Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler1)

 

§ 1

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995, foretages følgende ændringer:

1. Slutnoten på s. 1 affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/655/EØF, EF-Tidende 1989, L 393, s. 13, som ændret ved direktiv nr. 95/63/EF, EF-Tidende 1995, L 335, s. 28«

2. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved efterkommelsen af gældende krav vedrørende anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel skal der i fuldt omfang tages hensyn til den pågældende arbejdsplads og til arbejdsstillingen under anvendelsen samt øvrige ergonomiske forhold.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. Efter § 6 indsættes i kapitel 2, almindelige bestemmelser:

»§ 6 a. Et teknisk hjælpemiddel skal installeres, indrettes og anvendes på en sådan måde, at risici for sikkerhed og sundhed minimeres. Det skal derved sikres, at der bl.a. er tilstrækkelig plads mellem hjælpemidlets bevægelige dele og faste eller bevægelige dele i nærheden og således, at enhver form for energi, stoffer og materialer, der anvendes eller produceres, kan tilføres og udtages på en sikker måde.«

4. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Opstilling, nedtagning og demontering af et teknisk hjælpemiddel skal foregå på en sikker måde, og især skal eventuelle anvisninger fra fabrikanten følges.«

5. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Anvendelse må ikke ske under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare, medmindre der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger herimod. Hvis det er nødvendigt, skal der være truffet passende foranstaltninger til beskyttelse mod følgerne af lynnedslag.«

6. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ansatte skal gøres opmærksom på relevante risici i forbindelse med tekniske hjælpemidler i deres umiddelbare arbejdsomgivelser samt på relevante forandringer, der påvirker tekniske hjælpemidler i deres umiddelbare arbejdsomgivelser, også selv om de ikke direkte anvender dem.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3

7. I § 12, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »§§ 8 og 11« til: »§§ 8-11«.

8. § 14 affattes således:

»§ 14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om arbejdsmiljø.

    Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, som kan forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende for at sikre, at de krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, kan overholdes, og at beskadigelserne konstateres og kan afhjælpes i tide:

1) Det tekniske hjælpemiddel skal efterses regelmæssigt og om nødvendigt afprøves af en sagkyndig.

2) Det tekniske hjælpemiddel skal gennemgå et særligt eftersyn ved en sagkyndig, hver gang det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført at anvendelse af hjælpemidlet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ændringer, uheld, naturomstændigheder eller længere tids stilstand.

    Stk. 3. Resultaterne af eftersynet af tekniske hjælpemidler omhandlet i stk. 2 skal registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet. Særlige regler om registrering m.v. kan være fastsat i særbekendtgørelser og i bilag 1. Hvis det pågældende tekniske hjælpemiddel anvendes på skiftende arbejdssteder, skal der medfølge dokumentation for gennemførelsen af det seneste eftersyn.

    Stk. 4. Skilte, opslag og anden mærkning på et teknisk hjælpemiddel med oplysninger om dets data, betjening m.v. og eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige.«

9. I bilag 1 affattes afsnit 2 og 3 som bilag I til denne bekendtgørelse.

10. I bilag 1 indsættes et nyt afsnit 7, der affattes som bilag II til denne bekendtgørelse.

11. Bilag 2 affattes som bilag III til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. december 1998.

Bilag I

»2. Presser beregnet til bearbejdning af jern, metal og lign.

2.1 Løbende tilsyn og kontrol
Sikkerhedsanordninger, styresystemer (elektromekaniske, elektroniske, hydrauliske, pneumatiske, mekaniske), betjeningsorganer, koblingsmekanismer, bremser og andre dele af sikkerhedsmæssig betydning skal ved brugerens (ejerens, arbejdsgiverens) foranstaltning til stadighed holdes under omhyggeligt tilsyn under overholdelse af den af leverandøren medleverede brugsanvisning og tilhørende kontrolkort.

2.2 Fuldstændig gennemgang (eftersyn og kontrol) af de under pkt. 2.1 nævnte indretninger skal foretages regelmæssigt og så hyppigt, som hensynet til forsvarlighed og til pressens konstruktion og anvendelse kræver, normalt ved 8 timers daglig benyttelse:

1) Excenterpresser og lign. hver 3. måned

2) Hydrauliske og pneumatiske presser hver 12. måned.

For CE-mærkede excenterpresser og lign., der er indrettet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kan tidsrummet forlænges til hver 12. måned, medmindre leverandøren har foreskrevet hyppigere kontrol.

2. Eftersyn og kontrol efter pkt. 2.1 og pkt. 2.2 skal foretages af fabrikanten eller anden sagkyndig.

2.4 For hver presse skal findes et kontrolkort, hvorpå resultatet af gennemgangen efter pkt. 2.2 samt øvrige oplysninger af relevans for sikkerhed og sundhed skal noteres. Kontrolkortet skal opbevares i nærheden af pressen og være let tilgængelig for sikkerhedsorganisationen og for Arbejdstilsynet.

3. Arbejdsredskaber, der anvendes til løft af byrder

3.1 Generelt

3.1.1 Et demonterbart eller mobilt arbejdsredskab, der anvendes til løft af byrder, skal anvendes således, at det sikres, at redskabet under alle påregnelige forhold er stabilt under brugen under hensyntagen til underlagets art.

3.1.2 Løft af personer må kun foretages med arbejdsredskaber og tilbehør, der er beregnet til dette formål.

Bæremidlet på en maskine, der anvendes til løft eller flytning af personer, skal kontrolleres hver arbejdsdag, hvis der, fx på grund af arbejdsstedet eller højdeforskellen, opstår en risiko for nedstyrtning af kabine, kurv eller lignende, og det ikke er muligt ved passende anordninger at undgå sådan risiko.

3.1.3 Der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at personer ikke opholder sig under ophængte byrder, medmindre dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet.

Byrder må ikke føres hen over arbejdsområder, hvor der normalt opholder sig personer, hvis disse områder ikke er beskyttede.

Hvis dette imidlertid er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet, skal der fastlægges og anvendes passende procedurer.

3.1.4 Hejse- og løftetilbehør skal vælges, så det passer til de byrder, der skal håndteres, til gribepunkter, til anhugningsgrej og til vejrforhold, og under hensyntagen til, hvorledes ophængningen i stropper fungerer og anvendes. Aggregater omfattende forskelligt løftetilbehør skal, hvis det ikke demonteres efter anvendelsen, mærkes tydeligt, således at brugeren får oplysninger om de tekniske egenskaber.

3.1.5 Hejse- og løftetilbehør skal opbevares på en måde, der sikrer, at det ikke beskadiges eller ødelægges.

3.2 Løfteredskaber

Disse detailregler gælder for mekanisk drevne løfteredskaber, der kan løfte en byrde, som er understøttet af en del af løfteredskabet. Undtaget fra bestemmelserne er dog elevatorer m.v. og løfteredskaber til brug for bevægelseshæmmede personer.

3.2.1 Opstilling og nedtagning af løfteredskaber må kun foretages af kvalificerede opstillere eller under ledelse af en kvalificeret person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

3.2.2 Løfteredskaber, der er indrettet til personløft, skal underkastes en statisk belastningsprøve inden ibrugtagning efter

1) væsentlig ombygning eller reparation,

2) udskiftning af bæremidler,

3) hvert hovedeftersyn, og

4) ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af flytbare løfteredskaber.

3.2.3 Den, der foretager belastningsprøven, skal udstede attest herom. Attesten skal 4 Belastningsprøver skal udføres således, at

1) de bærende dele udsættes for de ugunstigste belastninger, og

2) stabiliteten (væltesikkerheden) afprøves i de ugunstigste stillinger.

3.2.5 Redskaber indrettet til personløft skal belastningsprøves med 50 %, dog mindst 100 kg, over største tilladte arbejdsbelastning, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

3.2.6 Løfteredskaber, der er indrettet til personløft, skal anmeldes til den lokale arbejdstilsynskreds for opstillingsstedet inden ibrugtagning efter

1) ejerskifte,

2) væsentlig ombygning eller reparation, og

3) ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af flytbare løfteredskaber.

3.2.7 Pligten til at anmelde påhviler den, der forestår opstilling af redskabet. Ved ejerskifte påhviler pligten dog ny ejer. Anmeldelsen foretages med en særlig blanket, der udleveres af Arbejdstilsynet.

3.2.8 For ethvert anmeldepligtigt løfteredskab skal der findes en journal, der skal opbevares på eller i nærheden af redskabet.

Journalen skal føres af ejeren. Hvis løfteredskabet er udlejet eller på anden måde overdraget en anden til brug, skal journalen videreføres af brugeren.

3.2.9 Journalen skal indeholde

1) dokumentation for undersøgelse af den statiske og dynamiske stabilitet,

2) dokumentation for belastningsprøver,

3) dokumentation for anmeldelse,

4) certifikater for bæremidler,

5) oplysninger om fejl, mangler og eftersyn,

6) oplysninger om reparationer af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning,

7) oplysninger om udskiftninger af bæremidler, og

8) oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. løfteredskabet.

3.2.10 Løfteredskaber må ikke benyttes til persontransport, medmindre de er indrettet dertil.

3.2.11 Løfteredskaber, der er uden opsyn, må ikke forlades med motoren i gang. Når redskabet forlades uden opsyn, skal arbejdsredskabet og evt. hjælpeudstyr anbringes i forsvarlig stilling. Motoren skal være sikret mod, at uvedkommende kan starte den.

3.2.12 Som førere af løfteredskaber, hvortil der kræves certifikat, må kun beskæftiges personer, der er i besiddelse af et sådant, jf. bekendtgørelse nr. 136 af 28. marts 1978 om gaffeltruckførercertifikat, med senere ændringer.

3.2.13 Kun personer, der har arbejdsopgaver på løfteredskabet, må færdes eller opholde sig på dette, og det må kun ske på de dertil indrettede adgangsveje og arbejdsplatforme, medmindre personen på anden forsvarlig måde er sikret. Før føreren er varskoet, må ingen personer gå op i et løfteredskab.

3.2.14 Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn.

3.3. Hejseredskaber

3.3.1 Hvis to eller flere hejseredskaber, der anvendes til løft af ikke-styrede byrder, installeres eller monteres på et arbejdssted på en sådan måde, at deres arbejdsfelter overlapper hinanden, skal der træffes passende foranstaltninger for at undgå, at forskellige byrder og forskellige dele af arbejdsudstyr støder mod hinanden.

3.3.2 Det skal undgås, at hejseredskaber kan vippe eller vælte samt, hvis det er relevant, at de kan forskubbe sig eller glide. Det skal kontrolleres, at disse foranstaltninger virker efter hensigten.

3.3.3 Hvis operatøren af et hejseredskab ikke er i stand til, hverken direkte eller ved hjælp af hjælpeanordninger, der giver ham de fornødne informationer, at observere hele byrdens bevægelsesbane, skal han assisteres af en signalgivende person, og arbejdet skal tilrettelægges således, at man undgår kollisioner, der kan bringe personerne i fare.

3.3.4 Arbejdet skal tilrettelægges således, at en person under fuld sikkerhed kan fastgøre eller løsne en byrde ved håndkraft, idet den pågældende person navnlig skal bevare den direkte eller indirekte kontrol over operationen.

3.3.5 Alle hejseoperationer skal planlægges korrekt, overvåges på passende måde og udføres med henblik på at beskytte de ansattes sikkerhed.

Især hvis en byrde skal løftes samtidig af to eller flere hejseredskaber, skal der fastlægges og anvendes en arbejdsprocedure, således at der sikres en hensigtsmæssig koordinering operatørerne imellem.

3.3.6 Hvis et hejseredskab ikke kan holde fast på disse byrder ved helt eller delvist energisvigt, skal der træffes passende foranstaltninger for at hindre, at personer udsættes for risici som følge heraf.

Ophængte byrder skal hele tiden være under opsyn, medmindre adgangen til det farlige område er spærret, og byrden er ophængt og fastholdt på fuldt betryggende måde.

3.3.7 Udendørs brug af hejseredskaber, skal afbrydes med det samme, hvis de meteorologiske forhold bliver så dårlige, at det går ud over funktionssikkerheden, og personer således udsættes for risici. Der skal træffes passende beskyttelsesforanstaltninger til sikring af arbejdsudstyret mod væltning, for at forhindre at personer udsættes for risici.«

Bilag II

»7. Mobile arbejdsredskaber

7.1 Selvkørende arbejdsredskaber må kun føres af personer, der har modtaget passende oplæring i sikker kørsel med sådant udstyr.

7.2 Hvis et arbejdsredskab bevæger sig i et arbejdsområde, skal der udarbejdes passende færdselsregler, og disse skal følges.

7.3 Der skal træffes foranstaltninger i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse, således at det undgås, at gående befinder sig i samme område som selvkørende arbejdsredskaber.

Hvis det er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet, at der er gående til stede, skal der træffes passende foranstaltninger for at undgå, at de kommer til skade.

7.4 Transport af personer på et mekanisk drevet mobilt arbejdsredskab må kun finde sted, hvis personerne er anbragt på pladser, der er sikre og er beregnet til sådan transport. Hvis der skal udføres arbejde under kørslen, skal hastigheden om nødvendigt tilpasses.

7.5 Et mobilt arbejdsredskab med forbrændingsmotor må kun anvendes i arbejdsområder, hvis det er sikret, at der i tilstrækkeligt omfang er luft til stede, der ikke indebærer nogen risiko for personers sikkerhed og sundhed.«

Bilag III
»Bilag 2

Oversigt over øvrige gældende arbejdsmiljøbekendtgørelser med bestemmelser vedrørende anvendelse af tekniske hjælpemidler, pr. 1. december 1998, jf. § 17, stk. 2

Boltepistoler

Bekendtgørelse nr. 621 af 11. december 1975 om indretning og brugen af boltepistoler og deres tilbehør

Containere

Bekendtgørelse nr. 70 af 22. februar 1980 om sikre containere

Dampkedler og trykbeholdere

1. Bekendtgørelse nr. 564 af 22. december 1971 om dampkedelanlæg på landjorden, som ændret ved bekendtgørelse nr. 262 af 8. april 1988

2. Bekendtgørelse nr. 565 af 22. december 1971 om pasning af dampkedler

Elevatorer

Bekendtgørelse nr. 509 af 18. juni 1997 om anvendelse af elevatorer m.v.

Gaffeltruck

Bekendtgørelse nr. 136 af 28. marts 1978 om gaffeltruckførercertifikat, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 96 af 11. marts 1982

Hejseredskaber m.v.

1. Bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil

2. Bekendtgørelse nr. 509 af 15. oktober 1976 om kranførercertifikat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 21. marts 1979

Køleanlæg

Bekendtgørelse nr. 539 af 30. december 1950 om indretningen og brugen af køleanlæg, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 384 af 15. december 1962

Naturgasanlæg

Bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø, som ændret ved bekendtgørelse nr. 481 af 12. juni 1995

Selvkørende motorkøreredskaber

Se traktorer

Traktorer

Bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn til traktorer og visse selvkørende motorkøreredskaber

Trykbeholdere

1. Bekendtgørelse nr. 746 af 26. november 1987 om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 562 af 24. juni 1994

2. Bekendtgørelse nr. 626 af 10. august 1990 om trykbeholdere, der transporteres med indhold, som ændret ved bekendtgørelse nr. 147 af 7. marts 1995.«

Arbejdstilsynet, den 27. november 1998

Jens Andersen

/Charlotte Skjoldager