Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sektorforskningsinstitutioner

 

I medfør af § 1, stk. 2, i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsættes:

§ 1. Lov om sektorforskningsinstitutioner gælder for følgende institutioner:

Arbejdsmiljøinstituttet

Danmarks Fiskeriundersøgelser

Danmarks Fødevareforskning

Danmarks JordbrugsForskning

Danmarks Miljøundersøgelser

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

Danmarks Rumcenter

Danmarks TransportForskning

Forskningscenter Risø

Forsvarets Forskningstjeneste

John F. Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik

Socialforskningsinstituttet

Statens Byggeforskningsinstitut

Statens Serum Institut

Statens Institut for Folkesundhed.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. januar 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 952 af 9. december 1997 om sektorforskningsinstitutioner og bekendtgørelse nr. 1267 af 10. december 2004 om sektorforskningsinstitutioner ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 3. januar 2005

P.M.V.
René Bugge Bertramsen
Vicedirektør

/Torben Rytter Kristensen