Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0020
 
32002L0021
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser 1)

 

Herved bekendtgøres lov nr. 421 af 6. juni 2002 om radiofrekvenser, med de ændringer, der følger af § 101 i lov nr. 1052 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 225 af 31. marts 2004.

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser samt modtagning af radiosignaler.

Stk. 2. Ved tilsyn finder loven endvidere anvendelse på forstyrrelser af apparater forårsaget af

1)   frekvensanvendelse og

2)   andre elektromagnetiske fænomener.

Stk. 3. Ved radiofrekvenser forstås elektromagnetiske bølger i frekvensområdet op til 3000 GHz, der udbredes uden kunstig afskærmning.

Kapitel 2

Overordnede rammer for frekvensplanlægning

Frekvenspolitisk rammemandat

§ 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter et frekvenspolitisk rammemandat efter forslag fra IT- og Telestyrelsen, jf. stk. 3. Det frekvenspolitiske rammemandat indeholder retningslinjer for IT- og Telestyrelsens overordnede prioritering af den danske frekvensanvendelse.

Stk. 2. Et frekvenspolitisk rammemandat er gældende, indtil det erstattes af et nyt frekvenspolitisk rammemandat.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen forelægger senest 1. november hvert år ministeren for videnskab, teknologi og udvikling forslag til det frekvenspolitiske rammemandat.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ved fastsættelsen af det frekvenspolitiske rammemandat fravige IT- og Telestyrelsens forslag.

National frekvensplan

§ 3. IT- og Telestyrelsen fastsætter en frekvensplan, som indeholder en samlet oversigt over rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvenser.

Stk. 2. Fastsættelse af frekvensplanen sker inden for rammerne af det frekvenspolitiske rammemandat, jf. § 2, på grundlag af det internationale frekvenssamarbejde og samarbejdet i EU samt på grundlag af administrative forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Kapitel 3

Udstedelse af tilladelser

Krav om tilladelse

§ 4. Anvendelse af radiofrekvenser kan alene ske på grundlag af tilladelse udstedt af IT- og Telestyrelsen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om, at radiofrekvenser uanset stk. 1 kan anvendes uden tilladelse, herunder begrænsninger for anvendelsen.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan efter drøftelse med forsvaret fastsætte regler om forsvarets anvendelse af radiofrekvenser, herunder at forsvarets anvendelse af radiofrekvenser uanset stk. 1 kan ske uden tilladelse.

Stk. 4. Anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg, der alene er indrettet til modtagning, kan uanset stk. 1 ske uden tilladelse.

Udstedelse af tilladelser, efterhånden som ansøgninger herom modtages

§ 5. IT- og Telestyrelsen udsteder tilladelser, efterhånden som ansøgninger herom modtages, jf. dog stk. 2 og § 6. I tilfælde af samtidig modtagelse af flere ansøgninger til samme tilladelse udstedes tilladelsen efter lodtrækning.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan udsætte udstedelse af tilladelser efter stk. 1 med henblik på undersøgelse af, om der foreligger frekvensknaphed, jf. stk. 3.

Stk. 3. Frekvensknaphed foreligger, når IT- og Telestyrelsen vurderer, at den samlede efterspørgsel efter radiofrekvenser i et givet radiofrekvensbånd, der er afsat til en konkret anvendelse,

1)   ikke kan imødekommes (aktuel frekvensknaphed) eller

2)   kan forventes inden for et kortere tidsrum ikke at ville kunne imødekommes (fremtidig frekvensknaphed).

Udstedelse af tilladelser efter offentligt udbud eller auktion

§ 6. Når IT- og Telestyrelsen har konstateret, at der er frekvensknaphed, jf. § 5, stk. 3, indstiller IT- og Telestyrelsen til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, at ministeren træffer beslutning om gennemførelse af offentligt udbud eller afholdelse af auktion som grundlag for udstedelse af tilladelser.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan på baggrund af IT- og Telestyrelsens indstilling i medfør af stk. 1 træffe beslutning om, at

1)   IT- og Telestyrelsen gennemfører offentligt udbud af tilladelser, jf. § 7, eller

2)   IT- og Telestyrelsen afholder auktion over tilladelser, jf. § 8.

Stk. 3. Hvis ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har truffet beslutning efter stk. 2, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelser efter at have gennemført et offentligt udbud eller afholdt en auktion, jf. §§ 7 og 8.

§ 7. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for det offentlige udbud, jf. § 6, stk. 2, nr. 1. Sådanne regler kan blandt andet omfatte,

1)   hvilke typer og antal tilladelser der skal være omfattet af udbuddet,

2)   varighed og fornyelse af tilladelserne,

3)   udbudsformen, herunder afholdelse af en interessetilkendegivelsesrunde, udbudsmaterialet, gennemførelse af udbuddet og regler om forudsætninger for deltagelse i udbuddet,

4)   minimumskrav,

5)   de kriterier, der kan tillægges vægt ved vurdering af de indkomne tilbud, herunder indbyrdes sammenligning af tilbuddene,

6)   fordeling af tilladelserne,

7)   tilbudsgivernes adfærd, der kan begrænse eller har til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med udbuddet,

8)   erstatning og sanktioner for overtrædelse af regler fastsat for udbuddet i form af bortvisning fra udbuddet, tilbagekaldelse af allerede udstedte tilladelser og bod,

9)   at reglerne i §§ 22-25 i en nærmere afgrænset periode ikke finder anvendelse på tilladelser udstedt efter offentligt udbud,

10) at deltagerne i det offentlige udbud skal betale for de omkostninger, der er forbundet med IT- og Telestyrelsens forberedelse og gennemførelse af udbuddet samt udstedelsen af tilladelserne, og

11) depositum.

Stk. 2. Indkommer der ved et offentligt udbud færre end eller samme antal tilbud som det antal tilladelser, der er udbudt, udsteder IT- og Telestyrelsen umiddelbart tilladelser til den eller de parter, der har afgivet et tilbud, som opfylder de fastsatte regler om forudsætninger for deltagelse i udbuddet.

§ 8. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for auktionen, jf. § 6, stk. 2, nr. 2. Sådanne regler kan blandt andet omfatte,

1)   hvilke typer og antal tilladelser der skal være omfattet af auktionen,

2)   varighed og fornyelse af tilladelserne,

3)   auktionsformen, auktionsmaterialet, afholdelse af auktionen og regler om forudsætninger for deltagelse i auktionen,

4)   minimumskrav,

5)   depositum og bankgaranti,

6)   minimumsbudsum og mindstepris,

7)   fordeling af tilladelserne,

8)   vilkår for betaling af tilladelserne,

9)   budgivernes adfærd, der kan begrænse eller har til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med auktionen,

10) erstatning og sanktioner for overtrædelse af regler fastsat for auktionen i form af bortvisning fra auktionen, tilbagekaldelse af allerede udstedte tilladelser og bod,

11) at reglerne i §§ 22-25 i en nærmere afgrænset periode ikke finder anvendelse på tilladelser udstedt efter auktion, og

12) at deltagerne i auktionen skal betale for de omkostninger, der er forbundet med IT- og Telestyrelsens forberedelse og afholdelse af auktionen samt udstedelsen af tilladelserne.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at auktionen gennemføres på grundlag af auktionsvilkår, der affattes af IT- og Telestyrelsen og aftales mellem IT- og Telestyrelsen og budgiverne. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for IT- og Telestyrelsens virksomhed i forbindelse med en sådan auktion. Herunder kan der blandt andet fastsættes regler om de i stk. 1 omhandlede forhold samt om

1)   indholdet af auktionsaftalen,

2)   erstatning og sanktioner for overtrædelse af auktionsaftalen i form af bortvisning fra auktionen, tilbagekaldelse af allerede udstedte tilladelser og bod og

3)   fraskrivning af retten til at kræve anden form for erstatning end pengekrav.

Ventelister

§ 9. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om anvendelse af ventelister i forbindelse med ansøgninger om tilladelser.

Forsøgs- og udviklingstilladelser

§ 10. IT- og Telestyrelsen kan udstede forsøgs- og udviklingstilladelser til at afprøve en nærmere specificeret teknologi eller tjeneste.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan ved udstedelse af tilladelser til forsøg og udvikling tillade frekvensanvendelse, som ikke er i overensstemmelse med frekvensplanen, jf. § 3.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen fastsætter vilkår for forsøgs- og udviklingstilladelser.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan for at sikre imod uacceptable forstyrrelser af eksisterende tjenester ændre vilkår fastsat i medfør af stk. 3.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen kan afsætte specifikke radiofrekvenser til forsøg og udvikling i frekvensplanen, jf. § 3.

Stk. 6. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler for anvendelsen af de i stk. 5 nævnte radiofrekvenser, herunder om radiofrekvenserne kan anvendes uden tilladelse.

Kapitel 4

Tilladelser og anvendelse af radiofrekvenser

Vilkår for anvendelse af tilladelser

§ 11. IT- og Telestyrelsen fastsætter ved udstedelse af tilladelser vilkår for anvendelsen af tilladelser. Sådanne vilkår kan blandt andet omfatte

1)   radiotekniske krav, herunder

a)   maksimal sendestyrke,

b)   maksimal antennehøjde og antennekarakteristika,

c)   modulationstyper og spektralbredde,

d)   frekvensstabilitet,

2)   forhold begrundet i forstyrrelsesmæssige forhold,

3)   krav med sigte på gennemførelsen af det internationale frekvenssamarbejde og samarbejdet i EU,

4)   indskrænkninger vedrørende den geografiske udstrækning af anvendelsesområdet for de udstedte tilladelser,

5)   krav med sigte på opfyldelse af bredere samfundsmæssige behov.

§ 12. IT- og Telestyrelsen fastsætter ved udstedelse af tilladelser efter offentligt udbud, jf. § 6, stk. 3,

1)   vilkår som nævnt i § 11,

2)   vilkår i overensstemmelse med de afgivne tilbud og

3)   vilkår svarende til de i medfør af § 7, stk. 1, fastsatte minimumskrav.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan ved udstedelse af tilladelser efter offentligt udbud, hvor der er færre tilbud end det antal tilladelser, der er udbudt, alene fastsætte vilkår som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 3.

Stk. 3. Hvis IT- og Telestyrelsen har udstedt færre tilladelser end det antal, der er afsat til gennemførelse af et offentligt udbud eller afholdelse af en auktion, skal IT- og Telestyrelsen efterkomme anmodninger fra tilladelsesindehavere til tilladelser udstedt på baggrund af et tidligere afholdt offentligt udbud over tilladelser i samme radiofrekvensbånd afsat til samme konkrete anvendelse om, at vilkårene for de pågældende tilladelsesindehavere fastsættes til minimumskravene, der var gældende for det oprindelige offentlige udbud.

§ 13. Vilkår som nævnt i § 12, stk. 1, nr. 2, kan maksimalt udstrækkes til at gælde i 1 år efter, at det i tilladelsen fastsatte dækningskrav eller udbygningskrav er opnået. Sådanne vilkår skal dog minimum gælde i 2 år efter udstedelse af tilladelsen.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan uanset stk. 1 ved udstedelse af tilladelserne fastsætte vilkår for hele tilladelsesperioden, hvis det samlede antal tilladelser, som udstedes til en bestemt anvendelse, sammen med det øvrige udbud af eventuelle konkurrerende tjenester ikke efter IT- og Telestyrelsens skøn sikrer tilstrækkelig konkurrence på det relevante marked.

Stk. 3. I offentlige udbud, hvor der er fastsat vilkår i medfør af stk. 2, kan IT- og Telestyrelsen i løbet af tilladelsesperioden træffe afgørelse om, at vilkårene ophæves. En ophævelse af vilkårene forudsætter, at den i stk. 1 fastsatte periode er forløbet, og at IT- og Telestyrelsen skønner, at udviklingen i den samlede konkurrencesituation berettiger ophævelsen.

§ 14. IT- og Telestyrelsen fastsætter ved udstedelse af tilladelser efter auktion, jf. § 6, stk. 3,

1)   vilkår som nævnt i § 11 og

2)   vilkår svarende til de i medfør af § 8, stk. 1, fastsatte minimumskrav.

§ 15. IT- og Telestyrelsen kan med 1 års varsel fastsætte nye vilkår for anvendelse af en tilladelse efter § 11.

Stk. 2. Ud over stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen på baggrund af et påbud efter § 39, stk. 1, fastsætte nye vilkår for anvendelse af en tilladelse.

Varighed, fornyelse og overdragelse

§ 16. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om varigheden af de enkelte kategorier af tilladelser, medmindre andet er fastsat i regler udstedt i medfør af § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1.

§ 17. Ved en tilladelses udløb må tilladelsesindehaveren, såfremt frekvensudnyttelsen ønskes fortsat, indgive en ny ansøgning, medmindre andet er fastsat i regler udstedt i medfør af § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan uanset stk. 1 fastsætte forenklede procedurer for fornyelse af tilladelser, medmindre andet er fastsat i regler udstedt i medfør af § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1.

§ 18. Tilladelser kan overdrages, hvis tilladelsesindehaveren inden overdragelsen har indhentet IT- og Telestyrelsens godkendelse heraf.

Stk. 2. Overdragelser efter stk. 1 omfatter også indirekte overdragelser, herunder overdragelser af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelsesindehaveren.

Anvendelse af radiofrekvenser

§ 19. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om tavshedspligt i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser og modtagning af radiosignaler.

§ 20. Der må ikke anvendes radiofrekvenser til rundspredning af radio- og fjernsynsprogrammer på det åbne hav eller i luftrummet derover.

Frekvensadministrative metoder

§ 21. Når IT- og Telestyrelsen har konstateret, at der er frekvensknaphed, jf. § 5, stk. 3, kan de i §§ 22-25 nævnte frekvensadministrative metoder tages i anvendelse på allerede udstedte tilladelser.

Stk. 2. Anvendelse af en frekvensadministrativ metode forudsætter,

1)   at det sker i overensstemmelse med det frekvenspolitiske rammemandat, jf. § 2, og

2)   at metoden gennemføres på klare, objektive og ikkediskriminerende vilkår.

Stk. 3. De frekvensadministrative metoder kan anvendes i geografisk afgrænsede områder.

Stk. 4. De frekvensadministrative metoder kan anvendes inden for dele af de til en anvendelse afsatte radiofrekvenser.

§ 22. IT- og Telestyrelsen kan stille krav til tilladelsesindehavere om overgang til mere frekvenseffektive udnyttelsesmetoder eller teknologier.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter tidsrammer for gennemførelse af krav om overgang til mere frekvenseffektive udnyttelsesmetoder, der som minimum sikrer tilladelsesindehavere 1 års varsel. IT- og Telestyrelsen kan undtagelsesvis, når der foreligger aktuel frekvensknaphed, der på væsentlige områder hindrer offentligt udbud af tjenester, som der er en væsentlig efterspørgsel efter, eller når der foreligger aktuel frekvensknaphed, som begrænser eller forvrider konkurrencen, fastsætte et kortere varsel end 1 år.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan forud for krav om overgang til mere frekvenseffektive udnyttelsesmetoder og teknologier fastsætte nærmere regler for anvendelse af denne metode.

§ 23. IT- og Telestyrelsen kan stille krav til tilladelsesindehavere om begrænsninger i anvendelsen af radiofrekvenser.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter tidsrammer for gennemførelse af krav om begrænsninger i anvendelsen af radiofrekvenser, der som minimum sikrer tilladelsesindehavere 1 års varsel. IT- og Telestyrelsen kan undtagelsesvis, når der foreligger aktuel frekvensknaphed, der på væsentlige områder hindrer offentligt udbud af tjenester, som der er en væsentlig efterspørgsel efter, eller når der foreligger aktuel frekvensknaphed, som begrænser eller forvrider konkurrencen, fastsætte et kortere varsel end 1 år.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan forud for krav om begrænsninger i anvendelsen af radiofrekvenser fastsætte nærmere regler for anvendelse af denne metode.

§ 24. IT- og Telestyrelsen kan omfordele allerede udstedte tilladelser.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter tidsrammer for gennemførelse af omfordeling, der som minimum sikrer tilladelsesindehavere 1 års varsel. IT- og Telestyrelsen kan undtagelsesvis, når der foreligger aktuel frekvensknaphed, der på væsentlige områder hindrer offentligt udbud af tjenester, som der er en væsentlig efterspørgsel efter, eller når der foreligger aktuel frekvensknaphed, som begrænser eller forvrider konkurrencen, fastsætte et kortere varsel end 1 år.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan forud for omfordeling fastsætte nærmere regler for anvendelse af denne metode.

§ 25. IT- og Telestyrelsen kan inddrage allerede udstedte tilladelser.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter tidsrammer for gennemførelse af inddragelse, der som minimum sikrer tilladelsesindehavere 1 års varsel. IT- og Telestyrelsen kan undtagelsesvis, når der foreligger aktuel frekvensknaphed, der på væsentlige områder hindrer offentligt udbud af tjenester, som der er en væsentlig efterspørgsel efter, eller når der foreligger aktuel frekvensknaphed, som begrænser eller forvrider konkurrencen, fastsætte et kortere varsel end 1 år.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan forud for inddragelse fastsætte nærmere regler for anvendelse af denne metode.

Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelser

§ 26. En tilladelse bortfalder, hvis tilladelsesindehaveren træder i likvidation eller kommer under konkurs.

§ 27. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis tilladelsesindehaveren ikke betaler forfaldne frekvensafgifter, jf. § 48.

§ 28. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis tilladelsesindehaveren groft og gentagne gange overtræder loven eller de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår for tilladelsen.

Prøver

§ 29. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter anvendelse af radiofrekvenser forudsætter, at en prøve er bestået. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler for sådanne prøver.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter prøver afholdt af andre offentlige myndigheder, herunder udenlandske myndigheder, og private anerkendes.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte særlige regler for fravigelse af prøveform for handicappede personers aflæggelse af prøver.

Kaldesignaler

§ 30. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om udstedelse og brug af kaldesignaler og andre former for identifikationsnumre til brug ved frekvensanvendelse.

Anvendelse af radiofrekvenser til radio- og tv-formål

§ 31. Reglerne i §§ 32 og 33 finder anvendelse på radiofrekvenser, der i frekvensplanen, jf. § 3, er afsat til radio- og tv-formål (broadcast).

§ 32. IT- og Telestyrelsens udstedelse af en tilladelse til radio- eller tv-formål forudsætter, at ansøgeren har adgang til at udøve programvirksomhed eller har adgang til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendenet i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. En af IT- og Telestyrelsen udstedt tilladelse til radio- eller tv-formål bortfalder, såfremt adgangen til at udøve programvirksomhed eller adgangen til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendenet i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed er bortfaldet eller inddraget tidsubegrænset.

§ 33. IT- og Telestyrelsen kan for tilladelser til radio- eller tv-formål efter forhandling med kulturministeren ud over vilkår som nævnt i § 11 fastsætte vilkår begrundet i mediepolitiske hensyn.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan for tilladelser til radio- og tv-formål efter forhandling med kulturministeren anvende de i §§ 22-25 nævnte frekvensadministrative metoder med henblik på at varetage mediepolitiske hensyn.

Radiokommunikation under særlige forhold

§ 34. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om anvendelse af radiofrekvenser i tilfælde af krise og krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid.

§ 35. Når hensynet til statens sikkerhed gør det nødvendigt, kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling forbyde anvendelse af radiofrekvenser. Sendeanlæg, der omfattes af et sådant forbud, kan forlanges afleveret til offentlig myndighed til deponering.

Kapitel 5

Afgivelse af oplysninger

§ 36. IT- og Telestyrelsen kan af brugere af radiofrekvenser kræve alle oplysninger og alt materiale, som skønnes relevant med henblik på administration af denne lov.

§ 37. IT- og Telestyrelsen kan af tilladelsesindehavere kræve oplysninger og materiale om økonomiske, statistiske, frekvensmæssige og øvrige forhold med henblik på udarbejdelse af rapporter, statistikker m.v.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan kræve, at oplysningerne afgives regelmæssigt på forud fastsatte tidspunkter.

Kapitel 6

IT- og Telestyrelsen som tilsynsmyndighed m.v.

§ 38. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af loven, de i medfør heraf fastsatte regler samt vilkår fastsat i tilladelser udstedt i medfør heraf.

§ 39. IT- og Telestyrelsen kan over for tilladelsesindehavere, ejere eller brugere af et apparat ved konstatering af overtrædelser af loven, af de i medfør heraf fastsatte regler, af de i tilladelsen fastsatte vilkår eller med henblik på at afhjælpe forstyrrelser af apparater eller af frekvensanvendelse meddele:

1)   Påbud om at foretage foranstaltninger med henblik på at overholde loven, de i medfør heraf fastsatte regler eller de i tilladelser fastsatte vilkår.

2)   Påbud om for egen regning at lade foretage de for afhjælpningen nødvendige foranstaltninger, herunder reparation, montering af ekstra filtre og afhjælpning af fejl, der skyldes mangelfuld eller fejlbehæftet installation eller forkert drift af apparater.

3)   Påbud om standsning af driften af apparater.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan ved konstatering af forstyrrelser som nævnt i stk. 1 på stedet

1)   foretage undersøgelse af apparater og

2)   foretage afbrydelse af apparater, herunder plombering af apparater, såfremt det pågældende apparat forstyrrer andre apparater, hvis funktion er afgørende for menneskers liv og helbred eller for samfundsmæssig forsyningsvirksomhed.

§ 40. IT- og Telestyrelsen har med sigte på at standse forstyrrelser som nævnt i § 39, stk. 1, forårsaget af frekvensanvendelse eller af andre elektromagnetiske fænomener, hvor det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation og uden forudgående retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme.

Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af adgang til offentlige og private ejendomme som nævnt i stk. 1. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen skal snarest muligt, og senest inden 24 timer fra IT- og Telestyrelsen tvangsmæssigt har skaffet sig adgang, jf. stk. 1, forelægge sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet kan godkendes. Burde indgrebet efter rettens opfattelse ikke være foretaget, skal retten give meddelelse herom til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 41. IT- og Telestyrelsen kan foretage monitering af konkrete radiofrekvensbånd med henblik på

1)   at opklare konkrete forstyrrelser forårsaget af frekvensanvendelse eller af andre elektromagnetiske fænomener,

2)   at sikre overholdelse af loven og de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår og

3)   at sikre overholdelse af internationale forpligtelser.

Kapitel 7

Delegation og instruktions- og
dispensationsadgang

§ 42. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler, hvorefter andre offentlige myndigheder og private bemyndiges til helt eller delvis at udføre opgaver, som IT- og Telestyrelsen i medfør af §§ 29 og 30 kan fastsætte regler om.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi, og udvikling kan fastsætte regler, hvorefter offentlige myndigheder, der i medfør af stk. 1, er bemyndiget til at udføre opgaver, kan fastsætte regler som nævnt i § 29, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 og 3, og § 30.

§ 43. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om IT- og Telestyrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor IT- og Telestyrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelsen af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke dispensere fra administrative forskrifter udstedt af ministeren i medfør af denne lov.

Kapitel 8

Klageregler

§ 44. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser i medfør af denne lov og regler udstedt i medfør heraf, herunder klager over IT- og Telestyrelsens sagsbehandling, kan indbringes for Teleklagenævnet, jf. dog §§ 45 og 46.

Stk. 2. Klager over afgørelser i medfør af administrative forskrifter udstedt i medfør af loven truffet af offentlige myndigheder, der er bemyndiget hertil i medfør af § 42, kan indbringes for Teleklagenævnet.

Stk. 3. Teleklagenævnet kan af parterne kræve alle oplysninger, som skønnes relevante med henblik på behandling af sagerne.

Stk. 4. Teleklagenævnet kan, når det træffer afgørelse, meddele påbud til tilladelsesindehaveren.

§ 45. IT- og Telestyrelsens afgørelser truffet i medfør af regler udstedt i medfør af §§ 7 og 8 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 46. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser vedrørende overholdelse af vilkår for udbud af tjenester til slutbrugere samt overholdelse af vilkår vedrørende priserne herfor, jf. § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1, herunder klager over IT- og Telestyrelsens sagsbehandling, kan indbringes for Telebrugernævnet.

Stk. 2. Telebrugernævnet kan af parterne kræve alle oplysninger, som skønnes relevante med henblik på behandling af sagerne.

Stk. 3. Telebrugernævnet kan, når det træffer afgørelse, meddele påbud til tilladelsesindehaveren.

§ 47. Klager over afgørelser truffet af private, der i medfør af regler udstedt i medfør af § 42, stk. 1, er bemyndiget til at udføre opgaver, som IT- og Telestyrelsen i medfør af §§ 29 og 30 kan fastsætte regler om, kan påklages til IT- og Telestyrelsen.

Kapitel 9

Afgifter m.v.

§ 48. IT- og Telestyrelsen opkræver en frekvensafgift hos tilladelsesindehavere.

Stk. 2. Størrelsen af de i stk. 1 nævnte afgifter fastsættes årligt i finansloven og bekendtgøres af IT- og Telestyrelsen.

§ 49. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter regler om gebyrer for

1)   afholdelse af prøver og udstedelse af certifikater, herunder genparter af certifikater,

2)   udstedelse af kaldesignaler og andre former for identifikationsnumre og

3)   udsendelse af rykkere i tilfælde af manglende betaling af gebyrer, jf. nr. 1 og 2, og frekvensafgift, jf. § 48.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen samt de offentlige myndigheder og private, der efter § 42, stk. 1, er bemyndiget til at udføre opgaver, opkræver gebyrer, som er fastsat i medfør af stk. 1.

Kapitel 10

Sanktions- og straffebestemmelser

§ 50. IT- og Telestyrelsen kan pålægge tilladelsesindehavere tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge handlinger, som det i henhold til tilladelsens vilkår påhviler tilladelsesindehaveren at foretage.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan pålægge enhver, der efter §§ 36 og 37 har pligt til at give IT- og Telestyrelsen oplysninger, tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge afgivelsen af oplysningerne.

Stk. 3. Der er udpantningsret for tvangsbøderne, som tilfalder statskassen.

§ 51. Teleklagenævnet kan pålægge tilladelsesindehavere tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge påbud som nævnt i § 44, stk. 4.

Stk. 2. Der er udpantningsret for tvangsbøderne, som tilfalder statskassen.

§ 52. Telebrugernævnet kan pålægge tilladelsesindehavere tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge påbud som nævnt i § 46, stk. 3.

Stk. 2. Der er udpantningsret for tvangsbøderne, som tilfalder statskassen.

§ 53. Med bøde straffes den, der

1)   overtræder § 4, stk. 1, § 18, stk. 1, og § 20,

2)   ikke overholder vilkår fastsat i medfør af § 10, stk. 3, og §§ 11-15,

3)   ikke efterkommer påbud udstedt i medfør af § 39, stk. 1, § 44, stk. 4, og § 46, stk. 3,

4)   ikke afgiver oplysninger i medfør af §§ 36 og 37 eller

5)   overtræder EF-forordninger på radiofrekvensområdet.

Stk. 2. I forskrifter udstedt i medfør af denne lov kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 54. For så vidt angår overtrædelse af § 20, finder straffelovens regler om medvirken kun anvendelse med hensyn til

1)   den, der medvirker til oprettelse eller økonomisk eller teknisk drift af den station, der bruges eller er bestemt til at bruges til radiospredning for den pågældende station,

2)   den, der i ejerens eller brugerens tjeneste medvirker til radiospredning for den pågældende station, og

3)   den, der medvirker til radiospredning ved økonomisk eller teknisk bistand, ved bestilling af udsendelser over stationen, ved optagelse eller formidling af ordrer herpå, ved at lede optagelsen af programmer, ved deltagelse på fartøjet i udsendelser, ved at stille lokaler eller tekniske hjælpemidler til rådighed eller ved levering eller transport af betydning for radiospredningen.

Stk. 2. Overtrædelse af § 20 hører under dansk straffemyndighed, uanset om betingelserne i straffelovens §§ 6-9 er opfyldt. Handlinger foretaget uden for den danske stat er dog kun undergivet dansk straffemyndighed, såfremt

1)   radiospredningsstationen oprettes eller drives med henblik på eller bruges til radiospredning, som må antages bestemt til modtagning på dansk område, eller som forstyrrer radiomodtagning på dansk område, eller

2)   gerningsmanden har dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat eller har indfødsret eller bopæl i Finland, Island, Norge eller Sverige og opholder sig her i landet.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 55. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

§ 56. Følgende love ophæves:

1)   Lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser.

2)   Lov nr. 468 af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation.

§ 57. Bekendtgørelser udstedt i medfør af de i § 56 nævnte love eller lov om radiokommunikation, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 22. april 1992 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 2. Tilladelser udstedt i medfør af de i § 56 nævnte love eller lov om radiokommunikation, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 22. april 1992 med senere ændringer, forbliver i kraft.

Stk. 3. Tilladelser udstedt i medfør af den i § 56, nr. 2, nævnte lov (mobiltilladelser) bortfalder, hvis tilladelser udstedt i medfør af den i § 56, nr. 1, nævnte lov eller lov om radiokommunikation, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 22. april 1992 med senere ændringer (frekvenstilladelser), ikke længere er i kraft.

Stk. 4. Denne lov og regler udstedt i medfør heraf finder anvendelse på tilladelser udstedt i medfør af de i § 56 nævnte love og lov om radiokommunikation, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 22. april 1992 med senere ændringer.

Stk. 5. Uanset stk. 4 løber tilladelser udstedt efter offentligt udbud gennemført i medfør af de i § 56 nævnte love uden ansøgning videre i perioder svarende til det antal år, som tilladelsen oprindelig er udstedt til at gælde, medmindre IT- og Telestyrelsen tilbagekalder tilladelsen med et varsel på 1 år før periodens udløb. En tilladelse kan dog højst løbe videre i perioder af 10 år.

§§ 58-59. (Ændringsbestemmelser, udeladt)

§ 60. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1052 af 17. december 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 95

Loven træder i kraft den 1. januar 2003

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

 

Lov nr. 225 af 31. marts 2004 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. april 2004.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. juni 2004

Helge Sander

/Sune Rahn

Officielle noter

1) Loven indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 21) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 33).

Redaktionel note
  • Lovbekendtgørelsen er fortsat gældende frem til den 1. januar 2010, hvor lov nr. 475 af 12. juni 2009 træder i kraft.