Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold
på telemarkedet, lov om radiofrekvenser og lov om etablering
og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål
m.v.

(Øget konkurrence og gennemsigtighed)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 10. juli 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 40, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Udveksling af trafik, jf. stk. 1, nr. 2, omfatter fysisk og logisk sammenkobling af offentlige kommunikationsnet af enhver art, herunder

1)   sammenkobling med henblik på opsamling af trafik, bl.a. med sigte på operatørforvalg og fast operatørvalg,

2)   terminering af trafik og

3)   transit.«

2. I § 51, stk. 3, nr. 4, udgår »og«.

3. I § 51, stk. 3, nr. 5, ændres »§ 51 f.« til: »§ 51 f, og«.

4. I § 51, stk. 3, indsættes som nr. 6:

»6)   gennemsigtighed i forbindelse med nye samtrafikprodukter, jf. § 51 d.«

5. § 51 b affattes således:

»§ 51 b. Ved forpligtelse til ikkediskrimination, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, forstås, at parter navnlig skal sikre, at de under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår, og at de udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår og af samme kvalitet, som gælder for tjenester, der udbydes til dem selv, deres datterselskaber eller partnere.

Stk. 2. Forpligtelsen i stk. 1 omfatter tillige situationer, hvor tjenester, der udbydes til parten selv, dennes datterselskaber eller partnere, er sammensat af flere samtrafikprodukter, og situationer, hvor sammenlignelige tjenester indgår som delelementer i forskellige samtrafikprodukter, f.eks. i form af tillægsydelser, tillægstjenester eller faciliteter.«

6. I § 51 d indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved forpligtelse vedrørende gennemsigtighed i forbindelse med nye samtrafikprodukter, jf. § 51, stk. 3, nr. 6, forstås, at parter skal offentliggøre bestemte oplysninger om kommende nye samtrafikprodukter og kommende ændringer i eksisterende udbud heraf.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

7. I § 51 d, stk. 2, som bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

8. I § 112, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2)   den, der ikke efterlever en forpligtelse pålagt i medfør af § 51, stk. 1 eller 2, jf. § 51, stk. 3, nr. 6,«.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

9. I § 112 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ved udmåling af straf efter stk. 1, nr. 2, skal der ved fastsættelse af bødens størrelse ud over de almindelige regler i straffelovens kapitel 10 tages hensyn til den juridiske persons omsætning det seneste år forud for domsafsigelsen eller udstedelsen af et bødeforlæg.«

§ 2

I lov nr. 421 af 6. juni 2002 om radiofrekvenser, som ændret ved § 101 i lov nr. 1052 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 38 affattes således:

»§ 38. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af loven, de i medfør heraf fastsatte regler samt vilkår fastsat i tilladelser udstedt i medfør heraf.«

2. § 39, stk. 1, affattes således:

»IT- og Telestyrelsen kan over for tilladelsesindehavere, ejere eller brugere af et apparat ved konstatering af overtrædelser af loven, af de i medfør heraf fastsatte regler, af de i tilladelsen fastsatte vilkår eller med henblik på at afhjælpe forstyrrelser af apparater eller af frekvensanvendelse meddele:

1)   Påbud om at foretage foranstaltninger med henblik på at overholde loven, de i medfør heraf fastsatte regler eller de i tilladelser fastsatte vilkår.

2)   Påbud om for egen regning at lade foretage de for afhjælpningen nødvendige foranstaltninger, herunder reparation, montering af ekstra filtre og afhjælpning af fejl, der skyldes mangelfuld eller fejlbehæftet installation eller forkert drift af apparater.

3)   Påbud om standsning af driften af apparater.«

§ 3

I lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 10. juli 2003, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Oversigt over fremtidige radiodækningsplaner samt offentlig adgang til oplysninger om maste- og antennepositioner«.

2. I § 16, stk. 4, indsættes to steder før »radiodækningsplaner«: »eksisterende maste- og antennepositioner, jf. stk. 7, og fremtidige«.

3. I § 16, stk. 5, indsættes efter »pkt.«: », samt på baggrund af regler udstedt i medfør af stk. 7.«

4. I § 16 indsættes som stk. 7 og 8:

»Stk. 7. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at indberetningspligten efter stk. 1 eller i medfør af regler udstedt efter stk. 6 også skal opfatte oplysninger om eksisterende maste- og antennepositioner, samt fastsætte regler for, hvilke oplysninger der indsendes til IT- og Telestyrelsen i medfør af stk. 1 eller i medfør af regler udstedt efter stk. 6, der kan gøres offentligt tilgængelige.

Stk. 8. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at oplysninger om maste- og antennepositioner ikke skal gøres offentligt tilgængelige efter stk. 7, hvis oplysninger om maste- og antennepositioner gøres offentligt tilgængelige af f.eks. andre offentlige myndigheder.«

5. I § 25, stk. 2, indsættes efter »stk. 6«: »og 7«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. april 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Helge Sander