Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om
teknologioverførsel m.v. ved
offentlige forskningsinstitutioner 1)

 

I medfør af § 15, stk.1, i lov nr. 483 af 9. juni 2004 om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner bestemmes, at loven træder i kraft den 1. januar 2005. §§ 10-12 og § 13, stk. 3, får dog i medfør af § 15, stk. 2, først virkning fra den 1. juli 2005 for eksisterende aftaler efter § 47 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 9. december 2004

Helge Sander

/Thorkild Meedom

Officielle noter

1) Loven er notificeret i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk.3, litra c)