye produkter, opstilles senest samtidig med markedsintroduktionen af disse.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for indholdet af den i stk. 1 nævnte forpligtelse.

Priskontrol

§ 51 f. Ved forpligtelse vedrørende priskontrol, jf. § 51, stk. 3, nr. 5, forstås, at parter skal opfylde krav om omkostningsrelaterede priser i forbindelse med udbud af bestemte former for samtrafik.

Stk. 2. Forpligtelse som nævnt i stk. 1 kan pålægges, såfremt en markedsanalyse viser, at en udbyder som følge af utilstrækkelig konkurrence vil kunne opretholde sine priser på et unaturligt højt niveau eller iværksætte eller opretholde en prisklemme til skade for slutbrugerne, eller såfremt en part er omfattet af en afgørelse efter § 44.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen skal ved opstilling af krav, jf. stk. 1, tage hensyn til partens investeringer og lade parten få en rimelig forrentning af den relevante investerede kapital under hensyn til de risici, der er forbundet hermed.

Stk. 4. Når IT- og Telestyrelsen pålægger en forpligtelse som nævnt i stk. 1, skal IT- og Telestyrelsen sikre, at alle mekanismer til omkostningsdækning eller metoder, der kan anvendes til fastlæggelse af priser, sigter mod at fremme effektiviteten og skabe holdbar konkurrence og øgede fordele for forbrugerne. I den forbindelse kan IT- og Telestyrelsen også tage hensyn til de priser, der kan opnås på tilsvarende markeder med konkurrence.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen vælger på baggrund af hensynene nævnt i stk. 4, hvilken prisfastsættelsesmetode der skal finde anvendelse på samtrafikprodukter omfattet af § 40, når parter pålægges en forpligtelse som nævnt i stk. 1. Følgende prisfastsættelsesmetoder kan finde anvendelse:

1)   Modificerede historiske omkostningers metode.

2)   Bedste praksis-metoderne.

3)   Slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger.

4)   Langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode (LRAIC-metoden).

Stk. 6. Anvendelse af den i stk. 5, nr. 4, anførte prisfastsættelsesmetode forudsætter, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har fastsat regler om anvendelsen i medfør af stk. 10.

Stk. 7. Ved anvendelse af den i stk. 5, nr. 1, nævnte prisfastsættelsesmetode kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre summen af følgende beløb:

1)   De ekstra driftsomkostninger ved at gennemføre samtrafikken.

2)   En forholdsmæssig andel af afskrivninger og forrentning af de nye investeringer, der er nødvendige for at gennemføre samtrafikken.

3)   En forholdsmæssig andel af afskrivninger og forrentning af de øvrige investeringer på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre samtrafikken.

4)   En forholdsmæssig andel af de driftsomkostninger, der er snævert forbundet med frembringelsen af samtrafikproduktet. Andelen af de driftsomkostninger, hvoraf en forholdsmæssig andel kan indgå i samtrafikprisen, fastsættes med udgangspunkt i markedsandelen på det relevante marked.

5)   En rimelig fortjeneste.

Stk. 8. Ved anvendelse af de i stk. 5, nr. 2, nævnte prisfastsættelsesmetoder kan den samlede pris for et samtrafikprodukt nedsættes,

1)   således at prisen maksimalt udgør prisen for et tilsvarende samtrafikprodukt i en tilsvarende dansk eller udenlandsk aftale om samtrafik (en sammenligning med korrektion for dokumenterede, væsentlige produkt- eller landerelaterede forskelle), eller

2)   således at prisen maksimalt udgør prisen for tilsvarende samtrafikprodukter i tre tilsvarende danske eller udenlandske aftaler om samtrafik (en sammenligning med korrektion for dokumenterede, væsentlige produktrelaterede forskelle).

Stk. 9. Ved anvendelse af den i stk. 5, nr. 3, nævnte prisfastsættelsesmetode kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre slutbrugerprisen, som denne fremgår af listepriser for abonnementer, samtalepriser m.v., fratrukket sparede omkostninger.

Stk. 10. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om, på hvilke samtrafikprodukter samt på hvilke relevante markeder den i stk. 5, nr. 4, nævnte prisfastsættelsesmetode kan finde anvendelse.

Stk. 11. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om IT- og Telestyrelsens fastsættelse og beregning af samtrafikpriser efter den i stk. 5, nr. 4, nævnte prisfastsættelsesmetode.

Omkostningsregnskab

§ 51 g. Hvis en part i medfør af § 51, stk. 3, nr. 5, er pålagt en forpligtelse til priskontrol, kan IT- og Telestyrelsen pålægge parten forpligtelse til at anvende et omkostningsregnskabssystem til støtte for priskontrollen. IT- og Telestyrelsen kan i tilknytning til, at en part pålægges en forpligtelse til at anvende et omkostningsregnskabssystem, stille krav om, at der stilles en beskrivelse af omkostningsregnskabssystemet, der som minimum viser de hovedkategorier, omkostningerne er samlet i, og de regler, som omkostningerne er fordelt efter, til rådighed for offentligheden.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at omkostningsregnskabet er udfærdiget efter det pågældende omkostningsregnskabssystem. En gang om året offentliggør IT- og Telestyrelsen en overensstemmelseserklæring.«

48. § 56, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der har en stærk markedsposition på markedet for udbud af tilslutning til offentlige telefonnet på et fast sted eller markedet for udbud af tilslutning til offentlige mobilnet, jf. § 84 d, skal afgive abonnentnumre til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller modtage abonnentnumre fra sådanne udbydere med sigte på at muliggøre nummerportabilitet mellem fastnet og mobilnet i samme omfang, som udbyderen med den stærke markedsposition tilbyder egne slutbrugere nummerportabilitet mellem egne fastnet og egne mobilnet. Dette gælder uanset tidsfrist, fastsat i medfør af § 36, stk. 3.«

49. I § 58, stk. 1, ændres »§ 55, stk. 1, nr. 1« til: »§ 51 f, stk. 5, nr. 1«.

50. § 59 affattes således:

»§ 59. IT- og Telestyrelsen kan som alternativ til fastsættelse af regler i medfør af § 50 og § 57, stk. 5, indgå aftale med udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og andre relevante brancheaktører om i brancheregi at forhandle og indgå brancheaftaler.«

51. To steder i § 60, stk. 1, udgår »forskningsministeren eller«.

52. I § 60, stk. 1, nr. 5, ændres »den myndighed, der indgås aftale med,« til: »IT- og Telestyrelsen«.

53. Kapitel 17 (§§ 61-64) ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 17

Forbud mod videregivelse af oplysninger

§ 64. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der får oplysninger fra en anden udbyder før, under eller efter forhandlinger om aftaler om samtrafik, må udelukkende anvende disse oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid respektere, at de oplysninger, der fremsendes eller opbevares, behandles fortroligt. De oplysninger, der modtages, må ikke videregives til anden side, herunder til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en konkurrencemæssig fordel.«

54. § 65 affattes således:

»§ 65. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, som en part omfattet af §§ 42 eller 44 vil være berettiget til at afvise. Afvisning kan alene ske med henvisning til,

1)   at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påberåbe sig §§ 42 eller 44,

2)   at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikadgang, som den, anmodningen rettes mod, ikke er pålagt at give adgang til, eller

3)   at der, jf. regler fastsat i medfør af § 50, foreligger væsentlige hensyn, der kan begrunde en afvisning.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter stk. 1 træffes hurtigst muligt og så vidt muligt senest 4 måneder efter, at en part har indbragt sagen for IT- og Telestyrelsen.

Stk. 3. Såfremt en part omfattet af §§ 42 eller 44 ikke senest 1 måned efter, at anmodning herom er fremsat af IT- og Telestyrelsen, har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at der er grundlag for at afvise en anmodning som nævnt i stk. 1 med henvisning til regler fastsat i medfør af § 50, er IT- og Telestyrelsen berettiget til at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 om, hvorvidt der foreligger en rimelig anmodning, der skal imødekommes,

1)   udstede påbud til den samtrafikforpligtede part om, at forhandlinger om samtrafik skal indledes, jf. §§ 42 eller 44,

2)   i situationer, hvor der er tale om en anmodning, der omhandler samtrafikprodukter i et standardtilbud, der er offentliggjort af den samtrafikforpligtede part, eller samtrafikprodukter i en gældende aftale om samtrafik indgået af den samtrafikforpligtede part påbyde denne at give adgang til umiddelbar indgåelse af en aftale om samtrafik på standardvilkår og til standardpriser eller på de vilkår og til de priser, der fremgår af en gældende aftale om samtrafik, samt påbyde igangsætning af samtrafikken, og

3)   i situationer, hvor der er tale om en anmodning, der omhandler andre samtrafikprodukter end de i nr. 2 nævnte, og hvor der er enighed om samtrafikprodukterne og den konkrete afvikling af samtrafikken, men uenighed om tilknyttede vilkår eller priser, påbyde den samtrafikforpligtede part at give adgang til umiddelbar igangsætning af samtrafikken under anvendelse af foreløbige vilkår og priser fastsat af IT- og Telestyrelsen.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen kan i stedet for at træffe en afgørelse efter stk. 1 eller i stedet for at iværksætte mægling i medfør af §§ 67 eller 69 henvise spørgsmålet om, hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om samtrafik, til behandling ved brug af andre hensigtsmæssige løsningsmekanismer til bilæggelse af tvisten. IT- og Telestyrelsens henvisning af sådanne spørgsmål til løsning ved andre mekanismer forudsætter forudgående samtykke fra sagens parter. Har spørgsmålet ikke fundet en løsning 4 måneder efter henvisningen til afklaring ved andre hensigtsmæssige løsningsmekanismer, træffer IT- og Telestyrelsen af egen drift eller efter anmodning fra en part afgørelse i sagen hurtigst muligt og inden 4 måneder efter tidspunktet for anmodningen.«

55. I § 66, stk. 1, ændres »§§ 42-44« til: »§§ 42 eller 44«.

56. § 67 affattes således:

»§ 67. Hvis IT- og Telestyrelsen finder, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en rimelig anmodning om samtrafik, skal behandles ved mægling, optager IT- og Telestyrelsen straks forhandlinger med parterne med henblik på igangsættelse af mæglingen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan en part, der ønsker at indgå eller ændre en aftale om samtrafik med en part omfattet af §§ 42 eller 44 om samtrafikprodukter omfattet af et standardtilbud offentliggjort af den samtrafikforpligtede part eller omfattet af en gældende aftale om samtrafik indgået af denne, umiddelbart anmode om indgåelse eller ændring af en aftale herom og anmode IT- og Telestyrelsen om at træffe afgørelse svarende til den i § 65, stk. 4, nr. 2, nævnte.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan en part, der ønsker at indgå eller ændre en aftale om samtrafik med en part, der er omfattet af §§ 42 eller 44, om et samtrafikprodukt, der i vidt omfang svarer til et samtrafikprodukt, der er omfattet af et standardtilbud offentliggjort af den samtrafikforpligtede part eller omfattet af en gældende aftale om samtrafik indgået af denne, anmode om, at der samtidig med, at mæglingen påbegyndes, træffes afgørelse svarende til den i § 65, stk. 4, nr. 3, nævnte.«

57. § 68 ophæves.

58. § 69 affattes således:

»§ 69. Såfremt der ikke inden 4 måneder fra det tidspunkt, hvor mægling er påbegyndt, er indgået en aftale om samtrafik mellem parterne eller opnået enighed om, at en aftale om samtrafik ikke kan indgås, kan IT- og Telestyrelsen af egen drift, eller hvis en eller flere af parterne anmoder IT- og Telestyrelsen herom, træffe afgørelse om fastsættelse af vilkår og priser for den omhandlede samtrafik og om igangsætning af denne.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan på ethvert tidspunkt afslutte et mæglingsforløb, såfremt IT- og Telestyrelsen skønner, at mæglingsforløbet ikke kan føre til, at parterne indgår en aftale om samtrafik.«

59. § 70, stk. 1, affattes således:

»IT- og Telestyrelsens afgørelse efter § 69, stk. 1, træffes senest 4 måneder efter, at mæglingen er afsluttet.«

60. I § 70, stk. 2, ændres »§§ 42-44« til: »§§ 42 eller 44«.

61. I § 70, stk. 2, ændres »omkostningsrelaterede priser, jf. § 54« til: »priskontrol, jf. § 51, stk. 3, nr. 5«.

62. I § 70, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 42-44« til: »§§ 42 eller 44«.

63. § 71 ophæves.

64. § 72 affattes således:

»§ 72. IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør af § 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Samtidig med offentliggørelse af standardtilbud indsendes standardtilbuddene og dokumentation for overholdelse af forpligtelser pålagt i medfør af §§ 51 og 76 a til IT- og Telestyrelsen.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan træffe foreløbig afgørelse med henblik på at sikre overholdelse af stk. 1, såfremt den part, som er forpligtet til at udarbejde og indsende standardtilbud med tilhørende dokumentation, jf. stk. 2, ikke senest 1 måned efter, at anmodning herom er fremsat af IT- og Telestyrelsen, har fremlagt tilstrækkelig supplerende dokumentation. Den foreløbige afgørelse har virkning, indtil endelig afgørelse træffes af IT- og Telestyrelsen efter § 78, stk. 1, og indtil afgørelsen er udmøntet af den udbyder, der skal udarbejde standardtilbud, jf. § 73, stk. 2.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte foreløbige afgørelse vil bestå i fastsættelse af et midlertidigt standardtilbud. Den foreløbige afgørelse iværksættes på det foreliggende dokumentationsgrundlag. I det omfang dokumentationen fra den samtrafikforpligtede part er ufuldstændig, kan IT- og Telestyrelsen fastsætte vilkår og priser skønsmæssigt. Den skønsmæssige fastsættelse af vilkår og priser skal tage udgangspunkt i en eventuelt fremlagt ufuldstændig dokumentation og i øvrig dokumentation, som IT- og Telestyrelsen måtte være i besiddelse af.«

65. § 73, stk. 1, affattes således:

»Resultatet af IT- og Telestyrelsens kontrol, jf. § 72, stk. 1, meddeles den part, der har udarbejdet standardtilbud. IT- og Telestyrelsen kan som led heri påbyde ændringer af vilkår og priser i standardtilbud, der strider mod forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf, eller som udgør en overtrædelse af konkurrenceloven, jf. Konkurrencerådets udtalelse efter § 79.«

66. I § 73, stk. 2, ændres »udbyder« til: »part«.

67. § 74 affattes således:

»§ 74. Parter, som er pålagt at give adgang til samtrafik på ikkediskriminerende vilkår, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, eller på gennemsigtige vilkår, jf. § 51, stk. 3, nr. 3, skal efter anmodning fra IT- og Telestyrelsen dokumentere overholdelse af disse forpligtelser ved at stille regnskabsoplysninger, herunder oplysninger om indtægter modtaget fra tredjemand, til rådighed for IT- og Telestyrelsen.

Stk. 2. Under respekt af offentlighedslovens regler om undtagelse fra aktindsigt kan IT- og Telestyrelsen offentliggøre oplysninger med henblik på fremme af et åbent og konkurrencebaseret marked.

Stk. 3. Dokumentation som nævnt i stk. 1 skal fremlægges for IT- og Telestyrelsen umiddelbart efter IT- og Telestyrelsens anmodning herom.«

68. § 75 ophæves.

69. § 76 affattes således:

»§ 76. IT- og Telestyrelsen kan behandle sager om overholdelse af denne lovs afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en klage.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters, tredjemænds som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, og ejere af elektroniske kommunikationsnets overholdelse af

1)   § 41, stk. 2, § 56, stk. 1-3, § 57, stk. 1 og 3, § 58, stk. 1 og 2, § 64, § 72, stk. 2, § 74, stk. 1 og 3, § 76 a, § 82, stk. 1 og 2, og

2)   regler udstedt med hjemmel i § 50, § 56, stk. 4 og 5, § 57, stk. 4 og 5, § 58, stk. 3 og 4, og § 82, stk. 3.

Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 2 kan indgå påbud om overholdelse af de i stk. 2 nævnte bestemmelser.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter denne lov og regler fastsat i medfør heraf skal være objektive, transparente, forholdsmæssige og ikkediskriminerende.«

70. Efter § 76 indsættes:

»§ 76 a. IT- og Telestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter forudgående drøftelse med og samtykke fra Europa-Kommissionen pålægge udbydere med en stærk markedsposition andre forpligtelser end de i § 51 nævnte.«

71. § 79 affattes således:

»Bindende udtalelser fra Konkurrencerådet i samtrafiksager

§ 79. I forbindelse med IT- og Telestyrelsens tilsyn med standardtilbud og regnskabsmæssige tilsyn og IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik efter § 69 indhenter IT- og Telestyrelsen en udtalelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt vilkår, der indgår i de pågældende standardtilbud eller i den pågældende vilkårsfastsættelse, udgør en overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

Stk. 2. I forbindelse med IT- og Telestyrelsens regnskabsmæssige tilsyn, jf. stk. 1, indhenter IT- og Telestyrelsen en udtalelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt der foreligger konkurrenceforvridende krydssubsidiering i strid med konkurrencelovgivningen.

Stk. 3. Konkurrencerådet afgiver udtalelse som nævnt i stk. 1 og 2 senest 1 måned efter anmodning herom. Udtalelsen er bindende for IT- og Telestyrelsen.

Stk. 4. Udtalelser som nævnt i stk. 1 indhentes i forbindelse med IT- og Telestyrelsens afgørelser efter § 69, stk. 1, og § 73, stk. 1.

Stk. 5. Udtalelser som nævnt i stk. 2 indhentes i forbindelse med IT- og Telestyrelsens tilsyn efter §§ 51 e og 82.«

72. I § 80 ændres »§§ 67-70« til: »§§ 67, 69 og 70«.

73. § 81 ophæves.

74. § 82 affattes således:

»§ 82. Virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet eller offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, og som nyder særlige eller eksklusive rettigheder til at udbyde tjenester i andre sektorer i Danmark eller et andet EU- eller EØS-land, skal

1)   føre særskilte regnskaber for aktiviteter, der vedrører udbud af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, i samme grad, som det ville være påkrævet, hvis disse aktiviteter blev forestået af et retligt uafhængigt selskab, eller

2)   organiseres, så aktiviteterne vedrørende elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester er strukturelt udskilt.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt virksomhedens samlede årlige omsætning for aktiviteter i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i Danmark er mindre end 100 mio. kr.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om bl.a. format, hvilken regnskabsmetode der skal anvendes, og revision.«

75. § 83 affattes således:

»§ 83. Hvis der indbringes klager for IT- og Telestyrelsen i forbindelse med en aftale om samtrafik mellem en udbyder af offentlige kommunikationsnet eller kommunikationstjenester, der er hjemmehørende her i landet, og en udbyder, der er hjemmehørende i et andet EU-land eller EØS-land, skal IT- og Telestyrelsen, såfremt der samtidig er klaget til en udenlandsk tilsynsmyndighed i forbindelse med behandling af klagen efter reglerne i dennes lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf, koordinere sin indsats med den nationale tilsynsmyndighed i det andet EU-land eller EØS-land.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om behandlingen af klager efter stk. 1.«

76. Efter § 83 indsættes:

»Kapitel 20 a

Digitale radio- og tv-tjenester

§ 83 a. IT- og Telestyrelsen kan efter forhandling med kulturministeren fastsætte regler om forpligtelser for multipleksoperatører til at tilbyde adgang til programmeringsgrænseflader for applikationer (API) og til elektroniske programoversigter (EPG) på redelige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, i det omfang det er nødvendigt for at sikre slutbrugernes adgang til digitale radio- og tv-transmissionstjenester.

§ 83 b. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om:

1)   Krav til udbydere af adgangsstyringstjenester om betingelser for adgang til at anvende adgangsstyringssystemer samt betingelser for udbydernes regnskabsaflæggelse.

2)   Vilkår for overdragelse af brugsretten til patent eller varemærke vedrørende adgangsstyringssystemer og -produkter hertil.

Stk. 2. Regler i medfør af stk. 1 fastsættes på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/19/EF bilag I, del I, jf. artikel 6, stk. 1, med eventuelle senere ændringer af bilaget, jf. artikel 6, stk. 2.

§ 83 c. IT- og Telestyrelsen kan gennemføre markedsundersøgelser efter proceduren i kapitel 20 b og efter forhandling med kulturministeren træffe afgørelse om at videreføre, ændre eller trække betingelser og vilkår fastsat i medfør af § 83 b tilbage for udbydere, der ifølge markedsundersøgelsen ikke har en stærk markedsposition på det pågældende marked.

Stk. 2. Beslutning om at ændre eller trække betingelser tilbage, jf. stk. 1, må kun træffes, for så vidt sådanne ændringer eller tilbagetrækninger ikke vil have negative følger for:

1)   Slutbrugernes adgang til radio- og tv-transmissioner, -kanaler og -tjenester som fastsat i medfør af § 6 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

2)   Mulighederne for reel konkurrence på detailmarkederne for digitale tv- og radiospredningstjenester, adgangsstyringssystemer og andre tilhørende faciliteter.

Stk. 3. Samtidig med afgørelse om ændring eller ophævelse af forpligtelser fastsat i medfør af § 83 b skal IT- og Telestyrelsen træffe afgørelse om, hvorledes underretningen af parter, der berøres af, at forpligtelser ændres eller ophæves, skal ske. Parter, der berøres heraf, skal underrettes herom i passende tid i forvejen.

§ 83 d. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af regler fastsat i medfør af §§ 83 a og 83 b.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan ved konstatering af overtrædelser af regler fastsat i medfør af §§ 83 a og 83 b give multipleksoperatører, udbydere af adgangsstyringstjenester og indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer påbud om at bringe forholdene i overensstemmelse med disse regler.«

77. § 84 ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 20 b

Markedsundersøgelser og forholdet til konkurrencelovgivningen

§ 84 a. IT- og Telestyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum markedsundersøgelser med henblik på at træffe afgørelse efter §§ 21 a og 21 b, § 35, stk. 2, § 51 og § 76 a.

§ 84 b. Til brug for de i § 84 a nævnte markedsundersøgelser afgrænser IT- og Telestyrelsen relevante markeder tilpasset danske forhold under hensyntagen til

1)   Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder og

2)   Europa-Kommissionens retningslinjer for markedsanalyser og vurdering af stærk markedsposition.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen følger procedurer i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 84 f, såfremt IT- og Telestyrelsen udpeger markeder, der afviger fra Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder.

§ 84 c. IT- og Telestyrelsen analyserer de relevante markeder, der afgrænses efter bestemmelserne i § 84 b, med henblik på at vurdere, hvorvidt der er reel konkurrence på disse markeder.

Stk. 2. Markedsanalyserne som nævnt i stk. 1, afgrænsningen af markeder som nævnt i § 84 b og udpegning af virksomheder med stærk markedsposition som nævnt i § 84 d foretages, hvor det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med Konkurrencestyrelsen.

Stk. 3. Markedsanalyserne som nævnt i stk. 1 foretages sammen med tilsynsmyndigheder i andre lande, når Europa-Kommissionen har udpeget et transnationalt marked, med henblik på at foretage en koordineret vurdering af, hvorvidt der er reel konkurrence på dette transnationale marked.

§ 84 d. Hvis en markedsanalyse efter § 84 c viser, at der ikke er reel konkurrence på et relevant marked, skal IT- og Telestyrelsen udpege virksomheder med en stærk markedsposition på det pågældende marked med henblik på at træffe afgørelse efter §§ 21 a og 21 b, § 35, stk. 2, § 51 og § 76 a.

Stk. 2. En virksomhed anses for at have en stærk markedsposition, hvis den enten alene eller i fællesskab med andre indtager, hvad der svarer til en dominerende stilling. Det vil sige en økonomisk styrkeposition, der giver den magt til i betragtelig grad at kunne handle uafhængigt af konkurrenter, kunder og forbrugere.

Stk. 3. Vurderingen af, om to eller flere virksomheder indtager en kollektivt dominerende stilling på markedet, foretages i overensstemmelse med fællesskabsretten og under hensyntagen til Europa-Kommissionens retningslinjer for markedsanalyser og vurdering af stærk markedsposition samt bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF.

Stk. 4. Når en virksomhed har en stærk markedsposition på et bestemt marked, vil IT- og Telestyrelsen også kunne udpege virksomheden til at have en stærk markedsposition på et nært beslægtet marked, hvis forbindelserne mellem de to markeder muliggør, at markedspositionen på det ene marked kan overføres til det andet marked og dermed yderligere styrke virksomhedens markedsposition.

Stk. 5. Hvis en markedsanalyse efter § 84 c viser, at der er reel konkurrence på et relevant marked, skal IT- og Telestyrelsen ophæve alle i medfør af denne lov individuelt pålagte forpligtelser for virksomheder på det pågældende marked.

§ 84 e. IT- og Telestyrelsens iværksættelse af foranstaltninger i medfør af denne lov hindrer ikke Konkurrencerådets muligheder for at foretage supplerende indgreb efter konkurrencelovgivningen.

Kapitel 20 c

Gennemførelse af høring

§ 84 f. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om, hvilke afgørelser der skal gøres til genstand for udvidet høring, samt om procedurerne for IT- og Telestyrelsens gennemførelse af udvidet høring, herunder om, hvilke dokumenter og oplysninger i afgørelserne der skal undtages fra offentliggørelse i forbindelse hermed. I proceduren for gennemførelse af udvidet høring skal indgå de procedurer, der er anført i artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF.«

78. § 90 affattes således:

»§ 90. Bestemmelsen i § 44, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed om Radio- og tv-nævnets kompetence vedrørende reklamer og sponsorering af programmer finder tilsvarende anvendelse i sager om overholdelse af regler om reklamer m.v. udstedt med hjemmel i nærværende lovs § 89, stk. 1.«

79. I § 95, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 32, stk. 1-3« til: »§ 32, stk. 1 og 2«.

80. § 96, stk. 1, nr. 1, litra c, affattes således:

»c)   vilkår fastsat i medfør af § 17, stk. 2, eller i medfør af regler udstedt efter § 17, stk. 3, eller kontraktvilkår som nævnt i § 18, stk. 2, og«.

81. I § 96, stk. 1, nr. 1, litra d, ændres »§ 19, stk. 4-7« til: »§ 19, stk. 4-6«.

82. § 96, stk. 1, nr. 2, udgår.

Nr. 3-8 bliver herefter nr. 2-7.

83. I § 96, stk. 1, nr. 3, der bliver nr. 2, ændres »§§ 9-12,« til: »§§ 9, 10 og 12«.

84. I § 96, stk. 1, nr. 5, der bliver nr. 4, ændres »§ 34, stk. 3-6, § 35, stk. 3,« til: »§ 34, stk. 3-7, § 35, stk. 4,«.

85. I § 96, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 5, ændres »nr. 1-5« til: »nr. 1-4«.

86. I § 96, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 7, ændres »1-7« til: »1-6«.

87. § 98, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler om at overføre behandlingen af sager omfattet af det i stk. 1 nævnte private nævns eller offentlige klageorgans kompetence til dette nævn eller klageorgan fra IT- og Telestyrelsen og Telebrugernævnet. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at behandlingen af Telebrugernævnets øvrige sager, jf. § 96, stk. 1 og 2, overføres til Teleklagenævnet.«

88. § 98, stk. 3, ophæves.

89. I § 100, stk. 3, ændres »§ 32, stk. 1-3« til: »§ 32, stk. 1 og 2«.

90. § 101 affattes således:

»§ 101. For Teleklagenævnet kan indbringes klager over

1)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af

a)   § 15, stk. 1, § 30, stk. 3 og 4, § 34, stk. 1, § 35, stk. 1-3, § 36, stk. 1 og 2,

b)   regler udstedt med hjemmel i § 15, stk. 2, § 25, stk. 4, § 29, stk. 2 og 3, § 30, stk. 2, § 34, stk. 2, og § 36, stk. 3, og

c)   vilkår fastsat med hjemmel i regler efter § 30, stk. 2,

2)   IT- og Telestyrelsens udpegning af forsyningspligtudbydere efter § 17, stk. 1, og IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår for sådanne udbydere efter § 17, stk. 2 og 3, og regler udstedt med hjemmel heri, IT- og Telestyrelsens fastsættelse af maksimalpriser efter § 19, stk. 1 og 3-6, og regler udstedt med hjemmel heri, IT- og Telestyrelsens afgørelser efter § 20, stk. 1 og 4, om forsyningspligtudbyderens ret til finansiering af dokumenterede underskud og IT- og Telestyrelsens fastsættelse og opkrævning af bidrag til dækning heraf hos udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, jf. § 20, stk. 4,

3)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af betalingstelefoners forpligtelser i medfør af § 21,

4)   IT- og Telestyrelsens afgørelser vedrørende udbydere med stærk markedsposition i detailleddet, jf. § 21 a,

5)   IT- og Telestyrelsens afgørelser vedrørende udbydere af faste kredsløb, jf. § 21 b,

6)   IT- og Telestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1 og 2, og §§ 44, 51, 51 c, 51 g og 76 a,

7)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, og ejere af elektroniske kommunikationsnets overholdelse af reglerne i denne lovs afsnit IV, jf. dog § 78, stk. 4, og regler fastsat i medfør heraf,

8)   IT- og Telestyrelsens afgørelser i medfør af regler udstedt i medfør af §§ 83 a og 83 b og afgørelser efter §§ 83 c og 83 d,

9)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af regler udstedt med hjemmel i § 85,

10) IT- og Telestyrelsens afgørelser efter § 31 og § 92, stk. 2, og efter regler udstedt med hjemmel i § 88,

11) IT- og Telestyrelsens afgørelser om opsættende virkning i sager som nævnt i nr. 1-10, jf. bestemmelsen i § 110 og regler udstedt med hjemmel heri,

12) IT- og Telestyrelsens afgørelser med hjemmel i anden lovgivning eller regler fastsat i medfør heraf og IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med sådanne afgørelser, i det omfang en sådan klageadgang er fastlagt ved lov eller i henhold til lov samt

13) IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med afgørelser i sager som nævnt i nr. 1-12.

Stk. 2. Teleklagenævnets afgørelser vedrørende klager over de i stk. 1 anførte forhold skal så vidt muligt foreligge senest 3 måneder efter, at de er forelagt for nævnet.

Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 kan indgå et påbud til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller elektroniske kommunikationstjenester, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af betalingstelefoner om overholdelse af gældende regler. Påbud kan derudover omfatte påbud om, at forhandlinger om samtrafik skal indledes, påbud om deltagelse i mægling, påbud om igangsætning af samtrafik, påbud om fortsættelse eller genoptagelse af udveksling af samtrafik, påbud om ændringer af vilkår og priser i standardtilbud eller aftaler om samtrafik, påbud om gennemførelse af efterregulering af samtrafikpriser og påbud om opdeling som nævnt i § 92, stk. 3, jf. § 92, stk. 2.

Stk. 4. Klage efter stk. 1, nr. 6, kan indbringes af

1)   den, som IT- og Telestyrelsens afgørelse retter sig til, og

2)   de udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som på tidspunktet for IT- og Telestyrelsens afgørelse agerer på det relevante marked, som afgørelsen vedrører.«

91. I § 103, stk. 6, ændres »§ 32, stk. 1-3« til: »§ 32, stk. 1 og 2«.

92. Efter § 106 indsættes:

»Afsnit VI a

Offentliggørelse af afgørelser

§ 106 a. IT- og Telestyrelsen og Teleklagenævnet sikrer, at de afgørelser, som IT- og Telestyrelsen og Teleklagenævnet træffer i henhold til §§ 21 a og 21 b, § 35, stk. 2, og §§ 44, 51, 51 c, 51 g og 76 a i denne lov, gøres offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Dokumenter og oplysninger i afgørelser omfattet af stk. 1 kan undtages fra at blive gjort offentligt tilgængelige

1)   i medfør af offentlighedslovens regler om undtagelse af dokumenter og oplysninger, eller

2)   hvis der gælder særlige regler om undtagelse fra offentlighed i denne lov eller i regler fastsat i medfør heraf.«

93. I § 107, stk. 1 og 2, indsættes efter »udbydere af betalingstelefoner«: », udbydere af adgangsstyringstjenester, indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer«, og i stk. 1 udgår »§ 81,«.

94. Efter § 107 a indsættes:

»§ 107 b. Uanset § 107, stk. 1, kan IT- og Telestyrelsen hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, udbydere af betalingstelefoner, udbydere af adgangsstyringstjenester, indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer samt slutbrugere omfattet af loven indhente oplysninger med henblik på videregivelse af disse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, så disse kan opfylde deres opgaver i forhold til traktatmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til fællesskabsretten. IT- og Telestyrelsen orienterer de parter, der er indhentet oplysninger fra, forud for videresendelse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater.

Stk. 2. Reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og i lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for oplysninger, som IT- og Telestyrelsen modtager fra Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, hvis den myndighed, der afgiver oplysningerne, vurderer, at disse ikke skal være offentligt tilgængelige.«

95. I § 110, stk. 2 og 3, ændres »Telestyrelsen« til: »Formanden for Teleklagenævnet«.

96. I § 110, stk. 2, nr. 1, ændres »og« til: »eller«.

97. I § 110, stk. 4, udgår »uanset stk. 1-3«.

98. I § 111, stk. 1, indsættes efter »udbydere af betalingstelefoner«: », udbydere af adgangsstyringstjenester eller indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer«.

99. I § 112, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 63, stk. 1 og 2,«.

100. I § 112, stk. 2, indsættes efter »14,«: »25, stk. 4,«.

§ 2

I lov nr. 393 af 10. juni 1997 om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, som ændret ved § 3 i lov nr. 1011 af 23. december 1998 og § 7 i lov nr. 420 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Telestyrelsen« til: »IT- og Telestyrelsen« og »Telestyrelsens« til: »IT- og Telestyrelsens«.

2. Overalt i loven ændres »forstærker- og fordelerskabe« til: »faciliteter til brug for elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester« og »telenet« til: »elektroniske kommunikationsnet«.

3. 5 steder i § 1 og 1 sted i § 2, stk. 1, ændres »telekabler« til: »kabler«.

4. I § 1, stk. 1, ændres »telekommunikationsnet« til: »elektroniske kommunikationsnet«.

5. I § 1, stk. 4, ændres »telenet eller teletjenester« til: »elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester«.

6. I § 1 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter stk. 1 skal træffes hurtigst muligt og senest 4 måneder efter sagens indbringelse for IT- og Telestyrelsen. Fristen kan kun i ganske særlige tilfælde fraviges.«

7. I § 3 ændres »telekabler« til: »kabler til brug for elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester«.

8. I § 4, stk. 1 og 3, og §§ 5-7 ændres »telekabel« til: »kabel til brug for elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester«.

9. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Rettigheder, vilkår og procedurer vedrørende generelle tilladelser og brugsret eller tilladelser til nedgravning af kabler med tilhørende faciliteter til brug for elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan kun ændres i objektivt begrundede tilfælde og på en forholdsmæssigt afpasset måde. Der skal orienteres om planlagte ændringer, og de berørte parter, herunder brugere og forbrugere, skal have en rimelig frist til at fremføre deres synspunkter om de foreslåede ændringer.

Stk. 2. Fristen må kun i særlige tilfælde være mindre end 4 uger.«

10. I § 9 ændres »lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren« til: »lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet«.

11. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. IT- og Telestyrelsen og de tilladelsesudstedende myndigheder kan af parterne afkræve alle oplysninger og alt materiale, som skønnes nødvendigt med henblik på administrationen af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan fra de tilladelsesudstedende myndigheder og tilladelsesindehavere omfattet af loven indhente oplysninger med henblik på videregivelse af disse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, så disse kan opfylde deres opgaver i forhold til traktatmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til fællesskabsretten. IT- og Telestyrelsen orienterer de tilladelsesudstedende myndigheder og tilladelsesindehavere, der er indhentet oplysninger fra, forud for videresendelse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater.

Stk. 3. Reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og i lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for oplysninger, som IT- og Telestyrelsen modtager fra Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, hvis den myndighed, der afgiver oplysningerne, vurderer, at disse ikke skal være offentligt tilgængelige.

§ 9 b. IT- og Telestyrelsen kan pålægge den, der ikke afgiver oplysninger i medfør af § 9 a, tvangsbøder.

§ 9 c. IT- og Telestyrelsen orienterer de tilladelsesudstedende myndigheder om relevante henstillinger, som Europa-Kommissionen har afgivet efter artikel 19, jf. proceduren i artikel 22, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF, om sikring af nationale tilsynsmyndigheders pligt til i videst muligt omfang at følge henstillinger fra Europa-Kommissionen.

§ 9 d. IT- og Telestyrelsen og de tilladelsesudstedende myndigheder skal være retligt adskilt og funktionelt uafhængige af udbydere af elektroniske kommunikationsnet, elektronisk kommunikationsudstyr eller elektroniske kommunikationstjenester.«

§ 3

I lov nr. 212 af 30. marts 1999 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 420 af 6. juni 2002 og § 3 i lov nr. 1088 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Telestyrelsen« til: »IT- og Telestyrelsen« og »Telestyrelsens« til: »IT- og Telestyrelsens«.

2. § 1, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1)   Fælles udnyttelse af master m.v., der anvendes til radiokommunikationsformål i elektroniske kommunikationsnet.«

3. I § 2, stk. 5, nr. 1 og 2, ændres »lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser« til: »lov om radiofrekvenser«.

4. I § 2, stk. 9, indsættes efter 1 pkt.:

»Uden overgang af ejendomsretten kan Forsvarsministeriet efter forhandling med den ansøgende part, i det omfang denne ønsker adgang til en sendeposition dækket af den pågældende mast, pålægge denne at forestå etableringen af den nye mast og herunder at afholde alle omkostninger forbundet med udskiftningen.«

5. I § 7, stk. 1, og § 14 ændres »lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren« til: »lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet«.

6. § 10, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Placering af antennesystemer på folkekirkens kirkebygninger eller på kirkebygninger for de anerkendte eller godkendte trossamfund forudsætter tillige tilladelse fra stiftsøvrigheden eller det pågældende trossamfund.«

7. § 19, stk. 1, affattes således:

»IT- og Telestyrelsen og landzone- eller bygningsmyndigheden kan af parterne afkræve alle oplysninger og alt materiale, som skønnes nødvendigt med henblik på administrationen af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.«

8. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan fra landzone- og bygningsmyndighederne og tilladelsesindehavere omfattet af loven indhente oplysninger med henblik på videregivelse af disse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, så disse kan opfylde deres opgaver i forhold til traktatmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til fællesskabsretten. IT- og Telestyrelsen orienterer de landzone- og bygningsmyndigheder og tilladelsesindehavere, der er indhentet oplysninger fra, forud for videresendelse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

9. I § 19 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og i lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for oplysninger, som IT- og Telestyrelsen modtager fra Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, hvis den myndighed, der afgiver oplysningerne, vurderer, at disse ikke skal være offentligt tilgængelige.«

10. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Afgørelser efter §§ 3, 11 og 15 skal træffes hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden 4 måneder efter, at de nødvendige oplysninger er tilvejebragt.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 offentliggøres og meddeles samtidig parterne.

§ 19 b. Rettigheder, vilkår og procedurer vedrørende generelle tilladelser og brugsret eller tilladelser til fælles udnyttelse af master med tilhørende faciliteter eller adgang til at opsætte antenner på bygninger, konstruktioner og master, der ikke anvendes til radiokommunikationsformål, kan kun ændres i objektivt begrundede tilfælde og på en forholdsmæssigt afpasset måde. Der skal orienteres om planlagte ændringer, og de berørte parter, herunder brugere og forbrugere, skal have en rimelig frist til at fremføre deres synspunkter om de foreslåede ændringer.

Stk. 2. Fristen må kun i særlige tilfælde være mindre end 4 uger.

§ 19 c. IT- og Telestyrelsen og landzone- og bygningsmyndighederne skal være retligt adskilt og funktionelt uafhængige af udbydere af elektroniske kommunikationsnet, elektronisk kommunikationsudstyr eller elektroniske kommunikationstjenester.«

11. I § 24, stk. 1, ændres »lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren« til: »lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet«.

12. Efter § 24 indsættes:

»Kapitel 6 a

Harmonisering

§ 24 a. IT- og Telestyrelsen orienterer landzone- og bygningsmyndighederne om relevante henstillinger, som Europa-Kommissionen har afgivet efter artikel 19, jf. proceduren i artikel 22, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF, om sikring af nationale tilsynsmyndigheders pligt til i videst muligt omfang at følge henstillinger fra Europa-Kommissionen.«

§ 4

I lov om markedsføring , jf. lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000, som ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden ved elektronisk post. Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

2. I § 6 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

3. I § 6 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres 2 steder »stk. 2« til: »stk. 3«.

4. I § 6 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

5. I § 6 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4« til: »stk. 5« og »stk. 2« til: »stk. 3«.

§ 5

I lov nr. 471 af 12. juni 1996 om standarder for transmission af tv-signaler m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 399 af 10. juni 1997 og § 6 i lov nr. 420 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres: »Telestyrelsen« til: »IT- og Telestyrelsen« og »Telestyrelsens« til: »IT- og Telestyrelsens«.

2. § 1 affattes således:

»§ 1. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om:

1)   Krav til foretagender m.v., der har adgang til at udøve programvirksomhed efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, og krav til ejere og udbydere af elektroniske kommunikationsnet om anvendelse af bestemte standarder ved tv-transmission og -fordeling. Sådanne krav fastsættes, i det omfang gennemførelse af bestemte standarder er gjort obligatoriske af Europa-Kommissionen.

2)   Pligt for ejere og udbydere af elektroniske kommunikationsnet, der er indrettet til fremføring af digitale tv-tjenester, til at sikre, at nettet kan anvendes til fremføring af tv-tjenester og programmer i bredskærmsformat, samt krav til netudbydere om at bevare bredskærmsformat i bredskærm-tv-tjenester og -programmer, som de modtager og fordeler.

3)   Krav til fabrikanter og andre, der sælger, udlejer eller på anden måde stiller tv-apparater og digitale dekodere til rådighed, om den tekniske indretning af tv-apparater og digitale dekodere.«

3. § 2 affattes således:

»§ 2. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af regler fastsat i medfør af § 1.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan ved konstatering af overtrædelser af regler fastsat i medfør af § 1 give påbud om at bringe forholdene i overensstemmelse med disse regler.

Stk. 3. Hvis det konstateres, at der sælges, udlejes eller på anden måde stilles apparater, herunder dekodere og tilbehør til dekodere, til rådighed, der ikke overholder bestemmelser fastsat i medfør af § 1, kan IT- og Telestyrelsen

1)   nedlægge forbud mod salg, udlejning eller anden form for tilrådighedsstillelse og

2)   give påbud om, at udbydere tilbagetager apparater m.v., der er omfattet af et forbud, jf. nr. 1, samt at udbydere tilbagekalder sådanne apparater.

Stk. 4. Virksomheder, som fremstiller, sælger, udlejer eller på anden måde stiller apparater m.v. til rådighed, skal til enhver tid give IT- og Telestyrelsen adgang til at foretage undersøgelser af de omhandlede apparater m.v. og til at udtage eksemplarer af disse til kontrol af, at bestemmelserne i denne lov og i regler fastsat i medfør heraf overholdes.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen kan kræve alle oplysninger og alt materiale, som skønnes relevant med henblik på administration af denne lov og regler fastsat i medfør heraf.«

4. I § 3 ophæves stk. 1 og 3.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

5. § 5 affattes således:

»§ 5. Med bøde straffes den, der

1)   ikke efterkommer påbud givet i medfør af § 2, stk. 2,

2)   ikke efterkommer forbud udstedt i medfør af § 2, stk. 3, nr. 1,

3)   overtræder krav fastsat i medfør af § 2, stk. 3, nr. 2,

4)   ikke giver IT- og Telestyrelsen adgang til kontrol m.v., jf. § 2, stk. 4, eller

5)   ikke afgiver oplysninger i medfør af § 2, stk. 5.

Stk. 2. I forskrifter fastsat i medfør af denne lov kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

6. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser i medfør af denne lov og regler udstedt i medfør heraf, herunder klager over IT- og Telestyrelsens sagsbehandling, kan indbringes for Teleklagenævnet.

Stk. 2. Teleklagenævnet kan af parterne kræve alle oplysninger, som skønnes relevante med henblik på behandling af sagerne.«

§ 6

Loven træder i kraft den 25. juli 2003.

§ 7

Stk. 1. Følgende bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling:

1)   Bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v.

2)   Bekendtgørelse nr. 1165 af 16. december 2002 om forsyningspligtydelser.

3)   Bekendtgørelse nr. 786 af 19. september 2002 om udbud af telenet og teletjenester.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet forbliver i kraft, indtil de ophæves af IT- og Telestyrelsen:

1)   Bekendtgørelse nr. 572 af 22. juni 2000 om visse forhold på samtrafikområdet.

2)   Bekendtgørelse nr. 852 af 28. september 2001 om, hvilke grundlæggende bærertjenester, tjenester og faciliteter og fysiske eller logiske samtrafikgrænseflader der indgår i samtrafikprodukter.

3)   Bekendtgørelse nr. 853 af 28. september 2001 om standardtilbud på samtrafikområdet.

4)   Bekendtgørelse nr. 988 af 6. december 2002 om indhold og anvendelse af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte bekendtgørelser finder ikke anvendelse på de områder og mellem de parter, hvor der i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved denne lovs § 1, er truffet endelig administrativ afgørelse, og hvor forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft.

Stk. 4. De hidtidige bestemmelser i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet § 19, stk. 6, §§ 35, 42, 43, 48 og 49, § 51, stk. 2, §§ 52 og 61, § 62, stk. 1, § 63, stk. 1-3, § 76, stk. 1, nr. 2, og § 76, stk. 2, finder fortsat anvendelse, medmindre der i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved denne lovs § 1, er truffet endelig administrativ afgørelse og forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft. Tilsvarende gælder for følgende hidtidige bestemmelser:

1)   § 38, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår henvisningen til § 35, stk. 1-3,

2)   § 76, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår henvisningen til § 61, § 62, stk. 1-3, og § 63, stk. 1 og 2,

3)   § 96, stk. 1, nr. 5, for så vidt angår henvisningen til § 35, stk. 3,

4)   § 101, stk. 1, nr. 1, litra a, for så vidt angår henvisningen til § 35, stk. 1 og 2,

5)   § 101, stk. 1, nr. 6, for så vidt angår henvisningen til § 35, stk. 4, og

6)   § 112, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår henvisningen til § 63, stk. 1 og 2.

Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at en eller flere af de i stk. 4 nævnte bestemmelser ikke længere skal finde anvendelse.

Stk. 6. Sager, hvori der skal træffes afgørelse efter lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet §§ 23, 24 og 38 med undtagelse af henvisningen til § 35, stk. 1-3, i § 38, stk. 1, nr. 1, og som vedrører forhold før denne lovs ikrafttræden, skal indgives inden den 1. august 2004. Sagerne behandles efter de hidtil gældende regler. Ved behandlingen af de nævnte sager finder de hidtil gældende regler om påbud samt sanktions- og straffebestemmelserne, jf. afsnit VIII i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, fortsat anvendelse.

Stk. 7. Sager, hvori der skal træffes afgørelse efter de hidtil gældende regler i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet §§ 44, 45, 48, 65, 67, 69, 70, 72-76 og 78, og som ikke er færdigbehandlede ved denne lovs ikrafttræden, skal behandles efter de hidtil gældende regler på de områder, hvor der i forhold til konkrete parter endnu ikke er truffet endelig administrativ afgørelse i medfør af denne lov på det område, som sagen vedrører. Ved behandlingen af de nævnte sager finder de hidtil gældende regler om påbud samt sanktions- og straffebestemmelserne, jf. afsnit VIII i lov om konkurrence- og forbrugerhold på telemarkedet, fortsat anvendelse.

Stk. 8. § 107 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 93, finder fra dagen efter denne lovs bekendtgørelse i Lovtidende tilsvarende anvendelse i forbindelse med IT- og Telestyrelsens indhentelse af alle oplysninger og alt materiale, som IT- og Telestyrelsen skønner relevant, med henblik på markedsundersøgelser, der vil være omfattet af kapitel 20 b i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet som affattet ved denne lovs § 1, nr. 77.«

§ 8

Sager, hvori der skal træffes afgørelse efter § 1 i lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, og som ikke er færdigbehandlede ved denne lovs ikrafttræden, skal behandles efter de hidtil gældende regler. Ved behandlingen af de nævnte sager finder reglerne om påbud, dagbøder og straf i de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

§ 9

Sager, hvori der skal træffes afgørelse efter §§ 2, 4, 5, 8, 11, 12 og 15 i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., og som ikke er færdigbehandlede ved denne lovs ikrafttræden, skal behandles efter de hidtil gældende regler. Ved behandlingen af de nævnte sager finder reglerne om påbud, dagbøder og straf i de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

§ 10

Bekendtgørelse nr. 709 af 25. juli 1996 om standarder for transmission af tv-signaler m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 676 af 16. september 1998, forbliver i kraft, indtil den ophæves af IT- og Telestyrelsen.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Helge Sander

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 7), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 51), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 33), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 21) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (databeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 201, s. 37).