Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0019
 
32002L0020
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden 1)

 

I medfør af § 51 f, stk. 10 og 11, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004, fastsættes:

LRAIC-prisfastsættelsesmetoden og dens anvendelsesområder

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved IT- og Telestyrelsens pålæggelse af forpligtelse om anvendelse af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden efter § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, stk. 5, nr. 4, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Stk. 2. Ved anvendelse af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. stk. 1, kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre summen af de langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger, der er forbundet med frembringelsen af det pågældende samtrafikprodukt.

§ 2. LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal tage udgangspunkt i en analyse af, hvad det, set i et fremadrettet perspektiv, vil koste at producere de pågældende samtrafikprodukter.

Stk. 2. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal beregne omkostningerne ved at tilvejebringe samtrafikprodukterne i en optimalt opbygget teleinfrastruktur. Der skal således anvendes nye og optimale teknologiske udstyrstyper og infrastruktur-elementer, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal beregne omkostningerne i et optimalt drevet selskab, hvorfor omkostninger, der skyldes ineffektivitet og forældede teknologiske løsninger, ikke kan indregnes.

Stk. 4. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal tage udgangspunkt i den grundlæggende geografiske netarkitektur hos udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester, der er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Dette indebærer, at der skal placeres centraludstyr eller tilsvarende udstyr på de geografiske placeringer af udbyderens netværksnoder (scorched node).

§ 3. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med pålæggelse af forpligtelser efter § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet anvende LRAIC-prisfastsættelsesmetoden for følgende samtrafikprodukter eller for delmængder af disse produkter:

1) udveksling af trafik samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for access i det offentlige telefonnet på et fast sted,

2) udveksling af trafik samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted,

3) udveksling af trafik samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for transittjenester i det faste offentlige telefonnet,

4) adgang til ubestykkede infrastrukturstrækninger og andre net-elementer i abonnentnettene samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for engrossalg af ubundtet adgang (herunder delt adgang) til trådbaserede net og delkredsløb med henblik på levering af bredbånds- og taletjenester,

5) adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for engrossalg af bredbåndstilslutning,

6) adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for engrossalg af terminerende segmenter af faste kredsløb, og

7) adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for engrossalg af centrallinjesegmenter af faste kredsløb.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan beslutte, at visse accessoriske delelementer under de i stk. 1 anførte samtrafikprodukter skal reguleres efter en anden prisfastsættelsesmetode efter § 51 f, stk. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Årlig opdatering og prisfastsættelse efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden

§ 4. IT- og Telestyrelsen træffer senest den 31. december hvert år afgørelse om fastsættelse af maksimale priser for de samtrafikprodukter og delelementer heraf, som er anført i § 3, stk. 1, hvor der er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden efter § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, stk. 5, nr. 4, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Maksimalpriserne er gældende fra 1. januar til 31. december det efterfølgende år.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens afgørelse efter stk. 1 træffes med udgangspunkt i den på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden foreliggende LRAIC-prisfastsættelsesmetode, herunder omkostningsgrundlag, og med eventuelle senere opdateringer og ændringer foretaget i medfør af bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v., samt stk. 1 og § 8.

§ 5. Ved IT- og Telestyrelsens fastsættelse af maksimale priser efter § 4 for den del af samtrafikproduktet, der vedrører adgang til ubestykkede infrastrukturstrækninger og andre net-elementer i abonnentnettene, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, skal der anvendes en overgangsordning for prisernes ikrafttræden. Overgangsordningen skal udformes således, at prisen over en periode regnet fra 1. januar 2003 gradvist øges fra en pris fastlagt med udgangspunkt i den nedskrevne værdi af det eksisterende abonnentnet til en LRAIC-pris fastlagt med udgangspunkt i genanskaffelsesværdierne ved etablering af et nyt abonnentnet.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter hvert år i forbindelse med, at der træffes afgørelse efter § 4, længden af den i stk. 1 nævnte periode. Periodens længde fastsættes under hensyntagen til adgangen til og udbredelsen af alternativ accessinfrastruktur, idet udgangspunktet herfor er en periode på 5 år eller længere regnet fra 1. januar 2003.

Stk. 3. Når den i medfør af stk. 2 fastsatte periode er udløbet, fastsættes de maksimale LRAIC-priser udelukkende efter reglerne i § 4.

§ 6. Til brug for IT- og Telestyrelsens afgørelser efter § 4 foretager IT- og Telestyrelsen en årlig opdatering af følgende elementer, som indgår i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. § 4, stk. 2:

1) Udstyrspriser.

2) Lønomkostninger til teknikere, administrative medarbejdere og akademiske medarbejdere.

3) Afsatte mængder og prognoser for de enkelte tjenester.

Stk. 2. Opdateringen af lønomkostninger efter stk. 1, nr. 2, foretages som en fremskrivning ved anvendelse af Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor.

Ændringer i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden

§ 7. IT- og Telestyrelsen vurderer hvert tredje år, første gang i 2005, hvorvidt der er behov for at foretage ændringer i den foreliggende LRAIC-prisfastsættelsesmetode.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester i forbindelse med IT- og Telestyrelsens årlige fastsættelse af priser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. § 4, stk. 1, anmode IT- og Telestyrelsen om at vurdere, hvorvidt der skal foretages ændringer af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte anmodning skal indeholde en angivelse af hvilke områder af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, der ønskes vurderet, samt være ledsaget af dokumentation, der understøtter nødvendigheden heraf.

Stk. 4. Anmodning efter stk. 2 skal være indgivet senest den 1. marts for at kunne indgå i IT- og Telestyrelsens afgørelse efter § 4, stk. 1 om fastsættelse af maksimale priser samme år.

Stk. 5. Når særlige forhold tilsiger dette, kan IT- og Telestyrelsen uanset stk. 4 beslutte, at ændringerne i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. stk. 1 og 2, eller dele deraf til brug for prisfastsættelse efter § 4, stk. 1, først endeligt færdiggøres og lægges til grund ved prisfastsættelsen det efterfølgende år.

§ 8. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om ændringer i detailindholdet af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, således at denne lever op til kravene i § 2. Ændringer i detailindholdet kan bl.a. omfatte:

1) netopbygning og teknologivalg m.v.,

2) udnyttelsesgrader m.v.,

3) aktivers værdiansættelse, levetider, afskrivningsperioder og -principper m.v.,

4) forrentning af aktiver,

5) installations- og driftsomkostninger,

6) andelen af overhead- og fællesomkostninger, der kan indregnes for de enkelte samtrafikprodukter,

7) principper for opdateringer,

8) udbygningstakt og optimering af net og udstyr m.v. og

9) prisudvikling på net og udstyr m.v.

Processuelle bestemmelser

§ 9. IT- og Telestyrelsen fastsætter den nærmere proces i forbindelse med opdateringer eller ændringer af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden efter §§ 4 og 8, herunder hvorledes høringer af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester skal gennemføres, frister for udarbejdelse af de i § 10, stk. 1 nævnte omkostningsanalyser og frister for aflevering af oplysninger som nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester har pligt til at aflevere alle oplysninger, som IT- og Telestyrelsen skønner nødvendige til brug for IT- og Telestyrelsens opdateringer eller ændringer af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. § 107, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Stk. 3. Såfremt der ikke afgives de i stk. 2 anførte oplysninger til IT- og Telestyrelsen, træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse på det foreliggende grundlag.

§ 10. Til brug for IT- og Telestyrelsens ændringer af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan IT- og Telestyrelsen anmode udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester, der i medfør af § 51 f i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, om at gennemføre en omkostningsanalyse, der tager udgangspunkt i udbyderens eksisterende omkostninger, dog med visse fremadrettede justeringer, hvor forældede løsninger erstattes med optimal teknologi (top-down-analyse).

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte omkostningsanalyse skal tage udgangspunkt i udbyderens eksisterende omkostningsstrukturer, dog skal forældede teknologiske løsninger erstattes af optimal teknologi. Eksisterende teknologi/infrastruktur-elementer vil således skulle erstattes af nye og optimale udstyrstyper i de tilfælde, hvor der er tale om infrastruktur-elementer, der er forældede, og derfor ikke længere udgør en optimal teknologi.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan efter høring af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester og øvrige interessenter fastsætte kriterier og minimumskrav til den i stk. 1 nævnte omkostningsanalyse.

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. januar 2005.

 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 18. januar 2005

Helge Sander

/Sune Rahn

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 208 s.7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebetingelser for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 33).