Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0388
 
31996L0002
 
32002L0020
 
32002L0021
 
32002L0022
 
32002L0058
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde
  Kapitel 2Krav til ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af taletelefonitjenester
  Kapitel 3Fælles vilkår for udbud af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til slutbrugere
  Kapitel 4Hemmeligholdelse, behandling af trafik- og lokaliseringsdata, sikkerhed og oplysningspligt
  Kapitel 5Klager og sanktioner
  Kapitel 6Straffebestemmelser
  Kapitel 7Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbud af elektroniske
kommunikationsnet og –tjenester 1)

 

I medfør af § 9, § 10, § 11, § 14, § 23, stk. 3, § 29, stk. 1, § 33, § 85, § 98 og § 112, stk. 2 og 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004, som ændret ved lov nr. 597 af 24. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester samt udbud af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke etablering og drift af betalingstelefoner, fordeling af radio- og tv-programmer i fællesantenneanlæg eller fællesantenneanlæg, der kun anvendes til fordeling af radio- og tv-programmer.

Stk. 3. Udbud af elektroniske kommunikationstjenester, der alene udbydes ved hjælp af forudbetalte kort, eller elektroniske kommunikationstjenester, der kan sidestilles hermed, er ikke omfattet af § 4, § 5, stk. 1 og 2, §§ 7 og 8, og §§ 10-26.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 4 og 5, § 7, §§ 9-13, § 15, stk. 2, og §§ 19-23, kan efter forudgående aftale mellem slutbrugeren og udbyderen af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fraviges i aftaler, hvor der er tale om kundeforhold, der ikke er omfattet af købelovens § 4a om forbrugerkøb.

Stk. 5. Pligten til at tilbyde frit operatørvalg, jf. § 14, stk. 1, nr. 1, jf. § 16, stk. 3, § 20, stk. 3, og § 21, stk. 3, gælder kun i det omfang, det følger af § 35 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Definitioner

§ 2. Ved elektroniske kommunikationstjenester, der udbydes alene ved hjælp af forudbetalte kort eller elektroniske kommunikationstjenester, der kan sidestilles hermed, forstås udbud af tjenester, hvor slutbrugeren via køb af et kort eller elektroniske kommunikationstjenester, der kan sidestilles hermed, forudbetaler den samlede tjeneste, inklusive løbende forbrug.

Stk. 2. Ved taletelefonitjenester forstås en tjeneste, hvorved offentligheden på kommercielt grundlag har adgang til direkte transport af tale i realtid gennem det offentlige tilkoblede net eller et net af en sådan karakter, at en bruger kan anvende udstyr, der er koblet til et nettermineringspunkt på et fast sted til at kommunikere med en anden bruger af udstyr, der er koblet til et andet nettermineringspunkt.

Stk. 3. Ved trafikdata forstås data, som behandles med henblik på overføring af kommunikation i et elektronisk kommunikationsnet eller debitering heraf.

Stk. 4. Ved lokaliseringsdata forstås data, som behandles i et elektronisk kommunikationsnet, og angiver den geografiske placering at det terminaludstyr, som brugeren af en offentlig elektronisk kommunikationstjeneste anvender.

Stk. 5. Ved tillægstjeneste forstås enhver form for tjeneste, der kræver behandling af trafik- eller lokaliseringsdata ud over trafikdata, der er nødvendig for overføring af kommunikation eller debitering heraf.

Stk. 6. Ved bruger forstås en fysisk person, som anvender en offentligt tilgængelig elektronisk kommunikationstjeneste i privat eller forretningsmæssigt øjemed uden nødvendigvis at abonnere på den pågældende tjeneste.

Stk. 7. I det omfang denne bekendtgørelse refererer til begreber, som er defineret i kapitel 2 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, henvises til de i loven fastlagte definitioner.

Kapitel 2

Krav til ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af taletelefonitjenester

§ 3. Ejere af elektroniske kommunikationsnet, som er tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, og udbydere af taletelefonitjenester, som ikke udelukkende giver adgang til at foretage opkald til udlandet, skal sikre, at alle slutbrugere, der er tilsluttet nettet eller tjenesten, og som herigennem benytter en taletelefonitjeneste, kan

1) foretage gratis opkald til den offentlige alarmtjeneste (112) og

2) foretage opkald til forsyningspligtudbyders teksttelefontjeneste og denne tjenestes nødkaldenummer.

Stk. 2. Ejere af elektroniske kommunikationsnet, som er tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, er ikke forpligtet til at efterleve de i stk. 1 beskrevne krav i de tilfælde, hvor taletelefonitjenesten udbydes af en anden udbyder.

Stk. 3. Udbydere af offentlige taletelefonitjenester, der ikke udelukkende giver adgang til at foretage opkald til udlandet, skal endvidere sikre, at alle slutbrugere, som er tilsluttet det elektroniske kommunikationsnet eller den elektroniske kommunikationstjeneste, herigennem kan foretage opkald til minimum én opkaldsbaseret, landsdækkende nummeroplysningstjeneste, der indeholder samtlige numre inden for den offentlige danske nummerplan, som er tildelt slutbrugere.

Stk. 4. Hvis kravene i stk. 1 ikke opfyldes af en ejer af elektroniske kommunikationsnet, der ikke er tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, skal den pågældende ejer oplyse brugerne af det elektroniske kommunikationsnet herom. Hvis kravene i stk. 1 ikke opfyldes af en udbyder af taletelefonitjenester, der udelukkende giver adgang til at foretage opkald til udlandet, skal den pågældende udbyder senest samtidig med indgåelse af aftalen om tilslutning til taletelefonitjenesten oplyse slutbrugerne herom.

Stk. 5. Udbydere af taletelefonitjenester skal sikre, at opkald til den offentlige alarmtjeneste (112) fra de tilsluttede slutbrugere straks termineres i forsyningspligtudbyders elektroniske kommunikationsnet. Forsyningspligtudbyder skal sikre, at opkaldet straks dirigeres til den for den pågældende slutbruger hørende alarmcentral, eller at opkaldet dirigeres efter nærmere aftale mellem alarmmyndighederne og forsyningspligtudbyder.

Stk. 6. Forsyningspligtudbyder må for den i stk. 5 omhandlede koordinering og dirigering af alarmopkald af de pågældende udbydere af taletelefonitjenester ikke opkræve en betaling, der overstiger forsyningspligtudbyders samlede omkostninger incl. en rimelig fortjeneste ved denne koordinering og dirigering.

§ 4. Udbydere af offentlige taletelefonitjenester til slutbrugere, der giver slutbrugere mulighed for at ringe til andre slutbrugere med numre i den danske nummerplan, skal give egne slutbrugere adgang til en opkaldsbaseret takstoplysningsfacilitet. Udbyderne skal tilbyde den nævnte facilitet senest seks måneder efter udbuddets begyndelse.

Stk. 2. Slutbrugeren skal via takstoplysningsfaciliteten som nævnt i stk. 1 have mulighed for umiddelbart at få oplysning om alle relevante omkostninger, herunder f.eks. opkaldsafgift og listepris pr. minut, ved at ringe til et nummer i den danske nummerplan. Takstoplysningsfaciliteten skal dog ikke indeholde prisoplysninger vedrørende opkald til nummerserier, der er afsat til informations- og indholdstjenester i medfør af § 27, stk. 1, nr. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Der skal heller ikke gives oplysning om pris for opkald fra udlandet, f.eks. ved brug af mobiltelefon i udlandet.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte facilitet skal tilbydes gratis eller til en betaling, der ikke overstiger omkostningerne ved tilvejebringelse heraf.

Kapitel 3

Fælles vilkår for udbud af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til slutbrugere

§ 5. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal sikre, at der foreligger en kontrakt som grundlag for ethvert kundeforhold med en slutbruger.

Stk. 2. Kontrakten, som nævnt i stk. 1, skal indeholde oplysninger om:

1) udbyderens navn og adresse,

2) kvalitets- og serviceniveau - herunder leveringstider,

3) alle relevante priser, herunder hvordan der kan indhentes ajourførte oplysninger herom,

4) vilkår, herunder om varsling, for opsigelse, afbrydelse og ophør i tilfælde af slutbrugerens misligholdelse,

5) betingelser for fornyelse af aftalen,

6) eventuelle minimumaftaleperioder, jf. § 8, stk. 1, nr. 2,

7) vilkår om kompensation og tilbagebetaling i tilfælde af mangler ved tjenesten,

8) procedure for bilæggelse af tvister,

9) funktioner og faciliteter, som slutbrugeren har krav på at få stillet til rådighed i medfør af § 4 og §§ 14 og 15, og

10) særlige funktioner og faciliteter i henhold til §§ 25 og 26, hvis de udbydes.

Stk. 3. Ved forudbetalte elektroniske kommunikationstjenester som nævnt i § 1, stk. 3, skal udbyderen sikre, at slutbrugeren, senest umiddelbart inden slutbrugeren får mulighed for at tage tjenesten i brug, modtager oplysninger om:

1) udbyderens navn og adresse,

2) kvalitets- og serviceniveau,

3) alle relevante priser, herunder hvordan der kan indhentes ajourførte oplysninger herom,

4) vilkår, herunder om varsling, for opsigelse, afbrydelse og ophør i tilfælde af slutbrugerens misligholdelse,

5) betingelser for fornyelse af aftalen,

6) vilkår om kompensation og tilbagebetaling i tilfælde af mangler ved tjenesten,

7) procedure for bilæggelse af tvister og

8) særlige funktioner og faciliteter i henhold til §§ 25 og 26, hvis de udbydes.

§ 6. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal på forespørgsel over for enhver oplyse om de forhold, som er nævnt i § 5, stk. 2, herunder i hvilket omfang der er mulighed for via den pågældende udbyders net eller tjenester at kommunikere med slutbrugere, der er kunder hos andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, samt priser og vilkår herfor.

§ 7. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal sikre, at slutbrugere varsles om ændringer i de vilkår og relevante priser, der gælder for udbuddet, så slutbrugeren får mulighed for at opsige aftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder f.eks. generelle nedsættelser af priser, kan gennemføres uden forudgående varsel.

Stk. 2. Varslet om ændringer efter stk. 1 skal være på mindst én måned og indeholde oplysning om slutbrugerens ret til at opsige aftalen.

§ 8. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal i forbindelse med det pågældende udbud sikre,

1) at der over for slutbrugeren, såfremt der i kontrakten indgår bestemmelser om sikkerhedsstillelse, opstilles objektive og ikke-diskriminerende kriterier for at gøre et sådant krav gældende,

2) at der i kontrakten om adgang til en udbyders elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester ikke er vilkår, som direkte eller indirekte binder slutbrugeren længere end seks måneder, således at slutbrugere fem måneder efter kontraktens indgåelse til enhver tid med et varsel, der maksimalt kan fastsættes til én måned, kan opsige kontrakten uden yderligere omkostninger, og at en eventuel forudbetalt ydelse refunderes forholdsmæssigt, og

3) at afbrydelse som følge af slutbrugerens manglende betaling kun omfatter den berørte, ikke-betalte, del af tjenesten eller abonnementet, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.

Stk. 2. Udbydere af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester, skal sikre, at slutbrugere ved aftaler om køb, lån, leje m.v. af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester, senest seks måneder efter indgåelsen af aftalen ikke er bundet til, f.eks. ved SIM-lås, at anvende et bestemt elektronisk mobilkommunikationsnet. Ophævelse af bindinger skal ske uden omkostninger for slutbrugeren snarest muligt efter, at slutbrugeren har anmodet om det.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 2, og stk. 2, gælder alene for aftaler, der er omfattet af købelovens § 4a om forbrugerkøb.

§ 9. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal sikre, at de takserings-, debiterings- og faktureringssystemer, der er knyttet til udbuddet, er certificeret i henhold til ISO 9001-standarden med udeladelse af kravene i standardens 7.3 (modul D) eller tilsvarende anerkendte standarder.

Stk. 2. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal ligeledes sikre, at procedurer for udbydernes interne undersøgelser og klagebehandling i forbindelse med regningsklager, inklusive procedurerne for den i § 10, stk. 1, nævnte særlige interne undersøgelsesenhed, er certificeret i henhold til den i stk. 1 nævnte standard eller tilsvarende anerkendte standarder.

Stk. 3. Kravet om certificering efter stk. 1 og 2 gælder alene for udbud, hvor der anvendes forbrugsafhængig debitering.

Stk. 4. Certificering efter stk. 1 og 2 skal være gennemført senest halvandet år efter, at udbuddet er påbegyndt.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor udbuddet kun er af begrænset omfang, og hvor udgifterne til certificering i henhold til stk. 1 og 2 må anses for uforholdsmæssigt store, dispensere fra kravet om certificering. Dispensation kan maksimalt gives for to år ad gangen. Senest halvandet år efter dispensationens udløb skal certificering i overensstemmelse med stk. 1 og 2 være gennemført.

§ 10. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal nedsætte en særlig intern undersøgelsesenhed, der skal foretage undersøgelser og fremkomme med udtalelser i forbindelse med behandling af klager over størrelsen af udbyderens regninger.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor udbuddet kun er af begrænset omfang, og hvor det organisatorisk ikke er muligt for udbyderen at nedsætte en særlig intern undersøgelsesenhed, dispensere fra kravet i stk. 1. Dispensationen kan gøres tidsbegrænset.

§ 11. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal senest tre måneder efter, at en klage første gang er indgivet, træffe afgørelse i klagesager, hvor slutbrugeren klager over registreret forbrug og betaling for de omhandlede net og tjenester. Hvis det i klagebehandlingen indgår, at der i en periode af en vis varighed gennemføres en særlig registrering eller overvågning af forbrug, debitering m.v. med henblik på afdækning af evt. fejlkilder, forlænges den nævnte frist til seks måneder.

Stk. 2. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal under deres behandling af klager over registreret forbrug og betaling stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero og undlade at afbryde slutbrugerens forbindelse.

Stk. 3. Slutbrugerens forbindelse kan dog spærres for udgående trafik, hvis slutbrugerens trafikforbrug i den periode, hvor opkrævning af regningsbeløbet er stillet i bero, inden for en faktureringsmåned overskrider et beløb svarende til det højeste månedlige trafikforbrug registreret de seneste tre måneder forud for den påklagede periode. Har kundeforholdet haft en varighed på mindre end tre måneder, beregnes det højeste månedlige trafikforbrug på grundlag af de hidtil forløbne måneder. I tilfælde, hvor der mellem slutbrugeren og udbyderen er aftalt et kreditmaksimum, træder dette i stedet for det højeste månedlige trafikforbrug.

Stk. 4. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal sikre, at der uanset spærring i medfør af stk. 3 kan foretages opkald til den offentlige alarmtjeneste (112).

Stk. 5. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal sikre, at en slutbruger uanset bestemmelsen i stk. 3 skal have mulighed for at forhindre spærring af udgående trafik ved at stille sikkerhed for det omtvistede regningsbeløb.

Stk. 6. Opsættende virkning efter stk. 2 medfører alene, at betalingsforpligtelsen og en ikke effektueret lukning af telefonforbindelsen suspenderes med virkning fra tidspunktet, hvor klagen er indgivet. Der sker ikke suspension af påløb af renter under sagens behandling.

§ 12. Hvis en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere ikke giver en slutbruger medhold i en klage, skal udbyderen stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero i 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt slutbrugeren. Udbyderen må i denne periode ikke afbryde slutbrugerens forbindelse, jf. dog § 11, stk. 3, om mulighederne for at gennemføre en spærring under en verserende klagesag.

§ 13. Når udbydere som nævnt i § 12 har truffet afgørelse om, at en slutbruger ikke får medhold i en klage, skal slutbrugeren oplyses om reglerne i § 12. Endvidere skal slutbrugeren oplyses om muligheden for at påklage udbyderens afgørelse.

Funktioner og faciliteter

§ 14. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der omfatter telefoni via faste net, ISDN-tjenester og mobilkommunikation, skal tilbyde deres kunder følgende funktioner senest seks måneder efter udbuddets begyndelse:

1) henvisning til nyt nummer og viderestilling af opkald til nyt nummer, jf. § 16, og

2) standsning af viderestilling fra tredjemand, jf. § 17.

§ 15. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der omfatter telefoni via faste net, ISDN-tjenester og mobilkommunikation, skal som en integreret del af tjenesten tilbyde deres kunder saldooplysning, jf. § 18, hvis der ved udbuddet af tjenesten anvendes forbrugsafhængig debitering.

Stk. 2. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der omfatter telefoni via faste net, ISDN-tjenester og mobilkommunikation, og som anvender forbrugsafhængig debitering af tjenesten, skal tilbyde slutbrugeren følgende funktioner og faciliteter senest seks måneder efter udbuddets begyndelse:

1) takstopdelt regning og specificeret regning, jf. § 19,

2) saldokontrolordning, jf. § 20,

3) spærring, jf. § 21,

4) spærring for adgang til informations- og indholdstjenester, jf. § 22, og

5) løbende udsvingskontrol, jf. § 23.

§ 16. Ved henvisning til nyt nummer forstås, at en kaldende bruger ved opkald til den kaldte slutbrugers gamle nummer oplyses om den kaldte slutbrugers nye nummer.

Stk. 2. Henvisning til nyt nummer skal tilbydes, uanset om aftalen mellem udbyderen og den kaldte slutbruger er ophørt, og uanset hvem der bærer ansvaret herfor.

Stk. 3. Ved viderestilling af opkald til nyt nummer forstås, at den kaldte slutbruger med eller uden brug af fast operatørvalg kan få viderestillet opkald fra et gammelt til et nyt nummer.

Stk. 4. Henvisning og viderestilling skal tilbydes i minimum seks måneder fra det tidspunkt, hvor der skiftes til nyt nummer, og uanset om henvisningen eller viderestillingen sker til et nyt nummer i en anden udbyders net.

§ 17. Ved standsning af viderestilling fra tredjemand forstås, at en konkret automatisk viderestilling, der er etableret til en slutbrugers nummer, standses efter anmodning fra slutbrugeren.

§ 18. Ved saldooplysning forstås oplysning om den forbrugsafhængige debitering. Udbydere af offentlig taletelefoni skal give adgang til saldooplysning via taletelefonitjenesten.

Stk. 2. Slutbrugeren skal have adgang til saldooplysning minimum ti timer dagligt.

Stk. 3. Oplysninger, der ligger til grund for saldooplysning, skal som minimum opdateres med intervaller på 24 timer, jf. dog stk. 4 -6.

Stk. 4. Oplysninger, som nævnt i stk. 3, der vedrører opkald foretaget fra eller modtaget på en mobilterminal i udlandet (roamede opkald) skal opdateres inden 24 timer efter, at udbyderen har modtaget oplysningerne, dog senest 31 døgn efter, at opkaldet er foretaget.

Stk. 5. Oplysninger som nævnt i stk. 3, der vedrører opkald til manuelt betjente særtjenester, skal som minimum opdateres med intervaller på 72 timer, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Kravene i stk. 3 om opdateringshyppighed gælder ikke ved opkald foretaget fra udlandet, der faktureres og opkræves af udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere i Danmark på baggrund af data fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i udlandet, f.eks. modtager-betaler-opkald.

§ 19. Ved takstopdelt regning forstås en regning med opdeling af de debiterede ydelser fordelt på de takseringskategorier, udbyderen opererer med.

Stk. 2. Ved specificeret regning forstås en regning, der indeholder en specifikation af de debiterede ydelser, så slutbrugeren kan identificere forbruget af tjenesten, herunder oplysninger om det kaldte nummer, dato, klokkeslæt, varighed, pris eller tilsvarende data, som danner grundlag for debitering af forbrug af tjenesten.

Stk. 3. Uanset kravene i stk. 2, skal oplysninger om det kaldte nummer ved opkald foretaget fra en mobilterminal i udlandet alene specificeres, såfremt udbyderen kan komme i besiddelse af oplysninger fra den anvendte udbyder i udlandet.

Stk. 4. Slutbrugeren kan kræve enten at modtage en takstopdelt regning, jf. stk. 1, eller en specificeret regning, jf. stk. 2.

Stk. 5. Uanset stk. 1-3 må opkald, der er gratis for slutbrugeren, ikke specificeres på regningen.

§ 20. Ved saldokontrolordning forstås en funktion, hvor den udbudte tjeneste spærres for yderligere forbrug umiddelbart efter, at det er konstateret, at forbruget har overskredet et beløb, der på forhånd er aftalt mellem udbyderen og slutbrugeren.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte spærring skal med umiddelbar virkning kunne ophæves af slutbrugeren ved brug af kode. Udbydere af offentlig taletelefoni skal give mulighed for at ophæve spærringen via taletelefonitjenesten.

Stk. 3. Uanset spærring, jf. stk. 1, skal der dog kunne foretages opkald til den offentlige alarmtjeneste (112) og opkald via frit operatørvalg.

Stk. 4. Oplysninger, der ligger til grund for saldokontrolordning, skal opdateres på den i § 18, stk. 3-6, anførte måde.

§ 21. Ved spærring forstås en funktion, hvor slutbrugeren ved anvendelse af kode kan hindre brug af tjenesten. Slutbrugeren skal ved anvendelse af koden både kunne etablere og ophæve spærringen med umiddelbar virkning. Udbydere af offentlig taletelefoni skal give mulighed for at etablere og ophæve spærringen via taletelefonitjenesten.

Stk. 2. Slutbrugeren skal kunne anmode om, at spærring, som nævnt i stk. 1, alene skal vedrøre opkald til udenlandske numre.

Stk. 3. Uanset spærring, jf. stk. 1, skal udbydere af taletelefoni til slutbrugere sikre, at der kan foretages opkald til den offentlige alarmtjeneste (112) og opkald via frit operatørvalg.

§ 22. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere, der giver adgang til at foretage opkald til informations- og indholdstjenester (service 900-tjenester), skal imødekomme og herefter skriftligt bekræfte anmodninger fra den enkelte slutbruger om spærring og ophævelse af spærring for adgang til informations- og indholdstjenester.

§ 23. Ved løbende udsvingskontrol forstås en ordning, hvor udbyderen meddeler slutbrugeren, når forbruget i løbet af en faktureringsperiode er 100 % større end forbruget i en faktureringsperiode med gennemsnitligt forbrug.

Stk. 2. Forbruget i en faktureringsperiode med gennemsnitligt forbrug beregnes på grundlag af det registrerede forbrug i de seneste 12 måneder. Har kundeforholdet haft en varighed på mindre end 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige forbrug på grundlag af de hidtil forløbne faktureringsperioder.

Stk. 3. Udbyderen skal give meddelelse som nævnt i stk. 1 til slutbrugeren senest tre hverdage efter, at det forhøjede forbrug er registreret. Udbyderen skal dog kun give meddelelse til slutbrugeren, når stigningen i forbrug udgør over 250 kr.

§ 24. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der omfatter telefoni via faste net, ISDN-tjenester og mobilkommunikation, jf. §§ 14 og 15, skal gratis tilbyde henvisning til nyt nummer, standsning af viderestilling, spærring, etablering af spærring for adgang til informations- og indholdstjenester, takstopdelt regning og specificeret regning, jf. § 19, stk. 4, samt løbende udsvingskontrol. Specificeret regning, der udarbejdes i forbindelse med klagesager, jf. §§ 11 og 12, skal altid tilbydes gratis.

Stk. 2. Saldooplysning skal tilbydes til en taksering, der ikke overstiger den laveste anvendte taksering, som udbyderen anvender, på det tidspunkt, hvor funktionen anvendes.

Stk. 3. Uanset stk. 1 har udbyderen kun pligt til at tilbyde slutbrugeren henvisning til nyt nummer gratis i en periode på tre måneder fra tidspunktet, hvor der skiftes til nyt nummer. Betaling for henvisning til nyt nummer må herefter ikke overstige omkostningerne ved tilvejebringelse af tjenesten i perioden.

Stk. 4. Omkostninger i forbindelse med den første ophævelse af spærring for adgang til informations- og indholdstjenester afholdes af udbyderen af det offentlige elektroniske kommunikationsnet eller den offentlige elektroniske kommunikationstjeneste.

Stk. 5. De øvrige i §§ 14 og 15 nævnte funktioner og faciliteter skal tilbydes gratis eller til en betaling, der ikke overstiger omkostningerne ved tilvejebringelse heraf.

Kapitel 4

Hemmeligholdelse, behandling af trafik- og lokaliseringsdata, sikkerhed og oplysningspligt

§ 25. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som udbyder A-nummervisning, skal give mulighed for, at den kaldende abonnent gratis kan forhindre A-nummeroverførsel. Denne mulighed skal den kaldende abonnent have for hvert enkelt opkald og for hver enkelt forbindelse.

Stk. 2. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal give mulighed for, at den kaldte abonnent gratis kan

1) forhindre visning af A-nummeret ved ankommende opkald, og

2) afvise ankommende opkald, når den kaldende bruger eller abonnent har blokeret visning af A-nummeret. Dette forudsætter, at A-nummeret kan vises, inden opkaldet besvares.

Stk. 3. Ved A-nummer forstås den kaldende abonnents nummer. Ved A-nummeroverførsel forstås, at A-nummeret overføres til den kaldte abonnent med henblik på visning hos denne.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse på opkald til udlandet samt Færøerne og Grønland.

§ 26. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som udbyder tjenester, der muliggør visning af tilsluttet nummer, skal give den kaldte abonnent mulighed for gratis at blokere for, at den kaldende bruger kan identificere det tilsluttede nummer.

Stk. 2. Ved tilsluttet nummer forstås den kaldte abonnents nummer, uanset om dette er forskelligt fra det nummer, den kaldende bruger har kaldt.

Stk. 3. Stk. 1 finder også anvendelse på ankommende opkald fra udlandet samt Færøerne og Grønland.

§ 27. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal ved udbud af faciliteter som nævnt i §§ 25 og 26 sikre, at en blokering af visning af A-nummer eller tilsluttet nummer suspenderes:

1) ved indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. retsplejelovens kap. 71 og

2) ved opkald til den offentlige alarmtjeneste (112).

Stk. 2. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal tillige sikre, at der i de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde ses bort fra, at en abonnent eller bruger har nægtet eller ikke har givet samtykke til, at lokaliseringsdata behandles, jf. § 29.

§ 28. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal sikre, at trafikdata, jf. § 2, stk. 3, vedrørende abonnenter eller brugere slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige for fremføringen af kommunikationen, jf. dog stk. 2-5 og lov om rettens pleje § 786, stk. 4, eller regler udstedt med hjemmel heri.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er det tilladt for en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at behandle og opbevare trafikdata med henblik på debitering af abonnenter og afregning for samtrafik. En sådan behandling og opbevaring af data er tilladt indtil udløbet af den lovhjemlede forældelsesfrist for de omhandlede gældsforpligtelser og afregninger.

Stk. 3. Uanset stk. 1 er det tilladt for en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at behandle egne trafikdata med henblik på markedsføring af elektroniske kommunikationstjenester eller levering af tillægstjenester, jf. § 2, stk. 5, forudsat at abonnenten eller brugeren har givet sit samtykke hertil. Behandlingen er kun tilladt i det omfang og tidsrum, som tjenesten eller markedsføringen kræver. Abonnenten eller brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt have mulighed for at trække sit samtykke tilbage.

Stk. 4. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal underrette abonnenten eller brugeren om, hvilke typer af trafikdata der behandles med henblik på de i stk. 2 omhandlede formål og om behandlingens varighed. Ved behandling med henblik på de i stk. 3 omhandlede formål skal underretning ske, inden samtykke indhentes.

Stk. 5. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal sikre, at behandling af trafikdata som nævnt i stk. 1-4 kun foretages af personer, som er ansat hos eller handler efter bemyndigelse fra udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, og som er beskæftiget med debitering eller trafikstyring, behandling af klager eller andre henvendelser fra abonnenter, opsporing af svig eller med markedsføring af udbyderens egne tjenester eller levering af tillægstjenester. I forbindelse med behandlingen af sådanne konkrete sager skal behandlingen af trafikdata begrænses til alene at vedrøre det, der er strengt nødvendigt for behandlingen af sagen.

§ 29. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester må kun behandle lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, jf. § 2, stk. 4, når de er anonymiseret, eller når abonnenten eller brugeren har givet samtykke hertil. Behandlingen må kun ske i det omfang og det tidsrum, som er nødvendigt for levering af en tillægstjeneste.

Stk. 2. Udbyderen som nævnt i stk. 1 skal, inden abonnentens eller brugerens samtykke indhentes, underrette abonnenten eller brugeren om, hvilken type lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, der behandles. Udbyderen skal tillige oplyse, hvorfor og hvor længe de behandles, og om de videregives til tredjemand med henblik på levering af tillægstjenesten.

Stk. 3. Hvis abonnenten eller brugeren har givet sit samtykke til behandling af lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, skal abonnenten eller brugeren fortsat have mulighed for gratis, på en enkel måde, midlertidigt at forhindre behandling af sådanne data ved hvert enkelt opkald til nettet, eller ved hver enkelt fremføring af kommunikation. Abonnenten eller brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt have mulighed for at trække sit samtykke tilbage.

Stk. 4. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal sikre, at behandling af lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, i henhold til stk. 1-3, kun foretages af personer, som er ansat hos eller handler efter bemyndigelse fra udbyderen af nettet eller tjenesten, eller fra den tredjemand, som leverer tillægstjenesten. Behandlingen skal begrænses til det, der er nødvendigt for levering af tillægstjenesten.

§ 30. § 28 indskrænker ikke IT- og Telestyrelsens, Telebrugernævnets, Teleklagenævnets eller Teleankenævnets mulighed for at indhente oplysninger om trafikdata i forbindelse med behandlingen af konkrete sager.

§ 31. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal med henblik på sikring af netsikkerheden træffe passende tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger for at beskytte de udbudte tjenester. Dette skal om nødvendigt ske i samarbejde med ejeren eller udbyderen af det anvendte offentlige kommunikationsnet.

Stk. 2. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal give abonnenterne oplysning om en eventuel særlig risiko for brud på netsikkerhed. Udbyderne skal ligeledes oplyse om mulighederne for at forebygge sådanne brud og om omkostningerne forbundet hermed.

Kapitel 5

Klager og sanktioner

§ 32. Afgørelser, jf. § 11, truffet af udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere, kan påklages til Teleankenævnet, såfremt det er inden for Teleankenævnets kompetence, jf. nævnets vedtægter.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 33. Med bøde straffes den, der overtræder § 3 og §§ 25-27 .

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 666 af 10. juli 2003 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ophæves.

Stk. 3. § 8, stk. 2, gælder kun for aftaler, indgået efter 30. juni 2005.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 20. juni 2005

Helge Sander

/Sune Rahn

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 96/2/EF af 16. januar 1996 om ændring af direktiv 90/388/EØF, for så vidt angår mobil- og personkommunikation (EF-Tidende 1996 nr. L 20 s 59), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 51), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (databeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 201 s. 37), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L108 s. 33) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L108 s. 21).

Redaktionel note
 • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2005, hæfte 95, den 12. august 2005