Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet

(Maksimale bindingsperioder ved udbud af teleterminaludstyr, ophævelse af regler om småforbrugerabonnement og ændring af regler vedrørende frit operatørvalg)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder for slutbrugerne i forbindelse med aftaler om levering af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og i forbindelse med aftaler om levering af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester.«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Loven finder anvendelse på udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet, udbydere af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester, udbydere af betalingstelefoner, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre, udbydere af informations- og indholdstjenester, udbydere af adgangsstyringstjenester og indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer.«

3. Efter § 10 indsættes:

»§ 11. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler med henblik på at forpligte udbydere af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester, til at sikre grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med aftaler om levering af teleterminaludstyr til slutbrugere. Ministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om maksimale bindingsperioder i forbindelse med faciliteter i teleterminaludstyr.

Stk. 2. Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 kan ministeren bestemme, at reglerne kun skal gælde for visse typer af aftaleforhold, herunder for aftaler med ikkeerhvervsdrivende slutbrugere, og at reglerne ikke skal kunne fraviges ved aftale.«

4. § 18, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for de udpegede forsyningspligtudbyderes forpligtelser med henblik på at tilgodese hensynet til sikring af grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med udbud og levering af forsyningspligtydelser.«

5. I § 22, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) at udbydere af teleterminaludstyr overholder regler udstedt i medfør af § 11,«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

6. 35, stk. 1 , affattes således:

»En udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som i medfør af § 84 d er udpeget som havende en stærk markedsposition på markedet for udbud af tilslutning til offentlige telefonnet på et fast sted, skal sikre, at slutbrugere hos denne har adgang til at benytte frit operatørvalg, jf. stk. 3, i det omfang udbyderen har indgået aftale om samtrafik med andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med sigte herpå.«

7. § 96, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet samt udbydere af teleterminaludstyr og udbydere af betalingstelefoners overholdelse af § 13, stk. 1 og 3, og regler udstedt med hjemmel i §§ 9, 10-12 og 14,«

8. I § 107, stk. 1 og 2 , indsættes efter »udbydere af betalingstelefoner«: », udbydere af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 4, træder i kraft den 1. oktober 2005.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Helge Sander