Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bestemmelser i lov om
Danmarks Pædagogiske Universitet

 

I medfør af § 39, stk. 2, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes:

§ 1. I lov om Danmarks Pædagogiske Universitet, jf. lov nr. 483 af 31. maj 2000, som ændret ved lov nr. 246 af 6. april 2001 og lov nr. 286 af 25. april 2001, ophæves følgende bestemmelser: §§ 3-4, § 6, stk. 2, nr. 6 og §§ 11 – 23.

Stk. 2. De i stk. 1 ophævede bestemmelser erstattes af bestemmelser i universitetsloven. Regler, der er fastsat med hjemmel i de stk. 1 ophævede bestemmelser, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler fastsat i medfør af universitetsloven.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Ophævelse af § 3 i lov om Danmarks Pædagogiske Universitet har virkning fra den 23. december 2004.

Stk. 3. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 240 af 26. marts 2001 om vedtægt for Learning Lab Denmark (LLD).

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 14. december 2004

P.M.V.
René Bugge Bertramsen
Vicedirektør

/Torben Rytter Kristensen