Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bacheloruddannelser, der forudsætter specifikke adgangskrav til og med 2007:
Bilag 2 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2008:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne

(adgangsbekendtgørelsen)

 

I medfør af § 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser og § 8 og § 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven), fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved bachelor- og kandidatuddannelser, jf. universitetsloven.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Adgang til en bacheloruddannelse forudsætter en gymnasial uddannelse, jf. stk. 2, samt specifikke adgangskrav, jf. § 3.

Stk. 2. Følgende gymnasiale uddannelser er adgangsgivende:

1) Studentereksamen ( stx ).

2) Højere forberedelseseksamen (hf).

3) Højere handelseksamen (hhx).

4) Højere teknisk eksamen (htx).

5) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse ( GU-eksamen ), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland, Færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland og eksamen fra Duborgskolen.

6) Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

7) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB).

8) Udenlandsk eksamen m.v., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som det ansøgte universitet har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 3. Adgangsgivende eksamen til bacheloruddannelserne i teknisk videnskab (civilingeniør), levnedsmiddelvidenskab og landinspektørvidenskab kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 2, nr. 8, foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

§ 3. Adgang til en bacheloruddannelse forudsætter endvidere specifikke adgangskrav, som enten er bestemte gymnasiale fag på henholdsvis A-, B- eller C-niveau, og/eller en praktisk prøve efter regler fastsat af universitetet. De specifikke adgangskrav fastsættes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efter indstilling fra universiteterne, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Ministeriet offentliggør ændringer af de specifikke adgangskrav på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen www.optagelse.dk. Skærpelser varsles med mindst 2 år, før de træder i kraft. Det samme gælder for bacheloruddannelser, hvor der ikke tidligere har været fastsat specifikke adgangskrav.

Stk. 3. Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende gymnasiale uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 6,0. Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding.

§ 4. Adgang til en bacheloruddannelse kan endvidere forudsætte, at den gymnasiale eksamen er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 6,0. Karakterkrav fastsættes af universitetet.

Stk. 2. Universitetets beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændringer heraf skal sendes til ministeriet, der offentliggør kravet på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen www.optagelse.dk mindst 2 år, før kravet træder i kraft.

§ 5. Universitetet kan optage ansøgere på en bacheloruddannelse, selvom de i § 3 forudsatte specifikke adgangskrav ikke er opfyldt, jf. dog stk. 2. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter universitetets nærmere bestemmelse opfylder adgangskravene inden studiestart eller inden studiestart supplerer til et niveau, der efter universitetets vurdering kan sidestilles med adgangskravene.

Stk. 2. Universitetet kan i tilfælde af forventet væsentlig adgangsbegrænsning på en bacheloruddannelse bestemme, at betinget optagelse efter stk. 1 ikke længere kan finde sted. Universitetets beslutning herom skal være offentliggjort på universitetets hjemmeside mindst 1 år, før beslutningen træder i kraft, og forinden skal ministeriet være orienteret herom.

§ 6. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium.

Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 7. Universitetet kan tillade ansøgere at søge optagelse på en bacheloruddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, jf. § 2 og § 3, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren består en kvalifikationsprøve eller gennem en anden form for individuel bedømmelse dokumenterer nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved det pågældende universitet.

§ 8. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller andre ansøgere, der inden optagelse vil opfylde forudsætningerne for optagelse, men som af anden grund ikke har modtaget deres endelige eksamensbevis inden 5. juli, kan søge om optagelse inden den ordinære ansøgningsfrist udløb. Ansøgeren sender snarest muligt herefter eksamensbeviset til det eller de søgte universiteter. Disse ansøgere vurderes på lige fod med de øvrige ansøgere, men får normalt svar senere end de øvrige ansøgere.

§ 9. Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse, jf. § 1, eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse fremgår af uddannelsens studieordning.

Stk. 2. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver.

§ 10. Universitetet kan kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Stk. 2. Universitetet kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 6.

Stk. 3. Universitetet kan beslutte, at kravet om dansk A ved adgang til bacheloruddannelserne, jf. bilag 2, kan erstattes af Studieprøven i dansk m.v. efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk m.v. skal være aflagt, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Skærpelser af krav til danskkundskaber skal varsles med 2 år. Det samme gælder for uddannelser, hvor der ikke tidligere har været krav om danskkundskaber.

§ 11. Universitetet kan kræve, at ansøgerne senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, hvis uddannelsen eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk. Universitetet kan fastsætte, at ansøgere skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 2. Universitetet kan beslutte, at kravet om engelsk B ved adgang til bacheloruddannelserne, jf. bilag 2, kan erstattes af en af universitetet særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 3. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Skærpelser af krav til engelskkundskaber skal varsles med 2 år. Det samme gælder for uddannelser, hvor der ikke tidligere har været krav om engelskkundskaber.

§ 12. Ved adgang til bachelor- og kandidatuddannelser, der udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse, gælder reglerne i dette kapitel, medmindre andet følger af andre regler.

Kapitel 3

Optagelse og optagelseskapaciteten

§ 13. Universitetet træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse.

§ 14. Universitetet bestemmer selv, efter reglerne om frit optag, jf. stk. 2, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte bachelor- og kandidatuddannelse, jf. dog § 15, medmindre ministeriet fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten, jf. universitetsloven.

Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Universitetet skal i tilknytning hertil tage højde for, at optagelsestallet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde.

§ 15. En bestået bacheloruddannelse ved et universitet giver ret til optagelse, jf. § 9, stk. 1, 2. pkt., på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde/fagområder, ved samme universitetet i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse, jf. dog § 16.

Stk. 2. Universitetet fastsætter i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilken bacheloruddannelse ved universitetet der giver ret til optagelse i henhold til stk. 1. Endvidere fastsættes det i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilke bacheloruddannelser ved universitetet og ved andre universiteter der i øvrigt giver adgang til kandidatuddannelsen, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 2, 2. pkt., må ikke udelukke, at studerende med en bacheloruddannelse, jf. § 1, fra et andet universitet kan optages på kandidatuddannelsen. Universiteterne skal i fællesskab sikre, at studerende på bacheloruddannelserne orienteres om mulighederne for valg af relevante kandidatuddannelser ved eget og andre universiteter.

§ 16. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages på en bachelor- eller kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen.

Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Optagelse på bacheloruddannelser

§ 17. Studiepladserne til bacheloruddannelser, jf. § 14, stk. 1, opdeles i kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 kan opdeles i kvote 1a og kvote 1b. Alle bacheloruddannelser skal opdeles i kvote 1a og kvote 2. Ministeriet fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder eventuel opdeling i kvote 1a og kvote 1b, efter indstilling fra universitetet.

Stk. 2. Overskydende pladser fra kvote 2, jf. § 22, overføres til kvote 1.

Stk. 3. Ministeriet kan godkende, at universitetet på visse bacheloruddannelser anvender et andet optagelsessystem end kvotesystemet.

Stk. 4. Universitetet offentliggør den fastsatte fordeling af studiepladserne efter stk. 1 og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3 på sin hjemmeside.

§ 18. Studiepladserne i kvote 1a tildeles efter faldende optagelseskvotient, jf. stk. 2, ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 2, stk. 2, nr. 1-8, bortset fra ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. § 22, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til reglerne i § 19, eller eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen.

Stk. 3. Universitetet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., dispensere fra reglerne i stk. 1.

§ 19. En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 1-4, der under uddannelsen har taget et ekstra fag på det højeste niveau i den pågældende adgangsgivende uddannelse som erstatning for et fag på lavere niveau, får justeret sit eksamensgennemsnit, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 18.

Stk. 2. Er den adgangsgivende uddannelse en højere forberedelseseksamen, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, der er afsluttet i 2006 eller tidligere, kan fag på B-niveau kun medføre justering efter stk. 1, hvis faget er begyndersprog (B).

Stk. 3. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit med 1,03 for gennemførelse af et ekstra niveau og med 1,06 for gennemførelse af to ekstra niveauer. Gennemsnittet beregnes med én decimal.

Stk. 4. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 3, jf. stk. 1. Det påhviler ansøgeren over for universitetet at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt.

§ 20. Studiepladserne i kvote 1b tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med en adgangsgivende uddannelse, jf. § 2, stk. 2, nr. 1-4, der opfylder betingelserne for optagelse i kvote 1a, men som ikke har kunnet optages i denne kvote.

Stk. 2. Optagelseskvotienten efter stk. 1 beregnes som gennemsnittet af 4 skriftlige eksamenskarakterer i den gymnasiale uddannelse beregnet med én decimal, jf. nr. 1-4, lagt sammen med eksamensgennemsnittet beregnet efter § 18, stk. 2:

1) For ansøgere med en studentereksamen, jf. § 2, stk. 2, nr. 1, indgår dansk, et yderligere fag på A-niveau, engelsk samt studieretningsprojektet.

2) For ansøgere med en højere forberedelseseksamen, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, indgår dansk, engelsk, matematik samt den større skriftlige opgave.

3) For ansøgere med en højere handelseksamen, jf. § 2, stk. 2, nr. 3, indgår dansk, et yderligere fag på A-niveau, engelsk samt studieretningsprojektet.

4) For ansøgere med en højere teknisk eksamen, jf. § 2, stk. 2, nr. 4, indgår dansk, matematik, engelsk samt teknologi.

Stk. 3. For ansøgere med flere fag på A-niveau, udover dansk og eventuelt engelsk, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, indgår karakteren fra det A-niveau fag, hvori der er opnået den højeste karakter. For ansøgere, der har fag på et højere niveau end det krævede i den pågældende gymnasiale uddannelse, indgår karakteren fra faget på det højere niveau, jf. stk. 2, nr. 1, 2 og 4.

Stk. 4. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. § 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, korrigeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 2. Kravet om dansk kan erstattes af ansøgerens modersmål på A-niveau eller tilsvarende niveau. Det påhviler ansøgeren overfor universitetet at dokumentere, at betingelsen for korrigering er opfyldt.

§ 21. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. § 18 og § 20, optages ældre ansøgere før yngre. Dette gælder dog ikke tilfælde, hvor universitetet på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient.

§ 22. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter regler fastsat af universitetet til

1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, men som ikke har en tilstrækkelig kvotient til at kunne optages i kvote 1a og 1b.

2) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, jf. § 2, stk. 2, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse.

3) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. § 7.

4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1.

Stk. 2. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne. Universitetet offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Hvis erhvervsarbejde indgår i vurderingen, er værnepligtstjeneste sidestillet hermed. Universitetet må ikke anvende alder eller lodtrækning som udvælgelseskriterier. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år. Hvis universitetet lader aktiviteter indgå i vurderingen, må der højst indgå aktiviteter for en periode på sammenlagt 12 måneder.

Stk. 3. Hvis erhvervsarbejde indgår i den konkrete vurdering, skal erhvervsarbejde, der optjenes ved udstationering som led i kontrakt med forsvaret, medregnes med hele kontraktperioden, jf. dog stk. 2, sidste pkt., uanset at kontraktperioden først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart. Det samme gælder for værnepligtstjeneste.

Stk. 4. I universitetets vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der efter ministeriets godkendelse indgå optagelsesprøver, samtaler m.v.

Stk. 5. Universitetet kan give betinget garanti for en studieplads det følgende år eller ved førstkommende optagelsesrunde.

Stk. 6. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., kan universitetet dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk. 2.

§ 23. Universitetet kan samtidig med den ordinære optagelse fastsætte et ekstra antal pladser (ventelistepladser), som kan søges samtidig med ansøgning om optagelse. Ansøgere til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. Universitetet kan bestemme, at der kun optages til ventelister i kvote 1.

Stk. 2. Retten til en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om studieplads inden for en frist fastsat af universitetet. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, skal der indsendes ny ansøgning året efter.

§ 24. Ansøgning om optagelse sker digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen www.optagelse.dk eller manuelt ved brug af skemaer på papir.

Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil 8 af de optagelsesområder, der fremgår af ansøgningsskemaet, jf. stk.1.

Stk. 3. Ansøgeren sender ansøgningsskema sammen med dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelsesinstitutioner, samt prioriteringsskema til den højst prioriterede institution. Dokumentation for adgangsgrundlag skal eftersendes, jf. § 8, hvis ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen, jf. § 25.

§ 25. Ansøgningsfristen ved optagelse på bacheloruddannelser er følgende:

1) Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2, og for ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 2, stk. 2, nr. 7 og 8.

2) Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1, jf. dog § 42, stk. 2.

Stk. 2. Universitetet skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved universitetet, tilbud om en studieplads. Ansøgeren skal bekræfte tilbuddet inden for en frist fastsat af universitetet. Bekræfter ansøgeren ikke tilbuddet inden for fristen, bortfalder retten til studiepladsen.

Stk. 3. Koordineringssekretariatet, jf. bekendtgørelse om procedure for koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, giver senest den 28. juli på vegne af universiteterne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte bacheloruddannelser.

Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 26. Ansøgere, der ikke er optaget ved nogen af de søgte bacheloruddannelser, får samtidig med meddelelsen om afslag, jf. § 25, stk. 3, en liste over bacheloruddannelser, hvor der er ledige pladser. For optagelse til ledige pladser fastsætter universitetet selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister. Hvis der er flere ansøgere til en bacheloruddannelse, end der er ledige pladser, optages ansøgere efter objektive kriterier fastsat af universitetet. Universitetet må ikke anvende alder og lodtrækning som udvælgelseskriterier. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på universitetets hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af de ledige pladser.

Optagelse på kandidatuddannelser

§ 27. For optagelse til kandidatuddannelser fastsætter universitetet selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister.

§ 28. Universitetet kan, med baggrund i den faglige udvikling i den adgangsgivende bacheloruddannelse, i studieordningen for kandidatuddannelsen fastsætte regler om, hvornår den studerende senest kan søge optagelse på kandidatuddannelsen efter at have afsluttet bacheloruddannelsen.

§ 29. Kan universitetet af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en kandidatuddannelse, skal udvælgelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet, jf. dog § 15, stk. 1. Adgangsbegrænsningen skal være offentliggjort på universitetets hjemmeside mindst 1 år, før begrænsningen træder i kraft.

Stk. 2. Universitetet må alene anvende faglige kriterier som udvælgelseskriterier. Universitetet må ikke anvende alder og lodtrækning som udvælgelseskriterier. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på universitetets hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af adgangsbegrænsningen.

Stk. 3. I universitetets vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der efter ministeriets godkendelse indgå optagelsesprøver, samtaler m.v.

Kapitel 4

Indskrivning m.v.

§ 30. Den studerende indskrives administrativt på det relevante studietrin på uddannelsen til en af følgende kategorier:

1) Bacheloruddannelse.

2) Kandidatuddannelse.

3) Modul med henblik på merit i anden uddannelse.

4) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, indskrives ældre optagne før yngre, medmindre en ældre ansøger har ansøgt om udskudt studiestart.

Stk. 3. Er der flere studiestartstidspunkter på en bachelor- eller kandidatuddannelse, skal universitetet informere ansøgerne herom samt oplyse om kriteriet for fordeling fra det tidspunkt, hvor der kan søges om optagelse på uddannelsen.

Stk. 4. Efter indskrivning er den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved det pågældende universitet.

Stk. 5. Universitetet kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 31. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 30, stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 32. Universitetet bringer indskrivningen til ophør, når den studerende

1) har gennemført en uddannelse,

2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg eller ikke bestået førsteårsprøven, jf. bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen),

3) er afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse,

4) melder sig ud af uddannelsen, eller

5) er varigt bortvist fra universitetet, jf. universitetslovens § 14, stk. 6.

Stk. 2. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 1, kan den pågældende ikke på ny søge optagelse/indskrivning på samme uddannelse.

Stk. 3. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2, som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, kan universitetet tillade den pågældende at søge optagelse/indskrivning på samme uddannelse på ny, jf. dog § 16. Er indskrivning bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2, som følge af, at den studerende ikke har bestået førsteårsprøven, kan universitetet tillade den pågældende at søge optagelse på ny, jf. dog § 16. Tilladelse gives,

1) hvor universitetet på grundlag af en konkret faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller

2) hvor uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Stk. 4. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 3, kan den pågældende søge optagelse/indskrivning på ny, jf. dog § 16.

Stk. 5. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 4, kan den pågældende søge optagelse/indskrivning på ny, jf. dog stk. 1, nr. 1-3, og § 16. Optagelse kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at indskrivningen er bragt til ophør.

Stk. 6. Hvor den pågældende optages/indskrives på ny, jf. stk. 3-5 og § 38, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af regler for uddannelsen. Hvor eksamensforsøg er opbrugt, kan universitetet give den studerende tilladelse til nye eksamensforsøg efter reglerne for den pågældende uddannelse.

§ 33. Studerende, der har været udmeldt i et semester, dele af et semester eller tilsvarende, jf. § 32, stk. 5, kan ikke i samme semester eller tilsvarende deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen.

§ 34. Universitetet kan fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Det skal af reglerne fremgå, hvad der forstås ved studieaktivitet for uddannelsen.

Stk. 2. Regler om de prøver, som den studerende i henhold til eksamensbekendtgørelsen skal have bestået inden udgangen af andet studieår, gælder uafhængig af regler fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Det skal af universitetets regler fremgå, at universitetet, hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan dispensere fra studieaktivitetskravet.

Kapitel 5

Orlov

§ 35. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af universitetet.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov.

Stk. 3. Studerende kan i orlovsperioden ikke lade sig vælge til eller være medlem af universitetets bestyrelse, studienævn eller akademisk råd.

§ 36. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har gennemført første studieår på bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste.

Stk. 3. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i § 5 i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 6

Studieskift og overflytning

§ 37. Skift til ny bachelor- eller kandidatuddannelse på samme universitet eller på andet universitet kan kun ske gennem ny optagelse efter reglerne om adgang og optagelse i denne bekendtgørelse bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Hvis ansøgeren har bestået studieelementer, der ækvivalerer første år af den uddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte til, skal ansøgeren ikke søge om optagelse, men søge om indskrivning. Indskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på det pågældende studietrin på uddannelsen. Indskrivning sker i øvrigt, inden for rammerne af denne bekendtgørelse, efter universitetets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige studiepladser.

§ 38. Overflytning til samme bacheloruddannelse ved et andet universitet kan tidligst meddeles, når den studerende har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår. Overflytning forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin. Overflytning sker i øvrigt efter det modtagende universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige studiepladser.

Stk. 2. Overflytning til samme kandidatuddannelse ved et andet universitet forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin. Overflytning sker i øvrigt efter det modtagende universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige studiepladser.

Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra kravet i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 7

Andre bestemmelser

§ 39. Ministeriet kan tillade universitetet at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde hvor universitetet kan dispensere, jf. § 6, stk. 2, § 7, § 16, stk. 2, § 18, stk. 3, § 22, stk. 6, § 25, stk. 4, § 31, stk. 2, § 34, stk. 3, § 36, stk. 4, og § 38, stk. 3.

§ 40. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling af studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Universitetet sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2005, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. § 3, stk. 3, og § 4, stk. 1, for så vidt angår karakterkravet 6,0, har virkning fra optagelsen i 2006.

Stk. 3. § 19, stk. 1, 3 og 4, har virkning fra optagelsen i 2006, idet § 19, stk. 3, om justering af eksamensgennemsnittet for gennemførelse af to ekstra niveauer, dog har virkning fra optagelsen i 2008.

Stk. 4. Ansøgningsfristen den 5. juli i § 25, stk. 1, nr. 2, har virkning fra optagelsen i 2007.

Stk. 5. § 17, § 18, § 19, stk. 2, § 20, § 21 og § 22 samt bilag 2 har virkning fra optagelsen i 2008.

Stk. 6. Bilag 1 har kun virkning til og med optagelsen i 2007.

§ 42. Bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2004 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne ophæves, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Ansøgningsfristen den 1. juli i § 22, stk. 1, nr. 2, finder anvendelse til og med optagelsen i 2006.

Stk. 3. § 16, § 17, § 19 og § 20 finder anvendelse til og med optagelsen i 2007.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 20. maj 2005

Helge Sander

/Gertie LundBilag 1

Bacheloruddannelser, der forudsætter specifikke adgangskrav til og med 2007:

Universiteter

Specifikke adgangskrav

Københavns Universitet

 

Lægevidenskab, Odontologi, Folkesundhedsvidenskab

Matematik B, fysik B og kemi C

Fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi)

Matematik A, fysik A og kemi C eller
Matematik A, fysik B og kemi A

Kemiske fag (Biokemi, Kemi, Miljøkemi) og Nanoteknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Matematiske fag (Matematik, Matematik-økonomi, Statistik) og Forsikringsvidenskab

Matematik A

Biologi, Geologi-geoscience, Geografi og geoinformatik, Molekylær biomedicin

Matematik B, fysik B og kemi B

Datalogi

Matematik A

Idræt

Matematik C og naturfag C/fysik-kemi

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Indiansk sprog og kultur

Spansk C

Italiensk

Italiensk B eller ½ års propædeutik

Musikvidenskab

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Psykologi, Sociologi, Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C (Fra 2007 ændres matematik C til matematik B til Sociologi)

Økonomi

Matematik B

Aarhus Universitet

 

Lægevidenskab, Odontologi

Matematik B, fysik B og kemi C

Fysik, Matematik med fysik

Matematik A, fysik A og kemi C

Biologi, Geologi, Kemi, Teknisk videnskab (civilingeniør) i Kemi og teknologi, Molekylærbiologi, Medicinalkemi, Nanoteknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Datalogi, Matematik, Matematik-økonomi

Matematik A

Idræt

Matematik C og naturfag C/fysik-kemi og bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Italiensk

Italiensk B eller ½ års propædeutik

Musikvidenskab

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Psykologi, Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Syddansk Universitet

 

Lægevidenskab, Folkesundhedsvidenskab, Klinisk biomekanik

Matematik B, fysik B og kemi C

Naturvidenskab

Matematik A, fysik B og kemi B

Biologi på tværs

Matematik B, fysik B og kemi B

Datalogi, Matematik-økonomi

Matematik A

Teknisk videnskab (civilingeniør)

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Datateknologi

Matematik A og fysik B

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Innovation & Business

Matematik A, fysik B og engelsk C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Miljøteknologi, Kemi

Matematik A, fysik B og kemi B

Miljøplanlægning

Matematik C

Teknisk audiologi

Matematik B og fysik B

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Journalistik

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk C

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) i skat

Matematik B

HA-engelsk

Matematik B og engelsk C

Den økonomisk-sproglige uddannelse ( negot )

Matematik C og engelsk B og, afhængig af de valgte sprog: tysk B/fransk C/spansk C

Den økonomisk-sproglige uddannelse ( negot ) i Turisme og fritidsmanagement

Matematik C, engelsk B og tysk B

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK)

Matematik C og engelsk B og, afhængig af det valgte 2. sprog : tysk B/fransk C/ spansk C

Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Roskilde Universitetscenter

 

Naturvidenskabelige uddannelser

Matematik A, fysik B og kemi B eller,
Matematik B, fysik B og kemi C samt det af universitetet fastsatte karakterkrav.

Samfundsvidenskabelige uddannelser

Matematik C

Aalborg Universitet

 

Naturvidenskab

Matematik A og fysik B

Geografi

Matematik B, fysik B og kemi C

Informatik

Matematik B

Kemi

Matematik A, fysik B og kemi B

Medialogi

Matematik B og engelsk B

Teknisk videnskab (civilingeniør)

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Eksport og international teknologiledelse

Matematik B og engelsk B

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Kemi og bioteknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Landinspektørvidenskab

Matematik A

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Spansk

Spansk C

Musik, Musikterapi

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk C

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.)

Matematik B

Administration/Samfundsfag, Psykologi, Sociologi

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Danmarks Tekniske Universitet

 

Teknisk videnskab (civilingeniør)

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Bioteknologi, Kemi og teknologi, Sundhed og produktion

Matematik A, fysik B og kemi B

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Fysik og nanoteknologi

Matematik A, fysik A og kemi C

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

 

Biologi-bioteknologi,
Horticulture,
Naturressourcer

Matematik A, fysik B og kemi B

Jordbrugsøkonomi

Matematik A

Landskabsarkitektur,
Veterinærmedicin

Matematik B, fysik B og kemi C
(Fra 2006 ændres kemi C til kemi B til Veterinærmedicin)

Levnedsmiddelvidenskab

Matematik A, fysik B og kemi B

Danmarks Farmaceutiske Universitet

 

Farmaceut

Matematik A, fysik B og kemi B

Handelshøjskolen i København

 

Erhvervsøkonomi-matematik HA (mat.)

Matematik A

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.)

Matematik B

Erhvervsøkonomi-filosofi HA (fil.), Erhvervsøkonomi-psykologi HA ( psyk.)

Matematik B og engelsk B

Erhvervsøkonomi – virksomhedskommunikation HA (kom.)

Matematik C og engelsk B

Business Administration and Service Management

Matematik B og engelsk A

International Business

Matematik B og engelsk A

International Business and Politics

Matematik B. Engelsk A, eller engelsk B samt det af universitetet fastsatte karakterkrav

Business Language and Culture (SPRØK)

Engelsk B og matematik C/erhvervsøkonomi C/naturfag C/ samfundsfag C og, afhængig af det valgte 2. sprog : tysk B/ fransk C/spansk C

Asian Studies Programme (ASP)

Engelsk A, matematik C og japansk B/kinesisk B afhængig af det valgte sprog (eller 1 års propædeutik)

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog russisk

Russisk B eller ½ års propædeutik

Erhvervssprog spansk, italiensk

Det valgte sprog C

Handelshøjskolen i Århus

 

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) i skat

Matematik B

International erhvervsøkonomi HA( int.)

Matematik B og afhængig af det valgte sprog: engelsk B/tysk B/fransk C/spansk C

Business Administration

Matematik B og engelsk B

Marketing and Management Communication

Engelsk A

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk CBilag 2

Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2008:

Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab.

1. Humaniora

Uddannelserne underopdeles i 1.1. Humanistiske bacheloruddannelser og 1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser

1.1. Humanistiske bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle humanistiske bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

- Historie B eller Samtidshistorie B

- Yderligere et fremmedsprog: Fortsættersprog B (fransk eller tysk) eller begyndersprog A (fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk)

 

Herudover kræves ved de enkelte humanistiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/ kombinationsfag :

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte humanistiske bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Engelsk

Engelsk A

Fransk

Fransk fortsættersprog B/begyndersprog A

Tysk

Tysk fortsættersprog B/begyndersprog A

Spansk

Spansk A

Indianske sprog og kulturer

Spansk B

Historie

Historie A, eller Samfundsfag B i kombination med enten Historie B eller Samtidshistorie B

Teknisk audiologi

Matematik B, Fysik B

Audiologopædi

Balkanstudier

Brasilianske studier

Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for humanistiske bacheloruddannelser.

Bulgarsk

 

Dansk, Dansk/nordisk, Nordisk sprog og litteratur

 

Dramaturgi

 

Eskimologi

 

Etnografi

 

Europæisk etnologi

 

Film- og medievidenskab

 

Filosofi, Filosofi og videnskabsteori

 

Finsk

 

Forhistorisk arkæologi

 

Græsk (moderne)

 

Hebraisk

 

Humanistisk informatik

 

Humanistiske basisstudier (Roskilde Universitetscenter)

 

Humanistiske internationale basisstudier (Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget)

 

Idéhistorie

 

Indisk/ Sydasienstudier, Indisk filologi

 

Indoeuropæisk

 

Indonesisk/ Østasienstudier

 

Informationsvidenskab

 

Journalistik (Roskilde Universitetscenter)

 

Koreansk/ Østasienstudier

 

Kultur- og sprogmødestudier

 

Kunsthistorie

 

Lingvistik

 

Litteraturvidenskab/Litteraturhistorie

 

Logopædi

 

Kommunikation

 

Medievidenskab

 

Middelalderarkæologi

 

Nederlandsk

 

Nærorientalsk

 

Performance-design

 

Persisk

 

Polsk/ Østeuropastudier

 

Portugisisk

 

Pædagogik

 

Pædagogik og uddannelsesstudier

 

Pædagogisk audiologi

 

Religion, Religionsvidenskab

 

Retorik

 

Serbokroatisk

 

Sprogvidenskab

 

Teatervidenskab

 

Thai/ Sydøstasienstudier

 

Tibetansk/ Sydøstasienstudier

 

Tjekkisk

 

Tyrkisk

 

Ungarsk

 

Æstetik og kultur

 

Arabisk, Arabisk sprog og islamisk kultur

Arabisk A*

Græsk (klassisk)

Græsk-romersk sprog og kultur

Klassisk arkæologi

Klassisk filologi

Latin

Græsk A* og Latin A*

Italiensk

Italiensk A*

Japansk, Japansk / Østasienstudier

Japansk A*

Kinesisk, Kinesisk/ Østasienstudier

Kinesisk A*

Oldtidskundskab

Græsk A*

Russisk, Russisk/ Østeuropastudier

Russisk A*

Journalistik (Syddansk Universitet)

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Musik, Musikvidenskab

Musikterapi

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

* Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen

1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle erhvervssproglige bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

- Historie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

- Yderligere et fremmedsprog: Fortsættersprog B (fransk eller tysk) eller begyndersprog A (fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk)

 

Herudover kræves ved de enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/ kombinationsfag :

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

 

Erhvervssprog engelsk

Marketing and Management Communication (engelsksproget)

Engelsk A

Erhvervssprog fransk

Fransk fortsættersprog B/begyndersprog A

Erhvervssprog tysk

Tysk fortsættersprog B/begyndersprog A

Erhvervssprog spansk

Spansk A

Erhvervssprog arabisk

Arabisk A*

Erhvervssprog italiensk

Italiensk A*

Erhvervssprog russisk

Russisk A*

* Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen

2. Teologi

Bacheloruddannelse

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Teologi

Dansk A, Historie A, Engelsk B, Græsk A*, Latin A*, og yderligere et fremmedsprog: Fortsættersprog B (fransk eller tysk) eller begyndersprog A (fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk)

* Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen

3. Samfundsvidenskab

Uddannelserne underopdeles i 3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser og 3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

- Historie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

 

Herudover kræves ved de enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/ kombinationsfag :

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Økonomi

Matematik A

Administration/Samfundsfag

Forvaltning

Internationale udviklingsstudier

Offentlig administration

Psykologi

Samfundsfag

Socialvidenskab

Sociologi

Statskundskab/Samfundsfag

Samfundsvidenskabelige basisstudier (Roskilde Universitetscenter)

Samfundsvidenskabelige internationale basisstudier (Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget)

Virksomhedsstudier

Miljøplanlægning

Matematik B

Antropologi

Jura

Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser.

 

3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

- Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B

- Matematik B

 

Herudover kræves ved de enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/ kombinationsfag :

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Business Administration and Service Management ( engelsksproget )

International Business (engelsksproget)

International Business and Politics (engelsksproget)

Engelsk A

Erhvervsøkonomi-matematik

Erhvervsøkonomi-datalogi

Matematik A

Business Language and Culture (SPRØK) ( engelsksproget )

Engelsk A, og afhængig af det valgte 2. fremmedsprog : fransk fortsættersprog B/begyndersprog A, tysk fortsættersprog B/begyndersprog A eller spansk A

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK)

Afhængig af det valgte 2. fremmedsprog : fransk fortsættersprog B/begyndersprog A, tysk fortsættersprog B/begyndersprog A eller spansk A

Asien Studies Programme (engelsksproget)

Engelsk A, og afhængig af det valgte sprog: japansk A* eller kinesisk A*

Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA-1 fremmedsprog)

Afhængig af det valgte fremmedsprog: fransk fortsættersprog B/begyndersprog A, tysk fortsættersprog B/begyndersprog A eller spansk A

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT)

Afhængig af de(t) valgte fremmedsprog: arabisk A*, fransk fortsættersprog B/begyndersprog A, tysk fortsættersprog B/begyndersprog A eller spansk A

Business Administration (engelsksproget)

Erhvervsøkonomi, almen

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat

Erhvervsøkonomi-filosofi

Erhvervsøkonomi-psykologi

Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation

Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser.

* Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen

4. Naturvidenskab

Naturvidenskabelige bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle naturvidenskabelige bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

 

Herudover kræves ved de enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/ kombinationsfag :

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi)

Kemiske fag (Biokemi, Kemi, Medicinalkemi, Miljøkemi)

Matematik A, Fysik A og Kemi B eller

Matematik A, Fysik B og Kemi A

Bioinformatik

Biologi-bioteknologi

Biologiske fag (Biologi, Biologi på tværs, Medicinalbiologi, Miljøbiologi, Molekylærbiologi)

Biomedicin

Farmaceutisk kemi

Geografiske fag (Geografi, Geografi & geoinformatik, Geologi, Geologi-geoscience )

Horticulture (engelsksproget)

Molekylær biomedicin

Nanobioscience

Nanoteknologi

Naturressourcer

Naturvidenskab (Aalborg Universitet, Syddansk Universitet)

Naturvidenskabelige basisstudier (Roskilde Universitetscenter)

Naturvidenskabelige internationale basisstudier (Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget)

Veterinærmedicin

Matematik A, Fysik B og Kemi B

Landskabsarkitektur

Matematik A, Fysik B og Kemi C

Datalogi

Matematiske fag (Forsikringsvidenskab/aktuar, Jordbrugsøkonomi, Matematik, Matematik-økonomi, Statistik)

Matematik A

Idræt

Idræt og sundhed

Matematik B og Fysik B

Ved Idræt (Aarhus Universitet) tillige bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet.

Informatik

Medialogi

Matematik B

5. Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

- Matematik A

- Fysik B

- Kemi B

 

Herudover kræves ved de enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser:

 

De enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Farmaci

Biologi C

Folkesundhedsvidenskab

Klinisk biomekanik

Lægevidenskab

Odontologi

Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser.

6. Teknisk videnskab

Teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

- Matematik A

 

Herudover kræves ved de enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser følgende:

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Fysik og teknologi

Fysik og nanoteknologi

Fysik A og Kemi B

Bioteknologi

Kemi, miljø og bioteknologi

Kemi og teknologi

Levnedsmiddelvidenskab

Miljøteknologi

Sundhed og produktion

Fysik B og Kemi B

Arkitektur og design

Byggeri og anlæg

Byggeteknologi

Datateknik og IT

Datateknologi

Design og innovation

Elektronik, elektronik og IT

Elektroteknologi

Industri og produktion

Kommunikationsteknologi

Matematik og teknologi

Medicin og teknologi

Mechatronics ( engelskssproget )

Mekatronik

Plan og miljø

Produktion og konstruktion

Sundhedsteknologi

Teknisk videnskab i øvrigt

Fysik B og Kemi C

Innovation & Business (engelsksproget)

Fysik B

Teknisk-samfundsvidenskabelig planlægning

Matematik B i stedet for Matematik A. Fysik B, Kemi C og Biologi B.

Eksport (international teknologiledelse)

Landinspektør

Software

Softwareteknologi

Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser.