Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af lov om Forskningscentret
ved Hørsholm.

 

I medfør af § 46 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes:

§ 1. Lov om Forskningscentret ved Hørsholm ophæves med virkning fra 16. januar 2004, jf. lovbekendtgørelse nr. 736 af 7. august 2001.

§ 2. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling indskyder Forskningscentret ved Hørsholms aktiver og passiver med virkning fra 1. januar 2004 i et til formålet stiftet statsligt aktieselskab under navnet SCION · DTU A/S med staten som eneaktionær. Ministeriet overfører aktierne i SCION · DTU A/S til Danmarks Tekniske Universitet.

Stk. 2. SCION · DTU A/S indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser påhvilende Forskningscentret ved Hørsholm bortset fra statslån stort kr. 52,5 mio.

§ 3. Danmarks Tekniske Universitet og SCION · DTU A/S kan ikke uden Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings godkendelse overdrage aktierne i SCION · DTU A/S og fast ejendom tilhørende SCION · DTU A/S til tredjemand.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 10. december 2003

Helge Sander

/Thorkild Meedom