Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til konferencetolk

 

I medfør af § 8, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, og § 34 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og struktur m.v.

§ 1. Formålet med uddannelsen til konferencetolk er at kvalificere de studerende til at varetage tolkeopgaver i EU-institutionerne og andre institutioner og organisationer med behov for tolkeassistance på højt niveau.

Stk. 2. Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til

1)   konsekutivt og simultant fra udgangssprog til målsprog at formidle indholdet af et mundtligt forlæg af indholdsmæssigt krævende art under overholdelse af målsprogets normer (af grammatisk, idiomatisk, stilistisk, terminologisk og udtalemæssig karakter),

2)   at opøve færdighed i at analysere mundtlige tekster på udgangssproget med hensyn til den talendes idéer, intentioner og holdning til emnet,

3)   at tilegne sig en relevant fremstillingsform og tilpasse deres tolkeadfærd til den konkrete kommunikationssituation og

4)   at tilegne sig den faglige viden og det kompetencegrundlag, der er nødvendigt for at løse de stillede tolkeopgaver, herunder at oparbejde viden om sprogområdernes politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forhold samt om EU-institutionernes opbygning og sagsgangen gennem EU-institutionerne.

Stk. 3. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse.

Stk. 4. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

§ 2. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der udbydes af Handelshøjskolen i København efter bestemmelserne om deltidsuddannelse, jf. universitetsloven.

Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 års heltidsstudier.

Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges som heltidsundervisning inden for en tidsramme på op til 1 år, men kan tillige tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på indtil 3 år. Handelshøjskolen fastsætter nærmere regler herom i studieordningen.

§ 3. Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Europæisk Master i Konferencetolkning. På engelsk: European Master in Conference Interpreting.

§ 4. Handelshøjskolen bestemmer selv, hvor mange studerende den vil optage, medmindre Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten.

Kapitel 2

Adgang og optag

§ 5. Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har bestået en adgangsprøve. Handelshøjskolen fastsætter i studieordningen nærmere regler om indhold og tilrettelæggelse af adgangsprøven.

Stk. 2. Adgang til adgangsprøven har personer, der har gennemført en kandidatuddannelse eller en uddannelse på et tilsvarende niveau fra et dansk eller et udenlandsk universitet. Handelshøjskolen kan i studieordningen fastsætte, at kun bestemte kandidatuddannelser giver adgang til adgangsprøven.

Stk. 3. Ansøgere til adgangsprøven skal besidde færdigheder i tre sprog: modersmålet samt to fremmedsprog. Det ene af de tre sprog skal være dansk. Handelshøjskolen fastsætter i studieordningen, hvilke sprog der i øvrigt kan indgå i uddannelsen samt regler om krav til ansøgernes sprogfærdigheder.

§ 6. Handelshøjskolen kan give adgang til adgangsprøven for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i § 5, stk. 2, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Stk. 2. Handelshøjskolen kan i særlige tilfælde give adgang til adgangsprøven for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i § 5, stk. 3.

§ 7. Der gennemføres kun adgangsprøver i sprog, inden for hvilke der har meldt sig et tilstrækkeligt antal ansøgere.

Stk. 2. Der oprettes kun uddannelse i sprogretninger, inden for hvilke der kan optages et tilstrækkeligt antal ansøgere.

Kapitel 3

Uddannelsens indhold

§ 8. Uddannelsen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem undervisning i relevante fagområder, workshops, projektarbejde og praktisk tolkeundervisning. I uddannelsen kan der indgå gæsteforelæsninger og studieture, herunder besøg på virksomheder, i organisationer og ministerier.

§ 9. Uddannelsen omfatter træning i følgende fire fagområder: Konsekutiv tolkning og simultantolkning fra begge fremmedsprog til modersmålet. Som støttediscipliner omfatter uddannelsen indføring i tolketeori, præsentationsteknik, mundtlig tekstproduktion, EU-kundskab og mundtlig oversættelse af EU-tekster.

Kapitel 4

Eksamen

§ 10. Uddannelsen afsluttes med en samlet mundtlig prøve, hvor den studerende eksamineres i hvert af de fire fagområder, medmindre den studerende har fået merit i et eller flere af fagområderne, jf. § 13. For at bestå prøven skal den studerende have opnået karakteren 6 eller derover i hvert af de fire fagområder.

Stk. 2. Der afholdes reeksamination 1 gang i den afsluttende eksamenstermin og 1 gang i den efterfølgende eksamenstermin. Herefter har den studerende ikke krav på at kunne indstille sig til eksamen, medmindre uddannelsen er oprettet, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 3. Reeksamination omfatter alle 4 fagområder, medmindre den studerende har fået merit, jf. stk. 1.

Stk. 4. For eksamen gælder i øvrigt

1)   Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (eksamensbekendtgørelsen).

2)   Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen).

3)   Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 5

Studieordning

§ 11. Studieordningen indeholder de regler, som handelshøjskolen i henhold til denne bekendtgørelse fastsætter om:

1)   Uddannelsens formål, § 1, stk. 1.

2)   Eventuel tilrettelæggelse tillige på deltid, jf. § 2, stk. 3.

3)   Regler om adgangsprøven, jf. § 5, stk. 1.

4)   Eventuelle krav til adgangsgivende kandidatuddannelser, jf. § 5, stk. 2.

5)   Beskrivelse af, hvilke sprog der indgår i uddannelsen og evt. krav til disse, jf. § 5, stk. 3.

6)   Beskrivelse af fagområdernes mål, indhold, omfang angivet i ECTS-point og placering i studieforløbet, jf. § 8.

7)   Eventuelle særlige krav til undervisnings- og arbejdsformer.

8)   Eventuelle særlige krav til undervisnings- og eksamensfordringer, herunder eventuelle bundne forudsætninger i studieforløbet.

9)   Meritoverførsel, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 2. Udover regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at handelshøjskolen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af højskolen.

§ 12. Ved udarbejdelse af studieordning og væsentlige ændringer heraf tager højskolen kontakt til aftagerrepræsentanter og andre, der har interesse i uddannelsen, og indhenter udtalelse fra censorformandskabet, jf. censorbekendtgørelsen.

Stk. 2. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 3. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 4. Gældende studieordning skal være offentligt tilgængelig på handelshøjskolens hjemmeside.

Kapitel 6

Andre regler

§ 13. Beståede uddannelseselementer fra en tilsvarende udenlandsk uddannelse kan efter handelshøjskolens afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af handelshøjskolen træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer.

§ 14. Ministeriet kan tillade fravigelse af denne bekendtgørelse som led i forsøg. Samtidig fastsætter ministeriet forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Ministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde der er nævnt i § 6.

§ 15. Handelshøjskolens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for ministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til handelshøjskolen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Handelshøjskolen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 16. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om deltidsuddannelse.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. september 2003.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 25. august 2003

P.M.V.
René Bugge Bertramsen
Konstitueret direktør

/Gertie Lund

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 126, den 18. september 2003.