Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne

 

I medfør af § 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser og § 8, § 34 og § 39, stk. 2 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved bachelor- og kandidatuddannelser, jf. universitetsloven.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Adgang til en bacheloruddannelse forudsætter en gymnasial uddannelse, jf. stk. 2, samt eventuelle specifikke adgangskrav, jf. § 3.

Stk. 2. Følgende gymnasiale uddannelser er adgangsgivende:

1)   Studentereksamen (stx) (herunder færøsk studentereksamen, den grønlandske gymnasiale uddannelse (GU-eksamen) eller eksamen fra Duborgskolen).

2)   Højere forberedelseseksamen (hf) (herunder færøsk højere forberedelseseksamen og den grønlandske gymnasiale uddannelse (GU-eksamen)).

3)   Højere handelseksamen (hhx) (herunder færøsk og grønlandsk højere handelseksamen).

4)   Højere teknisk eksamen (htx) (herunder færøsk højere teknisk eksamen og Grønlands erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (grønlandsk htx)).

5)   Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

6)   Dansk/Fransk Baccalaureat (DFB), Europæisk Baccalaureat (EB), International Baccalaureat (IB) eller Option International du Baccalaureat (OIB).

7)   Udenlandsk eksamen m.v., som enten Danmark har anerkendt som ligestillet med en dansk gymnasial eksamen, eller som universitetet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 3. Adgangsgivende eksamen til bacheloruddannelserne i teknisk videnskab (civilingeniør), levnedsmiddelvidenskab og landinspektørvidenskab kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 2, nr. 7, foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

§ 3. Adgang til en bacheloruddannelse kan endvidere forudsætte specifikke adgangskrav, som enten er bestemte gymnasiale fag på henholdsvis A-, B- eller C-niveau, eller en praktisk prøve efter regler fastsat af universitetet. De specifikke adgangskrav fastsættes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efter indstilling fra universiteterne, jf. bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Skærpelser i de specifikke adgangskrav skal være offentliggjort i Sekretariatet for den koordinerede tilmeldings (Tilmeldingssekretariatet) vejledningsmateriale mindst 2 år, før ændringen træder i kraft. Det samme gælder for bacheloruddannelser, hvor der ikke tidligere har været fastsat specifikke adgangskrav.

Stk. 3. Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende gymnasiale uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 6,0. Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding.

§ 4. Universitetet kan kræve, at den gymnasiale eksamen er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 6,0. Universitetets beslutning herom skal være offentliggjort i Sekretariatet for den koordinerede tilmeldings (Tilmeldingssekretariatet) vejledningsmateriale mindst 1 år, før kravet træder i kraft, og forinden skal ministeriet være orienteret herom.

Stk. 2. Universitetet kan kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag senest 1. juli i ansøgningsåret skal dokumentere kundskaber i dansk på et niveau fastlagt af universitetet.

§ 5. Universitetet kan beslutte, at der kan søges optagelse på en bacheloruddannelse, selvom de i § 3 forudsatte specifikke adgangskrav ikke er opfyldt, jf. dog stk. 2. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter universitetets nærmere bestemmelse opfylder adgangskravene inden studiestart eller inden studiestart supplerer til et niveau, der efter universitetets vurdering kan sidestilles med adgangskravene.

Stk. 2. Universitetet kan i tilfælde af forventet væsentlig adgangsbegrænsning på en bacheloruddannelse bestemme, at betinget optagelse efter stk. 1 ikke længere kan finde sted. Universitetets beslutning herom skal være offentliggjort i sædvanligt vejledningsmateriale mindst 1 år, før kravet træder i kraft, og forinden skal ministeriet være orienteret herom.

§ 6. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium.

Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 7. Universitetet kan tillade ansøgere at søge optagelse på en bacheloruddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, jf. § 2 og § 3, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren består en kvalifikationsprøve eller gennem en anden form for individuel bedømmelse dokumenterer nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved det pågældende universitet.

§ 8. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller andre ansøgere, der inden optagelse vil opfylde forudsætningerne for optagelse, men som af anden grund ikke har modtaget deres endelige eksamensbevis inden 1. juli, kan søge om optagelse inden den ordinære ansøgningsfrist udløb. Ansøgeren indsender snarest muligt herefter eksamensbeviset til det eller de søgte universiteter. Disse ansøgere vurderes på lige fod med de øvrige ansøgere, men får normalt svar senere end de øvrige ansøgere.

§ 9. Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse jf. § 1 eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse fremgår af uddannelsens uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsens studieordning.

Stk. 2. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver.

Stk. 3. Universitetet kan kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal dokumentere kundskaber i dansk på et niveau fastsat af universitetet.

§ 10. Ved adgang til bachelor- og kandidatuddannelser, der udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse, gælder reglerne i dette kapitel, medmindre andet følger af andre regler.

Kapitel 3

Optagelse og optagelseskapaciteten

§ 11. Universitetet træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse.

§ 12. Universitetet bestemmer selv, efter reglerne om frit optag, jf. stk. 2, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte bachelor- og kandidatuddannelse, medmindre ministeriet fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten, jf. universitetsloven.

Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Universitetet skal i tilknytning hertil tage højde for, at optagelsestallet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde.

§ 13. Hvis kapacitetsforhold begrunder det, kan universitetet fastsætte regler om begrænset optagelse på en kandidatuddannelse, herunder på bestemte fag og linjer. En eventuel begrænsning skal være offentliggjort i sædvanligt vejledningsmateriale mindst 1 år, før begrænsningen træder i kraft, og forinden skal ministeriet være orienteret herom.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1, må ikke udelukke, at studerende med en faglig relevant bacheloruddannelse jf. § 1 fra et andet universitet kan optages på kandidatuddannelsen.

Stk. 3. Universiteterne skal i fællesskab sikre, at bachelorer jf. § 1 kan optages på en relevant kandidatuddannelse i direkte forlængelse af deres afsluttede bacheloruddannelse.

§ 14. Ansøgere, der i forvejen har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages på en bachelor- eller kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen.

Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, 1. punktum, hvis ansøgeren på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan bestride erhvervsfunktioner på grundlag af den erhvervede kandidatuddannelse. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, 2. punktum, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 15. Ministeriet meddeler i forbindelse med den årlige optagelse, om antallet af udenlandske statsborgere skal begrænses til en bestemt procentdel af den samlede optagelseskapacitet.

Stk. 2. Begrænsningen gælder dog ikke for statsborgere fra den Europæiske Union eller ansøgere, som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge) eller ansøgere fra lande, med hvem Danmark har indgået anden aftale. Begrænsningen gælder heller ikke statsborgere fra EFTA-lande, som er omfattet af EØS-aftalens bestemmelser om arbejdskraftens frie bevægelighed.

Optagelse på bacheloruddannelser

§ 16. Studiepladserne til bacheloruddannelser, jf. § 12, stk. 1, opdeles i 2 kvoter: Kvote 1 og kvote 2. Studiepladserne i kvote 2 opdeles i to kategorier, jf. § 20, stk. 1. Ministeriet fastsætter hvert år efter indstilling fra universitetet, om der skal være kvoter og kvoternes størrelse.

Stk. 2. Overskydende pladser fra kvote 2, jf. § 20, stk. 1, nr. 1 og 2, overføres til kvote 1.

Stk. 3. Universitetet kan fastlægge andre systemer end kvotesystemet, jf. stk. 1 og 2. Principperne i § 20, stk. 2 og 3, skal dog følges.

§ 17. Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient, jf. stk. 2, ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 2, stk. 2, nr. 1-7, bortset fra ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. § 20, stk. 1, nr. c.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen, jf. dog § 18.

Stk. 3. Universitetet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., dispensere fra reglerne i stk. 1.

§ 18. En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, jf. § 2, stk. 2, nr. 1-4, der under uddannelsen har taget et ekstra fag på det højeste niveau i den pågældende adgangsgivende uddannelse som erstatning for et fag på lavere niveau, får justeret sit eksamensgennemsnit, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 17.

Stk. 2. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit med 1,03 for gennemførelse af et ekstra niveau og med 1,06 for gennemførelse af to ekstra niveauer, jf. stk. 1.

Stk. 3. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. § 2, stk. 2, nr. 6 og 7, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 2, jf. stk. 1. Det påhviler ansøgeren over for universitetet at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt.

§ 19. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. §§ 17 og 18, optages ældre ansøgere før yngre. Dette gælder dog ikke tilfælde, hvor universitetet på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient.

§ 20. Studiepladserne i kvote 2 tildeles

1)   Ansøgere, der opfylder betingelserne for optagelse i kvote 1, jf. § 17, stk. 1, men som ikke har kunnet optages i denne kvote.

2)   a)   ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, jf. § 2, stk. 2, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse,

b)   ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har fået tilladelse til at søge optagelse, jf. § 7, og

c)   ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1.

Stk. 2. Universitetet offentliggør, om alle ansøgere i kvote 2 optages efter individuel vurdering, eller hvilke generelle kvalifikationskriterier der vil blive lagt vægt på ved optagelse af ansøgere, jf. stk. 1, nr. 1. Universitetet må ikke anvende alder eller lodtrækning som udvælgelseskriterier. Alder kan dog anvendes hvis flere ansøgere vurderes som lige kvalificerede. Hvis universitetet lader aktiviteter indgå i vurderingen, må der højst indgå aktiviteter for en periode på sammenlagt 30 måneder.

Stk. 3. Hvis erhvervsarbejde anvendes som kriterium, skal erhvervsarbejde, der optjenes ved udstationering som led i kontrakt med forsvaret, medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontraktperioden først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Stk. 4. Universitetets udvælgelseskriterier skal offentliggøres i sædvanligt vejledningsmateriale, jf. stk. 2, og væsentlige ændringer heri skal offentliggøres med mindst to års varsel.

Stk. 5. Universitetet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk. 2.

§ 21. Universitetet fastsætter samtidig med den ordinære optagelse et ekstra antal pladser (ventelistepladser), som kan søges samtidig med ansøgning om optagelse. Ansøgere til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. Universitetet kan bestemme, at der kun optages til ventelistepladser i kvote 1.

Stk. 2. Retten til en optagelsesplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om optagelsesplads inden for en frist fastsat af universitetet. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, indsendes der på ny ansøgning året efter.

§ 22. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved optagelse på bacheloruddannelser, og som led heri gælder:

1)   Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2, samt for alle ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 2, stk. 2, nr. 6 og 7.

2)   Ansøgningsfristen er den 1. juli kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1.

3)   Der anvendes et særligt ansøgningsskema, som ansøgeren skal indsende sammen med dokumentationen for adgangsgrundlaget til den eller de søgte universiteter, samt et prioriteringsskema, som ansøgeren skal indsende til det højst prioriterede universitet.

4)   Universitetet skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved universitetet, tilbud om en studieplads. Ansøgeren skal bekræfte tilbuddet inden for en frist fastsat af universitetet.

5)   Sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) giver senest den 28. juli på vegne af universiteterne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte bacheloruddannelser.

Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Optagelse på kandidatuddannelser

§ 23. For optagelse til kandidatuddannelser fastsætter universitetet selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister.

§ 24. Universitetet kan, med baggrund i den faglige udvikling i den adgangsgivende bacheloruddannelse, i studieordningen for kandidatuddannelsen fastsætte regler om, hvornår den studerende senest kan søge optagelse på kandidatuddannelsen efter at have afsluttet bacheloruddannelsen.

§ 25. Kan universitetet af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en kandidatuddannelse, jf. § 13, stk. 1, skal udvælgelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet.

Stk. 2. Universitetet må alene anvende objektive kriterier som udvælgelseskriterier Universitetet må ikke anvende lodtrækning som udvælgelseskriterium. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på en for ansøgerne tilgængelig måde samtidig med offentliggørelsen af adgangsbegrænsningen.

Kapitel 4

Indskrivning m.v.

§ 26. Hvis studieelementer, der ækvivalerer første år på den uddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte til, er bestået, skal ansøgeren ikke søge optagelse, men skal søge om administrativ indskrivning efter reglerne i dette kapitel. Indskrivning forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin og sker i øvrigt efter universitetets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er studiepladser.

§ 27. Den studerende indskrives administrativt på det relevante studietrin på uddannelsen til en af følgende kategorier:

1)   Bacheloruddannelse.

2)   Kandidatuddannelse.

3)   Modul med henblik på merit i anden uddannelse.

4)   Gæstestuderende.

Stk. 2. Hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, indskrives ældre optagne før yngre, medmindre en ældre ansøger har ansøgt om udskudt studiestart.

Stk. 3. Er der flere studiestartstidspunkter på en bachelor- eller kandidatuddannelse, skal universitetet informere ansøgerne herom samt oplyse om kriterierne for fordeling fra det tidspunkt, hvor uddannelsen udbydes.

Stk. 4. Efter indskrivning er den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse på det pågældende universitet.

Stk. 5. Universitetet kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 28. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 27, stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 29. Universitetet bringer indskrivningen til ophør, når den studerende

1)   har gennemført en uddannelse,

2)   er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg eller ikke bestået 1. årsprøven, jf. bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser,

3)   er afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse, eller

4)   melder sig ud af uddannelsen.

Stk. 2. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 1, kan den pågældende ikke på ny søge optagelse/indskrivning på samme uddannelse.

Stk. 3. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2, kan universitetet tillade den pågældende at søge optagelse/indskrivning på samme uddannelse på ny, jf. dog § 14. Tilladelse gives,

1)   hvor universitetet på grundlag af en konkret faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller

2)   hvor uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Stk. 4. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 3, kan den pågældende søge optagelse/indskrivning på ny, jf. dog § 14.

Stk. 5. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 4, kan den pågældende søge optagelse/indskrivning på ny, jf. dog stk. 1, nr. 1-3, og § 14. Optagelse kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at indskrivningen er bragt til ophør og kun med henblik på studiestart den 1. september eller den 1. februar.

Stk. 6. Hvor den pågældende optages / indskrives på ny, jf. stk. 3, 4 og 5 og § 26, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af regler for uddannelsen. Hvor eksamensforsøg er opbrugt, kan universitetet give den studerende tilladelse til nye eksamensforsøg efter reglerne for den pågældende uddannelse.

§ 30. Studerende, der har været udmeldt i et semester eller dele af et semester, jf. § 29, stk. 5, kan ikke i samme semester indstille sig til eksaminer eller prøver inden for uddannelsen.

§ 31. Universitetet kan i studieordningen fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Det skal af reglerne fremgå, hvad der forstås ved studieaktivitet for uddannelsen.

Stk. 2. Regler om de prøver, som den studerende i henhold til bekendtgørelse om eksamen ved universiteterne skal have bestået inden udgangen af 2. studieår, gælder uafhængig af regler fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Det skal af universitetets regler fremgå, at universitetet, hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan dispensere fra studieaktivitetskravet.

Kapitel 5

Orlov

§ 32. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af universitetet.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke indstille sig til eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester, hvor den studerende har eller har haft orlov.

Stk. 3. Studerende kan i orlovsperioden ikke lade sig vælge til eller være medlem af universitetets bestyrelse, studienævn eller akademisk råd.

§ 33. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har gennemført 1. studieår på bacheloruddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel eller adoption.

Stk. 3. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i § 5 i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 6

Studieskift og overflytning

§ 34. Skift til en ny bachelor- eller kandidatuddannelse på samme universitet eller på andet universitet kan kun ske gennem ny optagelse efter bestemmelserne om optagelse på den pågældende uddannelse bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 26.

Stk. 2. Overflytning til samme bacheloruddannelse ved et andet universitet kan meddeles, hvis der foreligger usædvanlige forhold og tidligst, når den studerende har gennemført de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår. Overflytning forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin, og sker i øvrigt efter det modtagende universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er studiepladser.

Stk. 3. Overflytning til samme kandidatuddannelse ved et andet universitet forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin, og sker i øvrigt efter det modtagende universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er studiepladser.

Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra kravet i stk. 2 om, at overflytning tidligst kan meddeles, når den studerende har gennemført de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 7

Andre bestemmelser

§ 35. Ministeriet kan tillade universitetet at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde hvor universitetet kan dispensere, jf. § 6, stk. 2, § 7, § 14, stk. 2, § 17, stk. 3, § 20, stk. 5, § 22, stk. 2, § 28, stk. 2, § 29, stk. 3, § 31, stk. 3, § 33, stk. 4 og § 34, stk. 4.

§ 36. Universitetets afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Frist for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Til og med optagelsen 2004 kan universitetet dispensere fra § 14, stk. 1, 1. pkt., hvis der foreligger usædvanlige forhold. Fra og med optagelsen 2005 kan universitetet dispensere fra § 14, stk. 1, 1. pkt., hvis ansøgeren på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan bestride erhvervsfunktioner på grundlag af den erhvervede kandidatuddannelse.

Stk. 3. § 3, stk. 3, § 4, stk. 1, for så vidt angår karakterkravet 6,0, og § 18 har først virkning fra optagelsen i 2006, idet ændringen i § 18, om justering af eksamensgennemsnit for gennemførelse af to ekstra niveauer, dog først har virkning fra optagelsen i 2008.

§ 38. § 2 i lov om Danmarks Pædagogiske Universitet, jf. lov nr. 483 af 31. maj 2000, ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 26. februar 2004

Helge Sander

/Gertie Lund


Bilag 1

Uddannelser, der udover en gymnasial eksamen forudsætter specifikke adgangskrav:

Universiteter

Specifikke adgangskrav

Københavns Universitet

 

Lægevidenskab, Odontologi, Folkesundhedsvidenskab

Matematik B, fysik B og kemi C

Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi)

Matematik A, fysik A og kemi C eller

Matematik A, fysik B og kemi A

Kemiske fag (biokemi, kemi, miljøkemi) og Nanoteknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Matematiske fag (Matematik, Matematik-økonomi, Statistik) og Forsikringsvidenskab

Matematik A

Biologi, Geologi-geoscience, Geografi og geoinformatik, Molekylær biomedicin

Matematik B, fysik B og kemi B

Datalogi

Matematik B (Fra 2005 matematik A)

Idræt

Matematik C og naturfag C/fysik-kemi

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Indiansk sprog og kultur

Spansk C

Musikvidenskab

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Psykologi, Sociologi, Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Aarhus Universitet

 

Lægevidenskab, Odontologi

Matematik B, fysik B og kemi C

Fysik, Matematik med fysik

Matematik A, fysik A og kemi C

Biologi, Geologi, Kemi, Teknisk videnskab (civilingeniør) i Kemi og teknologi, Molekylærbiologi, Medicinalkemi, Nanoteknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Datalogi, Matematik, Matematik-økonomi

Matematik A

Idræt

Matematik C og naturfag C /fysik-kemi og bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Musikvidenskab

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Psykologi, Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Syddansk Universitet

 

Lægevidenskab, Folkesundhedsvidenskab, Klinisk biomekanik

Matematik B, fysik B og kemi C

Naturvidenskab

Matematik A, fysik B og kemi B

Biologi på tværs

Matematik B, fysik B og kemi B

Datalogi, Matematik-økonomi

Matematik A

Datalogi/datateknologi

Matematik A og fysik B

Teknisk videnskab (Civilingeniør)

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (Civilingeniør) i Datateknologi

Matematik A og fysik B

Teknisk videnskab (Civilingeniør) i Innovation & Business

Matematik A, fysik B og engelsk C

Teknisk videnskab (Civilingeniør) i Miljøteknologi, Kemi

Matematik A, fysik B og kemi B

Miljøplanlægning

Matematik C

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Journalistik

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk C

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur) i skat

Matematik B

HA-engelsk

Matematik B og engelsk C

Den økonomisk-sproglige uddannelse (negot)

Matematik C og engelsk B og, afhængig af de valgte sprog: tysk B/ fransk C/ spansk C

Den økonomisk-sproglige uddannelse (negot) i Turisme og fritidsmanagement

Matematik C, engelsk B og tysk B

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK)

Matematik C og engelsk B og, afhængig af det valgte 2. sprog: tysk B/ fransk C/ spansk C

Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Roskilde Universitetscenter

 

Den naturvidenskabelige basisuddannelse

Matematik A, fysik B og kemi B eller,

Matematik B, fysik B og kemi C samt det af universitetet fastsatte karakterkrav for denne gruppe fag.

Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse

Matematik C

Aalborg Universitet

 

Naturvidenskab

Matematik A og fysik B

Geografi

Matematik B, fysik B og kemi C

Informatik

Matematik B

Kemi

Matematik A, fysik B og kemi B

Teknisk videnskab (Civilingeniør)

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (Civilingeniør) i Eksport og international teknologiledelse

Matematik B og engelsk B

Teknisk videnskab (Civilingeniør) i Kemi og bioteknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Landinspektørvidenskab

Matematik A

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Spansk

Spansk C

Musik, Musikterapi

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk C

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur)

Matematik B

Administration/Samfundsfag, Psykologi, Sociologi

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Danmarks Tekniske Universitet

 

Teknisk videnskab (Civilingeniør)

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (Civilingeniør) i Bioteknologi, Kemi og teknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Teknisk videnskab (Civilingeniør) i Fysik og nanoteknologi

Matematik A, fysik A og kemi C

Levnedsmiddelvidenskab

Matematik A, fysik B og kemi B

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

 

Biologi-bioteknologi, Havebrugsvidenskab, Landbrugsvidenskab, Skovbrugsvidenskab

Matematik A, fysik B og kemi B

 

Jordbrugsøkonomi

Matematik A

 

Landskabsarkitektur,

Veterinærmedicin

Matematik B, fysik B og kemi C

(Fra 2006 ændres kemi C til kemi B til veterinærmedicin)

Levnedsmiddelvidenskab

Matematik A, fysik B og kemi B

Danmarks Farmaceutiske Universitet

 

Farmaci

Matematik A, fysik B og kemi B

Handelshøjskolen i København

 

Erhvervsøkonomi-matematik HA (mat)

Matematik A

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur)

Matematik B

Erhvervsøkonomi (HA) variant i Service Management

Matematik B og engelsk A

Erhvervsøkonomi-filosofi HA (fil), Erhvervsøkonomi-psykologi HA (psyk)

Matematik B og engelsk B

Erhvervsøkonomi – virksomhedskommunikation HA (kom)

Matematik C og engelsk B

International business HA (IB)

Matematik B og engelsk A

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK)

Engelsk B og matematik C/erhvervsøkonomi C/ naturfag C/ samfundsfag C/ samfundsøkonomi C og, afhængig af det valgte 2. sprog: tysk B/ fransk C/ spansk C

Asian Studies Programme (ASP)

Engelsk A, matematik C og japansk B/kinesisk B afhængig af det valgte sprog (eller 1 års propædeutik)

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk, italiensk, russisk

Det valgte sprog C

Handelshøjskolen i Århus

 

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur) i skat

Matematik B

HA-engelsk med erhvervssprog tysk, fransk, spansk

Matematik B, engelsk B og, afhængig af det valgte 2. sprog: tysk B/fransk C/spansk C

Bachelor of Science in Business Administration

Matematik B og engelsk B

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk C