Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed

 

I medfør af § 100, stk. 1, og § 98, stk. 2, 2. pkt . , i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 10. juli 2003, som ændret ved lov nr. 225 af 31. marts 2004, fastsættes:

Indbringelse af klager

§ 1. Teleklagenævnet træffer endelig administrativ afgørelse i sager, der vedrører klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser og sagsbehandling, og som ifølge lov eller forskrifter udstedt i medfør af lov henhører under Teleklagenævnet.

Stk. 2. Teleklagenævnet træffer endvidere endelig administrativ afgørelse i sager, hvor der er truffet afgørelse af offentlige myndigheder eller private foretagender i henhold til administrative forskrifter udstedt i medfør af lovgivning på radiokommunikationsområdet, og hvor sagsområdet henhører under Teleklagenævnets kompetence.

Stk. 3. Teleklagenævnet træffer derudover endelig administrativ afgørelse i sager, der vedrører klager over IT - og Telestyrelsens afgørelser og sagsbehandling i forbindelse hermed, og som ifølge lov eller forskrifter udstedt i medfør af lov tidligere har henhørt under Telebrugernævnets kompetence. Desuden træffer Teleklagenævnet afgørelse i sager vedrørende samme område, som tidligere blev henvist til behandling i Telebrugernævnet i medfør af § 24 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Stk. 4. I klager over IT - og Telestyrelsens afgørelser i tvister mellem en slutbruger og en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester om registrering af og betaling for forbrug af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester samt i de klager vedrørende samme område, der er henvist til Telebrugernævnet af IT - og Telestyrelsen i medfør af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet § 24, træffer Teleklagenævnet uanset stk. 3 alene endelig administrativ afgørelse i sager, der ikke er indbragt for eller færdigbehandlet i Telebrugernævnet pr. 1. december 2004 og i sager, der genoptages i medfør af § 9, stk. 2.

Stk. 5. Teleklagenævnets sekretariat kan afvise klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence. Klageren gøres samtidig opmærksom på, at afgørelsen om afvisning vil kunne indbringes for nævnet, hvis klageren fremsætter ønske herom. Indbringelsen sker i givet fald ved sekretariatets foranstaltning.

§ 2. Klager i medfør af § 1, stk. 1-4, skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at myndigheden eller det private foretagende har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 2. Et sagsanlæg ved domstolene eller en voldgiftsaftale om klagen er ikke til hinder for, at klagen kan behandles i nævnet.

Stk. 3. Nævnets formand kan dispensere fra tidsfristen i stk. 1 i særlige tilfælde, hvor overtrædelsen skønnes undskyldelig.

Stk. 4. Klager over IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med en afgørelse kan tidligst indgives til Teleklagenævnet, når afgørelsen er truffet. Klager over IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i tilfælde, hvor der ikke træffes afgørelse, kan indgives til Teleklagenævnet løbende.

Betaling af klagegebyr

§ 3. Sammen med klager, der indbringes for Teleklagenævnet, skal indsendes et gebyr på 4.000 kr. for klager, der vedrører de i § 1, stk. 1 og 2, nævnte offentlige myndigheders og private foretagenders sagsbehandling og afgørelser.

Stk. 2. Indbringer en privat person en klage, der kun vedrører personen selv, over en afgørelse truffet af de i § 1, stk. 1 og 2, nævnte offentlige myndigheder eller private foretagender eller sagsbehandlingen i forbindelse hermed, betales der uanset stk. 1 alene et gebyr på 150 kr.

Stk. 3. Sammen med klager, der indbringes for Teleklagenævnet i medfør af § 1, stk. 3 og 4, skal der indsendes et gebyr på 150 kr.

Stk. 4. Til brug for betalingen af gebyr fremsender nævnets sekretariat efter modtagelsen af klagen eller henvisningen et indbetalingskort til klageren.

Stk. 5. Uanset stk. 1 betales der ikke gebyr for klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 6. Medfølger det i stk. 1 nævnte gebyr ikke samtidig med fremsendelsen af klagen, og betales dette ikke inden en af sekretariatet fastsat frist, afvises klagen. Ved afvisningen bortfalder kravet på gebyr.

Stk. 7. Giver Teleklagenævnet klageren helt eller delvist medhold i den indbragte klage, eller trækker den, der klages over, sin afvisning af klagen tilbage, inden nævnet har truffet afgørelse i sagen, eller ændrer den offentlige myndighed eller det private foretagende sin afgørelse i sagen i overensstemmelse med klagerens påstand, kan formanden træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr.

Stk. 8. Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis sekretariatet afviser en klage i henhold til § 1, stk. 5.

Stk. 9. Hvor klagegebyret i en genoptagelsessag for Teleklagenævnet skal tilbagebetales efter stk. 7, afgør formanden under hensyn til karakteren af de nye oplysninger, som har ført til den ændrede afgørelse, om der også skal ske tilbagebetaling af det klagegebyr, som blev betalt ved den oprindelige klages fremsendelse.

Stk. 10. Nævnets afgørelser vedrørende tilbagebetaling af klagegebyr kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Opsættende virkning

§ 4. Teleklagenævnet kan ikke tillægge en klage over IT - og Telestyrelsens afgørelser opsættende virkning, jf. dog stk. 2 - 4.

Stk. 2. Formanden kan uanset stk. 1 tillægge en klage over afgørelser om samtrafik m.v. truffet i medfør af afsnit IV i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet opsættende virkning

1)   i forbindelse med afgørelser om at gøre en aftale om samtrafik eller dele heraf offentligt tilgængelige, eller

2)   når ganske særlige omstændigheder undtagelsesvis taler for at tillægge en afgørelse opsættende virkning.

Stk. 3. Formanden kan i forbindelse med en afgørelse efter stk. 2, nr. 2, knytte særlige vilkår til en afgørelse om at tillægge en klage opsættende virkning.

Stk. 4. Formanden kan bestemme, at klager over anvendelse af tvangsbøder i konkrete tilfælde skal medføre, at betalingen af tvangsbøderne stilles i bero, indtil nævnets afgørelse foreligger.

Sagsbehandling

§ 5. Sagsforberedelsen foretages af nævnets sekretariat. Sekretariatets arbejde tilrettelægges af nævnets formand.

Stk. 2. Hvis sekretariatet ikke modtager afkrævede udtalelser og oplysninger fra en part inden en af sekretariatet fastsat frist, kan nævnet tillægge dette virkning til skade for den pågældende part.

Indkaldelse til nævnsmøde

§ 6. Nævnets formand fastsætter tid og sted for afholdelse af nævnsmøde. Nævnets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Medlemmerne skal normalt indkaldes med mindst én uges varsel. Denne frist kan dog fraviges, når særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Sammen med indkaldelsen fremsendes dagsorden for nævnsmødet og de af sekretariatet udarbejdede redegørelser i de sager, der skal behandles på det pågældende møde.

Afholdelse af nævnsmøde

§ 7. Teleklagenævnets møder ledes af formanden.

Stk. 2. Teleklagenævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Afgørelser i Teleklagenævnet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Der tages referat af møderne. Et medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. Referatet godkendes på det efterfølgende møde i nævnet.

Udfærdigelse af nævnets afgørelser

§ 8. Teleklagenævnets afgørelser formuleres af formanden.

Stk. 2. Mindretalsvota anføres med begrundelse i afgørelsen. Desuden angives stemmetallet for hver af opfattelserne, samt om formanden har afgivet mindretalsvotum.

Stk. 3. Teleklagenævnets formand sørger for, at nævnets afgørelser snarest bringes til parternes kundskab.

Stk. 4. Teleklagenævnet tilstræber, at der træffes afgørelse senest 3 måneder efter, at en sag er indbragt for nævnet.

Genoptagelse af sager

§ 9. Nævnets formand kan efter anmodning fra en af parterne beslutte, at behandlingen af en sag, hvori afgørelse er truffet, skal genoptages af nævnet, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af:

1)   lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller

2)   nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under behandlingen - må antages at ville have medført et andet udfald af sagen.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en afgørelse truffet af Telebrugernævnet, og som vedrører den overførte kompetence jf. § 1, stk. 3 og 4.

Stk. 3. Fristen for indbringelse af klager efter stk. 2 er senest 12 måneder efter sagens afgørelse i Telebrugernævnet.

Offentliggørelse af nævnets praksis og aflæggelse af årsberetning

§ 10. Ud over de afgørelser, som det påhviler Teleklagenævnet at offentliggøre i medfør af § 106 a i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, offentliggør sekretariatet med passende mellemrum de af Teleklagenævnets afgørelser, som nævnet skønner har almen interesse. Ved offentliggørelsen skal navne og data, der kan henføres til bestemte fysiske personer, fjernes eller erstattes af anonymiserede betegnelser.

Stk. 2. Hvert år inden den 1. april udarbejdes en beretning om nævnets virksomhed i det foregående kalenderår. Beretningen sendes til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Næstformand

§ 11. Den kompetence, som i denne bekendtgørelse er tillagt formanden, tillægges den næstformand, som i medfør af lovens § 99, stk. 4, træder til i tilfælde af formandens forfald eller inhabilitet.

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 872 af 24. oktober 2003 om Teleklagenævnets virksomhed.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 18. juni 2004

Helge Sander

/Sune Rahn