Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0019
 
32002L0021
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om høringsprocedurer og
grænseoverskridende konfliktløsning på samtrafikområdet
m.v. 1)

 

I medfør af § 83, stk. 2 og § 84f i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet som senest ændret ved § 1 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, fastsættes:

Kapitel 1

Gennemførelse af høring

§ 1. IT- og Telestyrelsen etablerer et enkelt informationssted, hvor høringsprocedurer, jf. § 2 og §§ 4-6, offentliggøres, og hvor der gives adgang til alle igangværende høringer og resultater heraf.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen etablerer mulighed for automatisk underretning om nye offentliggørelser som nævnt i stk. 1.

§ 2. Når resultatet af IT- og Telestyrelsens markedsanalyser, udarbejdet i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet § 84c, foreligger, gennemfører IT- og Telestyrelsen en høring af interesserede parter over et udkast til afgørelse. Høringen har til formål at indhente synspunkter på, hvorvidt markedsafgrænsninger, markedsanalyser og IT- og Telestyrelsens angivelse af, hvilke virksomheder IT- og Telestyrelsen påtænker at udpege som havende stærk markedsposition på det pågældende marked, er foretaget i overensstemmelse med EU-direktivpakken 2)  og dennes implementering i Danmark, jf. dog § 6.

Stk. 2. Høringen gennemføres ved at offentliggøre afgørelsesudkastet på det i § 1 nævnte informationssted.

Stk. 3. Fristen for parternes afgivelse af bemærkninger efter stk. 1 er 5 uger.

Stk. 4. Resultatet af høringen skal være offentligt tilgængeligt på det i § 1 nævnte informationssted.

§ 3. Efter parternes afgivelse af bemærkninger, jf. § 2, gennemfører IT- og Telestyrelsen en høring af Konkurrencestyrelsen. IT- og Telestyrelsen fremsender parternes høringssvar til Konkurrencestyrelsen, som senest to uger herefter med udgangspunkt i Konkurrencestyrelsens konkurrencefaglige ekspertise afgiver en vejledende udtalelse om de i § 2, stk. 1, nævnte spørgsmål. Konkurrencestyrelsen offentliggør sin udtalelse.

Stk. 2. Hvis IT- og Telestyrelsen ikke følger Konkurrencestyrelsens konkurrencefaglige udtalelse efter stk. 1 i sin endelige opgørelse, skal IT- og Telestyrelsen begrunde dette nærmere i afgørelsen.

§ 4. Efter gennemførelse af høringerne i §§ 2-3 og før IT- og Telestyrelsen i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet eller regler udstedt i medfør heraf træffer afgørelse med væsentlige virkninger for det relevante marked, gennemføres en offentlig høring over udkast til samlet afgørelse omfattende resultatet af markedsanalysen, udpegning af virksomheder med stærk markedsposition og pålæggelse af sektorspecifikke konkurrenceregulerende forpligtelser. Høringen gennemføres ved at offentliggøre afgørelsesudkastet på det i § 1 nævnte informationssted med henblik på at give interesserede parter lejlighed til inden for en rimelig frist at fremsætte bemærkninger, jf. dog § 6. Resultatet af høringen skal være offentligt tilgængeligt på det i § 1 nævnte informationssted.

Stk. 2. Høringer efter stk. 1 foretages ikke over afgørelser truffet i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet §§ 65 og 69, stk. 1, og afgørelser, som behandles efter reglerne i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet § 83, jf. i øvrigt denne bekendtgørelses kapitel 2.

Stk. 3. Oplysninger i udkast til afgørelser og i resultatet af høringen i medfør af denne bekendtgørelses § 4, stk. 1, kan undtages fra offentliggørelse

1)   i medfør af offentlighedslovens og forvaltningslovens regler om undtagelse af oplysninger fra aktindsigt, eller

2)   hvis der gælder særlige regler om undtagelse fra offentliggørelse i lov om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet eller i regler, fastsat i medfør heraf.

§ 5. I tilfælde, hvor IT- og Telestyrelsen agter at træffe afgørelse efter lov om konkurrence- og forbrugerforhold §§ 21a, 21b, 35, stk. 1, § 35, stk. 2, §§ 44, 51, 51c, 51g, 76a eller 83c, og hvor afgørelsen vil få indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. dog denne bekendtgørelses § 6, underretter IT- og Telestyrelsen Europa-Kommissionen og de andre EU- og EØS-landes tilsynsmyndigheder på teleområdet om offentliggjorte udkast til afgørelse efter § 4 med henblik på at give de underrettede lejlighed til at fremsætte bemærkninger til udkastet.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen tager i sin endelige afgørelse videst muligt hensyn til bemærkninger modtaget inden for én måned fra underretningstidspunktet i forbindelse med en høring i medfør af stk. 1.

Stk. 3. En afgørelse som nævnt i stk. 1, der angår udpegning af relevante markeder, som afviger fra Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder, eller som angår udpegning af udbydere med en stærk markedsposition og som vil få indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne, kan først træffes to måneder efter udløbet af den i stk. 2 omtalte frist, hvis Europa-Kommissionen i forbindelse med IT- og Telestyrelsens udkast til afgørelse inden for høringsfristen meddeler,

1)   at den påtænkte afgørelse betragtes som en hindring for det indre marked, eller

2)   at Europa-Kommissionen nærer alvorlig tvivl om den påtænkte afgørelses forenelighed med fællesskabsretten og formålene som angivet i rammedirektivets artikel 8.

Stk. 4. Europa-Kommissionens afgørelser, som meddeles IT- og Telestyrelsen inden for de i stk. 4 nævnte to måneder, er bindende for IT- og Telestyrelsen.

§ 6. Finder IT- og Telestyrelsen under ekstraordinære omstændigheder, at der er et påtrængende behov for en hurtig indsats for at sikre konkurrencen og beskytte brugernes interesser, kan IT- og Telestyrelsen fravige procedurerne fastsat i §§ 2-5.

Stk. 2. Umiddelbart efter, at IT- og Telestyrelsen har bragt proceduren i stk. 1 i anvendelse, vil ny afgørelse om samme forhold skulle træffes efter procedurerne i §§ 2-5.

Stk. 3. Afgørelser, som omtalt i stk. 2, vil få virkning fra samme tidspunkt som den afgørelse, den erstatter.

Kapitel 2

Grænseoverskridende konfliktløsning

§ 7. Hvis en klage i forbindelse med en aftale om samtrafik mellem en udbyder af offentlige kommunikationsnet eller kommunikationstjenester, der er hjemmehørende her i landet, og en udbyder, der er hjemmehørende i et andet EU-land eller EØS-land, indbringes for IT- og Telestyrelsen og den relevante udenlandske tilsynsmyndighed i det berørte EU-land eller EØS-land, skal IT- og Telestyrelsen, inden for rammerne af afsnit IV i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet eller regler udstedt i medfør heraf, koordinere behandlingen af klagen, herunder eventuel pålæggelse af forpligtelser i forbindelse hermed, med den relevante nationale tilsynsmyndighed.

§ 8. I stedet for at træffe afgørelse efter reglerne nævnt i § 7, kan IT- og Telestyrelsen sammen med den relevante udenlandske tilsynsmyndighed, henvise en konflikt til behandling ved andre hensigtsmæssige løsningsmekanismer, f.eks. mægling.

§ 9. Er en konflikt ikke bilagt 4 måneder efter, at beslutning om henvisning efter § 8 er truffet, og er sagen ikke indbragt for en domstol, kan hver af parterne i konflikten anmode IT- og Telestyrelsen om at træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med proceduren i § 7 og i øvrigt efter reglerne i afsnit IV i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet eller regler udstedt i medfør heraf.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juli 2003.

Kapitel 4

Overgangsbestemmelse

§ 11. § 24, stk. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v. finder fortsat anvendelse, medmindre der i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet er truffet endelig administrativ afgørelse, og forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft, jf. lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love § 7.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 10. juli 2003

Helge Sander

/Sune Rahn

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 7), og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 33).

2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 7), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 51), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 33), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (tilladelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 21), Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (databeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L201s. 37) og Kommissionens direktiv 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EF-Tidende 2002 nr. L 249 s. 21.