Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige
forskningsinstitutioner

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Formål m.v.

§ 1. Loven har til formål at styrke konkurrenceevnen ved at fremme omsætningen af ny viden og teknologi mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet, herunder etableringen af nye forskningsbaserede virksomheder, og at underbygge samarbejdet mellem offentlige forskningsinstitutioner og fonde og foreninger.

§ 2. Ved en offentlig forskningsinstitution forstås i denne lov universiteter omfattet af lov om universiteter og sektorforskningsinstitutioner omfattet af lov om sektorforskningsinstitutioner, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved teknologioverførsel forstås i denne lov identifikation, vurdering, beskyttelse, markedsføring og overdragelse af immaterielle rettigheder med henblik på erhvervsmæssig nyttiggørelse.

Stk. 3. Den enkelte sektorforskningsinstitution må kun stifte selskaber og samarbejde med fonde og foreninger efter denne lov, i det omfang der ikke herved opstår interessekonflikter i forhold til udøvelsen af institutionens myndighedsopgaver og vedkommende minister bemyndiger institutionen hertil.

§ 3. En offentlig forskningsinstitutions aftaler med erhvervsdrivende virksomheder og andre private skal indgås på de vilkår, der gælder på det private marked.

Offentlige forskningsinstitutioners stiftelse af og deltagelse i selskaber

§ 4. Til fremme af lovens formål efter § 1 kan en offentlig forskningsinstitution stifte og eje ét aktieselskab og være medejer i et eller flere aktieselskaber stiftet af andre offentlige forskningsinstitutioner. Aktieselskaberne skal have vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor i Danmark.

Stk. 2. Den offentlige forskningsinstitutions indskud i selskaber efter stk. 1 eller erhvervelse af aktier i sådanne må på ethvert indskudstidspunkt ikke overstige det højeste af følgende beløb:

1) 5 mio. kr., eller

2) 3 pct. af institutionens omsætning ved forsknings- og udviklingsaktiviteter som opgjort i den seneste officielle forskningsstatistik.

Stk. 3. Ved opgørelsen efter stk. 2 medregnes indskud med værdien på indskudstidspunktet og aktier med værdien ved erhvervelsen eller overdragelsen.

Stk. 4. Aktieporteføljer erhvervet efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, erhvervet ved en gavedisposition eller omfattet af bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v. skal ikke medregnes ved opgørelsen efter stk. 2.

Stk. 5. Den eller de deltagende offentlige forskningsinstitutioner skal eje selskaberne fuldt ud.

Stk. 6. Den eller de offentlige forskningsinstitutioner skal anvende indtægter i form af udbytte fra selskabet til aktiviteter inden for institutionens formål.

Stk. 7. Den offentlige forskningsinstitution skal i årsrapporten redegøre for indskud og erhvervelse efter stk. 1 og for det økonomiske mellemværende mellem den offentlige forskningsinstitution og de selskaber, som institutionen har ejerandele i.

Stk. 8. Hvis et selskab stiftet efter stk. 1 går konkurs, kan stiftelse af et nyt selskab kun ske med de bevilgende myndigheders godkendelse.

Stk. 9. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan med de bevilgende myndigheders godkendelse regulere beløbsrammerne i stk. 2.

§ 5. Ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved den eller de offentlige forskningsinstitutioner, der er aktionærer i et selskab stiftet efter § 4, og medarbejderrepræsentanter i aktieselskabet må ikke tilsammen udgøre flertallet i selskabets bestyrelse.

Stk. 2. Ansatte ved den eller de offentlige forskningsinstitutioner, der har stiftet eller er aktionærer i selskabet, må ikke samtidig være ansat i selskabet.

§ 6. Et aktieselskab stiftet efter § 4 skal have til formål med kommercielt sigte og på markedsvilkår at varetage aktiviteter i forbindelse med teknologioverførsel.

§ 7. Et aktieselskab stiftet efter § 4 må ikke erhverve ejerandele i andre selskaber end aktie- og anpartsselskaber.

Stk. 2. Et aktieselskab stiftet efter § 4 må ikke yde lån, herunder ansvarlig lånekapital, eller kaution eller stille anden form for sikkerhed.

§ 8. Et aktieselskab stiftet efter § 4 kan opfylde sit formål ved:

1) At stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der har samme formål som aktieselskaber efter § 6, sammen med andre aktieselskaber stiftet efter § 4, godkendte teknologiske serviceinstitutter, Vækstfonden, kommuner, amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd, i det omfang de pågældende myndigheder har hjemmel hertil i medfør af anden lovgivning. Deltagerne skal eje selskabet fuldt ud.

2) At stifte eller erhverve aktier i aktieselskaber, der har til formål at udleje fast ejendom til forskningsbaserede virksomheder.

3) At erhverve aktier i innovationsmiljøer, jf. lov om teknologi og innovation.

4) At stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der alene har til formål at modne en opfindelse med henblik på beskyttelse af de immaterielle rettigheder.

Stk. 2. Aktieselskaber stiftet efter § 4 og universiteter må ikke alene eller tilsammen have så store ejerandele i selskaber omfattet af stk. 1, nr. 1-3, at disse får en sådan forbindelse til et enkelt aktieselskab stiftet efter § 4 eller et enkelt universitet, som et datterselskab har til et moderselskab efter aktieselskabsloven. Aktieselskaber stiftet efter § 4 og sektorforskningsinstitutioner må ikke alene eller tilsammen have så store ejerandele i selskaber omfattet af stk. 1, nr. 1-3, at disse får en sådan forbindelse til et enkelt aktieselskab stiftet efter § 4 eller en eller flere sektorforskningsinstitutioner, som et datterselskab har til et moderselskab efter aktieselskabsloven.

Stk. 3 . Aktieselskaber stiftet efter § 4, som har samme forbindelse til en eller flere sektorforskningsinstitutioner, som et datterselskab har til et moderselskab efter aktieselskabsloven, kan alene stifte eller erhverve ejerandele i selskaber omfattet af stk. 1, nr. 4, hvor dette sker i aktieselskabs regi.

Stk. 4 . Ejerskabet til et selskab omfattet af stk. 1, nr. 4, skal senest 2 år efter, at det er blevet omfattet af denne lov, følge § 9, stk. 1, nr. 1.

Stk. 5. For at et aktieselskab stiftet efter § 4 skal kunne stifte eller erhverve ejerandele i selskaber omfattet af stk. 1, nr. 1, 2 og 4, er det en betingelse, at det pågældende selskabs vedtægter skal følge bestemmelserne i §§ 7 og 9.

§ 9. Hvor et aktieselskab stiftet efter § 4 stifter et selskab, der ikke er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1-4, eller hvor det eller en offentlig forskningsinstitution erhverver aktier eller anparter i et sådant selskab, gælder følgende:

1) Aktieselskaber stiftet efter § 4 og offentlige forskningsinstitutioner må ikke alene eller tilsammen få en sådan forbindelse med selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab efter aktieselskabsloven.

2) Et aktieselskab stiftet efter § 4 skal forud for erhvervelsen af ejerandele, som overstiger 15 pct. af de samlede ejerandele i et selskab, udarbejde en strategi for afhændelsen af sådanne ejerandele.

Offentlige forskningsinstitutioners samarbejde med fonde og foreninger

§ 10. En offentlig forskningsinstitution kan for gavemidler på vegne af gavegiver stifte en fond, herunder en erhvervsdrivende fond, hvis fondens hovedformål står i forbindelse med den pågældende institutions aktiviteter og både stiftelse og hovedformål er bestemt af gavegiver.

§ 11. En offentlig forskningsinstitution kan i begrænset omfang afholde udgifter til administration af fonde og foreninger, herunder erhvervsdrivende fonde og foreninger, hvis fondenes og foreningernes hovedformål står i forbindelse med den pågældende institutions aktiviteter.

Stk. 2. En offentlig forskningsinstitution skal i årsrapporten redegøre for udgifter afholdt i henhold til stk. 1.

§ 12. Ansatte ved en offentlig forskningsinstitution kan ikke samtidig være ansat i en fond eller forening, som den offentlige forskningsinstitution har stiftet efter § 10 eller afholder udgifter for efter § 11, medmindre fonden eller foreningen følger statens løn- og ansættelsesregler.

§ 13. En offentlig forskningsinstitution må kun deltage i ledelsen af en fond eller forening, hvis fondens eller foreningens hovedformål står i forbindelse med den pågældende institutions aktiviteter.

Stk. 2. En offentlig forskningsinstitution skal sikre, at den ikke gennem deltagelse i ledelsen af en fond eller forening eller gennem et tæt samarbejde med en fond eller forening pådrager sig et ansvar for fondens eller foreningens forpligtelser.

Stk. 3. Hvis omsætningen i en erhvervsdrivende fond eller forening inden for de seneste tre år har været over 30 mio. kr., skal en offentlig forskningsinstitutions deltagelse i ledelsen af fonden eller foreningen følge § 5, stk. 1, medmindre andet følger af gavegivers eller stifters vilje.

Øvrige bestemmelser

§ 14. Rådet for Teknologi og Innovation kan rådgive ministeren for videnskab, teknologi og udvikling om §§ 4-9 i denne lov, herunder om relationen til øvrige aktiviteter til fremme af teknologioverførsel.

Ikrafttræden m.v.

§ 15. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter tidspunktet for lovens hele eller delvise ikrafttræden.

Stk. 2. For eksisterende aftaler efter § 47 i universitetsloven kan §§ 10-12 og § 13, stk. 3, dog tidligst få virkning fra den 1. juli 2005.

Stk. 3. Loven omfatter ikke Danmarks Tekniske Universitets ejerskab af SCION*DTU A/S, DTU Innovation A/S og Bioneer A/S, bortset fra at disse selskabers ejerandele i andre selskaber skal medregnes ved opgørelsen af Danmarks Tekniske Universitets ejerandele efter § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Loven begrænser ikke Statens Serum Instituts bemyndigelser i henhold til anden lovgivning.

§ 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Helge Sander

Redaktionel note
  • Loven er endnu ikke trådt i kraft, ministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden