Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om de farmaceutiske bachelor- og
kandidatuddannelser

 

I medfør af § 2, stk. 1, og stk. 2, nr. 4, og § 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 22. december 1999, som ændret ved § 26 i lov nr. 483 af 31. maj 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsernes formål og struktur

§ 1. De farmaceutiske uddannelser har til formål på videnskabeligt grundlag at uddanne bachelorer og kandidater med teoretisk viden, etisk, fagkritisk og analytisk holdning samt eksperimentel erfaring, der kvalificerer til offentlig og privat bekræftigelse.

Stk. 2 . Formålet med den farmaceutiske bacheloruddannelse er at

1)   give den studerende forskningsbaseret indføring i metode og teori inden for naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og farmaceutisk videnskabelige discipliner, således at den studerende opnår en bred faglig kompetence inden for lægemiddelområdet og

2)   give grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Stk. 3. Formålet med den farmaceutiske kandidatuddannelse er at

1)   uddybe den faglige indsigt, som den studerende har opnået på bacheloruddannelsen,

2)   give den studerende tværfaglige teoretiske og metodiske kvalifikationer, der gør den studerende i stand til at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for farmaceutisk relevante områder,

3)   give den studerende en individuel specialisering gennem anvendelse af videregående elementer i de farmaceutiske discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode,

4)   kvalificere den studerende til at varetage erhvervsfunktioner som særlig lægemiddelsagkyndig, såvel nationalt som internationalt, i en sundhedssektor og i et samfund i udvikling, og til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse.

§ 2. Uddannelserne består af:

1)   Den farmaceutiske bacheloruddannelse normeret til 180 ECTS-point.

2)   Den farmaceutiske kandidatuddannelse normeret til 120 ETCS-point.

Stk. 2. 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point) svarer til et års heltidsstudier.

§ 3. Uddannelserne udbydes ved Danmarks Farmaceutiske Universitet.

§ 4. Den farmaceutiske bacheloruddannelse giver ret til at anvende betegnelsen B.Sc. i farmaci (Bachelor i farmaci). På engelsk: Bachelor of Science in Pharmacy, B.Sc. (pharm.).

Stk. 2. Den farmaceutiske kandidatuddannelse giver ret til at anvende betegnelsen cand.pharm. (candidatus/candidata pharmaciae) (farmaceut). På engelsk: Master of Science in Pharmacy, M.Sc.(pharm.).

Kapitel 2

Uddannelsernes indhold

Bacheloruddannelsen

§ 5. Bacheloruddannelsen tilrettelægges som et afrundet forløb med et fagudbud, som giver de studerende valgmulighed mellem at afslutte uddannelsen med umiddelbar erhvervskompetence eller at søge optagelse på en kandidatuddannelse.

§ 6. Bacheloruddannelsen omfatter 180 ECTS-point efter regler fastsat af universitetet:

1)   Obligatoriske fag: kemiske, biologiske og specifikke farmaceutiske fag svarende til 120-145 ECTS-point, der sammen med bachelorprojektet er konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil.

2)   Andre obligatoriske fag: introducerende fag, metodefag eller redskabsfag, herunder faget videnskabsteori svarende til 20-45 ECTS-point.

3)   Et bachelorprojekt svarende til 15 ECTS-point, der skal demonstrere den studerendes evne til kvalificeret at formulere, analysere og bearbejde teoretiske problemstillinger inden for et emne, godkendt af universitetet i tilknytning til uddannelsens centrale fag/discipliner.

Kandidatuddannelsen

§ 7. Den farmaceutiske bacheloruddannelse giver adgang til optagelse på kandidatuddannelsen.

Stk. 2. Det kan i studieordningen fastsættes, at andre bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen.

§ 8. Kandidatuddannelsen omfatter 120 ECTS-point efter regler fastsat af universitetet:

1)   Obligatoriske fag svarende til 30 ECTS-point.

2)   Valgfrie fag svarende til 30 ECTS-point

3)   Et obligatorisk studieophold på apotek eller sygehusapotek svarende til 30 ECTS-point.

4)   Et speciale svarende til 30 ECTS-point inden for et farmaceutisk relevant område. Specialet består af en større selvstændig opgave, der skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Nærmere regler om udarbejdelsen fastsættes i studieordningen.

§ 9. Under studieopholdet på apotek eller sygehusapotek er den studerende beskæftiget med apoteksrelaterede studier i den primære og/eller sekundære sundhedstjeneste.

Stk. 2. Studieopholdet tilrettelægges af universitetet. Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, Danmarks Apotekerforening, Sygehusapotekssektoren og Dansk Farmaceutforening. Nærmere regler om studieopholdet, herunder prøveform og bedømmelse, fastsættes i studieordningen.

Stk. 3. Universitetet afgør hvilke apoteker og sygehusapoteker, der er berettigede til at modtage farmaceutstuderende på studieophold.

Stk. 4. Universitetet afgør, hvor den enkelte studerende skal på studieophold.

Stk. 5. Den studerende og apotekeren/sygehusapotekeren underskriver en uddannelsesaftale ved benyttelse af en standardkontrakt.

Stk. 6. Universitetet kan tillade, at studieopholdet foregår i andre farmaceutisk relevante virksomheder og institutioner.

Kapitel 3

Eksamen m.v.

§ 10. For eksamen gælder:

1)   Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (eksamensbekendtgørelsen), jf. dog stk. 2.

2)   Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen).

3)   Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 2. Bedømmelserne bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt kan højst anvendes ved prøver, der dækker 55 procent af kandidatuddannelsen.

Kapitel 4

Studieordning

§ 11. Universitetet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om bachelor- og kandidatuddannelserne i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

1)   Eventuel adgang for andre bacheloruddannelser til kandidatuddannelsen, jf. § 7, stk. 2.

2)   Beskrivelse af de enkelte fag, jf. § 6 og § 8, med angivelse af; mål, indhold, omfang angivet i ECTS-point, undervisnings- og arbejdsformer, tidsmæssig placering og forudsætninger for deltagelse.

3)   Regler for udarbejdelse af skriftlige opgaver, herunder bachelorprojekt og speciale, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, og § 8, stk. 1, nr. 4.

4)   Regler for studieophold, jf. § 9, stk. 2.

5)   Regler for merit, jf. § 13.

6)   Overgangsordninger, jf. § 17, stk. 3 og 4.

Stk. 3. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 4 . Det skal af studieordningen fremgå, at universitetet, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet.

§ 12. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf tager universitetet kontakt til aftagerrepræsentanter, indhenter udtalelser fra censorformandskabet, jf. censorbekendtgørelsen, og fra Lægemiddelstyrelsen.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 3. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 4. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på universitetets hjemmeside.

Kapitel 5

Andre regler

§ 13. Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter universitetets afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af universitetet træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer.

§ 14. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 13.

§ 15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsætter ministeriet forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 16. Universitetets afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 6

Ikrafttræden og overgangsregler

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. juni 2003 og har virkning for studerende, der påbegynder bacheloruddannelsen den 1. september 2003 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 490 af 11. august 1988 om den farmaceutiske kandidatuddannelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Studerende, der er begyndt på den farmaceutiske kandidatuddannelse før den 1. september 2003, har ret til at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse nr. 409 af 11. august 1988. Universitetet fastsætter, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter den nævnte bekendtgørelse.

Stk. 4. Universitetet fastsætter nærmere overgangsregler for studerende, der i medfør af stk. 3 har ret til at færdiggøre uddannelsen efter de hidtidige regler, men som ønsker at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i nærværende bekendtgørelse.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 19. juni 2003

René Bugge Bertramsen
Konstitueret direktør

/Torben Rytter Kristensen