Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om
henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen

 

I medfør af § 42, stk. 1 og 2, jf. § 29, stk. 1, 2. pkt., stk. 2 og 3, og § 30, og § 49, stk. 1 og 2, i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004, fastsættes:

§ 1. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at udstede og tilbagekalde SRC-certifikater (Short Range Certificate) til betjening af maritime VHF-radioanlæg efter bestået prøve.

§ 2. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for prøver som nævnt i § 1.

Stk. 2. Reglerne kan omfatte indholdet af prøverne samt aflæggelse og gyldighed af disse.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte særlige regler for handicappede personers aflæggelse af prøver som nævnt i § 1.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte regler, hvorefter prøver som nævnt i § 1 afholdt af andre offentlige myndigheder, herunder udenlandske myndigheder, og private anerkendes.

§ 3. For radioprøver til opnåelse af certifikater til betjening af maritime VHF-radioanlæg som nævnt i § 1 skal gebyrer betales med nedenstående beløb:

1) SRC-certifikat – 525 kroner.

2) Genpart af certifikat – 85 kroner.

§ 4. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at udstede og tilbagekalde kaldesignaler og andre identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester i dansk indregistrerede skibe.

§ 5. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for udstedelse af kaldesignaler og andre identifikationsnumre som nævnt i § 4.

§ 6. For udstedelse af individuelt kaldesignal til brugere af radiofrekvenser som nævnt i § 4 betales et gebyr med nedenstående beløb:

1) Udstedelse af kaldesignal til skibe – 750 kroner.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 9. december 2004

Helge Sander

/Sune Rahn