Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0387
 
31992L0044
 
31996L0002
 
31996L0019
 
31997L0033
 
31997L0051
 
31997L0066
 
31998L0010
 
31998L0061
 
31998L0084
 
31999L0064
 
32002L0019
 
32002L0020
 
32002L0021
 
32002L0022
 
32002L0058
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold
på telemarkedet 1)

 

Herved bekendtgøres lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lov nr. 418 af 31. maj 2000 med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 258 af 8. maj 2002, § 3 i lov nr. 378 af 6. juni 2002, § 1 i lov nr. 420 af 6. juni 2002 og § 1 i lov nr. 450 af 10. juni 2003.


 

Indholdsfortegnelse

 

 

Afsnit I. Lovens formål og anvendelsesområde

 

Kapitel 1. Lovens formål

§§ 1-2

Kapitel 2. Definitioner

§§ 3-8 a

 

 

Afsnit II. Slutbrugerforhold og forsyningspligt m.v.

 

Kapitel 3. Forbrugerforhold m.v.

 

Minimumskrav til elektroniske kommunikationsnet og tjenester

§ 9

Grundlæggende slutbrugerrettigheder

§§ 10-12

Hemmeligholdelse af telekommunikation

§§ 13-15

Kapitel 4. Forsyningspligt

 

Forsyningspligtydelser

§ 16

Udpegning af forsyningspligtudbydere og krav til disse

§§ 17-18

Maksimalpriser for forsyningspligtydelser

§ 19

Underskudsfinansiering af forsyningspligten

§ 20

Forsyningspligtregler for betalingstelefoner

§ 21

Kapitel 4 a. Regulering af udbydere med stærk markedsposition i detailleddet

§ 21 a

Kapitel 4 b. Regulering af udbydere af faste kredsløb

§ 21 b

Kapitel 5. Tilsyn med overholdelse af reglerne om forbrugerforhold og forsyningspligt

§§ 22-24

 

 

Afsnit III. Nummerforhold

 

Kapitel 6. Den samlede danske nummerplan og nummerafgifter

 

Administration af den samlede danske nummerplan

§§ 25-31

Nummerafgifter

§ 32

Kapitel 7. Information til slutbrugerne om prisen for opkald

§ 33

Kapitel 8. Rammer for udnyttelse af nummeroplysningsdata

§ 34

Kapitel 9. Slutbrugernes adgang til frit operatørvalg og nummerportabilitet

§§ 35-37

Kapitel 10. Tilsyn med overholdelse af reglerne om nummerforhold

§ 38

 

 

Afsnit IV. Samtrafik m.v.

 

Kapitel 11. Samtrafikprodukter

§ 40

Kapitel 12. Adgang til samtrafik

§§ 41-44

Kapitel 13. Teknisk regulering af aftaler om samtrafik

§ 50

Kapitel 14. Vilkår og priser for samtrafik

§ 51

Imødekommelse af alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik

§ 51 a

Ikkediskrimination

§ 51 b

Standardtilbud

§ 51 c

Gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik

§ 51 d

Regnskabsmæssig opsplitning

§ 51 e

Priskontrol

§ 51 f

Omkostningsregnskab

§ 51 g

Kapitel 15. Aftaler med sigte på at muliggøre nummerportabilitet og fast operatørvalg

§§ 56-58

Kapitel 16. Brancheaftaler som alternativ til regulering

§§ 59-60

Kapitel 17. Forbud mod videregivelse af oplysninger

§ 64

Kapitel 18. Tilsyn, mægling og fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik m.v.

 

Rimelige anmodninger om samtrafik m.v.

§§ 65-66

Mægling

§§ 67-70

Tilsyn og dokumentation

§§ 72-76 a

Forhåndsbesked

§ 77

Opfølgning på foreløbige afgørelser

§ 78

Bindende udtalelser fra Konkurrencerådet i samtrafiksager

§ 79

Undtagelser fra offentlighedsloven

§ 80

Kapitel 19. Oplysningspligt og regnskabsforhold

§ 82

Kapitel 20. Samtrafik med en udbyder fra et andet EU-land eller EØS-land

§ 83

Kapitel 20 a. Digitale radio- og tv-tjenester

§§ 83 a-83 d

Kapitel 20 b. Markedsundersøgelser og forholdet til konkurrencelovgivningen

§§ 84 a-84 e

Kapitel 20 c. Gennemførelse af høring

§ 84 f

 

 

Afsnit V. Øvrige forhold

 

Kapitel 21. Bistand fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i alarmerings- og beredskabssituationer

§§ 85-87

Kapitel 22. Internationale forhold

§ 88

Kapitel 23. Udbydere af informations- og indholdstjenester

§§ 89-91

Kapitel 24. Krav til udbydere af kabel-tv

§ 92

Kapitel 25. Afskæring af instruksadgang

§ 93

 

 

Afsnit VI. Klagenævn

 

Kapitel 26. Telebrugernævnet

§§ 94-98

Kapitel 27. Teleklagenævnet

§§ 99-102

Kapitel 28. Service 900-Nævnet

§§ 103-105

Kapitel 29. Bindende udtalelser fra Konkurrencerådet

§ 106

 

 

Afsnit VI a. Offentliggørelse af afgørelser

§ 106 a

 

 

Afsnit VII. Oplysningspligt, gennemførelse af tekniske undersøgelser og opsættende virkning

§§ 107-110

 

 

Afsnit VIII. Sanktions- og straffebestemmelser

§§ 111-112

 

 

Afsnit IX. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§§ 113-117


Afsnit I

Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 1

Lovens formål

§ 1. Lovens formål er

1)   at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret marked for udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og dertil hørende faciliteter, der giver slutbrugerne mulighed for

a)   frit at vælge, hvilken eller hvilke udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester de ønsker at være kunder hos,

b)   at kommunikere med alle andre slutbrugere, uanset om de er kunder hos samme udbyder eller en anden udbyder,

c)   at få adgang til alle udbydere af forskellige former for informations- og indholdstjenester via de elektroniske kommunikationsnet,

d)   frit at sammensætte deres forbrug af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt informations- og indholdstjenester, uanset at disse leveres af flere forskellige udbydere af net eller tjenester, og

e)   at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester,

2)   at sikre alle slutbrugere, der ønsker dette, adgang til en række grundlæggende forsyningspligtydelser på rimelige vilkår og til rimelige priser og

3)   at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder for slutbrugerne i forbindelse med aftaler om levering af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Stk. 2. Med sigte på realisering af de i stk. 1 anførte formål er formålet med lovens regulering af nummerforhold

1)   at sikre en effektiv udnyttelse af nummerressourcerne i den samlede danske nummerplan til fordel for slutbrugerne,

2)   at fremme opkaldsmuligheder mellem elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i såvel indland som udland gennem anvendelse af fælles og koordinerede nummer- og adresseplaner,

3)   at sikre korrekt dirigering inden for den samlede danske nummerplan og det europæiske nummerområde og

4)   at sikre alle udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester klare og ikkediskriminerende rammer for adgangen til numre, nummerserier og adresser i den samlede danske nummerplan.

Stk. 3. Med sigte på realisering af de i stk. 1 nævnte formål er formålet med lovens regulering af indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik og de heri anførte forpligtelser, der ved afgørelse kan pålægges udbydere med en stærk markedsposition på et givet delmarked eller udbydere, der kontrollerer den eneste eksisterende adgang til en eller flere slutbrugere,

1)   at sikre alle udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester reelle og ikkediskriminerende muligheder for at indgå aftaler om samtrafik med udbydere med en stærk markedsposition på et eller flere relevante delmarkeder om forskellige former for samtrafik,

2)   at sikre alle udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester reelle og ikkediskriminerende muligheder for at indgå aftaler med sigte på at muliggøre nummerportabilitet, herunder aftaler om overførsel af abonnentnumre mellem udbydere, aftaler med sigte på korrekt dirigering, eventuel anvendelse af en fælles database med porterede abonnentnumre med sigte herpå m.v.,

3)   gennem prisregulering af samtrafikprodukter, når en udbyder på grund af utilstrækkelig konkurrence vil kunne opretholde sine priser på et unaturligt højt niveau eller opretholde en prisklemme til skade for slutbrugerne,

a)   at sikre, at udbydere uden en stærk markedsposition kan opnå en reel konkurrencemargin på alle områder, hvor det er muligt,

b)   at sikre, at priserne herfor ikke belastes af utidssvarende teknik, fejlinvesteringer, ineffektiv drift m.v. hos den samtrafikforpligtede udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester,

c)   at understøtte innovationsprægede investeringer bredt i markedet,

d)   at understøtte, at nye infrastrukturinvesteringer sker på grundlag af fremadrettede teknologivalg, der fremmer en samlet, optimal infrastrukturudvikling, og

e)   at fremme kapacitetsorienterede investeringer, i det omfang det er sandsynliggjort, at der vil opstå et udækket behov for infrastruktur, og at konkurrence- og efterspørgselspresset ikke vil være tilstrækkeligt til at sikre den fornødne udbygning, og

4)   at sikre en afbalanceret konkurrence mellem tjeneste- og infrastrukturudbydere, der ikke hæmmer nødvendige infrastrukturinvesteringer.

§ 2. Loven finder anvendelse på udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet, udbydere af betalingstelefoner, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre, udbydere af informations- og indholdstjenester, udbydere af adgangsstyringstjenester og indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved elektroniske kommunikationsnet forstås i denne lov enhver form for radio- eller kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af elektroniske kommunikationstjenester, jf. definitionen heraf i stk. 2, mellem nettermineringspunkter, jf. definitionen heraf i stk. 3.

Stk. 2. Ved elektroniske kommunikationstjenester forstås i denne lov tjenester, der helt eller delvis består i elektronisk overføring af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf, ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik, mellem nettermineringspunkter, herunder både tovejs kommunikation og envejs kommunikation, punkt-til-punkt-kommunikation og punkt-til-multipunkt-kommunikation.

Stk. 3. Ved et nettermineringspunkt forstås i denne lov den fysiske eller logiske grænseflade i et elektronisk kommunikationsnet, der udgør en slutbrugers tilslutning til dette, eksempelvis i form af

1)   et stik til tilslutning af fast installeret teleterminaludstyr eller andre former for fast installeret kommunikationsudstyr, eventuelt kombineret med et eller flere abonnentnumre eller kombineret med andre former for adresser, som slutbrugeren råder over, og som tjener til at identificere, hvor i nettet teletrafik til slutbrugeren skal afleveres, eller

2)   en grænseflade for tilslutning af mobilt teleterminaludstyr eller andre former for mobilt kommunikationsudstyr, eventuelt kombineret med et eller flere abonnentnumre eller kombineret med andre former for adresser, som slutbrugeren råder over, og som tjener til at identificere, hvor i nettet teletrafik til slutbrugeren skal afleveres.

Stk. 4. Ved informations- og indholdstjenester forstås i denne lov enhver form for elektronisk tilrådighedsstillelse af information eller indhold, som andre slutbrugere får adgang til via et elektronisk kommunikationsnet eller en elektronisk kommunikationstjeneste på grundlag af en individuel anmodning herom.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved de i stk. 3, nr. 2, nævnte grænseflader.

§ 4. Ved slutbrugere forstås i denne lov brugere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som ikke på kommercielt grundlag stiller de pågældende elektroniske kommunikationsnet eller de pågældende elektroniske kommunikationstjenester til rådighed for andre, jf. §§ 5 og 6.

§ 5. Ved udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester forstås i denne lov parter, som på kommercielt grundlag stiller net eller tjenester som nævnt i § 3, stk. 1 og 2, til rådighed for flere parter.

Stk. 2. Ved udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester forstås i denne lov parter som nævnt i stk. 1, der udbyder net eller tjenester, som stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

§ 6. Ved udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere forstås i denne lov parter, som på kommercielt grundlag stiller net eller tjenester som nævnt i § 3, stk. 1 og 2, til rådighed for flere slutbrugere.

Stk. 2. Ved udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere forstås i denne lov parter som nævnt i stk. 1, der udbyder net eller tjenester, som stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere.

§ 7. Ved en fysisk eller logisk samtrafikgrænseflade forstås i denne lov en teknisk grænseflade i et elektronisk kommunikationsnet, der udgør afgrænsningen af og en grænseflade for, hvor i nettet en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan anmode om at få stillet samtrafikadgang til rådighed. Visse tekniske samtrafikgrænseflader vil være sammenfaldende med nettermineringspunkter, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2. Ved en kontraktmæssig samtrafikgrænseflade forstås i denne lov den forretningsmæssige og tekniske samtrafikgrænseflade mellem på den ene side en udbyders virksomhed med henblik på tilrådighedsstillelse af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til eget brug eller til brug for andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og på den anden side samme udbyders virksomhed med henblik på udbud af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til egne slutbrugere.

§ 7 a. Ved adgangsstyringssystem forstås en teknisk foranstaltning eller ordning, der gør adgang til en krypteret radio- eller fjernsynstjeneste i klar form betinget af abonnement eller en anden form for forudgående tilladelse.

§ 7 b. Ved programmeringsgrænseflader for applikationer (API) forstås softwaregrænsefladen mellem applikationer, som radio- og tv-selskaber eller tjenesteudbydere stiller til rådighed, og faciliteterne i set-top-bokse beregnet til tilslutning til tv-apparater eller integrerede digitale tv-apparater, der kan modtage digitale interaktive radio- og tv-tjenester.

§ 7 c. Ved multipleksoperatør forstås udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller ejere af elektroniske kommunikationsnet, som driver en jordbaseret, digital tv-platform.

§ 8. (Ophævet)

§ 8 a. Ved en gateway-station forstås i denne lov en jordbaseret teknisk installation, der benyttes i forbindelse med kommunikation mellem en i forvejen afgrænset gruppe af brugere, hvor en eller flere er sluttet til et satellitbaseret net.

Afsnit II

Slutbrugerforhold og forsyningspligt m.v.

Kapitel 3

Forbrugerforhold m.v.

Minimumskrav til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

§ 9. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler med henblik på at forpligte ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til at sikre slutbrugere adgang til at foretage opkald til den offentlige alarmtjeneste (112), telefonistekspederede tjenester, nummeroplysningstjenester, teksttelefontjenesten og eventuelle andre samfundsvigtige elektroniske kommunikationstjenester, herunder nærmere regler om indholdet af denne forpligtelse.

Grundlæggende slutbrugerrettigheder

§ 10. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler med henblik på at forpligte udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere til at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med aftaler om levering af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere, herunder nærmere regler om indholdet af denne forpligtelse.

Stk. 2. Regler efter stk. 1 kan blandt andet omfatte bestemmelser om følgende:

1)   Krav om slutbrugerens ret til en kontrakt, adgang til opsigelse og udbyderens oplysningsmæssige forpligtelser, krav til indholdet af kontrakten, herunder minimumskrav til indholdet af vilkår om maksimale bindingsperioder, varsling af pris- og vilkårsændringer, varsling af følger af tjenestens afbrydelse eller ophør, sikkerhedsstillelse, opsigelse og afbrydelse, bl.a. i forbindelse med misligholdelse fra slutbrugerens side.

2)   Minimumskrav vedrørende tilslutning og anvendelse af terminaludstyr og tilrådighedsstillelse af særlige tekniske grænseflader.

3)   Pligt til at stille særlige funktioner og faciliteter til rådighed for slutbrugere, herunder pligt til eventuelt at stille disse funktioner og faciliteter gratis til rådighed for slutbrugerne, og til at gøre slutbrugerne opmærksom på de nævnte funktioner og faciliteter og på funktioner og faciliteter, der skal stilles til rådighed for slutbrugere i medfør af regler fastsat efter § 33.

4)   Krav om certificering af takserings-, debiterings-, fakturerings-, klagebehandlings- og undersøgelsessystemer samt kvalitetskrav til sådanne systemer og eventuelle minimumskrav til kvaliteten af de udbudte tjenester, herunder krav om regelmæssig måling og efterfølgende offentliggørelse heraf.

5)   Klagebehandling, herunder

a)   krav til udbydernes procedurer for behandling af klager fra slutbrugerne,

b)   krav om, at sådanne klager skal undersøges af en særlig intern undersøgelsesenhed,

c)   krav om levering af teknisk assistance i forbindelse med andre udbyderes behandling af klager fra slutbrugere og betaling herfor samt

d)   regler om adgang til at påklage tvister mellem en slutbruger og en udbyder om registrering af og betaling for forbrug af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til IT- og Telestyrelsen.

6)   Opfyldelse af særlige brugergruppers, herunder handicappedes, behov.

Stk. 3. Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 og 2 kan det bestemmes, at disse kun skal gælde for visse typer af aftaleforhold, herunder for aftaler med ikkeerhvervsdrivende slutbrugere, og at reglerne ikke skal kunne fraviges ved aftale. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan desuden fastsætte nærmere regler om IT- og Telestyrelsens adgang til at dispensere fra kravene.

Stk. 4. Regler som nævnt i stk. 1-3 kan ligeledes fastsættes for andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester end de i stk. 1 nævnte.

§ 11. (Ophævet)

§ 12. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om etablering og drift af betalingstelefoner indeholdende minimumskrav til udbydere af betalingstelefoner, herunder med henblik på opfyldelse af handicappede slutbrugeres særlige behov.

Hemmeligholdelse af telekommunikation, behandling af personoplysninger hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, bistand til aflytning efter retsplejeloven m.v.

§ 13. Ejere af elektroniske kommunikationsnet, udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, førnævntes ansatte og tidligere ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte oplysninger som nævnt i stk. 3, som de får kendskab til i forbindelse med det pågældende udbud af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Stk. 2. Bestemmelserne i borgerlig straffelovs §§ 152-152 a og 152 d-152 f finder tilsvarende anvendelse for den, der er eller har været ansat hos en ejer af elektroniske kommunikationsnet eller en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, eller som i øvrigt er eller har været beskæftiget med opgaver, der udføres efter aftale med disse.

Stk. 3. Ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at oplysninger om andres brug af nettet eller tjenesten eller indholdet heraf ikke er tilgængelige for uvedkommende.

§ 14. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter regler for udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester om minimumskrav til behandling af personoplysninger i forbindelse med telekommunikation.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan bl.a. omfatte krav om følgende:

1)   A-nummer-visning, automatisk viderestilling og forbrugsopgørelser.

2)   Opbevaring og behandling af data, herunder trafikdata og lokaliseringsdata, i forbindelse med elektronisk kommunikation.

§ 15. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester skal uden udgift for staten, herunder for politiet, sikre,

1)   at de centraler, udbyderen etablerer, er indrettet således, at politiet kan få adgang til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. retsplejelovens kapitel 71,

2)   at de centraler, udbyderen etablerer, er indrettet således, at det efter anmodning fra politiet er muligt at foretage aflytning og øjeblikkelig overførelse af telekommunikation til en anden medlemsstat efter artikel 18, stk. 5, litra a, sammenholdt med stk. 2, litra a og c, i konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater,

3)   at de gateway-stationer, udbyderen etablerer, er indrettet således, at udbydere af elektroniske kommunikationstjenester i andre medlemsstater, der benytter gateway-stationen, har direkte adgang til denne, så det gennem sådanne udbydere er muligt at foretage direkte aflytning af telekommunikation på gateway-stationen vedrørende personer, der befinder sig i den pågældende medlemsstat, jf. artikel 19 i konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, og

4)   at udbyderen har direkte adgang til gateway-stationer, der befinder sig i andre medlemsstater, og som udbyderen benytter, således at politiet gennem udbyderen har mulighed for at foretage direkte aflytning af telekommunikation på gateway-stationen vedrørende personer, der befinder sig her i landet, jf. retsplejelovens kapitel 71 og konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om de tekniske krav til centraler og gateway-stationer som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Det påhviler udbyderen at bistå politiet ved gennemførelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden i de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler, hvorefter de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte krav til indretning af centraler kan fraviges i særlige tilfælde, hvor tekniske eller praktiske hensyn nødvendiggør dette.

Kapitel 4

Forsyningspligt

Forsyningspligtydelser

§ 16. Bestemmelserne i kapitlet har til formål at sikre alle slutbrugere adgang til en række grundlæggende elektroniske kommunikationstjenester på rimelige vilkår og til rimelige priser.

Stk. 2. Forsyningspligten, som skal sikres ved udpegning af en eller flere forsyningspligtudbydere, jf. § 17, omfatter følgende ydelser:

1)   Basale taletelefonitjenester.

2)   ISDN-tjenester eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner.

3)   Faste kredsløb, dog ikke bredbåndskredsløb.

4)   Særlige forsyningspligtydelser til nærmere afgrænsede grupper af handicappede.

5)   En udtømmende nummerfortegnelse, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste og en bredt dækkende oplysningstjeneste for udenlandske numre.

6)   Nød- og sikkerhedskommunikation via offentlige radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende Danmark og Grønland.

Stk. 3. Forsyningspligt omfatter en forpligtelse for den eller de udpegede forsyningspligtudbydere til at levere eller udbyde de i stk. 2 nævnte forsyningspligtydelser

1)   til enhver, der anmoder herom,

2)   til priser, der ikke overstiger de i medfør af § 19 fastsatte maksimalpriser, herunder eventuelt stille disse gratis til rådighed, og

3)   i overensstemmelse med de i medfør af § 16, stk. 4, § 17, stk. 2, og § 18 fastsatte regler og vilkår.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om,

1)   hvilke ydelser der er omfattet af stk. 2, nr. 4,

2)   omfanget af de i stk. 2 nævnte forsyningspligtydelser, herunder hvilke faciliteter og funktioner der er omfattet heraf, og

3)   omfanget af leveringspligten, jf. stk. 3.

Udpegning af forsyningspligtudbydere og krav til disse

§ 17. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om udpegning af en eller flere udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester som forsyningspligtudbydere af de i § 16, stk. 2, nævnte ydelser, jf. også § 16, stk. 3, om de udpegede udbyderes forpligtelser i medfør heraf.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for de i henhold til stk. 1 udpegede udbyderes varetagelse af forsyningspligten.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler vedrørende IT- og Telestyrelsens udpegning og fastsættelse af vilkår, jf. stk. 1 og 2. Reglerne kan blandt andet omfatte

1)   regler for IT- og Telestyrelsens udpegning af forsyningspligtudbydere, herunder nærmere regler om, hvordan udpegningen finder sted, herunder regler for udpegning ved offentligt udbud og om udpegningens varighed,

2)   regler for IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår og

3)   krav til indholdet af vilkårene, herunder kvalitetskrav til de ydelser, de udpegede forsyningspligtudbydere skal levere, og krav vedrørende kvalitetsmålinger og offentliggørelse heraf.

§ 18. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for de udpegede forsyningspligtudbyderes forpligtelser med henblik på at tilgodese hensynet til sikring af grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med udbud og levering af forsyningspligtydelser, herunder nærmere regler for et eventuelt udbud af et særskilt småforbrugerabonnement.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan indeholde bestemmelser om særlige krav, ud over krav fastsat i medfør af § 10, til indholdet af den kontrakt, der skal gælde i forholdet mellem en forsyningspligtudbyder og en slutbruger.

Maksimalpriser for forsyningspligtydelser

§ 19. IT- og Telestyrelsen fastsætter maksimalpriser for de udpegede forsyningspligtudbyderes levering af forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 1-5. Fastsættelsen sker på grundlag af forslag fra forsyningspligtudbyderen. IT- og Telestyrelsen kan med henvisning til de i medfør af stk. 5 og 6 fastsatte regler fastsætte lavere maksimalpriser end indeholdt i forsyningspligtudbyderens forslag.

Stk. 2. Nød- og sikkerhedsopkald i forbindelse med de i § 16, stk. 2, nr. 6, nævnte forsyningspligtydelser skal tilbydes gratis, i det omfang det følger af internationale forpligtelser herom.

Stk. 3. Der kan ikke ved IT- og Telestyrelsens fastsættelse af maksimalpriser efter regler fastsat i medfør af stk. 5 og 6 for forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 2 og 3, stilles krav om anvendelse af maksimalpriser, der ikke samlet set dækker omkostningerne ved tilvejebringelse af ydelserne.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at enkelte forsyningspligtydelser eller delelementer heraf helt eller delvis skal undtages fra kravet om fastsættelse af maksimalpriser på grundlag af regler fastsat i medfør af stk. 5 og 6. Ministeren kan ligeledes fastsætte regler for, på hvilken måde maksimalprisreguleringen på et område genindføres.

Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for kravene til de i stk. 1 nævnte maksimalpriser, rammerne for IT- og Telestyrelsens fastsættelse heraf og for forsyningspligtudbyderes udarbejdelse af forslag hertil. Reglerne kan blandt andet omfatte følgende:

1)   At maksimalpriserne samlet skal være objektive, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede, jf. dog nr. 3, og herunder dække underskud ved tilvejebringelse af de i § 16, stk. 2, nr. 4 og 6, nævnte forsyningspligtydelser.

2)   At maksimalpriserne skal overholde krav om årlige, procentvise realprisfald, der fastsættes med udgangspunkt i internationale bedste praksis priser for tilsvarende ydelser i en flerhed af sammenlignelige lande med omkostningsbaserede takstsystemer, og med udgangspunkt i den generelle danske prisudvikling for teleydelser svarende til de i § 16, stk. 2, nr. 1, nævnte med henblik på at sikre, at mulige effektiviseringer kommer slutbrugerne til gode.

3)   At maksimalpriserne for visse forsyningspligtydelser eller delelementer heraf som alternativ til et krav om årlige, procentvise realprisfald, jf. nr. 2, skal overholde krav om, at maksimalpriserne for disse ydelser ikke må udvise realprisstigninger i forhold til foregående år.

4)   Særlige regler om fastsættelse af maksimalpriser for forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 4, der ikke er fuldt ud omkostningsdækkende, med sigte på at fremme handicappedes brug af telekommunikation.

5)   Regler om de tidsmæssige rammer for fastsættelse af maksimalpriser, indgivelse af forslag hertil m.v.

Stk. 6. Ud over den i stk. 5 nævnte regulering af forsyningspligtudbyderes maksimalpriser kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling ud fra konkurrencehensyn fastsætte regler om,

1)   at forsyningspligtudbyderes maksimalpriser for opkald til andre udbyderes mobil- eller fastnet, der afviger fra priserne for opkald til slutbrugere i forsyningspligtudbyderes eget fastnet eller mobilnet, skal være særskilt omkostningsbaserede, objektive og ikke-diskriminerende, og

2)   at realprisfald på forsyningspligtydelser ikke må overstige realiserede prisfald på relaterede samtrafikprodukter.

Stk. 7. I forbindelse med IT- og Telestyrelsens fastsættelse af maksimalpriser efter stk. 1 indhenter IT- og Telestyrelsen en udtalelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt forsyningspligtudbyderens oplæg til maksimalpriser er i overensstemmelse med konkurrenceloven.

Stk. 8. Konkurrencerådet afgiver udtalelse som nævnt i stk. 7 senest 1 måned efter anmodning herom. Udtalelsen er bindende for IT- og Telestyrelsens afgørelse efter stk. 1.

Underskudsfinansiering af forsyningspligten

§ 20. De i henhold til § 17 udpegede forsyningspligtudbydere har ret til at få dækket samlede dokumenterede underskud ved udbud af forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 1 og 4-6, som de pågældende forsyningspligtudbydere er udpeget til at udbyde.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om kravene til forsyningspligtudbyderes opstilling af regnskaber og dokumentation for underskud, jf. stk. 1.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt forsyningspligtudbyderen har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til at berettige til dækning af underskud som nævnt i stk. 1. Senest samtidig med at IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse herom, skal IT- og Telestyrelsen iværksætte offentligt udbud med henblik på eventuel udpegning af en eller flere alternative forsyningspligtudbydere, jf. regler herom fastsat i medfør af § 17, stk. 3.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsens afgørelse efter stk. 3 udløser en forpligtelse for udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester svarende til de i § 16, stk. 2, nr. 1, nævnte forsyningspligtydelser til at medfinansiere forsyningspligtudbyderens underskud. IT- og Telestyrelsen fastsætter og opkræver til dækning heraf bidrag fra de pågældende udbydere.

Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte forpligtelse påhviler også forsyningspligtudbyderen, i det omfang denne ud over de tabsgivende forsyningspligtydelser på samme måde som andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester udbyder elektroniske kommunikationstjenester svarende til de i § 16, stk. 2, nr. 1, nævnte.

Stk. 6. Bidrag som nævnt i stk. 4 og 5 fastsættes i finansloven og bekendtgøres af IT- og Telestyrelsen.

Stk. 7. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for beregning af den i stk. 1 nævnte underskudsdækning, herunder regler om tidsfrister for beregning og betaling af bidrag til dækning af underskud, og om den i stk. 4 og 5 nævnte opkrævning af bidrag samt de forpligtede udbyderes oplysningspligt i forbindelse hermed. Heri kan indgå anmeldelsesordninger med henblik på forudgående registrering af de udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som vil være forpligtede til at medvirke til dækning af et eventuelt underskud ved levering af forsyningspligtydelser, jf. stk. 4 og 5.

Stk. 8. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter desuden nærmere regler om mulighederne for at tilbagekalde udpegningen af en eksisterende forsyningspligtudbyder i forbindelse med afholdelse af offentligt udbud som nævnt i stk. 3.

Forsyningspligtregler for betalingstelefoner

§ 21. Udbydere af betalingstelefoner har pligt til på anmodning fra en kommunalbestyrelse at etablere og drive udendørs betalingstelefoner på gader, veje eller pladser, hvortil offentligheden umiddelbart har adgang.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan alene fremsætte anmodning som nævnt i stk. 1 over for udbydere af betalingstelefoner, som allerede på tidspunktet for anmodningen driver udendørs betalingstelefoner inden for den pågældende kommune, og under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen samtidig afgiver et bindende tilsagn om dækning af et eventuelt underskud ved driften af den eller de omhandlede udendørs betalingstelefoner.

Stk. 3. Underskud som nævnt i stk. 2 opgøres ved at sammenholde den faktiske omsætning for den omhandlede betalingstelefon med en på forhånd mellem kommunalbestyrelsen og udbyderen aftalt minimumsomsætning, der dækker udbyderens omkostninger med tillæg af en rimelig fortjeneste.

Stk. 4. Kan der ikke opnås enighed om den minimumsomsætning, der, jf. stk. 3, skal indgå i beregningen af, om der foreligger underskud ved driften af den eller de omhandlede udendørs betalingstelefoner, eller opstår der tvist om den faktiske omsætning, jf. stk. 3, kan sagen af eSLIC0029ALLETITEL 00040004-SLIS0161REGL000001 00473000040070009900000000 HA20020077929TOTA

Historisk LBK nr 779 af 16/09/2002

Bekendtgørelse af straffeloven

2)   En samlet indgangsportal til offentlige myndigheder.

3)   Udbud af nummeroplysningstjenester, der indgår i forsyningspligten, jf. § 16, stk. 2, nr. 5, samt udbud af særlige tjenester af en samfundsmæssig betydning.

4)   Udbud af andre nummeroplysningstjenester end den i nr. 3 nævnte.

5)   Sikring af slutbrugernes adgang til at anvende eller komme i forbindelse med

a)   en anden udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester end den udbyder, slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos, med henblik på brug af en eller flere af denne udbyders elektroniske kommunikationstjenester eller

b)   andre elektroniske kommunikationstjenester hos samme udbyder, som slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos.

6)   Udbud af fælles kortnumre til brug for særlige forbrugermæssige eller samfundsrelaterede formål, der knytter sig til udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

§ 27. Inden for den samlede danske nummerplan skal der afsættes klart identificerbare nummerressourcer til følgende formål:

1)   Udbud af gratisnumre, hvor opkald sker uden opkalds- eller minutbaseret taksering af slutbrugeren.

2)   Udbud af numre, hvor udbyderen af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester som en integreret del af takseringen for opkaldet tillige varetager registrering af forbruget af en bagvedliggende informations- eller indholdstjeneste samt fakturering og opkrævning for denne hos slutbrugeren.

3)   Kortnumre, jf. § 26.

Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester må ikke anvende opkalds- eller minutbaseret taksering over for den kaldende slutbruger i forbindelse med slutbrugeres opkald til numre som nævnt i stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester må ikke som en integreret del af takseringen for opkald til abonnentnumre foretage opkrævning hos den kaldende slutbruger af ikketrafikrelaterede betalinger på vegne af tredjemand, herunder på vegne af den kaldte slutbruger, i forbindelse med opkald til andre numre end de i stk. 1, nr. 2, og § 26, nr. 2-4 og 6, nævnte.

§ 28. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af nummerressourcer som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan herunder blandt andet fastsætte regler om informations- eller indholdstjenesternes indhold og placering i nummerserier og om den pris, der kan opkræves hos slutbrugeren for opkald til sådanne numre eller nummerserier.

Stk. 2. Pligten til at påse, at regler fastsat i medfør af stk. 1 overholdes, påhviler den udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som har videretildelt den involverede udbyder af informations- eller indholdstjenester et nummer inden for en nummerserie som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal i medfør af stk. 2 afvise at videretildele en udbyder af informations- eller indholdstjenester et nummer eller fratage denne et allerede videretildelt nummer, hvis udbyderen af informations- eller indholdstjenesten ikke inden for en af teleudbyderen fastsat kort frist godtgør, at reglerne udstedt i medfør af stk. 1 fremover vil blive overholdt, eller hvis der gentagne gange sker overtrædelse af reglerne.

§ 29. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler om, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal tilbyde slutbrugere forudgående spærring eller spærring efter anmodning fra slutbrugeren af muligheden for at foretage

1)   udgående opkald til enkelte nummerserier som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 2,

2)   udgående opkald til udenlandske numre, herunder til afgrænsede delmængder af udenlandske numre, eller

3)   udgående opkald.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler om afregningsforhold mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og slutbrugere, herunder udbydere af informations- eller indholdstjenester, der benytter abonnentnumre som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 2. Regler herom kan omfatte, hvilken andel af den samlede betaling fra den kaldende slutbruger for opkald til abonnentnumre som nævnt der skal videregives til den slutbruger, der er videretildelt abonnentnummeret.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan i forbindelse med fastsættelse af regler efter stk. 2 ligeledes fastsætte særlige regler for prisregulering af aftaler om samtrafik som nævnt i § 40, stk. 1, der vedrører udveksling af trafik til abonnentnumre som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 1 og 2.

§ 30. Administrationen af den samlede danske nummerplan, jf. § 25, herunder disponering, tildeling, ændring og inddragelse af numre, nummerserier og adresser, varetages af IT- og Telestyrelsen.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler for administrationen af den samlede danske nummerplan, herunder nærmere regler om ibrugtagning, anvendelse, tilbagekaldelse af numre og tidsfrister herfor, samt vilkår for tildeling af numre, nummerserier og adresser.

Stk. 3. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal sikre korrekt dirigering af opkald til abonnentnumre, der er omfattet af den samlede danske nummerplan.

Stk. 4. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal sikre korrekt dirigering af opkald til det europæiske telefonnummerområde, herunder sikre korrekt dirigering til numre med særlig taksering som f.eks. mobilnumre, frikaldsnumre, overtakserede numre og numre med delt taksering, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Pligten til at dirigere til numre med særlig taksering gælder ikke, såfremt modtageren af opkaldet har valgt at begrænse adgangen for opkald hertil.

Stk. 5. Korrekt dirigering omfatter aflevering af opkaldet til den udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som abonnentnummeret er tildelt, i det omfang den forpligtede udbyder udbyder slutbrugerprodukter, hvori der indgår opkald til abonnentnumre af den pågældende type.

§ 31. IT- og Telestyrelsen tildeler inden for rammerne af de i medfør af § 30, stk. 2, fastsatte regler numre, nummerserier eller adresser til enhver, der udbyder eller agter at udbyde elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan ikke tildele numre til andre end de i stk. 1 nævnte.

Nummerafgifter

§ 32. IT- og Telestyrelsen opkræver nummerafgifter hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som IT- og Telestyrelsen har tildelt eller tildeler numre, nummerserier eller adresser.

Stk. 2. Nummerafgifternes størrelse og opkrævning fastsættes årligt i finansloven og bekendtgøres af IT- og Telestyrelsen.

Stk. 3. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der af IT- og Telestyrelsen er tildelt numre, nummerserier eller adresser i den samlede danske nummerplan, hæfter for betaling af nummerafgifter som nævnt i stk. 1, uanset om brugen af de pågældende numre, nummerserier eller adresser enkeltvis eller i blokke er overladt til slutbrugere eller til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Kapitel 7

Information til slutbrugerne om prisen for opkald

§ 33. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler om, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal stille faciliteter til rådighed for slutbrugere, der oplyser slutbrugeren om særligt dyre opkald eller giver slutbrugeren mulighed for at få oplyst udbyderens priser for opkald til det enkelte abonnentnummer. Reglerne kan omfatte krav om, at oplysninger som nævnt skal gives automatisk i forbindelse med samtlige opkald eller ved, at slutbrugeren forud for det enkelte opkald på enkel vis selv kan søge oplysning herom.

Stk. 2. Pligten til at iværksætte foranstaltninger som nævnt i stk. 1 kan pålægges udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere, som forestår kundeforholdet vedrørende slutbrugerens udgående opkald, samt udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere, som forestår kundeforholdet hos den slutbruger, der modtager opkaldet.

Stk. 3. Regler som nævnt i stk. 1 skal fastsættes vedrørende opkald til numre som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 2. Pligten til at iværksætte foranstaltninger som nævnt i stk. 1 kan i disse tilfælde pålægges udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere som nævnt i stk. 2 eller den involverede udbyder af informations- eller indholdstjenester.

Kapitel 8

Rammer for udnyttelse af nummeroplysningsdata

§ 34. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der videretildeler abonnentnumre til slutbrugere, skal afgive nummeroplysningsdata til alle, der ønsker det. Betaling for afgivelse af nummeroplysningsdata må ikke overstige omkostningerne ved afgivelsen (marginalomkostningerne).

Stk. 2. Ved nummeroplysningsdata forstås oplysninger om abonnentnumre, der er tildelt slutbrugere, indeholdende navn, adresse, eventuelle oplysninger om stilling, abonnentnummeret og den kategori af tjeneste, abonnentnummeret anvendes til. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om minimumskrav til indsamling og videregivelse af data, de pågældende datas fremtrædelsesform, opdatering af oplysninger m.v. og omfanget af de forpligtelser, der kan pålægges udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre over for slutbrugere.

Stk. 3. En slutbruger kan kræve, at den pågældendes nummeroplysningsdata ikke oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester. Krav herom indebærer ligeledes, at slutbrugerens nummeroplysningsdata ikke må videregives til andre.

Stk. 4. Uanset stk. 3

1)   kan nummeroplysningsdata altid videregives til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i signaleringsøjemed,

2)   skal nummeroplysningsdata altid videregives til forsyningspligtudbyderens landsdækkende nummeroplysningstjeneste, jf. § 16, stk. 2, nr. 5.

Stk. 5. Oplysninger som nævnt i stk. 4, nr. 2, kan alene videregives af forsyningspligtudbyderens landsdækkende nummeroplysningstjeneste til brug for besvarelse af henvendelser fra den offentlige alarmtjeneste eller politiet.

Stk. 6. En slutbruger kan hos udbydere heraf kræve at blive optaget i alle almene, offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabaser og -registre, når disse oplysninger er relevante for formålet med nummeroplysningsdatabasen eller -registret. Udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre skal efter anmodning fra en slutbruger give adgang til at kontrollere oplysninger om slutbrugerens egne nummeroplysningsdata hos den pågældende udbyder af nummeroplysningsdatabasen og -registret. Udbydere som nævnt skal herunder give slutbrugere adgang til at kræve rettelser heri eller sletning af data.

Stk. 7. Udbydere som nævnt i stk. 6 skal uden omkostning for slutbrugeren give denne oplysninger om formål med databasen eller registret og om andre anvendelsesmuligheder heraf på grundlag af søgefunktioner, som er indbygget i elektroniske udgaver, inden slutbrugeren medtages i databasen eller registret, eller inden ændring af formål eller de nævnte anvendelsesmuligheder iværksættes.

Kapitel 9

Slutbrugernes adgang til frit operatørvalg og nummerportabilitet

§ 35. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som i medfør af § 84 d er udpeget som havende en stærk markedsposition på markedet for udbud af tilslutning til og anvendelse af offentlige telefonnet på et fast sted, skal sikre, at slutbrugere hos denne har adgang til at benytte frit operatørvalg, jf. stk. 3, i det omfang udbyderen har indgået aftale om samtrafik med andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med sigte herpå.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan på baggrund af en undersøgelse af de relevante markeder efter § 84 a træffe afgørelse om, at udbydere af offentlige mobilkommunikationsnet eller mobilkommunikationstjenester, der er udpeget som havende en stærk markedsposition, skal sikre, at slutbrugere hos denne har adgang til at benytte frit operatørvalg, jf. stk. 3, i det omfang udbyderen har indgået aftale om samtrafik med andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med sigte herpå.

Stk. 3. Ved frit operatørvalg forstås faciliteter, der tillader slutbrugere tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med sigte på udbud af fastnet- eller mobiltelefoni at vælge, hvilken udbyder der skal forestå formidlingen af dele af slutbrugerens udgående opkald. Dette kan ske gennem

1)   fast operatørvalg, hvorved forstås en fast aftale om, at slutbrugeren generelt ønsker at anvende en bestemt udbyder til formidling af alle eller dele af slutbrugerens udgående opkald, eller

2)   operatørforvalg, hvorved forstås, at slutbrugeren i forbindelse med den enkelte samtale kan vælge en anden udbyder via anvendelse af et kortnummer eller et almindeligt abonnentnummer.

Stk. 4. En slutbruger, der udnytter adgangen til at benytte frit operatørvalg, kan ikke afkræves særskilt betaling for etableringen af frit operatørvalg af den udbyder, slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos.

§ 36. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal sikre, at slutbrugere hos disse kan medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere (nummerportabilitet).

Stk. 2. Nummerportabilitet som nævnt i stk. 1 omfatter,

1)   at slutbrugere skal have mulighed for at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester inden for områderne telefoni og ISDN, dog under forudsætning af, at der ikke samtidig sker flytning ud over det geografiske område, der hører under den central, slutbrugeren er tilknyttet før skift af adresse, og

2)   at slutbrugere skal have mulighed for at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester inden for områderne telefoni, ISDN og offentlig mobilkommunikation.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter tidsfrister for, hvornår udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal have indført mulighed for nummerportabilitet som nævnt i stk. 2, nr. 2, i forbindelse med deres udbud af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan herunder fastsætte forskellige tidsfrister for indførelsen af dele af den i stk. 2, nr. 2, nævnte nummerportabilitet.

§ 37. Den udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som slutbrugeren oprindeligt har sit kundeforhold hos, kan ikke i forbindelse med slutbrugerens anmodning om at udnytte muligheden for nummerportabilitet, jf. § 36, afkræve denne særskilt betaling for etablering af disse faciliteter.

Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere må ikke over for den slutbruger, der foretager opkald til numre, som andre slutbrugere har medtaget på grundlag af reglerne om nummerportabilitet, anvende priser for opkaldet, der overstiger den pågældende udbyders slutbrugerpriser for tilsvarende opkald til numre, der ikke er overført fra en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til en anden udbyder.

Kapitel 10

Tilsyn med overholdelse af reglerne om nummerforhold

§ 38. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registres overholdelse af

1)   § 27, stk. 2 og 3, § 30, stk. 3 og 4, § 34, stk. 1 og 3-7, § 35, stk. 1-4, § 36, stk. 1 og 2, og § 37,

2)   regler udstedt med hjemmel i § 25, stk. 4, § 29, § 30, stk. 2, § 33, § 34, stk. 2, og § 36, stk. 3, og

3)   vilkår fastsat med hjemmel i regler udstedt efter § 30, stk. 2.

Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der af IT- og Telestyrelsen er tildelt numre, nummerserier eller adresser i den samlede danske nummerplan, skal sørge for overholdelse af regler fastsat med hjemmel i § 30, stk. 2, og vilkår fastsat med hjemmel heri, uanset om brugen af de pågældende numre, nummerserier eller adresser enkeltvis eller i blokke er overladt til slutbrugere eller til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 og 2, kan indgå et påbud om overholdelse af reglerne i denne lov samt regler udstedt i medfør heraf.

Afsnit IV

Samtrafik m.v.

Kapitel 11

Samtrafikprodukter

§ 39. (Ophævet)

§ 40. Bestemmelserne om samtrafik omfatter

1)   adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller tjenester for en anden udbyder med henblik på udbud af elektroniske kommunikationstjenester samt

2)   udveksling af trafik mellem kommunikationsnet, som bruges af den samme eller af en anden udbyder, med henblik på at give slutbrugere hos en udbyder mulighed for at kommunikere indbyrdes eller med en anden udbyders slutbrugere eller få adgang til andre udbyderes tjenester.

Stk. 2. Adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller tjenester, jf. stk. 1, nr. 1, omfatter bl.a. adgang til

1)   netelementer, herunder ubundtet adgang til abonnentledninger og tilhørende faciliteter samt tilslutning af udstyr,

2)   sammenkobling af netelementer og tilhørende faciliteter, jf. nr. 1,

3)   fysisk infrastruktur, herunder samhusning eller andre former for fælles brug af faciliteter, herunder fælles brug af bygninger og kabelkanaler,

4)   relevante softwaresystemer, herunder driftstøttesystemer,

5)   faste net og mobilkommunikationsnet, herunder adgang med henblik på roaming,

6)   virtuelle nettjenester,

7)   engroskøb af tjenester med henblik på videresalg og

8)   fri adgang til tjenester, herunder tekniske grænseflader, protokoller eller andre nøgleteknologier, som er afgørende for interoperabiliteten af tjenester som nævnt under nr. 1-7.

Stk. 3. Udveksling af trafik, jf. stk. 1, nr. 2, omfatter fysisk og logisk sammenkobling af offentlige kommunikationsnet, herunder

1)   opsamling af trafik, bl.a. med sigte på operatørforvalg og fast operatørvalg,

2)   terminering af trafik og

3)   transit.

Kapitel 12

Adgang til samtrafik

§ 41. Aftaler om samtrafik indgås på kommercielle vilkår.

Stk. 2. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester har ret og pligt til indbyrdes at forhandle sig frem til aftaler om udveksling af trafik, jf. § 40, stk. 3, med henblik på at udbyde offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, så det sikres, at disse tjenester kan udbydes i hele EU og EØS, og at der er interoperabilitet.

§ 42. Uanset § 41, stk. 1, skal udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der er pålagt forpligtelser i medfør af §§ 51 og 76 a, imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik fra andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester på vilkår og betingelser, der er i overensstemmelse med de pålagte forpligtelser.

§ 43. (Ophævet)

§ 44. IT- og Telestyrelsen kan, i det omfang det er nødvendigt for at sikre forbindelse mellem slutbrugere i de enkelte net, træffe afgørelse om, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller ejere af elektroniske kommunikationsnet, der kontrollerer adgangen til en eller flere slutbrugere, pålægges forpligtelser efter § 51, herunder i begrundede tilfælde forpligtelse til at sammenkoble deres net.

§ 45. (Ophævet)

§ 46. (Ophævet)

§ 47. (Ophævet)

§ 48. (Ophævet)

§ 49. (Ophævet)

Kapitel 13

Teknisk regulering af aftaler om samtrafik

§ 50. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, at parter, som i medfør af §§ 42 eller 44 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om samtrafik, og udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som har adgang til at påberåbe sig reglerne i §§ 42 eller 44, skal opfylde tekniske eller driftsmæssige betingelser, når det er nødvendigt for at sikre normal drift af nettet. Tekniske eller driftsmæssige betingelser, som fastsættes af IT- og Telestyrelsen, skal overholde bestemmelserne om standardisering, der følger af artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang anmodninger om aftaler om samtrafik som nævnt i §§ 42 eller 44 kan afvises med henvisning til følgende væsentlige hensyn:

1)   Bevarelse af de berørte elektroniske kommunikationsnets eller -tjenesters integritet og interoperabilitet.

2)   Beskyttelse af tjeneste- og netinterne data.

3)   Beskyttelse af personrelaterede data.

4)   Beskyttelse af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester under særlige forhold.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, under hvilke omstændigheder det med henvisning til de i stk. 2 nævnte hensyn vil være berettiget at afbryde udvekslingen af samtrafik ifølge aftaler efter §§ 42 eller 44. IT- og Telestyrelsen kan herunder fastsætte regler om, at der i ganske særlige tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, kan ske umiddelbar afbrydelse af samtrafikken uden forudgående forelæggelse for IT- og Telestyrelsen.

Kapitel 14

Vilkår og priser for samtrafik

§ 51. IT- og Telestyrelsen skal pålægge udbydere med en stærk markedsposition, jf. § 84 d, en eller flere forpligtelser som nævnt i stk. 3, jf. dog § 76 a.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen skal pålægge parter omfattet af en afgørelse efter § 44 en eller flere forpligtelser som nævnt i stk. 3.

Stk. 3. Forpligtelser pålagt i medfør af stk. 1 og 2 kan vedrøre

1)   imødekommelse af alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, jf. § 51 a,

2)   ikkediskrimination, jf. § 51 b,

3)   gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik, jf. § 51 d,

4)   regnskabsmæssig opsplitning, jf. § 51 e, og

5)   priskontrol, jf. § 51 f.

Stk. 4. De forpligtelser, der pålægges i medfør af stk. 1 og 2, skal tage udgangspunkt i det konkrete problem og være forholdsmæssige og berettigede under hensyn til formålene i § 1. IT- og Telestyrelsen kan i tilknytning hertil opstille krav til den faktiske opfyldelse af forpligtelserne.

Stk. 5. Ved forholdsmæssighed som anført i stk. 4 skal IT- og Telestyrelsen bl.a. tage hensyn til,

1)   om det er praktisk muligt at tilbyde den foreslåede samtrafik i betragtning af den forhåndenværende kapacitet,

2)   hvor omfattende startinvesteringer ejeren af faciliteten skal foretage set i forhold til de risici, der er forbundet hermed,

3)   eventuelle relevante ophavsrettigheder.

Stk. 6. Ved fastsættelse af forpligtelser, jf. stk. 1 og 2, skal IT- og Telestyrelsen blandt andet tage hensyn til,

1)   om det i lyset af den igangværende markedsudvikling er teknisk og økonomisk levedygtigt at bruge eller installere konkurrerende faciliteter under hensyntagen til karakteren og typen af de involverede samtrafikordninger,

2)   behovet for at sikre den frie konkurrence på længere sigt,

3)   udbuddet af paneuropæiske tjenester.

Stk. 7. IT- og Telestyrelsen skal ophæve alle forpligtelser pålagt en udbyder i medfør af stk. 1, hvis udbyderen ikke længere har en stærk markedsposition på det givne marked, jf. § 84 d.

Stk. 8. Samtidig med afgørelse om ændring eller ophævelse af forpligtelser i medfør af stk. 1 eller 7 skal IT- og Telestyrelsen træffe afgørelse om, hvorledes underretningen af parter, der berøres af, at forpligtelser ændres eller ophæves, skal ske. Parter, der berøres heraf, skal underrettes herom i passende tid i forvejen.

Stk. 9. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter stk. 1, 4 og 7 skal træffes i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 84 f.

Imødekommelse af alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik

§ 51 a. Ved forpligtelse til at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, jf. § 51, stk. 3, nr. 1, forstås, at parter skal

1)   tilbyde adgang til et eller flere samtrafikprodukter som nævnt i § 40, stk. 2 og 3,

2)   forhandle med reel hensigt med virksomheder, der anmoder om samtrafik,

3)   opretholde adgang til faciliteter, som der tidligere er givet adgang til.

Stk. 2. Parter, som i medfør af § 51, stk. 3, nr. 1, skal imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik for de i § 40, stk. 2, nr. 1, eller § 40, stk. 3, nævnte produkter, skal som udgangspunkt give den, der anmoder om samtrafik, adgang hertil på alle geografiske positioner, hvor det er praktisk muligt at etablere adgang hertil i den pågældende parts net, herunder til alle delelementer i dette net eller lokaliteter i tilknytning til dette, som den anmodende part fremsætter ønske om at få adgang til at udveksle trafik med, jf. § 40, stk. 3, til at leje infrastrukturkapacitet i, jf. § 40, stk. 2, nr. 1, eller til at placere centraler og andet udstyr i, jf. § 40, stk. 2, nr. 3.

Stk. 3. Hvis det ikke er praktisk muligt at indgå en aftale om samhusning, jf. § 40, stk. 2, nr. 3, på en eller flere geografiske positioner, og hvis den udbyder, der anmoder om indgåelse af aftalen om samtrafik, ikke har en stærk markedsposition på det pågældende marked, påhviler det parter, der i medfør af § 51, stk. 3, nr. 1, er pålagt en forpligtelse til at imødekomme sådanne anmodninger, omkostningsfrit at stille den nødvendige transmissionskapacitet til rådighed frem til de lokaliteter, der ønskes adgang til. Forpligtelsen til at sikre den nødvendige transmissionskapacitet er begrænset til en afstand, der svarer til afstanden mellem de bygninger, centraludstyr m.v., der ønskes adgang til, og nærmeste anden tilsvarende adgangsmulighed.

Ikkediskrimination

§ 51 b. Ved forpligtelse til ikkediskrimination, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, forstås, at parter navnlig skal sikre, at de under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår, og at de udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår og af samme kvalitet, som gælder for tjenester, der udbydes af dem selv, deres datterselskaber eller partnere.

Standardtilbud

§ 51 c. Såfremt en part er pålagt en forpligtelse vedrørende ikkediskriminering, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, kan IT- og Telestyrelsen ved afgørelse pålægge parten at offentliggøre et standardtilbud, der

1)   skal være tilstrækkelig ubundtet til at sikre, at en aftalepart ikke tvinges til at betale for produkter eller tjenester, der ikke vedrører den ønskede samtrafik, eller til at levere eller modtage produkter eller tjenester, anvende priser eller kontraktvilkår eller lignende, som ikke har relation til den samtrafik, som der i medfør af §§ 42 eller 44 er fremsat anmodning om at indgå aftale om,

2)   ikke må indeholde krav om modydelser som betingelse for indgåelse eller ændring af aftaler og

3)   indeholder en beskrivelse af de udbudte tjenester, opgjort efter delelementer alt efter markedssituationen, og de hertil knyttede vilkår og betingelser.

Stk. 2. Når en part er pålagt forpligtelser i medfør af § 51, stk. 3, nr. 1, til at give ubundtet adgang til abonnentledninger, skal der uanset stk. 1 offentliggøres et standardtilbud herom. Disse standardtilbud skal som minimum indeholde bestemmelser om de forhold, som er angivet i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan i tilknytning til, at en part pålægges en forpligtelse i medfør af stk. 1 og 2, fastlægge mindstekrav til indholdet i standardtilbud, hvilke specifikke oplysninger der skal indgå i standardtilbud, hvor detaljerede standardtilbud skal være, og hvordan standardtilbud skal offentliggøres.

Gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik

§ 51 d. Ved forpligtelse vedrørende gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik, jf. § 51, stk. 3, nr. 3, forstås, at parter skal offentliggøre bestemte oplysninger som f.eks. regnskabsoplysninger, tekniske specifikationer, netkarakteristika, betingelser og vilkår for levering og anvendelse samt priser.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan, i tilknytning til at en part pålægges en forpligtelse, som nævnt i stk. 1, fastlægge, hvor detaljerede oplysningerne skal være, og hvordan de skal offentliggøres.

Regnskabsmæssig opsplitning

§ 51 e. Ved forpligtelse vedrørende regnskabsmæssig opsplitning, jf. § 51, stk. 3, nr. 4, forstås, at parter skal opstille særskilte regnskaber for bestemte aktiviteter i forbindelse med samtrafik.

Stk. 2. Parter, der er pålagt forpligtelser i medfør af § 51, stk. 3, nr. 4, skal med sigte på at kunne fremlægge dokumentation for overholdelse heraf, opstille kontraktmæssige samtrafikgrænseflader mellem afdelinger, datterselskaber og lignende. Kontraktmæssige samtrafikgrænseflader skal omfatte vilkår, priser, tekniske forhold m.v. og skal, for så vidt angår nye produkter, opstilles senest samtidig med markedsintroduktionen af disse.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for indholdet af den i stk. 1 nævnte forpligtelse.

Priskontrol

§ 51 f. Ved forpligtelse vedrørende priskontrol, jf. § 51, stk. 3, nr. 5, forstås, at parter skal opfylde krav om omkostningsrelaterede priser i forbindelse med udbud af bestemte former for samtrafik.

Stk. 2. Forpligtelse som nævnt i stk. 1 kan pålægges, såfremt en markedsanalyse viser, at en udbyder som følge af utilstrækkelig konkurrence vil kunne opretholde sine priser på et unaturligt højt niveau eller iværksætte eller opretholde en prisklemme til skade for slutbrugerne, eller såfremt en part er omfattet af en afgørelse efter § 44.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen skal ved opstilling af krav, jf. stk. 1, tage hensyn til partens investeringer og lade parten få en rimelig forrentning af den relevante investerede kapital under hensyn til de risici, der er forbundet hermed.

Stk. 4. Når IT- og Telestyrelsen pålægger en forpligtelse som nævnt i stk. 1, skal IT- og Telestyrelsen sikre, at alle mekanismer til omkostningsdækning eller metoder, der kan anvendes til fastlæggelse af priser, sigter mod at fremme effektiviteten og skabe holdbar konkurrence og øgede fordele for forbrugerne. I den forbindelse kan IT- og Telestyrelsen også tage hensyn til de priser, der kan opnås på tilsvarende markeder med konkurrence.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen vælger på baggrund af hensynene nævnt i stk. 4, hvilken prisfastsættelsesmetode der skal finde anvendelse på samtrafikprodukter omfattet af § 40, når parter pålægges en forpligtelse som nævnt i stk. 1. Følgende prisfastsættelsesmetoder kan finde anvendelse:

1)   Modificerede historiske omkostningers metode.

2)   Bedste praksis-metoderne.

3)   Slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger.

4)   Langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode (LRAIC-metoden).

Stk. 6. Anvendelse af den i stk. 5, nr. 4, anførte prisfastsættelsesmetode forudsætter, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har fastsat regler om anvendelsen i medfør af stk. 10.

Stk. 7. Ved anvendelse af den i stk. 5, nr. 1, nævnte prisfastsættelsesmetode kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre summen af følgende beløb:

1)   De ekstra driftsomkostninger ved at gennemføre samtrafikken.

2)   En forholdsmæssig andel af afskrivninger og forrentning af de nye investeringer, der er nødvendige for at gennemføre samtrafikken.

3)   En forholdsmæssig andel af afskrivninger og forrentning af de øvrige investeringer på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre samtrafikken.

4)   En forholdsmæssig andel af de driftsomkostninger, der er snævert forbundet med frembringelsen af samtrafikproduktet. Andelen af de driftsomkostninger, hvoraf en forholdsmæssig andel kan indgå i samtrafikprisen, fastsættes med udgangspunkt i markedsandelen på det relevante marked.

5)   En rimelig fortjeneste.

Stk. 8. Ved anvendelse af de i stk. 5, nr. 2, nævnte prisfastsættelsesmetoder kan den samlede pris for et samtrafikprodukt nedsættes,

1)   således at prisen maksimalt udgør prisen for et tilsvarende samtrafikprodukt i en tilsvarende dansk eller udenlandsk aftale om samtrafik (en sammenligning med korrektion for dokumenterede, væsentlige produkt- eller landerelaterede forskelle), eller

2)   således at prisen maksimalt udgør prisen for tilsvarende samtrafikprodukter i tre tilsvarende danske eller udenlandske aftaler om samtrafik (en sammenligning med korrektion for dokumenterede, væsentlige produktrelaterede forskelle).

Stk. 9. Ved anvendelse af den i stk. 5, nr. 3, nævnte prisfastsættelsesmetode kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre slutbrugerprisen, som denne fremgår af listepriser for abonnementer, samtalepriser m.v., fratrukket sparede omkostninger.

Stk. 10. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om, på hvilke samtrafikprodukter samt på hvilke relevante markeder den i stk. 5, nr. 4, nævnte prisfastsættelsesmetode kan finde anvendelse.

Stk. 11. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om IT- og Telestyrelsens fastsættelse og beregning af samtrafikpriser efter den i stk. 5, nr. 4, nævnte prisfastsættelsesmetode.

Omkostningsregnskab

§ 51 g. Hvis en part i medfør af § 51, stk. 3, nr. 5, er pålagt en forpligtelse til priskontrol, kan IT- og Telestyrelsen pålægge parten forpligtelse til at anvende et omkostningsregnskabssystem til støtte for priskontrollen. IT- og Telestyrelsen kan i tilknytning til, at en part pålægges en forpligtelse til at anvende et omkostningsregnskabssystem, stille krav om, at der stilles en beskrivelse af omkostningsregnskabssystemet, der som minimum viser de hovedkategorier, omkostningerne er samlet i, og de regler, som omkostningerne er fordelt efter, til rådighed for offentligheden.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at omkostningsregnskabet er udfærdiget efter det pågældende omkostningsregnskabssystem. En gang om året offentliggør IT- og Telestyrelsen en overensstemmelseserklæring.

§ 52. (Ophævet)

§ 53. (Ophævet)

§ 54. (Ophævet)

§ 55. (Ophævet)

Kapitel 15

Aftaler med sigte på at muliggøre nummerportabilitet og fast operatørvalg

§ 56. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal imødekomme alle anmodninger fra andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester om indgåelse af aftaler om afgivelse af abonnentnumre med sigte på at muliggøre nummerportabilitet, som en slutbruger har anmodet om, jf. dog tidsfrister fastsat i medfør af § 36, stk. 3.

Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der har en stærk markedsposition på markedet for udbud af tilslutning til offentlige telefonnet på et fast sted eller markedet for udbud af tilslutning til offentlige mobilnet, jf. § 84 d, skal afgive abonnentnumre til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller modtage abonnentnumre fra sådanne udbydere med sigte på at muliggøre nummerportabilitet mellem fastnet og mobilnet i samme omfang, som udbyderen med den stærke markedsposition tilbyder egne slutbrugere nummerportabilitet mellem egne fastnet og egne mobilnet. Dette gælder uanset tidsfrist, fastsat i medfør af § 36, stk. 3.

Stk. 3. Udbydere som nævnt i stk. 1 og 2 skal sikre, at andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester har adgang til via en database at få oplyst, hvilken udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester et abonnentnummer er afgivet til, med sigte på korrekt dirigering af opkald til porterede abonnentnumre.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler om, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester som nævnt i stk. 3 skal overlade administrationen af oplysninger om porterede abonnentnumre til en fælles database etableret og drevet af en eller flere udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller af tredjemand.

Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan i forbindelse med regler fastsat i medfør af stk. 4 fastsætte nærmere regler om, at de vilkår og priser for at varetage administrationen af porterede numre, som anvendes af den eller de udbydere, der i medfør af regler fastsat efter stk. 4 har fået overdraget ansvaret for etablering og drift af en fælles database, skal være omkostningsbaserede, objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende.

Stk. 6. Regler fastsat i medfør af stk. 5 gælder tilsvarende for eventuel tredjemand, som på vegne af en eller flere udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, forestår driften af en database som nævnt i stk. 3 og 4.

§ 57. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal via opslag i databaser som nævnt i § 56, stk. 3, sikre korrekt dirigering af opkald til abonnentnumre, der er omfattet af nummerportabilitet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Korrekt dirigering omfatter aflevering af opkaldet til den udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som abonnentnummeret er afgivet til, jf. § 56, stk. 1 og 2, i det omfang den forpligtede udbyder udbyder slutbrugerprodukter, hvori der indgår opkald til ikkeporterede abonnentnumre af den pågældende type.

Stk. 3. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester er forpligtet til at videredirigere opkald fra udenlandske net til abonnentnumre, som af denne udbyder er afgivet til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, jf. § 56, stk. 1 og 2.

Stk. 4. Uanset stk. 1 kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætte nærmere regler om, at en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester er forpligtet til at videredirigere opkald fra abonnentnumre inden for den samlede danske nummerplan til abonnentnumre, som af denne udbyder er afgivet til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, jf. § 56, stk. 1 og 2. Såfremt regler herom fastsættes, bortfalder forpligtelsen i stk. 1 i forhold til den pågældende udbyders abonnentnumre.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen kan på grundlag af stk. 1-3 eller regler fastsat i medfør af stk. 4 fastsætte nærmere regler om, hvordan og på hvilke vilkår portering af numre og dirigering og videredirigering af opkald mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal afvikles, herunder regler for, hvordan portering, dirigering og videredirigering skal ske, når et nummer af slutbrugeren medtages ved flere efterfølgende skift mellem udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, og eventuelle supplerende krav til indholdet af aftaler om samtrafik med sigte herpå.

§ 58. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som afgiver numre med sigte på at muliggøre nummerportabilitet, jf. § 56, kan af andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester maksimalt kræve en betaling herfor, der dækker engangsomkostningerne forbundet med afgivelse af numre beregnet efter prisfastsættelsesmetoden i § 51 f, stk. 5, nr. 1, samt løbende betaling af nummerafgiften.

Stk. 2. Udbydere som nævnt i stk. 1 er endvidere forpligtede til efter anmodning fra andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at indgå aftaler om afgivelse af numre som nævnt i § 56 på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler om, at omkostningerne ved at opgradere teleinfrastruktur m.v., således at det bliver muligt at gennemføre fast operatørvalg og nummerportabilitet, skal afholdes af den enkelte udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler om den betaling og de vilkår, som udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan fastsætte for andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i forbindelse med disses opslag i databaser som nævnt i § 56, stk. 3, og § 57 med henblik på at sikre korrekt dirigering af opkald til numre, der er omfattet af nummerportabilitet.

Stk. 5. Regler fastsat i medfør af stk. 4 gælder tilsvarende for eventuel tredjemand, som på vegne af en eller flere udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester forestår driften af databaser som nævnt i § 56, stk. 3.

Kapitel 16

Brancheaftaler som alternativ til regulering

§ 59. IT- og Telestyrelsen kan som alternativ til fastsættelse af regler i medfør af § 50 og § 57, stk. 5, indgå aftale med udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og andre relevante brancheaktører om i brancheregi at forhandle og indgå brancheaftaler.

§ 60. Aftaler mellem IT- og Telestyrelsen og udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og andre relevante brancheaktører, jf. § 59, skal indeholde

1)   en afgrænsning og præcisering af, hvilke forhold der forudsættes indgået en brancheaftale om og eventuelle minimumskrav til indholdet heraf,

2)   forudsætninger vedrørende forhandlingernes samlede forløb, fremdrift og gennemførelse, inklusive en tidsplan for det samlede forhandlingsforløb,

3)   en angivelse af deltagerkredsen og af, hvilke parter der har eller i forløbet kan få adgang til at deltage i forhandlingerne om den eller de omhandlede brancheaftaler,

4)   bestemmelser, der sikrer, at deltagerne i forhandlingerne forinden indsendelse af aftalen til IT- og Telestyrelsen indhenter en afgørelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt aftalen udgør en overtrædelse af konkurrenceloven,

5)   bestemmelser, der sikrer, at IT- og Telestyrelsen godkender brancheaftaler i henhold til § 59, forinden disse iværksættes,

6)   rammer for offentliggørelse, herunder at brancheaftalerne skal gøres offentligt tilgængelige umiddelbart efter at godkendelse er sket, og

7)   bestemmelser der sikrer, at brancheforhandlinger og brancheaftaler i henhold til § 59 holdes adskilte fra andre forhandlinger og aftaler i brancheregi.

Kapitel 17

Forbud mod videregivelse af oplysninger

§ 61. (Ophævet)

§ 62. (Ophævet)

§ 63. (Ophævet)

§ 64. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der får oplysninger fra en anden udbyder før, under eller efter forhandlinger om aftaler om samtrafik, må udelukkende anvende disse oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid respektere, at de oplysninger, der fremsendes eller opbevares, behandles fortroligt. De oplysninger, der modtages, må ikke videregives til anden side, herunder til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en konkurrencemæssig fordel.

Kapitel 18

Tilsyn, mægling og fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik m.v.

Rimelige anmodninger om samtrafik m.v.

§ 65. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, som en part omfattet af §§ 42 eller 44 vil være berettiget til at afvise. Afvisning kan alene ske med henvisning til,

1)   at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påberåbe sig §§ 42 eller 44,

2)   at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikadgang, som den, anmodningen rettes mod, ikke er pålagt at give adgang til, eller

3)   at der, jf. regler fastsat i medfør af § 50, foreligger væsentlige hensyn, der kan begrunde en afvisning.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter stk. 1 træffes hurtigst muligt og så vidt muligt senest 4 måneder efter, at en part har indbragt sagen for IT- og Telestyrelsen.

Stk. 3. Såfremt en part omfattet af §§ 42 eller 44 ikke senest 1 måned efter, at anmodning herom er fremsat af IT- og Telestyrelsen, har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at der er grundlag for at afvise en anmodning som nævnt i stk. 1 med henvisning til regler fastsat i medfør af § 50, er IT- og Telestyrelsen berettiget til at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 om, hvorvidt der foreligger en rimelig anmodning, der skal imødekommes,

1)   udstede påbud til den samtrafikforpligtede part om, at forhandlinger om samtrafik skal indledes, jf. §§ 42 eller 44,

2)   i situationer, hvor der er tale om en anmodning, der omhandler samtrafikprodukter i et standardtilbud, der er offentliggjort af den samtrafikforpligtede part, eller samtrafikprodukter i en gældende aftale om samtrafik indgået af den samtrafikforpligtede part påbyde denne at give adgang til umiddelbar indgåelse af en aftale om samtrafik på standardvilkår og til standardpriser eller på de vilkår og til de priser, der fremgår af en gældende aftale om samtrafik, samt påbyde igangsætning af samtrafikken, og

3)   i situationer, hvor der er tale om en anmodning, der omhandler andre samtrafikprodukter end de i nr. 2 nævnte, og hvor der er enighed om samtrafikprodukterne og den konkrete afvikling af samtrafikken, men uenighed om tilknyttede vilkår eller priser, påbyde den samtrafikforpligtede part at give adgang til umiddelbar igangsætning af samtrafikken under anvendelse af foreløbige vilkår og priser fastsat af IT- og Telestyrelsen.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen kan i stedet for at træffe en afgørelse efter stk. 1 eller i stedet for at iværksætte mægling i medfør af §§ 67 eller 69 henvise spørgsmålet om, hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om samtrafik, til behandling ved brug af andre hensigtsmæssige løsningsmekanismer til bilæggelse af tvisten. IT- og Telestyrelsens henvisning af sådanne spørgsmål til løsning ved andre mekanismer forudsætter forudgående samtykke fra sagens parter. Har spørgsmålet ikke fundet en løsning 4 måneder efter henvisningen til afklaring ved andre hensigtsmæssige løsningsmekanismer, træffer IT- og Telestyrelsen af egen drift eller efter anmodning fra en part afgørelse i sagen hurtigst muligt og inden 4 måneder efter tidspunktet for anmodningen.

§ 66. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en part omfattet af §§ 42 eller 44 er berettiget til at afbryde udveksling af samtrafik, og træffer afgørelse, hvor afbrydelse er foretaget uden forudgående forelæggelse for IT- og Telestyrelsen.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens afgørelse efter stk. 1 træffes så vidt muligt senest 1 måned efter, at sagen er forelagt IT- og Telestyrelsen. Dog træffes afgørelser vedrørende afbrydelse af igangværende udveksling af samtrafik uden forudgående forelæggelse for IT- og Telestyrelsen så vidt muligt senest 14 dage efter, at sagen er forelagt IT- og Telestyrelsen.

Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 om, at afbrydelse af udvekslingen af samtrafik ikke var eller vil være berettiget, kan indgå et påbud om, at udvekslingen af samtrafik skal fortsættes eller genoptages.

Mægling

§ 67. Hvis IT- og Telestyrelsen finder, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en rimelig anmodning om samtrafik, skal behandles ved mægling, optager IT- og Telestyrelsen straks forhandlinger med parterne med henblik på igangsættelse af mæglingen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan en part, der ønsker at indgå eller ændre en aftale om samtrafik med en part omfattet af §§ 42 eller 44 om samtrafikprodukter omfattet af et standardtilbud offentliggjort af den samtrafikforpligtede part eller omfattet af en gældende aftale om samtrafik indgået af denne, umiddelbart anmode om indgåelse eller ændring af en aftale herom og anmode IT- og Telestyrelsen om at træffe afgørelse svarende til den i § 65, stk. 4, nr. 2, nævnte.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan en part, der ønsker at indgå eller ændre en aftale om samtrafik med en part, der er omfattet af §§ 42 eller 44, om et samtrafikprodukt, der i vidt omfang svarer til et samtrafikprodukt, der er omfattet af et standardtilbud offentliggjort af den samtrafikforpligtede part eller omfattet af en gældende aftale om samtrafik indgået af denne, anmode om, at der samtidig med, at mæglingen påbegyndes, træffes afgørelse svarende til den i § 65, stk. 4, nr. 3, nævnte.

§ 68. (Ophævet)

§ 69. Såfremt der ikke inden 4 måneder fra det tidspunkt, hvor mægling er påbegyndt, er indgået en aftale om samtrafik mellem parterne eller opnået enighed om, at en aftale om samtrafik ikke kan indgås, kan IT- og Telestyrelsen af egen drift, eller hvis en eller flere af parterne anmoder IT- og Telestyrelsen herom, træffe afgørelse om fastsættelse af vilkår og priser for den omhandlede samtrafik og om igangsætning af denne.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan på ethvert tidspunkt afslutte et mæglingsforløb, såfremt IT- og Telestyrelsen skønner, at mæglingsforløbet ikke kan føre til, at parterne indgår en aftale om samtrafik.

§ 70. IT- og Telestyrelsens afgørelse efter § 69, stk. 1, træffes senest 4 måneder efter, at mæglingen er afsluttet.

Stk. 2. Afgørelser som nævnt § 69, stk. 1, træffes på grundlag af reglerne i denne lov samt regler fastsat i medfør heraf om de forpligtelser, der påhviler parter omfattet af §§ 42 eller 44, herunder eventuelle forpligtelser med hensyn til anvendelse af priskontrol, jf. § 51, stk. 3, nr. 5.

Stk. 3. Hvis en part omfattet af §§ 42 eller 44 ikke 14 dage før det i stk. 1 nævnte tidspunkt efter anmodning fra IT- og Telestyrelsen som et led i mæglingsforløbet har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til, at IT- og Telestyrelsen kan træffe en endelig afgørelse som nævnt i stk. 2, kan IT- og Telestyrelsen træffe en foreløbig afgørelse. Den foreløbige afgørelse har virkning, indtil endelig afgørelse træffes af IT- og Telestyrelsen efter stk. 1, jf. også § 78, stk. 1.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte foreløbige afgørelser omfatter en foreløbig fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik som nævnt i stk. 2. Den foreløbige afgørelse kan iværksættes på det foreliggende dokumentationsgrundlag. I det omfang dokumentationen fra den samtrafikforpligtede part er ufuldstændig, kan IT- og Telestyrelsen fastsætte vilkår og priser skønsmæssigt. Den skønsmæssige fastsættelse af vilkår og priser skal tage udgangspunkt i en eventuel fremlagt ufuldstændig dokumentation og i øvrig dokumentation, som IT- og Telestyrelsen er i besiddelse af.

Stk. 5. Afgørelser som nævnt i stk. 1 og 3 har virkning fra tidspunktet for indgivelse af anmodning om mægling.

§ 71. (Ophævet)

Tilsyn og dokumentation

§ 72. IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør af § 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Samtidig med offentliggørelse af standardtilbud indsendes standardtilbuddene og dokumentation for overholdelse af forpligtelser pålagt i medfør af §§ 51 og 76 a til IT- og Telestyrelsen.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan træffe foreløbig afgørelse med henblik på at sikre overholdelse af stk. 1, såfremt den part, som er forpligtet til at udarbejde og indsende standardtilbud med tilhørende dokumentation, jf. stk. 2, ikke senest 1 måned efter, at anmodning herom er fremsat af IT- og Telestyrelsen, har fremlagt tilstrækkelig supplerende dokumentation. Den foreløbige afgørelse har virkning, indtil endelig afgørelse træffes af IT- og Telestyrelsen efter § 78, stk. 1, og indtil afgørelsen er udmøntet af den udbyder, der skal udarbejde standardtilbud, jf. § 73, stk. 2.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte foreløbige afgørelse vil bestå i fastsættelse af et midlertidigt standardtilbud. Den foreløbige afgørelse iværksættes på det foreliggende dokumentationsgrundlag. I det omfang dokumentationen fra den samtrafikforpligtede part er ufuldstændig, kan IT- og Telestyrelsen fastsætte vilkår og priser skønsmæssigt. Den skønsmæssige fastsættelse af vilkår og priser skal tage udgangspunkt i en eventuelt fremlagt ufuldstændig dokumentation og i øvrig dokumentation, som IT- og Telestyrelsen måtte være i besiddelse af.

§ 73. Resultatet af IT- og Telestyrelsens kontrol, jf. § 72, stk. 1, meddeles den part, der har udarbejdet standardtilbud. IT- og Telestyrelsen kan som led heri påbyde ændringer af vilkår og priser i standardtilbud, der strider mod forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf, eller som udgør en overtrædelse af konkurrenceloven, jf. Konkurrencerådets udtalelse efter § 79.

Stk. 2. Når endelig afgørelse er truffet efter stk. 1, skal den part, der har udarbejdet standardtilbud, senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

§ 74. Parter, som er pålagt at give adgang til samtrafik på ikkediskriminerende vilkår, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, eller på gennemsigtige vilkår, jf. § 51, stk. 3, nr. 3, skal efter anmodning fra IT- og Telestyrelsen dokumentere overholdelse af disse forpligtelser ved at stille regnskabsoplysninger, herunder oplysninger om indtægter modtaget fra tredjemand, til rådighed for IT- og Telestyrelsen.

Stk. 2. Under respekt af offentlighedslovens regler om undtagelse fra aktindsigt kan IT- og Telestyrelsen offentliggøre oplysninger med henblik på fremme af et åbent og konkurrencebaseret marked.

Stk. 3. Dokumentation som nævnt i stk. 1 skal fremlægges for IT- og Telestyrelsen umiddelbart efter IT- og Telestyrelsens anmodning herom.

§ 75. (Ophævet)

§ 76. IT- og Telestyrelsen kan behandle sager om overholdelse af denne lovs afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en klage.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters, tredjemænds som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, og ejere af elektroniske kommunikationsnets overholdelse af

1)   § 41, stk. 2, § 56, stk. 1-3, § 57, stk. 1 og 3, § 58, stk. 1 og 2, § 64, § 72, stk. 2, § 74, stk. 1 og 3, § 76 a, § 82, stk. 1 og 2, og

2)   regler udstedt med hjemmel i § 50, § 56, stk. 4 og 5, § 57, stk. 4 og 5, § 58, stk. 3 og 4, og § 82, stk. 3.

Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 2 kan indgå påbud om overholdelse af de i stk. 2 nævnte bestemmelser.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter denne lov og regler fastsat i medfør heraf skal være objektive, transparente, forholdsmæssige og ikkediskriminerende.

§ 76 a. IT- og Telestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter forudgående drøftelse med og samtykke fra Europa-Kommissionen pålægge udbydere med en stærk markedsposition andre forpligtelser end de i § 51 nævnte.

Forhåndsbesked

§ 77. Uanset bestemmelserne i §§ 59, 65 og 67 kan parter omfattet af denne lovs afsnit IV til enhver tid anmode IT- og Telestyrelsen om en udtalelse om fortolkningen af reglerne i denne lovs afsnit IV og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens udtalelse som nævnt i stk. 1 afgives så vidt muligt senest 1 måned efter, at IT- og Telestyrelsen har modtaget anmodningen.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsens udtalelse udgør en forhåndsbesked om IT- og Telestyrelsens juridiske fortolkning af de omhandlede bestemmelser, herunder om fortolkningen af disse sammenholdt med den eller de af den pågældende part forelagte faktuelle problemstillinger.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan afvise at afgive en udtalelse som nævnt i stk. 1-3 i situationer, hvor det ikke er muligt at adskille regelanvendelsen fra en partstvist, hvor anvendelsen af den omhandlede bestemmelse kan være relevant.

Opfølgning på foreløbige afgørelser

§ 78. Når IT- og Telestyrelsen har truffet foreløbig afgørelse efter § 70, stk. 3, eller § 72, stk. 3, skal IT- og Telestyrelsen senest 1 måned efter, at tilstrækkelig dokumentation foreligger, træffe endelig afgørelse i sagen.

Stk. 2. Når endelig afgørelse er truffet, skal der ske efterregulering af priserne, således at parterne stilles, som om den endelige afgørelse havde haft virkning fra det tidspunkt, hvor den foreløbige afgørelse efter § 70, stk. 3, eller § 72, stk. 3, blev truffet. I en afgørelse efter 1. pkt. kan indgå et påbud om overholdelse af gældende regler og om gennemførelse af efterregulering med sigte herpå.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, i det omfang aftaler om samtrafik er baseret på et foreløbigt standardtilbud og der i aftalen henvises hertil.

Stk. 4. Foreløbige afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Bindende udtalelser fra Konkurrencerådet i samtrafiksager

§ 79. I forbindelse med IT- og Telestyrelsens tilsyn med standardtilbud og regnskabsmæssige tilsyn og IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik efter § 69 indhenter IT- og Telestyrelsen en udtalelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt vilkår, der indgår i de pågældende standardtilbud eller i den pågældende vilkårsfastsættelse, udgør en overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

Stk. 2. I forbindelse med IT- og Telestyrelsens regnskabsmæssige tilsyn, jf. stk. 1, indhenter IT- og Telestyrelsen en udtalelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt der foreligger konkurrenceforvridende krydssubsidiering i strid med konkurrencelovgivningen.

Stk. 3. Konkurrencerådet afgiver udtalelse som nævnt i stk. 1 og 2 senest 1 måned efter anmodning herom. Udtalelsen er bindende for IT- og Telestyrelsen.

Stk. 4. Udtalelser som nævnt i stk. 1 indhentes i forbindelse med IT- og Telestyrelsens afgørelser efter § 69, stk. 1, og § 73, stk. 1.

Stk. 5. Udtalelser som nævnt i stk. 2 indhentes i forbindelse med IT- og Telestyrelsens tilsyn efter §§ 51 e og 82.

Undtagelser fra offentlighedsloven

§ 80. Reglerne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke i forbindelse med mægling vedrørende aftaler om samtrafik, jf. §§ 67, 69 og 70, eller afgørelser eller fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik, jf. § 69, stk. 1, og § 70, stk. 1.

Kapitel 19

Oplysningspligt og regnskabsforhold

§ 81. (Ophævet)

§ 82. Virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet eller offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, og som nyder særlige eller eksklusive rettigheder til at udbyde tjenester i andre sektorer i Danmark eller et andet EU- eller EØS-land, skal

1)   føre særskilte regnskaber for aktiviteter, der vedrører udbud af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, i samme grad, som det ville være påkrævet, hvis disse aktiviteter blev forestået af et retligt uafhængigt selskab, eller

2)   organiseres, så aktiviteterne vedrørende elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester er strukturelt udskilt.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt virksomhedens samlede årlige omsætning for aktiviteter i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i Danmark er mindre end 100 mio. kr.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om bl.a. format, hvilken regnskabsmetode der skal anvendes, og revision.

Kapitel 20

Samtrafik med en udbyder fra et andet EU-land eller EØS-land

§ 83. Hvis der indbringes klager for IT- og Telestyrelsen i forbindelse med en aftale om samtrafik mellem en udbyder af offentlige kommunikationsnet eller kommunikationstjenester, der er hjemmehørende her i landet, og en udbyder, der er hjemmehørende i et andet EU-land eller EØS-land, skal IT- og Telestyrelsen, såfremt der samtidig er klaget til en udenlandsk tilsynsmyndighed i forbindelse med behandling af klagen efter reglerne i dennes lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf, koordinere sin indsats med den nationale tilsynsmyndighed i det andet EU-land eller EØS-land.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om behandlingen af klager efter stk. 1.

Kapitel 20 a

Digitale radio- og tv-tjenester

§ 83 a. IT- og Telestyrelsen kan efter forhandling med kulturministeren fastsætte regler om forpligtelser for multipleksoperatører til at tilbyde adgang til programmeringsgrænseflader for applikationer (API) og til elektroniske programoversigter (EPG) på redelige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, i det omfang det er nødvendigt for at sikre slutbrugernes adgang til digitale radio- og tv-transmissionstjenester.

§ 83 b. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om:

1)   Krav til udbydere af adgangsstyringstjenester om betingelser for adgang til at anvende adgangsstyringssystemer samt betingelser for udbydernes regnskabsaflæggelse.

2)   Vilkår for overdragelse af brugsretten til patent eller varemærke vedrørende adgangsstyringssystemer og -produkter hertil.

Stk. 2. Regler i medfør af stk. 1 fastsættes på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/19/EF bilag I, del I, jf. artikel 6, stk. 1, med eventuelle senere ændringer af bilaget, jf. artikel 6, stk. 2.

§ 83 c. IT- og Telestyrelsen kan gennemføre markedsundersøgelser efter proceduren i kapitel 20 b og efter forhandling med kulturministeren træffe afgørelse om at videreføre, ændre eller trække betingelser og vilkår fastsat i medfør af § 83 b tilbage for udbydere, der ifølge markedsundersøgelsen ikke har en stærk markedsposition på det pågældende marked.

Stk. 2. Beslutning om at ændre eller trække betingelser tilbage, jf. stk. 1, må kun træffes, for så vidt sådanne ændringer eller tilbagetrækninger ikke vil have negative følger for:

1)   Slutbrugernes adgang til radio- og tv-transmissioner, -kanaler og -tjenester som fastsat i medfør af § 6 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

2)   Mulighederne for reel konkurrence på detailmarkederne for digitale tv- og radiospredningstjenester, adgangsstyringssystemer og andre tilhørende faciliteter.

Stk. 3. Samtidig med afgørelse om ændring eller ophævelse af forpligtelser fastsat i medfør af § 83 b skal IT- og Telestyrelsen træffe afgørelse om, hvorledes underretningen af parter, der berøres af, at forpligtelser ændres eller ophæves, skal ske. Parter, der berøres heraf, skal underrettes herom i passende tid i forvejen.

§ 83 d. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af regler fastsat i medfør af §§ 83 a og 83 b.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan ved konstatering af overtrædelser af regler fastsat i medfør af §§ 83 a og 83 b give multipleksoperatører, udbydere af adgangsstyringstjenester og indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer påbud om at bringe forholdene i overensstemmelse med disse regler.

§ 84. (Ophævet)

Kapitel 20 b

Markedsundersøgelser og forholdet til konkurrencelovgivningen

§ 84 a. IT- og Telestyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum markedsundersøgelser med henblik på at træffe afgørelse efter §§ 21 a og 21 b, § 35, stk. 2, § 51 og § 76 a.

§ 84 b. Til brug for de i § 84 a nævnte markedsundersøgelser afgrænser IT- og Telestyrelsen relevante markeder tilpasset danske forhold under hensyntagen til

1)   Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder og

2)   Europa-Kommissionens retningslinjer for markedsanalyser og vurdering af stærk markedsposition.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen følger procedurer i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 84 f, såfremt IT- og Telestyrelsen udpeger markeder, der afviger fra Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder.

§ 84 c. IT- og Telestyrelsen analyserer de relevante markeder, der afgrænses efter bestemmelserne i § 84 b, med henblik på at vurdere, hvorvidt der er reel konkurrence på disse markeder.

Stk. 2. Markedsanalyserne som nævnt i stk. 1, afgrænsningen af markeder som nævnt i § 84 b og udpegning af virksomheder med stærk markedsposition som nævnt i § 84 d foretages, hvor det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med Konkurrencestyrelsen.

Stk. 3. Markedsanalyserne som nævnt i stk. 1 foretages sammen med tilsynsmyndigheder i andre lande, når Europa-Kommissionen har udpeget et transnationalt marked, med henblik på at foretage en koordineret vurdering af, hvorvidt der er reel konkurrence på dette transnationale marked.

§ 84 d. Hvis en markedsanalyse efter § 84 c viser, at der ikke er reel konkurrence på et relevant marked, skal IT- og Telestyrelsen udpege virksomheder med en stærk markedsposition på det pågældende marked med henblik på at træffe afgørelse efter §§ 21 a og 21 b, § 35, stk. 2, § 51 og § 76 a.

Stk. 2. En virksomhed anses for at have en stærk markedsposition, hvis den enten alene eller i fællesskab med andre indtager, hvad der svarer til en dominerende stilling. Det vil sige en økonomisk styrkeposition, der giver den magt til i betragtelig grad at kunne handle uafhængigt af konkurrenter, kunder og forbrugere.

Stk. 3. Vurderingen af, om to eller flere virksomheder indtager en kollektivt dominerende stilling på markedet, foretages i overensstemmelse med fællesskabsretten og under hensyntagen til Europa-Kommissionens retningslinjer for markedsanalyser og vurdering af stærk markedsposition samt bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF.

Stk. 4. Når en virksomhed har en stærk markedsposition på et bestemt marked, vil IT- og Telestyrelsen også kunne udpege virksomheden til at have en stærk markedsposition på et nært beslægtet marked, hvis forbindelserne mellem de to markeder muliggør, at markedspositionen på det ene marked kan overføres til det andet marked og dermed yderligere styrke virksomhedens markedsposition.

Stk. 5. Hvis en markedsanalyse efter § 84 c viser, at der er reel konkurrence på et relevant marked, skal IT- og Telestyrelsen ophæve alle i medfør af denne lov individuelt pålagte forpligtelser for virksomheder på det pågældende marked.

§ 84 e. IT- og Telestyrelsens iværksættelse af foranstaltninger i medfør af denne lov hindrer ikke Konkurrencerådets muligheder for at foretage supplerende indgreb efter konkurrencelovgivningen.

Kapitel 20 c

Gennemførelse af høring

§ 84 f. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om, hvilke afgørelser der skal gøres til genstand for udvidet høring, samt om procedurerne for IT- og Telestyrelsens gennemførelse af udvidet høring, herunder om, hvilke dokumenter og oplysninger i afgørelserne der skal undtages fra offentliggørelse i forbindelse hermed. I proceduren for gennemførelse af udvidet høring skal indgå de procedurer, der er anført i artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF.

Afsnit V

Øvrige forhold

Kapitel 21

Bistand fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i alarmerings- og beredskabssituationer

§ 85. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om minimumskrav til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med henblik på sikring af telekommunikation ved alarmering. Minimumskravene kan blandt andet indeholde en pligt til at

1)   foretage en indbyrdes dirigering og koordinering af afleveringen af alarmopkald (112) til den relevante alarmcentral, herunder at en eller flere udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester pålægges pligt til at varetage koordineret aflevering af alarmopkald (112) fra andre udbydere,

2)   foretage positionsangivelse ved opkald fra mobiltelefoner i forbindelse med alarmopkald (112) og

3)   yde bistand ved alarmcentralernes alarmering af politi, redningsberedskab, ambulancetjeneste og andre beredskabstjenester.

§ 86. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre samfundsvigtig telekommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer, herunder pligt til etablering af særlige faciliteter uden omkostninger for staten.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte tilsvarende regler som nævnt i stk. 1 for offentlige myndigheder samt offentlige og private virksomheder og institutioner.

§ 87. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af regler fastsat i medfør af §§ 85 og 86. Hvis National Long Lines Agency (NALLA) aktiveres, overgår beføjelsen til at føre tilsyn med overholdelsen af regler fastsat i medfør af § 86 til NALLA.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om IT- og Telestyrelsens og NALLA’s koordinering og prioritering af totalforsvars- og beredskabsmyndighedernes behov for samfundsvigtig telekommunikation.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for NALLA’s sammensætning, funktioner og organisation.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen og NALLA kan pålægge udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at meddele IT- og Telestyrelsen og NALLA alle oplysninger, der skønnes nødvendige i forbindelse med administrationen af bestemmelserne i dette afsnit samt regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen og NALLA kan meddele påbud til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester om overholdelse af regler fastsat i medfør af §§ 85 og 86. IT- og Telestyrelsen og NALLA kan anvende tvangsbøder med henblik på gennemtvingelse heraf. Der er udpantningsret for beløbene.

Stk. 6. IT- og Telestyrelsens og NALLA’s afgørelser på grundlag af regler fastsat i medfør af § 86 kan påklages til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Kapitel 22

Internationale forhold

§ 88. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte regler om minimumskrav til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der ønsker at opnå særlige rettigheder i forhold til konventioner, aftaler, beslutninger m.v., som Danmark har tilsluttet sig i internationale samarbejdsfora på telekommunikationsområdet.

Stk. 2. Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen fastsætte regler for tilbagekaldelse af særlige rettigheder og om IT- og Telestyrelsens adgang til at påbyde, at en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester ophører med at anvende særlige rettigheder, som nævnt i stk. 1.

Kapitel 23

Udbydere af informations- og indholdstjenester

§ 89. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler for indholdet af informations- og indholdstjenester, jf. § 3, stk. 4, i det omfang de pågældende tjenester indholdsmæssigt kan sidestilles med radio- eller tv-programmer. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan herunder bestemme, at reglerne om reklame og sponsorering og reglerne med henblik på at tilgodese hensyn til børn og unge i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed helt eller delvis skal finde anvendelse på de nævnte informations- og indholdstjenester .

Stk. 2. I regler fastsat i medfør af stk. 1 kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætte bestemmelser om indførelse af anmeldelsesordninger.

§ 90. Bestemmelsen i § 44, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed om Radio- og tv-nævnets kompetence vedrørende reklamer og sponsorering af programmer finder tilsvarende anvendelse i sager om overholdelse af regler om reklamer m.v. udstedt med hjemmel i nærværende lovs § 89, stk. 1.

§ 91. Det er ikke tilladt i erhvervsmæssigt øjemed at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til informations- og indholdstjenester, der normalt ydes mod betaling. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er ikke tilladt.

Kapitel 24

Krav til udbydere af kabel-tv

§ 92. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester må ikke inden for samme retlige enhed drive sine kabel-tv-net og øvrige offentlige elektroniske kommunikationsnet, hvis udbyderen

1)   har særlige rettigheder på telekommunikationsområdet,

2)   indtager en dominerende stilling på en væsentlig del af det samlede marked for offentlige elektroniske kommunikationsnet og offentlige telefonitjenester, og

3)   driver et kabel-tv-net, som er etableret på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder inden for samme geografiske område.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen træffer senest den 1. oktober 2000 afgørelse om, hvilke udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester der er omfattet af stk. 1 og påbyder opdeling som nævnt i stk. 3.

Stk. 3. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der er omfattet af stk. 1, skal senest 6 måneder efter IT- og Telestyrelsens afgørelse efter stk. 2 have opdelt deres eksisterende drift af kabel-tv-net og offentlige elektroniske kommunikationsnet i separate retlige enheder med henblik på overholdelse af stk. 1.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan, når der er tilstrækkelig konkurrence på det særskilte marked for udbud af infrastruktur og tjenester i abonnentnettene, fastsætte nærmere regler om, at kravet i stk. 1 ikke finder anvendelse.

Kapitel 25

Afskæring af instruksadgang

§ 93. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke dispensere fra administrative forskrifter udstedt af ministeren i medfør af denne lov.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling dog give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling i konkrete sager, hvor tilsynet udøves og afgørelser træffes med hjemmel i regler fastsat i medfør af § 86, ligesom ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan dispensere herfra.

Afsnit VI

Klagenævn

Kapitel 26

Telebrugernævnet

§ 94. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nedsætter et Telebrugernævn.

Stk. 2. Telebrugernævnet består af 7 medlemmer, der udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling skal ved udpegningen af nævnets medlemmer lægge vægt på, at nævnet samlet repræsenterer juridisk, teleteknisk, økonomisk og forbrugermæssig sagkundskab.

Stk. 3. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger blandt nævnets medlemmer nævnets formand. Formanden skal være jurist. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan blandt nævnets medlemmer udpege et medlem med juridisk sagkundskab som næstformand, der kan træde til ved formandens forfald eller inhabilitet.

§ 95. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for Telebrugernævnets virksomhed og sagsbehandling, herunder regler om

1)   opkrævning af gebyr for sager, der behandles for nævnet,

2)   at klager over en af IT- og Telestyrelsen truffet afgørelse skal indgives til Telebrugernævnet inden for nærmere fastsatte tidsfrister, og

3)   Telebrugernævnets mulighed for at afvise klager vedrørende regninger, hvor udbyderen af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester tilkendegiver at ville godskrive klageren det påklagede beløb, eller klager, hvor udbyderen af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester erkender, at gældende regler for levering af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere ikke er overholdt, og tilkendegiver at ville kompensere klageren herfor.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Stk. 3. Staten afholder alle udgifter i forbindelse med Telebrugernævnets virksomhed, jf. dog stk. 1, nr. 1. Statens udgifter dækkes af den nummerafgift, der opkræves i medfør af § 32, stk. 1 og 2.

Stk. 4. Telebrugernævnet er i sin virksomhed uafhængig af instrukser vedrørende den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnets formand tilrettelægger Telebrugernævnets arbejde, herunder arbejdet i dettes sekretariat.

§ 96. For Telebrugernævnet kan indbringes klage over

1)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om forsyningspligtudbyderes overholdelse af

a)   § 16, stk. 3, og § 19, stk. 2,

b)   regler udstedt med hjemmel i § 16, stk. 4, og § 18, stk. 1 og 2,

c)   vilkår fastsat i medfør af § 17, stk. 2, eller i medfør af regler udstedt efter § 17, stk. 3, eller kontraktvilkår som nævnt i § 18, stk. 2, og

d)   maksimalpriser fastsat i medfør af § 19, stk. 1, og på grundlag af regler udstedt i medfør af § 19, stk. 4-6,

2)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af betalingstelefoners overholdelse af § 13, stk. 1 og 3, og regler udstedt med hjemmel i §§ 9, 10 og 12, samt § 14,

3)   IT- og Telestyrelsens afgørelser i tvister mellem en slutbruger og en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester om registrering af og betaling for forbrug af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, jf. regler udstedt med hjemmel i § 10, stk. 2, nr. 5, litra d,

4)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registres overholdelse af § 27, stk. 2 og 3, § 34, stk. 3-7, § 35, stk. 4, og § 37, samt regler udstedt med hjemmel i § 29, stk. 1, og § 33,

5)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om opsættende virkning i sager som nævnt i nr. 1-4, jf. bestemmelsen i § 110 og regler udstedt med hjemmel heri,

6)   IT- og Telestyrelsens afgørelser i medfør af anden lovgivning eller regler fastsat i medfør heraf, i det omfang en sådan klageadgang er fastsat ved lov eller i henhold til lov, samt

7)   IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med afgørelser i sager som nævnt i nr. 1-6.

Stk. 2. Telebrugernævnet træffer endvidere afgørelse i sager, der er henvist til nævnet af IT- og Telestyrelsen i medfør af § 24.

Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 kan indgå påbud til forsyningspligtudbydere, udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre og udbydere af betalingstelefoner om overholdelse af gældende regler, fastsatte vilkår, maksimalpriser m.v. Afgørelser efter stk. 1 kan derudover omfatte påbud om ændring af gældende kontrakt- og abonnementsvilkår, i det omfang disse ikke opfylder de stillede krav, og påbud om, at udbyderen over for slutbrugeren skal opfylde aftalte kontrakt- og abonnementsvilkår, inklusive eventuelle påbudte ændringer heraf.

Stk. 4. Telebrugernævnet kan, i det omfang det skønnes nødvendigt for administrationen af regler udstedt i medfør af § 10, anmode IT- og Telestyrelsen om at foretage tekniske undersøgelser til brug for oplysning af en konkret sag eller rekvirere sådan bistand fra andre.

§ 97. Telebrugernævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 98. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan beslutte at nedlægge Telebrugernævnet, såfremt der senest samtidig med nedlæggelsen af nævnet sikres slutbrugerne adgang til at klage over generelle forbrugerforhold i relation til udbud af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere til et privat klage- og ankenævn godkendt i medfør af kapitel 2 i lov om Forbrugerklagenævnet eller til et andet offentligt klageorgan.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler om at overføre behandlingen af sager omfattet af det i stk. 1 nævnte private nævns eller offentlige klageorgans kompetence til dette nævn eller klageorgan fra IT- og Telestyrelsen og Telebrugernævnet. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at behandlingen af Telebrugernævnets øvrige sager, jf. § 96, stk. 1 og 2, overføres til Teleklagenævnet.

Kapitel 27

Teleklagenævnet

§ 99. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nedsætter et Teleklagenævn.

Stk. 2. Teleklagenævnet består af 7 medlemmer, der udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling skal ved udpegningen af nævnets medlemmer lægge vægt på, at nævnet samlet repræsenterer juridisk, teleteknisk, økonomisk, konkurrenceretlig og markedsmæssig sagkundskab.

Stk. 3. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger blandt nævnets medlemmer nævnets formand. Formanden skal være jurist. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan blandt nævnets medlemmer udpege et medlem med juridisk sagkundskab som næstformand, der kan træde til ved formandens forfald eller inhabilitet.

§ 100. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for Teleklagenævnets virksomhed og sagsbehandling, herunder regler om

1)   opkrævning af gebyr for sager, der behandles ved nævnet, og

2)   at klager over en af IT- og Telestyrelsen truffet afgørelse skal indgives til Teleklagenævnet inden for nærmere fastsatte tidsfrister.

Stk. 2. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Stk. 3. Staten afholder alle udgifter i forbindelse med Teleklagenævnets virksomhed, jf. dog stk. 1, nr. 1. Statens udgifter dækkes af den nummerafgift, der opkræves i medfør af § 32, stk. 1 og 2, i denne lov.

Stk. 4. Teleklagenævnet er i sin virksomhed uafhængig af instrukser vedrørende den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnets formand tilrettelægger Teleklagenævnets arbejde, herunder arbejdet i dettes sekretariat.

§ 101. For Teleklagenævnet kan indbringes klager over

1)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af

a)   § 15, stk. 1, § 30, stk. 3 og 4, § 34, stk. 1, § 35, stk. 1-3, § 36, stk. 1 og 2,

b)   regler udstedt med hjemmel i § 15, stk. 2, § 25, stk. 4, § 29, stk. 2 og 3, § 30, stk. 2, § 34, stk. 2, og § 36, stk. 3, og

c)   vilkår fastsat med hjemmel i regler efter § 30, stk. 2,

2)   IT- og Telestyrelsens udpegning af forsyningspligtudbydere efter § 17, stk. 1, og IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår for sådanne udbydere efter § 17, stk. 2 og 3, og regler udstedt med hjemmel heri, IT- og Telestyrelsens fastsættelse af maksimalpriser efter § 19, stk. 1 og 3-6, og regler udstedt med hjemmel heri, IT- og Telestyrelsens afgørelser efter § 20, stk. 1 og 4, om forsyningspligtudbyderens ret til finansiering af dokumenterede underskud og IT- og Telestyrelsens fastsættelse og opkrævning af bidrag til dækning heraf hos udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, jf. § 20, stk. 4,

3)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af betalingstelefoners forpligtelser i medfør af § 21,

4)   IT- og Telestyrelsens afgørelser vedrørende udbydere med stærk markedsposition i detailleddet, jf. § 21 a,

5)   IT- og Telestyrelsens afgørelser vedrørende udbydere af faste kredsløb, jf. § 21 b,

6)   IT- og Telestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1 og 2, og §§ 44, 51, 51 c, 51 g og 76 a,

7)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, og ejere af elektroniske kommunikationsnets overholdelse af reglerne i denne lovs afsnit IV, jf. dog § 78, stk. 4, og regler fastsat i medfør heraf,

8)   IT- og Telestyrelsens afgørelser i medfør af regler udstedt i medfør af §§ 83 a og 83 b og afgørelser efter §§ 83 c og 83 d,

9)   IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af regler udstedt med hjemmel i § 85,

10) IT- og Telestyrelsens afgørelser efter § 31 og § 92, stk. 2, og efter regler udstedt med hjemmel i § 88,

11) IT- og Telestyrelsens afgørelser om opsættende virkning i sager som nævnt i nr. 1-10, jf. bestemmelsen i § 110 og regler udstedt med hjemmel heri,

12) IT- og Telestyrelsens afgørelser med hjemmel i anden lovgivning eller regler fastsat i medfør heraf og IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med sådanne afgørelser, i det omfang en sådan klageadgang er fastlagt ved lov eller i henhold til lov samt

13) IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med afgørelser i sager som nævnt i nr. 1-12.

Stk. 2. Teleklagenævnets afgørelser vedrørende klager over de i stk. 1 anførte forhold skal så vidt muligt foreligge senest 3 måneder efter, at de er forelagt for nævnet.

Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 kan indgå et påbud til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller elektroniske kommunikationstjenester, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af betalingstelefoner om overholdelse af gældende regler. Påbud kan derudover omfatte påbud om, at forhandlinger om samtrafik skal indledes, påbud om deltagelse i mægling, påbud om igangsætning af samtrafik, påbud om fortsættelse eller genoptagelse af udveksling af samtrafik, påbud om ændringer af vilkår og priser i standardtilbud eller aftaler om samtrafik, påbud om gennemførelse af efterregulering af samtrafikpriser og påbud om opdeling som nævnt i § 92, stk. 3, jf. § 92, stk. 2.

Stk. 4. Klage efter stk. 1, nr. 6, kan indbringes af

1)   den, som IT- og Telestyrelsens afgørelse retter sig til, og

2)   de udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som på tidspunktet for IT- og Telestyrelsens afgørelse agerer på det relevante marked, som afgørelsen vedrører.

§ 102. Teleklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Teleklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 28

Service 900-Nævnet

§ 103. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nedsætter et nævn vedrørende overtakserede tjenester (Service 900-Nævnet).

Stk. 2. Nævnet består af 3 medlemmer, der beskikkes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling for 4 år ad gangen.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger blandt nævnets medlemmer nævnets formand. Formanden skal være jurist.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om nævnets virksomhed, herunder om tidsfrister for indgivelse af klager til nævnet.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Stk. 6. Staten afholder alle udgifter i forbindelse med nævnets virksomhed. Statens udgifter dækkes af den nummerafgift, der opkræves i medfør af § 32, stk. 1 og 2, i denne lov.

Stk. 7. Service 900-Nævnet er i sin virksomhed uafhængig af instrukser vedrørende den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnets formand tilrettelægger Service 900-Nævnets arbejde, herunder arbejdet i dettes sekretariat.

§ 104. Service 900-Nævnet har følgende opgaver:

1)   At behandle klager over afgørelser truffet af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i medfør af § 28, stk. 2 og 3, om overholdelse af regler fastsat med hjemmel i § 28, stk. 1.

2)   At behandle klager over en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters manglende opfyldelse af tilsynsforpligtelsen i § 28, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Nævnet kan i forbindelse med afgørelser efter stk. 1

1)   påbyde en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at fratage en udbyder af informations- eller indholdstjenester et allerede tildelt nummer, jf. § 28, stk. 3,

2)   påbyde en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at tildele en udbyder af informations- eller indholdstjenester et nummer eller at genåbne et tidligere frataget nummer, jf. § 28, stk. 3, og

3)   ved gentagne eller grove undladelser af at overholde den i § 28, stk. 3, nævnte tilsynspligt inddrage en teleudbyders adgang til at tilbyde udbydere af informations- eller indholdstjenester registrering af forbrug samt fakturering og opkrævning herfor hos slutbrugeren.

Stk. 3. I forbindelse med afgørelse som nævnt i stk. 2, nr. 3, skal der fastsættes en frist for inddragelse.

Stk. 4. En udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der har fået inddraget adgang til at tilbyde udbydere af informations- eller indholdstjenester registrering af forbrug samt fakturering og opkrævning herfor hos slutbrugeren, vil efter 1 års udelukkelse kunne anmode nævnet om at revurdere inddragelsen.

§ 105. Afgørelser truffet af Service 900-Nævnet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 29

Bindende udtalelser fra Konkurrencerådet

§ 106. Uanset §§ 96 og 101 skal klager over de dele af IT- og Telestyrelsens afgørelser, der træffes på grundlag af bindende udtalelser fra Konkurrencerådet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, indbringes for Konkurrenceankenævnet.

Stk. 2. Konkurrencelovens bestemmelser om Konkurrenceankenævnet samt regler fastsat i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse på klager til Konkurrenceankenævnet efter denne lov.

Afsnit VI a

Offentliggørelse af afgørelser

§ 106 a. IT- og Telestyrelsen og Teleklagenævnet sikrer, at de afgørelser, som IT- og Telestyrelsen og Teleklagenævnet træffer i henhold til §§ 21 a og 21 b, § 35, stk. 2, og §§ 44, 51, 51 c, 51 g og 76 a i denne lov, gøres offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Dokumenter og oplysninger i afgørelser omfattet af stk. 1 kan undtages fra at blive gjort offentligt tilgængelige

1)   i medfør af offentlighedslovens regler om undtagelse af dokumenter og oplysninger, eller

2)   hvis der gælder særlige regler om undtagelse fra offentlighed i denne lov eller i regler fastsat i medfør heraf.

Afsnit VII

Oplysningspligt, gennemførelse af tekniske undersøgelser og opsættende virkning

§ 107. IT- og Telestyrelsen kan af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, udbydere af betalingstelefoner, udbydere af adgangsstyringstjenester, indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer og af slutbrugere kræve alle oplysninger og alt materiale, som IT- og Telestyrelsen skønner relevant i forbindelse med tilsyn med overholdelse af lovens regler samt regler fastsat i medfør heraf, samt i forbindelse med undersøgelser m.v. og konkrete afgørelser efter disse bestemmelser, jf. også de særlige regler herom i § 87, stk. 4, og § 109.

Stk. 2. Telebrugernævnet, Teleklagenævnet, Service 900-Nævnet og Radio- og tv-nævnet kan af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet, udbydere af informations- eller indholdstjenester, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, udbydere af betalingstelefoner, udbydere af adgangsstyringstjenester, indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer og af slutbrugere kræve alle oplysninger og alt materiale, som nævnene skønner relevant for deres afgørelser vedrørende overholdelse af lovens regler samt regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. Hvis en klage tilbagekaldes, bortfalder oplysningspligten efter stk. 2.

§ 107 a. IT- og Telestyrelsen udarbejder og offentliggør løbende statistik og dokumentation om forskellige forhold inden for telesektoren, som IT- og Telestyrelsen skønner er relevante. Formålet er at give slutbrugeren mulighed for at overskue og sammenligne det samlede udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og at skabe overblik over, hvordan konkurrencen fungerer på telemarkedet (telemarkedsstatistik).

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan kræve, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester udleverer alt materiale og alle oplysninger, herunder også oplysninger om udbydernes konkurrencesituation, markedsandele m.v., som skønnes nødvendige for at udarbejde dokumentation og statistik som nævnt i stk. 1.

§ 107 b. Uanset § 107, stk. 1, kan IT- og Telestyrelsen hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, udbydere af betalingstelefoner, udbydere af adgangsstyringstjenester, indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer samt slutbrugere omfattet af loven indhente oplysninger med henblik på videregivelse af disse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, så disse kan opfylde deres opgaver i forhold til traktatmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til fællesskabsretten. IT- og Telestyrelsen orienterer de parter, der er indhentet oplysninger fra, forud for videresendelse til Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater.

Stk. 2. Reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og i lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for oplysninger, som IT- og Telestyrelsen modtager fra Europa-Kommissionen eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, hvis den myndighed, der afgiver oplysningerne, vurderer, at disse ikke skal være offentligt tilgængelige.

§ 108. IT- og Telestyrelsen, Telebrugernævnet eller personer, der er bemyndiget hertil af styrelsen eller nævnet, har efter retskendelse og mod forevisning af legitimation adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at foretage tekniske undersøgelser som nævnt i § 22, stk. 3, nr. 1, og § 96, stk. 4. Når undersøgelsen foretages af andre end Telebrugernævnet eller IT- og Telestyrelsen, skal det ske under ledsagelse af en repræsentant for nævnet eller IT- og Telestyrelsen.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen eller personer, der er bemyndiget hertil af styrelsen, har uden retskendelse og mod forevisning af legitimation adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at foretage tekniske undersøgelser som nævnt i § 22, stk. 3, nr. 2. Når undersøgelsen foretages af andre end Telebrugernævnet eller IT- og Telestyrelsen, skal det ske under ledsagelse af en repræsentant for nævnet eller IT- og Telestyrelsen.

§ 109. En klager og en udbyder af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester har pligt til efter anmodning fra Telebrugernævnet skriftligt at meddele nævnet alle de oplysninger, som er nødvendige til afgørelse af sagen. Det samme gælder for parternes ansatte. Telebrugernævnet skal gøre parterne bekendt med strafansvaret for afgivelse af urigtig erklæring, jf. straffelovens § 162.

§ 110. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser i medfør af afsnit IV i denne lov samt regler fastsat i medfør heraf kan hverken af IT- og Telestyrelsen eller Teleklagenævnet tillægges opsættende virkning.

Stk. 2. Formanden for Teleklagenævnet kan uanset stk. 1 tillægge en klage som nævnt i stk. 1 opsættende virkning

1)   i forbindelse med afgørelser om at gøre en aftale om samtrafik eller dele heraf offentligt tilgængelige, eller

2)   når ganske særlige omstændigheder undtagelsesvis taler for at tillægge en afgørelse opsættende virkning.

Stk. 3. Formanden for Teleklagenævnet kan i forbindelse med en afgørelse efter stk. 2, nr. 2, knytte særlige vilkår til en afgørelse om at tillægge en klage opsættende virkning.

Stk. 4. Formanden for Teleklagenævnet kan bestemme, at klager over anvendelse af tvangsbøder i konkrete tilfælde skal medføre, at betalingen af tvangsbøderne stilles i bero, indtil nævnets afgørelse foreligger.

Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om IT- og Telestyrelsens, Telebrugernævnets, Teleklagenævnets og Service 900-Nævnets muligheder for at tillægge en klage opsættende virkning på andre områder end de i stk. 1 nævnte og om virkningen heraf.

Afsnit VIII

Sanktions- og straffebestemmelser

§ 111. Undlader udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet, udbydere af informations- eller indholdstjenester, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, eller udbydere af betalingstelefoner, udbydere af adgangsstyringstjenester eller indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer at give de oplysninger, som IT- og Telestyrelsen, Telebrugernævnet, Teleklagenævnet, Service 900-Nævnet, Radio- og tv-nævnet kan kræve efter denne lov, eller at efterkomme et påbud udstedt af de pågældende myndigheder i medfør af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan de pågældende myndigheder pålægge den part, som et påbud retter sig imod, tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge efterkommelse heraf.

Stk. 2. Der er udpantningsret for beløb som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Adgangen til at pålægge tvangsbøder, jf. stk. 1, gælder ikke i forhold til udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der er hjemmehørende i et andet EU-land eller EØS-land, jf. § 83.

Stk. 4. Undlader en forsyningspligtudbyder at efterkomme et påbud udstedt af IT- og Telestyrelsen i medfør af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller undlader en forsyningspligtudbyder at betale tvangsbøder pålagt i medfør af stk. 1, kan IT- og Telestyrelsen ligeledes tilbagekalde udpegningen som forsyningspligtudbyder.

Stk. 5. Undlader en forsyningspligtudbyder at efterkomme et påbud udstedt af Telebrugernævnet eller Teleklagenævnet i medfør af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller undlader en forsyningspligtudbyder at betale tvangsbøder pålagt af Telebrugernævnet eller Teleklagenævnet, kan nævnene pålægge IT- og Telestyrelsen at tilbagekalde udpegningen som forsyningspligtudbyder.

§ 111 a. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte de supplerende regler, der måtte være nødvendige i relation til anvendelsen her i landet af forordninger udstedt af De Europæiske Fællesskaber på telelovgivningens område.

§ 112. Med bøde straffes

1)   den, der overtræder § 13, stk. 1, § 15, stk. 3, § 34, stk. 3-6, eller § 64,

2)   den udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til IT- og Telestyrelsen, Telebrugernævnet, Teleklagenævnet, Service 900-Nævnet, Radio- og tv-nævnet eller fortier forhold af betydning for den pågældende sag, eller

3)   den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 91.

Stk. 2. I regler fastsat i medfør af §§ 9, 14, 25, stk. 4, § 85 og 86 kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Afsnit IX

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 113. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2. Ved lovens ikrafttrædelse ophæves følgende love:

1)   Lov nr. 466 af 12. juni 1996 om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren.

2)   Lov nr. 392 af 10. juni 1997 om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v.

3)   Lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 4. december 1998.

Stk. 3. Samtidig ophæves følgende regler:

1)   § 3, stk. 1-4 og 6, § 3 a, § 3 e, §§ 3 h-3 j, § 7, § 9 a og § 10 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, som senest ændret ved lov nr. 470 af 1. juli 1998.

2)   §§ 8, 17 og 18 i lov om telegrafer og telefoner, jf. lov nr. 84 af 11. maj 1897, som senest ændret ved lov nr. 393 af 10. juni 1997.

3)   § 47 i beredskabsloven, jf. lov nr. 1054 af 23. december 1992 som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1092 af 29. december 1997.

Stk. 4. Sager, hvori der skal træffes afgørelse efter de i stk. 2 og 3 nævnte love, og som ikke er færdigbehandlede ved denne lovs ikrafttræden, og sager, der indgives efter denne lovs ikrafttræden, men inden den 1. juli 2001, og som vedrører forhold før denne lovs ikrafttræden, skal behandles efter de hidtil gældende regler. Ved behandlingen af de nævnte sager finder reglerne om påbud, dagbøder og straf i de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

Stk. 5. Udpegning af forsyningspligtudbydere efter § 6, stk. 1, forsyningspligtvilkår samt maksimalpriser fastsat i medfør af § 6, stk. 3, og § 10, stk. 1, i den i stk. 2, nr. 1, nævnte lov, vil fortsat være gældende, indtil ny udpegning sker eller nye vilkår og priser fastsættes efter denne lov. Telestyrelsen fører fortsat tilsyn med de fastsatte forsyningspligtvilkår og maksimalpriser, indtil Telestyrelsen i medfør af denne lovs § 17, stk. 2, og § 19, stk. 1, fastsætter nye vilkår og priser. Telestyrelsen fører desuden fortsat tilsyn med abonnementsvilkår godkendt i medfør af § 5, stk. 1, i den i stk. 2, nr. 1, nævnte lov, indtil nærmere regler er udstedt i medfør af denne lovs § 18. Ved behandlingen af de nævnte sager finder reglerne om påbud, dagbøder og straf i de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

Stk. 6. Bekendtgørelser udstedt i medfør af de i stk. 2 og 3 nævnte love og § 12 i lov nr. 468 af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation, som senest ændret ved lov nr. 1096 af 29. december 1999, forbliver i kraft, indtil bekendtgørelsen ændres eller ophæves ved bekendtgørelser udstedt med hjemmel i denne lov.

§ 114. ( Udeladt)

§ 115. (Udeladt)

§ 116. (Udeladt)

§ 117. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, jf. dog § 16, stk. 2, nr. 6.

 

Lov nr. 258 af 8. maj 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6.

Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

 

Lov nr. 378 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3. § 5, nr. 1-6, finder anvendelse på anmodninger om udlevering, der fremsættes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. § 3, nr. 1 og 2, træder dog først i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. (Udeladt)

 

Lov nr. 420 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9.

Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

 

Lov nr. 450 af 10. juni 2003 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 6.

Loven træder i kraft den 25. juli 2003.

§ 7.

Stk. 1. Følgende bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling:

1)   Bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v.

2)   Bekendtgørelse nr. 1165 af 16. december 2002 om forsyningspligtydelser.

3)   Bekendtgørelse nr. 786 af 19. september 2002 om udbud af telenet og teletjenester.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet forbliver i kraft, indtil de ophæves af IT- og Telestyrelsen:

1)   Bekendtgørelse nr. 572 af 22. juni 2000 om visse forhold på samtrafikområdet.

2)   Bekendtgørelse nr. 852 af 28. september 2001 om, hvilke grundlæggende bærertjenester, tjenester og faciliteter og fysiske eller logiske samtrafikgrænseflader der indgår i samtrafikprodukter.

3)   Bekendtgørelse nr. 853 af 28. september 2001 om standardtilbud på samtrafikområdet.

4)   Bekendtgørelse nr. 988 af 6. december 2002 om indhold og anvendelse af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte bekendtgørelser finder ikke anvendelse på de områder og mellem de parter, hvor der i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved denne lovs § 1, er truffet endelig administrativ afgørelse, og hvor forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft.

Stk. 4. De hidtidige bestemmelser i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet § 19, stk. 6, §§ 35, 42, 43, 48 og 49, § 51, stk. 2, §§ 52 og 61, § 62, stk. 1, § 63, stk. 1-3, § 76, stk. 1, nr. 2, og § 76, stk. 2, finder fortsat anvendelse, medmindre der i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved denne lovs § 1, er truffet endelig administrativ afgørelse og forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft. Tilsvarende gælder for følgende hidtidige bestemmelser:

1)   § 38, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår henvisningen til § 35, stk. 1-3,

2)   § 76, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår henvisningen til § 61, § 62, stk. 1-3, og § 63, stk. 1 og 2,

3)   § 96, stk. 1, nr. 5, for så vidt angår henvisningen til § 35, stk. 3,

4)   § 101, stk. 1, nr. 1, litra a, for så vidt angår henvisningen til § 35, stk. 1 og 2,

5)   § 101, stk. 1, nr. 6, for så vidt angår henvisningen til § 35, stk. 4, og

6)   § 112, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår henvisningen til § 63, stk. 1 og 2.

Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at en eller flere af de i stk. 4 nævnte bestemmelser ikke længere skal finde anvendelse.

Stk. 6. Sager, hvori der skal træffes afgørelse efter lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet §§ 23, 24 og 38 med undtagelse af henvisningen til § 35, stk. 1-3, i § 38, stk. 1, nr. 1, og som vedrører forhold før denne lovs ikrafttræden, skal indgives inden den 1. august 2004. Sagerne behandles efter de hidtil gældende regler. Ved behandlingen af de nævnte sager finder de hidtil gældende regler om påbud samt sanktions- og straffebestemmelserne, jf. afsnit VIII i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, fortsat anvendelse.

Stk. 7. Sager, hvori der skal træffes afgørelse efter de hidtil gældende regler i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet §§ 44, 45, 48, 65, 67, 69, 70, 72-76 og 78, og som ikke er færdigbehandlede ved denne lovs ikrafttræden, skal behandles efter de hidtil gældende regler på de områder, hvor der i forhold til konkrete parter endnu ikke er truffet endelig administrativ afgørelse i medfør af denne lov på det område, som sagen vedrører. Ved behandlingen af de nævnte sager finder de hidtil gældende regler om påbud samt sanktions- og straffebestemmelserne, jf. afsnit VIII i lov om konkurrence- og forbrugerhold på telemarkedet, fortsat anvendelse.

Stk. 8. § 107 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 93, finder fra dagen efter denne lovs bekendtgørelse i Lovtidende tilsvarende anvendelse i forbindelse med IT- og Telestyrelsens indhentelse af alle oplysninger og alt materiale, som IT- og Telestyrelsen skønner relevant, med henblik på markedsundersøgelser, der vil være omfattet af kapitel 20 b i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet som affattet ved denne lovs § 1, nr. 77.

 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 10. juli 2003

Helge Sander

/Sune Rahn

Officielle noter

1) Lov nr. 418 af 31. maj 2000 indeholder regler, der gennemfører dele af Rådets direktiv 90/387/EØF af 28.6.1990 om oprettelse af det indre marked for teletjenester ved gennemførsel af tilrådighedsstillelse af åbne net ONP (Open Network Provision – tilrådighedsstillelse af åbne net) (EF-Tidende 1990 nr. L192, s. 1), Rådets direktiv 92/44/EØF af 5.6.1992 om etablering af ONP-vilkår for faste kredsløb (EF-Tidende 1992 nr. L165, s. 27), Kommissionens direktiv 96/2/EF af 16.1.1996 om ændring af direktiv 90/388/EØF, for så vidt angår mobil- og personkommunikation (EF-Tidende 1996 nr. L20, s. 59), Kommissionens direktiv 96/19/EF af 13.3.1996 om ændring af direktiv 90/388/EØF, for så vidt angår gennemførelse af liberaliseringen af markederne for teletjenester (EF-Tidende 1996 nr. L74, s. 13), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/51/EF af 6.10.1997 om ændring af Rådets direktiv 90/387/EØF og 92/44/EØF med henblik på tilpasning til konkurrenceforhold på telekommunikationsområdet (EF-Tidende 1997 nr. L295, s. 23), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF af 30.6.1997 om samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne (EF-Tidende 1997 nr. L199, s. 32), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren (EF-Tidende 1998 nr. L 24, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/10/EF af 26.2.1998 om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser på teleområdet under konkurrenceforhold (EF-Tidende 1998 nr. L101, s. 24), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/61/EF af 24.9.1998 om ændring af direktiv 97/33/EF, for så vidt angår nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg (EF-Tidende 1998 nr. L268, s. 37), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20.11.1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (EF-Tidende 1998 nr. L320, s. 54) og Kommissionens direktiv 1999/64/EF af 23.6.1999 om ændring af direktiv 90/388/EØF med henblik på at sikre, at tele- og kabel-tv-net, der ejes af en enkelt operatør, adskilles i retlig henseende (EF-Tidende 1999 nr. L175, s. 39). Lov nr. 450 af 10. juni 2003 indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 7), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 51), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 33), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 21) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (databeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 201, s. 37).