Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler

 

§ 1

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 669 af 7. august 1995, foretages følgende ændringer:

1. I titelnoten på s. 1 indsættes efter EF-Tidende 1993, L 220 s. 1: », samt bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/655/EØF, EF-Tidende 1989, L 393, s. 13, som ændret ved direktiv nr. 95/63/EF, EF-Tidende 1995, L 335, s. 28«

2. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For tekniske hjælpemidlers konstruktion, fremstilling, udstyr, udformning samt brugsanvisning gælder de almindelige bestemmelser i §§ 20-34. Herudover gælder for visse tekniske hjælpemidler særlige bestemmelser. Disse bestemmelser er anført i bilag X, og i de bekendtgørelser som er nævnt i bilag IX.«

3. I § 21 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Afskærmninger og andre beskyttelsesanordninger

1) skal være solidt fremstillet,

2) må ikke forårsage yderligere risici,

3) må ikke let kunne flyttes eller sættes ud af drift,

4) skal befinde sig i tilstrækkelig afstand fra det farlige område,

5) må ikke hindre udsynet under arbejdet mere end højst nødvendigt, og

6) skal muliggøre absolut nødvendig indgriben til anbringelse og udskiftning af dele såvel som vedligeholdelsesarbejde, idet adgangen begrænses til det område, hvor arbejdet skal udføres, og så vidt muligt uden afmontering af afskærmning eller anden beskyttelsesanordning.«

4. § 24, stk. 1, affattes således:

»Den måde, hvorpå indkobling, styring og afbrydelse af energi til et teknisk hjælpemiddel eller andre former for påvirkning af funktioner eller arbejdsprocesser i dette sker, skal i videst muligt omfang sikre, at der ikke opstår fare for sikkerhed eller sundhed. Det skal herunder sikres, at betjeningen kan ske under de bedst mulige oversigts- og kontrolforhold, og om nødvendigt skal hjælpemidler være forsynet med udstyr, som automatisk giver signal forud for igangsætning, standsning eller andre påvirkninger. Igangsætning må kun kunne ske ved en bevidst handling, udført på et styresystem, der er beregnet hertil.«

5. § 24, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Standsning af funktioner eller arbejdsprocesser skal, medmindre afbrydelse af disse kan frembyde fare, kunne ske hurtigt fra hensigtsmæssige steder på eller ved hjælpemidlet. Hvor sikkerhedsmæssige grunde taler for det, skal standsning kunne indtræde automatisk. Om fornødent skal standsning være kombineret med en bremsning. Stopordre skal have højere prioritet end igangsætningsordre.«

6. § 26, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Styresystemer skal være sikre og skal være valgt under hensyn til de svigt, forstyrrelser og belastninger, som kan forudses i forbindelse med den påtænkte anvendelse.«

7. I § 26 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Betjeningsanordninger skal være let tilgængelige, tydelige, lette at få øje på, passende afmærket og være anbragt og udformet ergonomisk hensigtsmæssigt samt være godt belyst.«

8. Bilag IX affattes som bilag 1 i denne bekendtgørelse.

9. Som bilag X indsættes bilag 2 i denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. december 1998.

Bilag 1

»BILAG IX

OVERSIGT OVER ØVRIGE GÆLDENDE ARBEJDSMILJØBEKENDTGØRELSER MED BESTEMMELSER VEDR. INDRETNING AF
TEKNISKE HJÆLPEMIDLER,
PR. 1. DECEMBER 1998, JF. § 19, STK. 2

Boltepistoler

Bekendtgørelse nr. 621 af 11. december 1975 om indretning og brugen af boltepistoler og deres tilbehør

Centrifuger

*) Bekendtgørelse nr. 776 af 25. november 1991 om centrifuger

Containere

Bekendtgørelse nr. 70 af 22. februar 1980 om sikre containere

Dampkedler og trykbeholdere

1. Bekendtgørelse nr. 564 af 22. december 1971 om dampkedelanlæg på landjorden, som ændret ved bekendtgørelse nr. 262 af 8. april 1988

2. Bekendtgørelse nr. 565 af 22. december 1971 om pasning af dampkedler

3. Bekendtgørelse nr. 564 af 1. juli 1997 om visse EF-direktiver om trykbeholdere

4. Bekendtgørelse nr. 520 af 1. november 1983 om F-gasbeholdere i køretøjer

5. Bekendtgørelse nr. 746 af 26. november 1987 om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 562 af 24. juni 1994

6. Bekendtgørelse nr. 626 af 10. august 1990 om trykbeholdere, der transporteres med indhold, som ændret ved bekendtgørelse nr. 147 af 7. marts 1995

7. Bekendtgørelse nr. 565 af 24. juni 1994 om simple trykbeholdere

Elevatorer

*) Bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer m.v.

Gaffeltruck og entrepenørmateriel

1.*) Bekendtgørelse nr. 126 af 17. marts 1986 om EF-direktiv om fællesbestemmelser for entrepenørmateriel

2.*) Bekendtgørelse nr. 1036 af 15. december 1995 om begrænsning af støjemissionen fra visse jordarbejdsmaskiner

Kraner (hejsemidler samt løfte- og transportmateriel)

1.*) Bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil

2.*) Bekendtgørelse nr. 648 af 19. september 1986 om EF-direktiv om hejse-, løfte- og transportmateriel (forventes ophævet 1. juli 1999)

3.*) Bekendtgørelse nr. 674 af 27. oktober 1989 om EF-direktiv om tilladeligt lydeffektniveau og lydtryksniveau på førerpladsen for tårn kraner

Køleanlæg

*) Bekendtgørelse nr. 539 af 30. december 1950 om indretningen og brugen af køleanlæg, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 384 af 15. december 1962

Lastning og losning af skibe

Bekendtgørelse nr. 181 af 18. maj 1965 om regulativ for lastning og losning af skibe (delvist ophævet)

Naturgasanlæg

1.*) Bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø, som ændret ved bekendtgørelse nr. 481 af 12. juni 1995

Traktorer til landbrug og skovbrug

1. Bekendtgørelse nr. 475 af 18. september 1975 om EF-direktiver om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

2.*) Bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber

*) Tekniske hjælpemidler omfattet af denne bekendtgørelse kan være omfattet af kapitel 2, jf. § 5 og bilag VIII, pkt. 2. I det omfang dette er tilfældet, finder bekendtgørelsen ikke anvendelse.

Bilag 2

»BILAG X

DETAILREGLER, JF. § 19, STK. 2

1. Mobile arbejdsredskaber, herunder selvkørende redskaber

1.1 Hvis der opholder sig en eller flere personer på et mobilt arbejdsredskab, skal redskabet være indrettet således, at risikoen for personerne mindskes mest muligt, når redskabet er i bevægelse.

Dette gælder også med hensyn til risiko for, at personerne kommer i kontakt med hjul eller larvefødder, eller at de bliver fanget af disse.

1.2 Hvis en utilsigtet blokering af kraftoverføringsdelene mellem et mobilt arbejdsredskab og dets tilbehør eller anhænger kan medføre særlige risici, skal redskabet være udstyret eller indrettet på en måde, der forhindrer blokering af kraftoverføringsdelene.

Hvor sådanne blokeringer ikke kan forhindres, skal der træffes enhver tænkelig forholdsregel for at undgå personskade.

1.3 Et mobilt arbejdsredskab skal være forsynet med fastgørelsesanordninger til kraftoverføringsdelene, hvis det er nødvendigt for at undgå, at delene slæber hen ad jorden og derved bliver tilsølet eller ødelagt.

1.4 Hvis der opholder sig en eller flere personer på et mobilt arbejdsredskab, skal redskabet afhængigt af de faktiske anvendelsesforhold, være forsynet med en af nedennævnte sikkerhedsindretninger for at begrænse risici i forbindelse med væltning eller stejling:

1) en indretning, der forhindrer redskabet i at hælde mere end 45 grader,

2) en indretning, der sikrer tilstrækkelig fri afstand rundt om den eller de personer, der opholder sig på redskabet, hvis dette kan hælde mere end 45 grader, eller

3) enhver anden indretning med tilsvarende formål.

Disse sikkerhedsindretninger kan være integreret i arbejdsredskabet.

Disse sikkerhedsindretninger er ikke påkrævet, når arbejdsredskabet er stabiliseret under brugen, eller når selve redskabets konstruktion forhindrer, at det kan stejle eller vælte.

Er der risiko for, at en person, der opholder sig på arbejdsredskabet, kan komme i klemme mellem dele af arbejdsredskabet og jorden, skal der være monteret et system, fx sikkerhedssele, til fastspænding af den eller de personer, der opholder sig på arbejdsredskabet.

1.5 En gaffeltruck, på hvilken der opholder sig en eller flere personer, skal være indrettet eller udstyret med fx en af nedennævnte indretninger for at begrænse risici i forbindelse med væltning:

1) en førerkabine,

2) en indretning, der forhindrer gaffeltrucken i at vælte,

3) en indretning, der sikrer, at der i tilfælde af væltning er tilstrækkelig plads mellem jorden og visse dele af gaffeltrucken til den eller de personer, der opholder sig på den, eller

4) en konstruktion, fx sikkerhedssele, der fastspænder personen eller personerne til førersædet, således at de ikke fanges af dele af gaffeltrucken, hvis den vælter.

1.6 Hvis kørsel med et selvkørende arbejdsredskab kan indebære risici for personer, skal det opfylde følgende krav:

1) Redskabet skal være forsynet med en anordning, der forhindrer utilsigtet igangsætning.

2) Hvis redskabet omfatter flere enheder, der kan bevæge sig samtidigt på samme skinnelegeme, skal redskabet være forsynet med passende anordninger til mindskelse af følgerne af en eventuel kollision.

3) Redskabet skal være forsynet med en anordning til nedbremsning og standsning. I det omfang hensynet til sikkerheden kræver det, skal der være en let tilgængelig nødbetjeningsenhed med betjeningsorganer eller et automatisk system til nedbremsning og standsning af redskabet i tilfælde af, at hovedbetjeningsenheden svigter.

4) Hvis førerens direkte synsfelt er utilstrækkeligt med henblik på sikkerheden, skal der installeres passende hjælpeanordninger til forbedring af udsynet.

5) Hvis redskabet er beregnet til brug om natten eller på mørke steder, skal det være forsynet med en belysningsanordning, der er tilpasset det arbejde, der skal udføres, og som skal skabe tilstrækkelig sikre forhold.

6) Hvis redskabet i sig selv indebærer en brandrisiko, eller hvis anhænger eller last indebærer en brandrisiko, som kan udsætte personer for fare, skal det være forsynet med passende udstyr til brandbekæmpelse, medmindre sådant udstyr allerede befinder sig i tilstrækkelig nærhed af anvendelsesstedet.

7) Et fjernstyret arbejdsredskab skal standse automatisk, hvis det bevæger sig uden for fjernstyringens rækkevidde.

8) Et fjernstyret arbejdsredskab, som under normale anvendelsebetingelser kan indebære risici for påkørsel eller fastklemning, skal forsynes med anordninger, som beskytter mod sådanne risici, medmindre der allerede er andre passende anordninger til kontrol af risikoen for påkørsel.

2. Arbejdsredskaber, der anvendes til løft af byrder

2.0 Disse detailregler gælder for løfteredskaber og hejseredskaber, samt andre redskaber der anvendes til løft af byrder.

2.1 Hvis et redskab, der anvendes til løft af byrder, installeres fast, skal det sikres, at det er solidt og stabilt under brugen, især under hensyntagen til de byrder, der skal løftes, og til hvorledes udstyret er ophængt eller fastgjort.

2.2 Et redskab, der anvendes til løft af byrder, skal være tydeligt mærket med den nominelle last.

Der skal ved redskabet foreligge en tabel, der viser de tilladelige belastninger i redskabets forskellige stillinger.

Tilbehør til redskabet skal mærkes på en sådan måde, at de tekniske egenskaber, der har betydning for sikkerheden, fremgår.

Hvis et redskab ikke er beregnet til løft af personer, skal dette, hvis der er mulighed for at tage fejl, angives ved passende tydelig skiltning.

2.3 Et fastinstalleret redskab, der anvendes til løft af byrder, skal være installeret således, at risikoen mindskes for, at byrderne:

1) rammer personer,

2) utilsigtet foretager farlige bevægelser eller falder ned, eller

3) utilsigtet frigøres.

2.4 Et redskab, der anvendes til løft eller flytning af personer, skal være konstrueret således,

1) at man ved hjælp af passende anordninger forhindrer nedstyrtning af kabine, kurv eller lignende,

2) at man undgår risiko for, at en person kan falde ud af kabine, kurv eller lignende,

3) at man undgår risiko for, at en person kvæstes, fastklemmes eller stødes især som følge af utilsigtet kontakt med genstande, og

4) at personer, der i tilfælde af uheld er lukket inde i kabine, kurv eller lignende kan frigøres og ikke udsættes for fare.

Hvis det på grund af arbejdsstedet eller højdeforskellen ikke er muligt ved hjælp af en særlig anordning at undgå de i nr. 1 omhandlede risici, skal der anvendes et bæremiddel (ståltov eller kæde) med forhøjet sikkerhedsfaktor.«

 

Arbejdstilsynet, den 27. november 1998

Jens Andersen

/Charlotte Skjoldager