Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om uddannelser i jura på universiteterne

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 698 af 21. juli 1994 om uddannelser i jura på universiteterne foretages følgende ændring:

1. I § 19, indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Det kan bestemmes i studieordningen, at prøver på bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen skal bestås hver for sig.«

2. Efter § 23, stk. 2, nr. 13) indsættes som nr. 14):

»14)   Eventuelt regler om beståkrav«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2003.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 17. oktober 2003

P.M.V.
René Bugge Bertramsen
Vicedirektør

/Karen Plessing